Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 3: pa-nya)

Katalog:Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506
Sambung:
1.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 1: ha-ka). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #307.
2.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 2: da-la). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #308.
3.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 3: pa-nya). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #309.
4.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 4: ma-nga). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #310.

Pa

pa: punapa

pi: umpêt

pê: raos

pe: êpe

po: pogok, pêlêm

pêh: pêrês, raos

pèh: piji

puh: pêrês, sakit, putêk, sayah, karepotan, langlu

paha: pupu, pasangan

pai: sanès, beda, dumèh, sarwa

pae: sanès, beda

puha: sakit

puhi: mêrêsi, panas, manasi

pahda: waspaos

puhan: pêrêsan

puhun: kajêng, pokah, jêmpol

pêhan: pajagèn

paenak: sakeca

pahandêlan: nitis

puhun wulu: wulu jêmpol

pianjur: pangajêng

pahir: kintên

pihêr: ancur

puhara: wêkasan, têmahan

--- 326 ---

pahurhuran: ungkul-ungkulan

puharan: wêkasan, têmahan

paharan: jamban

paheran: pangêntosan

pahruk: panrajang

pahrêtan: pangadhêgan

pehak: ênggèn

paeka: pitênah

paekaan: panunggilan

pahat: pêrês, pipit, êpuh, èstu

puhut: pêthèk, pêthik, palang

puhutan: pêthètan, pêthikan, palangan

piutang: potang

pahas: pêsat

puhas: pungkas

paèsan: kaca, paèsan, labêtan

puasan: pungkasan

pail: oncat

paul: dadu, wangsul

pahala: pakantuk, sawab, khasil

piala: pandamêl awon

pahalan: pakantukan

paulon: pasirahan

paulunan: pangawulan, kaponakan

pihalwa: sêla

pauluwan: sêsirahan

pailan: paoncatan

piadha: piangkah, piawon

paidhêpan: pangidhêpan

pahajang: ambêng

pahajêng: sae, payu, songsong, kasaenan

pohjênggi: wastaning kajêng

pahayu: sae, kasaenan, karaharjan, payu, sacumbana, sawab

pahayun: ajêng

--- 327 ---

pahyunan: pageyongan

pahyaran: pangènan

pahyarran: panggenan toya

pahyas: paès, rêrênggan

pahyasan: kaca, paèsan

pahyas-pahyas: pêpaès

pahyang: panyêmbah, pasumbar, sumbar, panyurak

pahyang hyang: panyênyêmbah

pahyangan: panyêmbahan, panêmbahan

pahman: ênggèn ginêman, paginêman

pahom: pamujan

pahêman: ênggèn ginêman, paginêman

pahoman: pamujan

pahuman: pamujan

pahomagrahma: sanggar pamujan

pahambanan: pangawulan

pahambala: jalaran

pahaban: dêdalanan

pahang: galak, mampang, êpang

pahing: gêthing, amrih

pahung: palang, tarik

poèng: pothèl

pahanggyatan: panylèrètan

pan: awit, tur

pên: umpêt

pun: uwit

pana: darbe, waspaos, kasaktèn

pani: godhohing kuping, kuping, lèng kuping

pane: tanggok

pina: sanès, salewah, patapan

pini: pilih

pinu: beda

pèni: adi, aèng

puna: pulih

panah: jêmparing, panjêmparing, lêpas, panglêpasan

panêh: lêpas

pênuh: kêbak

punah: risak, sirna, lêbur

panaha: pangintên

--- 328 ---

panuha: pisêpuh

panahên: pangampêt

panuhun: panyanggi, panyuwun

panahênan: pangampêtan

panuhwak: panuwak, môndaraka

panihang: pangadêg

panihung: panyanggi, pangapit, pangawat

panon: paningal

pinun: cilaka

panana: panyandêr

panonan: paningalan

panênun: panyulam, panganan

panindhya: pangluwih

panônta: pangajap, pangancam-ancam

panuntun: panurut, panuntun

panuntunan: panutan, panurutan

panantwa: panguwuh

panantya: pamênggak, pangucap

panunwa: pambêsmi

panunuwan: pambêsmènan

pananis: panyamun

panêndhas: pangajêng

paninjo: panilik, pamêthuk

panca: gangsal, Pandhawa

pônca: gangsal, Pandhawa

punca: buntut

panacahan: pangetangan

pôncaita: kaluwihan gangsal

pancandriya: pôncadriya

pancèndriya: pôncandriya

pôncaniti: pasowan

pêncir: sêmu, tungtung

pancuran: pancuran

pôncaruba: prahara

pancaran: êpang

puncak: pucak, pêthit, panunggul

pancaka: panggung jagi pambêsmènan tiyang pêjah

pôncakara: kêrêngan

pôncakarana: pasowan

pancas: rampung

--- 329 ---

pôncasona: wastaning aji

pôncaswana: wastaning aji

pôncawara: japa, etang gangsal, etang

pôncawora: prahara

pôncaweda: ngèlmi gangsal

pancawawangsa: têdhak Pandhawa

pôncawalisuda: sêsudan gangsal

pôncawaliputra: sagêd malih jalêr

pôncawaliputri: sagêd malih putri

pôncawalimuka: gangsal-gangsal ingabên sirah, pangajêng gangsal

pêncil: pisah

pôncaja: têdhak Pandhawa

pancajanya: wastaning bêndhe

pôncamaya: kaluwihan gangsal, kaluwihan

pôncabakah: kêrêngan

pôncabaya: pakèwêd gangsal, pakèwêd, bilahi

panarih: pangarih

panêrêh: panuruh

panarantan: panyipta, panyêrêng, panyangkol

panarka: panyana

pinarêk: lênggah

pinarkyana: pisrangkawis

panurat: alam

panêrus: pambutul

panêrusan: butulan

panrêsthi: pangêsot

panaryya: panantun

panuryyan: panggêsangan

panrang: panrajang, panêrak, pamadhang

panêrang: panrajang, panêrak, pamadhang

--- 330 ---

panèk: pènèk

pênak: bungkus

panika: kalam

pinaka: minôngka, dados

panêkar: sosoran, pangêmbang, pangrêmbe, kônca lumampah ing damêl ingkang wontên ing ngandhap

pinakarya: pinrakawis

panakutan: pamêdènan

panikêl: pangrêngu

panukma: panitis, panêlik, panyamun

panda: pêpêsthèn

pande: pandamêl, parentah

pênêd: sagêd, sae, asri, pantês, sêsêkaran, rêngga

pendah: beda, langkung, bakuh

pandaha: pangadêg, panjênêngan

pandon: pangulah, pandamêl, pangêjor, pandèkèk

pandonan: pangulahan, pandamêlan, pangêjoran, pandèkèkan

punduran: paunduran

pandriya: pamanah, pambudi

pèndriya: pambudi

panduk: tuju, panuju

panduta: pangutus

pêndil: pêthil

pindêl: bisu

pandulur: pangiring

panduluran: pangiringan

pandêlwan: pèngêtan

pandalya: panarka

pandêlyan: pandêngan, adhêp-adhêpan

pandêling: pangucap

pandya: dewa, bathara

pandaya: paeka, paekan, pirantos, juru misaya

pandam: dilah

pandaga: panjêjak, pamancal, pambalik

pandung: pangling

--- 331 ---

panti: griya

pinta: patah, jaluk, tata, panyuwun, nyuwun, pêrang

pinto: tuladha

pintu: kori, tuladha

pênat: sayah

panata: parentah

pênêt: pêpêt

pinatih: pêpatih, pinarentah

pantên: pantun

pantar: bantêr, sarêng, antawis

pantêr: panjêr

pantara: antawis

pantaran: sêsarêngan, paantawisan, bantêran

pantêran: panjêran

panataran: inggah-inggahan, undhak- undhakan, palataran

panatiraga: sabiyantu

pantaka: pêpêjah

panitikrama: patêmênaning krama

pantitil: panglipur

pantyan: pantèn

panatmata: paningal

panatmatan: paningal

panatagama: parentah ing agami

pantang: kèrèk, tarik

panas: panas

panis: sagêd

panasa: pangawasa, pamusna, wastaning wowohan

panosan: panarima, panuhun

panêsêl: panjêjêl, panggubêl

panasbaran: brangasan, panasbaranan

panawa: pangasrêp

panuwun: panyanggi, panyuwun

panawang: paningal, panyawang, katingal, upami, sêmu

panawung: pangêmban, panganggit, pamatawis

panulu: ayu

panêlah: pêparab, wasta

panulah: pangrakit

panaliha: panyana

panalika: panêlik, panuju

--- 332 ---

panêlat: pêparab, pêpangul, mancorong, paniru

panilala: pamilih

panalinga: kuping

panalingan: pangandêlan

panapa: wêwalêr, ipat-ipat

panêpi: sèrèt

pèni-pèni: adi-adi

panapak: pangambah

panapapati: senapati

panapang: panêmpuh

pandhi: pandhi, putus

pandhe: pintêr

pindha: èmpêr, mirib, kados, ngèmpêri, pêtha, anggit, kalih

pèndhe: pêdhang

pundhi: sunggi

pindhah: ngudhili, upami

pandhan: pandhan

pandhana: pandhan

pandhak: cebol

pandhekar: langkung pintêr

pundhut: jaluk, pêndhêt

pandhita: pandhita, langkung putus

pandhuta: mega

pandhawa: putraning Pandhu

pandhadhap: nama dhapuring baita

pandhaya: julig

pandhuya: baud

pandhêm: bandhêm

pandhega: têtindhih, kumudhi, pintêr

pandhoga: woh pandhan

pandhêng: tandhing

pendhang: sacumbana

pèndhung: sacumbana

pandhangên: pamisuwur

pendhangan: sacumbanan

pèndhungan: sacumbanan

panji: tunggul

panjana: panitis

panjinah: pangijir

panjanma: panitis

panjor: pamunggul, panuju

panjara: gêdhong, kunjara, bêlok, gajah

nanjrah panjrah. : pamêkar, pambabar, sumêbar, gumêlar

panjaran: gêngongan,gêdhongan. bêlokan

--- 333 ---

panjoran: pamunggulan

panjut: dilah

panjuta: dilah, padhang, obor, panyuluh

panjatan: inggah-inggahan

panjalma: panitis

panjijit: panjujut

panjajap: nama dhapuring baita

panjya: tunggul

pinjêm: sambut, gantos

panjum: pangêlus

panjang: panjang

panjing: panjing

panjung: pangul

punjung: inggil

panya: bangke

punya: wêngku

panyak: sananjak

panyapa: punapa

paniyang: pangadêg

paniyung: panyanggi, pangapit

paniyangan: pangadêgan

panyangêng: pangungun

punnya: darbe

punyawan: sugih, kasugihan

punyamanta: sugih, kasugihan

panma: sorot

panêmwa: panggih

panampah: panrimah

panampar: panyambêr, panyampar, panyaut

panamparan: panyambêran, panyamparan, panyautan

panampeka: pitênah

panumpal: panyarah

panêmya: pamanggih

panomya: panglipur

panamaya: prajangji

panêmyan: pamanggihan

panambe: pawêling

panambah: pangambah

panêmbah: panyêmbah

panimbun: parungug

panimbat: panglembaran

panimbatan: panglembaran

panimbal: panglunta, panglimbang

panimbalan: pangluntan, panglimbangan

panambya: pawêling

panambega: pangèngêt-èngêt

--- 334 ---

panêmbang: panggitik

panêmbung: panggitik, panêmbung

panêgah: panyuguh

panigraha: pêparing

panugraha: pêparing

punagya: jangji

panabda: pangucap

panibyan: patilêman

pinang: pilih, piji

penang: kinang

punang: sang, kang

pananghara: panêngêran, pangêlêm

panêngêr: panêngêr

panêngêran: pêparab, panêngêran

pinangka: minôngka, dados

paningkah: pratingkah, pandamêl

pinangkan: sangkan

panangkilan: pasowan

panangtang: panantang

panêngah: têngange

panêngah nikang rawi: têngangening surya

panangis: panangis

panungsung: pamêthuk, mêthuk, inggah

panungsung guyu: kajêng kalèsêm

pananggah: panangkis, panyanggah

panênggah: nama

panênggak: panênggak

paninggal: panilar

pananggaya: panggarwa

pananggung: panyanggi

panêngran: pêparab, nama panêngêran

pêca: pêthèk

pacah: walêr

pacêh: awon, palang, walèh, walêr, jodhèh, ewa, sêrêng

pacuh: walêr

pacondhang: tiwas, pangrisak

picondhang: tatu, kenging, kakênan

pacundhang: tiwas, pangrisak

pacar: pacar

pacur: sêmi

pêcir: samur, panjila, tindhih

pacara: manggih upata

pacura: prayogi

pacarana: pangrêngga

--- 335 ---

pacirat: cèrèt

picarêngya: wradin, undhang

pucak: pucak

pêcatôndha: wastaning kalênggahan ing jaman kina

pacal: singsal

picil: singsal

pacala: pangulah

picala: pacumbana

pocapan: rêraosan

pacêma: kilèn

pacimotara: lèr kilèn

pêcing: ambêt ingkang botên eca

pucang: jambe

pucung: pusung

pacangkrama: paamêng- amêngan

pacangkraman: paamêng-amêngan

pusangan: pakinangan, panggenan pusang

par: radin, pandum

pra: para, sakathahipun, limrah, prênah, sira

para: para, sira, amrih

pêra: akas

pura: kadhaton, karaton, nagari

puri: kadhaton

pari: pantun, sangkêp, tuhu, barang, langkung, yaktos, ulah, pasêmon

pare: tuhu, sêmu

puro: kadhaton

paru: paru

pira: pintên, sae, pintên-pintên, bêkti

puru: siti puru, pangêbang, êbang

prah: wradin, limrah

prih: sêdya, purih, pamrih, prihatos, kajêng prih, kaprih, kapurih

parih: pamrih

parah: pangkat, lowah, takêr, prênah, sigar

pêrah: limrah

--- 336 ---

pêrih: pêrih, sêdhih

purih: sêdya, pamrih, pamurih

purèh: sêdya, pamrih

praha: limrah, wradin, nyarambahi, langkung

priha: amrih

parahi: timun

parihên: susah

prihatin: susah

prahan: limrahan

parihên: susah

paruhunan: parumiyinan

prahara: angin, angin agêng, ubêng, pratingkah, pandhita

paruhu-ruhunan: rêbat rumiyin

praharana: pasowan, paprangan

pariharata: têturutan

parahita: guru, bingah, prigêl

porohita: guru

puruhita: guru, anggêguru

prahasana: pasowan, pasamuan, ênggèn, nyarambahi

prahasaba: pasowan, pasamuan

prahilang: sirna

parhyang: purug, awang-awang

parhyangan: prayangan

prana: manah, budi, watêk, cipta, pulung manah, kenging, tuju, têdhas, pucuk

prani: angên- angên

purna: pulih, rampung, wêtah, purnama, sampurna, mêpêki

paran: purug, murugi, kados pundi, punapa

parana: purug, prika, kados pundi, punapa, urut

purana: papan kadhaton

parnoh: carobo

pranahara: ngèlmi

pranan: bêbudèn

paranan: purug

prancana: panggodha

parandyasya: suprandosipun

parindyang: ajang

parindangan: panggorèngan

--- 337 ---

paranta: rumantos

parantan: kacangkol

pranata: sêmbah, panyêmbah, nyêmbah, pamatah, pamarantah

praniti: katêmênan, kanyataan, lêlêrêsan

purantara: kadhaton

pranata bakti: sêmbah bêkti

pranawa: padhang, padhanging manah

pranala: manah panas

pranapraharana: angin ciptan

paran-paran: sêrap

pranji: pirantos

pranaja: dhadha

pranama: mangsah, tumanduk

purnama: pulih, bundêr, padhang

purnami: pulih

purnama indu: tanggal kaping 15

purnama sada: tanggal kaping 15

purnama sidi: tanggal kaping 15

purnama sadha: tanggal kaping 15

purnama sidhi: tanggal kaping 15

pranamya: manah linangkung

purnang: pulih, pulihan

parica: para nyai

pracihna: têngêran, pratôndha, ngalamat

pracina: têngêran, pratôndha

pracanca: barusah, aruhara

pracandha: prahara, pangabaran

pracôndha: prahara, pangabaran

pracôndha tipa-tipa: prahara

pracondhang: tatu, tiwas, kenging, kakênan

pracundhang: tatu, tiwas, kenging, kakênan

pracara: wicara, urakan, rêrênggan

pracura: prayogi

paricara: para nyai

pracore: urakan

paricari: para nyai

pracika: kalajêngking

pracadi: pracaya

pracalita: kilat, liwêran

pracaya: pitajêng

--- 338 ---

parcaya: pitajêng

pracima: kilèn

parar: pinta

parir: dalir

pêrra: akas

pêrod: usus

pêrot: pêtok, pêtak

pararta: sugih, kasugihan, mulya, rahajêng, putus

pariris: panyirat

parwan: palihan

pararapan: bathuk

parrya: pantun

pararyyan:: pakèndêlan.

pararyyanan: pakèndêlan

parryang: sumbar

prêk: cakêt

parêk: cakêt, rukêt

parok: pangrukêt

pirak: sêlaka

purik: rêngu, susah

purêk: punggêl

praka: cêlak

prakahyang: surak

parekan: panyêratan

prikancu: wastaning sêkar

piraknayan: sêsandhingan

prakara: têmbung, pratingkah, prakawis

prakirna: gumêlar, atata, sadaya

parakirna: woh -wohan

parakarta: rahajêng, para pakantuk

parakrama: têmbung, ulah rahajêng

parakarma: panata

parikrama: basa krama, sangkêping krama, tata krama, ulah krama

parêkan: rencang èstri

parikêdah: paripêksa

prakasa: putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik

pêrkasa: putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik

prakosa: putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik

prakasita: langkung putus, misuwur, têtêp, santosa

prakoswa: putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik

--- 339 ---

prakosya: putus, bakuh, pêngkuh, rosa, osik

parakawi: pujôngga

prakopa: galudhug

prakampa: gonjing

prakêmpa: gonjing

prakampita: gonjing

prakatha: surak, gumêdêr, gumêrah, rame, jumêgur

pêrkatha: surak, gumêdêr, gumêrah, rame, jumêgur

prakathaya: surak-surak

parada: praos

pradana: ganjaran, para arta, sugih, loma, gingsir, urub

pradondi: para pabên, pabên

pardika: piji, wijang, jarwa

pradika: piji, wijang, jarwa

pradikan: pijenan, wijangan, jarwanan

pradikanan: panêgêsan

pradaksa: pikêkah, ugêr-ugêr, jêjênêng, pantês

pradêksa: pikêkah, ugêr-ugêr, jêjênêng, pantês

pardata: pabên

pêrdata: pabên

pradata: para pabên

paradata: jêksa

pradesa: prênah, padhusunan

pradapa: sêmi

pradipa: padhang

pradipta: murub, padhang, urub, cahya, gêbyar, gumêbyar

pradiptaya: langkung padhang

pradongdi: para pabên, pabên

pradangga: gamêlan

pradôngga: gamêlan

parut: parut

pirit: urut, èmpêr, tulad

prata: langkung, bagus, pantês, baku, kêncêng, kêkah

prati: ayu, langkung, linangkung, santosa, angin

priti: lêmês, luwês

parata: pêjah

--- 340 ---

pritanjala: wastaning dewa, wastaning sêkar agêng

pratiata: nglêlangkungi, pasthi, santosa

partana: rêmbag

pratunu: bêsmi

prêtana: lajur

pratanjana: mukmin

paratra: pêjah

paratarata: asrawungan

prataksa: lêga, waspaos

pratêksa: lêga, waspaos

prataksita: langkung patitis

prataksya: patitis, waspaos

pratikstha: minggah

pratita: langkung prayogi, langkung pantês, bakuh, santosa, linangkung, utami

pratita sastra: sêrat anggêr

pratital: kiyat

pratisara: pêpaku, pikêkah, ugêr-ugêr, santosa

pratisura: kawasa

pratiswa: mungguh

pratistha: mungguh, dhawah, lêbur

paratistha: mungguh, juru petangan

partiwa: punggawa, bala, mantri, abdi, rêngga

pratiwa: punggawa, bala, mantri, abdi, priyantun, rêngga

pratiwi: siti

pratiwagnyana: parentah

partala: siti

pratala: siti

pratali: paningsêt, pangêncêng, panganggit, pralambang

prêtala: siti

partêlu: para tiga

pratulang: bêbalung

pratapa: tapa

pratapi: tapa

pratipa: angin, lesus

pratyaksa: waspaos, têtela

--- 341 ---

pratyaksan: kawaspadan

pratyawilapa: sêrat anggêr

pratyanggan: santosa

pratinya: prajangji, punagi

pratama: sae, putus

partima: golèk

pratima: golèk

pratamaha: têdhas

pratignya: prajangji, jangji, punagi

protbuta: anggêgirisi, langkung agêng

pratanggapati: srêngenge

pratônggapati: srêngenge

paras: cukur, padhas

paris: tamèng

purês: ngênês

purus: ungsir, pajalêran

parsa: rêdi

parasu: rêdi

parusa: pêksa, wisesa, pikêkah, pidêksa

purisa: tinja

purusa: jalêr, kawasa, pêksa, punjul

prasônta: bêning

prasundha: tiwas

prascaya: pitajêng

parsikan: pandhita

parsada: gêdhong, kadhaton

prasada: gêdhong, kadhaton

prasida: lastantun, dumugi, lêlampahan

prasadu: prasabên, sarèh

prasadon: prasabênan

prasadarga: gêdhong mêmeron

prasadaha: juru gêdhong

prasadisthika: gêdhong panyêratan

prasadapa: tapêl watês, gêgêdhongan

prasidya: tulus, mursid

prasidaya: lastantun

prasudambêk: manah burus

prasta: rampung

prasuta: anak-anakan

prasuti: pirantos

--- 342 ---

parastra: pêjah

prastawa: waspaos, awas, padhang trawangan

prasêtya: katêmênan

parasatya: paratêmên

purusatama: wisesa langkung, jalêr utama

prasisa: kêkantunan

parasisa: wangkot

prasasta: wicaksana, kawicaksanan

prasastra: keringan, putus, ulah dêdamêl

prasaswa: waspaos

prasasula: pratingkah

parswa: rêdi

praswa: rêdi, githok

puriswa: tinja

prasapa: ipat-ipat, wêwalêr

purisya: tinja

prasayaka: jêmparing

prasama: sami

prasami: sami

parasama: pilih kasih

prasamwa: sami

prasamya: sami

prasamaya: prajangji

purasaba: kadhaton

prastha: githok, têtêp

prasthi: sêdya

prêstha: githok

prasangsa: umbag

pêrsinggih: pangluhur

pêrsinggahan: pangampiran, panyingkiran

prawa: sorot, cahya

purwa: wiwit, wiwitan, wetan, kina

pirawa: sae

prawara: pangagêng, arya, langkung, pamulang, prawaraniti, pangagênging pangadilan

prawira: prajurit

priwara: sanjang

pariwara: wêwarah, wulang

parewarna: kahyanganipun Bathara Guru

prawara palguna: jêjulukipun panêngahing Pandhawa

purwaka: wiwitan

--- 343 ---

prawikan: prasakan

prawada: pranacad

purwadênta: uwit gadhing, sèrèt pêthak

pêrwadara: êtuk, pancuran

prawaddha: cahya ulêkan

parwata: rêdi

parwita: bêbuka, sabab, akal bakal

prawata: rêdi

prawita: bêbuka, sabab, akal bakal

prawatya: bakah

parwasa: risak, têmpuh, traja,trajang. tatu

prawasa: risak, têmpuh, trajang, tatu

parawasa: risak, têmpuh, trajang, tatu

pariwasa: paripêksa

purwasana: pasowan

parwastha: padhang trawangan

parawwa: gumêlar

purwwana: wiwitan

prawala: kemawon

prawadha: kasor

purwaga: bêbuka

pralina: pêjah

pralena: pêpeka, supe

pralada: prigêl

pralawa: nyarambahi

pralapita: reka

pralaya: sirna, pêjah, lastantun

prêlaya: pêjah, lastantun

pralayah: pêjah

pralampita: pasêmon, pralambang

pralambi: pasêmon

pralambang: panilas, praceka, têpa palupi

pralaga: prasabên, paprangan, lêlawanan

praliga: konus

pralabda: pikantuk, prigêl

pralêbda: pikantuk, prigêl

pêrêp: tuju, panduk, tugêl

prapa: luwe

prapanca: kuwur

prapônca: prênca, botên kantênan

paru-paru: jêrohan

--- 344 ---

pura-pura: kadhaton, rewa-rewa

puru-puru: suntrut, rêmêng-rêmêng, siti puru

paripurna: pulih, wêtah, jangkêp

piri-piringan: sêsêmonan

parêpêk: cakêt

parpat: kumpul, panakawan

parêpat: kumpul, panakawan

prapta: dhatêng, dumugi

prapti: dhatêng, dumugi

prapata: pratikêl

prapeta: pamrih

prapatdan: prapatan

parpatan: para sakawanan

parêpatan: pakumpulan

prapal: punggêl, pronggol

parapal: punggêl, pronggol

parudha: panggalak, parusa

pradhah: bêdhah, babar

parja: rêdi, tabe

praja: nagari

prajan: nagarenan

prajaka: utusan

parijata: parijatha

prajapatisuta: putraning amarentah nagari

prajadhi: nagari utami

prajadhan: nagari agêng

parjaya: tiwas, bilahi, kenging, trajang, têmpuh

prajaya: tiwas, bilahi, kenging, nagari agêng, trajang, têmpuh

prêjaya: tiwas, bilahi, kenging, trajang, têmpuh

parajaya: tiwas, bilahi, kenging, trajang, têmpuh

parya: sorot

praya: budi, karsa, manah, sorot, karêm

priya: jalêr, laki, pamrih, supados

paraya: budi, manah, karsa, sorot, karêm

puraya: kadhaton

priyarana: prajurit

priyaka: tiyang jalêr, pajalêran

prayukti: prayogi

--- 345 ---

priyatna: èngêt, wiweka, ngatos-atos, tangginas

prayitna: èngêt

priyatin: prihatos

priywak: piyambak

priyawak: piyambak

prayojana: budi, karsa, sêdya

priyayi: kawulaning ratu

paryyangan: prayangan

prayonyana: budi, karsa, sêdya

priyamitra: sadhèrèk jalêr

priyambada: pangrungrum, amrih sih

priyêmbada: pangrungrum, amrih sih

priyambadan: pangrungrum, amrih sih

priyêmbadan: pangrungrum, amrih sih

prayoga: sae

prayogya: sae

prayognyana: budi, karsa, jangji

priyangga: piyambak

priyôngga: piyambak

pranya: badhe, wignya

paranya: langkung

prêm: pamêrêm, tilêm

parma: kanugrahan

prama: langkung, putus, linangkung, suci

prame: langkung

pramo: wiyar, langkung

pramu: wiyar, langkung

pirma: eman

parama: langkung, putus, linangkung, suci, kaluwihan

paramo: wiyar, langkung

paramu: wiyar, langkung

pramêh: langkung

pramaha: kaluwihan

parman: nugraha

pêrman: nugraha

parmana: waspaos

pramana: waspaos

pramona: tingal êning

--- 346 ---

parimana: watês

paramaninita: nglêlangkungi

pariminta: langkung, linangkung, sae

pramênta: giro

pramêntya: giro

pramanêm: bungkêm

paramoran: rêrucatan

paramarta: pangapuntên, ngapuntên, asrêp, ngasrêpi, manah burus

paramartasiwa: jêjulukipun Bathara Guru

paramarsi: pandhita

paramarêsi: jêjulukipun Bisma

parimarma: pangowêl

pramuka: pangajêng, lurah, pangagêng

pramokya: pangajêng

pramada: lèmèk, radin

pramoda: ugêr-ugêr, pêpaku

pramudika: para luhur, linangkung

pramudita: langkung wiyar, para langkung, jagat sadaya, jagat, ubêng, sadaya

paramudita: langkung wiyar, para langkung, jagat sadaya, jagat, ubêng, sadaya

pramuditaya: langkung wiyar, para langkung, ubênging jagat, ubêng

paramuditaya: langkung wiyar, para langkung, ubênging jagat, ubêng

paramadiwya: nglêlangkungi

paramadiwwa: swarga

parmata: waspaos, panunggul

parmati: nglangkungi, pêng-pêngan

pramata: panunggul

pramati: nglangkungi, pêng-pêngan

pêrmata: waspaos, panunggul

pramêta: galak

parimita: langkung, kaluwihan, nglangkungi, asri, utami

paramatatwa: nglangkungi

pramatatya: putus ing kaluwihan, dumadi, [du...]

--- 347 ---

[...madi,] kaluwihan

paramatatya: putus ing kaluwihan, dumadi, kaluwihan

pramatya: nglêlangkungi, sumorot

pramosada: padhukunan, upeksa pramosada, ngèlmi padhukunan

pramusita: wiyaring manah, wiyar

paramastri: widadari

paramastuti: panyêmbah

pramuse: jajahan wiyar, jagating dewa, sadaya, ubênging jagat, wiyar

paramusesa: jajahan wiyar, jagating dewa, sadaya, ubênging jagat, wiyar

pramèswara: ratu, garwaning ratu

pramèswari: garwaning ratu

pramèsthi: jêjulukipun Bathara Guru

parimpun: pêkên

paremudha: pareanom

prameya: punggawa

parêman: patilêman

pramugari: ugêr- ugêr, bêbandhêm, gêgitik

prêmbayun: susu, pangajêng

pramèngarta: sugih

prêgi: prawan

prigi: sêndhang, sumbêr, sumur, kulah, bêbatur, luwêng

purug: purug

paraga: wadhah

piroga: pisakit

parigi: sêndhang, sumbêr, sumur, kulah, bêbatur

parigraha: jodho, ênggèn, pagriyan

pargata: rampung

pêrgata: rampung

pragata: rampung, nama dhapuring baita

pragosa: kêthèk

--- 348 ---

pragiwaksana: wicaksana

parugul: pruthul, pêthik

pêrgil: purug

pragola: rukêt

pragalba: sima, rosa, galak

pragnya: susah

pragnyana: bingah, kasêngsêm

pragamba: sarosa

purba: wit

praba: sorot, cahya, teja, padhang

prabu: ratu, pangangge, pantês, sêmbada

praba angkara: srêngenge

praba angkara-kara: srêngenge

praba angkakara: srêngenge

prabana: wana parêdèn

prabancana: angin, panggodha

prabanarawata: cahya mancur

prabandakara: srêngenge

prabandhungi: ambarungi

prabu kêrithindra tanaya: jêjulukipun panêngahing Pandhawa

prabeda: sanès, beda

pribadi: piyambak

prabu dumilah: cahya padhang

parbata: rêdi

prabata: rêdi

pêrbata: rêdi

prabasini: wastaning widadari

prabaswara: padhang, gumêbyar, cahya murub

prabawa: pangabaran, kasaktèn

paribawa: pangabaran, pangapês, wingit, sakti, panglindhih

parbwata, prabwata: rêdi

purbya: wit, wiwitan

purbya kaleka nguni: wiwit kala samantên

--- 349 ---

parabya: parabi, pamaru

purbaya: bêbuka, nêtêpi jangji

purobaya: têmên ing jangji, nêtêpi jangji

parbyata: rêdi

purbangkara: srêngenge

prabangkara: srêngenge

prabangkara-kara: srêngenge

prabangga: lênggana

prabanggana: langit sumilak

prabanggya: lênggana

prang: pêrang

parang: sela

paring: nyukani

parêng: sarêng, asarêng, lila sawêg

parang: jurang, siluk

pirang: pintên

piring: sêmu

pêrang: pêdhang, pêrang

porang: enggok

puring: ngênês

paringa: pandugi

puringring: parinding

paringit: pangringgit, pambêncah, pamingit

pirêngwa: pamirêng

parêngwan: panikêlan

prangwadani: wastaning babud

parungyan: pamirêngan

parangmuka: satru

prangmêdani: babud

pringga: èwêd, pakèwêd

paringga: kuwatos

paronggya: pangrêngga

pranga: pêrang

parangan: sela agêng

piringan: pasêmonan

porangan: enggokan

parangarês: parangtritis

pak: dados

pêk: plêpêk, susah, tigas

paka: upaka, pragak, kados, salêbêting, dados, minôngka, angsal

pako: lêrêm

pika: ulam toya

peka: tumpakan, tumpukan, tumpang

--- 350 ---

pakah: êpang

pakêh: paku

pukih: pisuh

pêkêh: pituhu

pakohan: palêrêman

pakahyangan: kahyangan

pakon: pakèn, parentah

pêkên: pêkên, paramean, ênggèn pakumpulan

pekan: tumpakan, tumpangan

pakêna: pakantuk

pikêna: pakantuk, kakênan

pakenak: rumaos eca

pikantêp: dhawah kantêp

pakeca: rumaos eca

pakocèn: pasondhèran

pakucuran: pêpancuran

pakra: warni

pakara: têmbung

pakurihan: pitunan

pikurihan: pitunan

pakarana: bêbuka

pakrak: anjola, gugup

pakardi: pandamêl

pakarti: pandamêl

makirtipakirti. : pandamêl

pakrêta: pikantuk, rahajêng

pakrêti: pandamêl

pakêrta: pikantuk, rahajêng

pakirtya: pandamêl

pakirtyan: padamêlan

pakridhan: ulahan

pakridhawaran: juru metangi

pakarya: pandamêl

pakriya: pandamêl

pakaryan: padamêlan

pakaryya: pandamêl, padamêlan

pakaryyan: padamêlan

pakirim: pakintun

pakraman: panata

pêkak: cêndhak, namaning pangangge bangsaning bênting

pêkik: bagus

pakêkên: lêlajêr, pikêkah

pakukur: pangucap, pangêlus

- -- 351 ---

pakêkês: panglêbur

pakêkêsan: panglêburan

pakidungan: rêrêpèn

pakti: suka

pukta: rukêt

pêkti: pisungsung, ladosan

pakatonan: katingal

pêktya: ladosan, pisungsung

paksa: pêksa, kêdah, bau, sêdya, palajêng

piksa: uninga, pariksa

pêksa: pêksa, kêdah, bau, sêdya

pêksi: pêksi, uninga

puksur: wastaning têtabuhan ing jaman kina

pakusaran: patapan

pakasraya: pangungsi, rowang, kanthi

pakasrayan: pangungsèn, rowangan

pakasutan: patilêman

pakusalan: pamêlêngan

pêksya: pêksi

paksama: pundhi, mundhi

pakwan: pakèn

pakuwon: pakuwan, pamondhokan, pasanggrahan

pêkul: rangkul

pakêla: pikêkah

pakolihên: langkung pakantuk, kaprayogèn

pakêlun: panggulung

pukulun: pangawulan

pakêlatan: pakêkahan

pêkul-pêkula: êmak-êmak

pakulêman: patilêman

pakêlèngan: pamujan

pakapuhana: panglêpat

pok-pok: gêdhêg-gêdhêg

pakapti: pikajêngan

pakaja: sêkar tunjung, sotya, musthika

pakyan: pakèn

pakuya: undhagi

--- 352 ---

pakayan: kasugihan

pakêm: panigas, paugêran, agêm, anjêrum, nyêrot

pakiman: pangêngêtan

pakêmit: andêl-andêl

pakêmatan: pagêndaman, kasagêdan

pakêmbulan: patandhingan, palawanan

pakambe: tamèng, nyêpêng

pakamberangin: tamèng dhadhap

pakêbalan: patilasan

pakêbêlan: pakandêlan

pakathik: gamêl

pakêng: urang

pukang: suku

pada: ênggèn, swarga, asor, suku, andhap, asri, wêkasan

padi: ulah

pado: paju, paningkah

padni: garwa

pidana: dênda, ukum

padinah: pangisas

padonan: padèkèkan, panggenan

padunungan: panggenan

pudara: wêkasan

pidura: piawon

pudaran: wêkasan

padarakan: urakan

padaraksa: pajagèn, pamungkasing pangiring

pidak: abdi, rencang

pidêk: tindhih

pidik: puja

padaka: pêpêkak, pamêkak, pipid, pêndhing, anting-anting

paduka: suku, trumpah

padatan: pamêlêngan, panggenan

paduka carma: trumpah

pidikan: pamujan

padakatibing: kêkoncèr, wastaning pangangge

padakama: timpuh

padudon: pasulayan, rêbat pabên

--- 353 ---

padudyan: pasulayan, rêbat pabên

padus: pangêdus

pidosa: ukum, paukuman

padesan: padhusunan

padasasi: rêmbulan panglong

padèswara: ratu

padesya: dhusun

padulu: pariksa

padwan: pabên

padulur: parewangan

paduluran: pangiringan, panjurungan

padêlwan: paningalan

padolan: warung

padulyan: paningalan

padêlêng: aningali

padapa: pradapa, sêmi

padya: pindha

pudya: puji, puja

padaya: pirantos

padyan: padon

pudyasatata: salam pandonga

pudyastungkara: donga, puji, pamuji

padnyana: panggalih

padma: sêkar tunjung, sêkar

padmaendra: tunjung rêdi

padmana: mêkaring manah

padmanata: sêkar tunjung sumore, t sumorot.

padamandala: jagad

padamaran: pasuluhan, padilahan

padmadirgasana: dhampar panjang

padmasana: dhampar

padgata: nalika

pat: sakawan

pêt: bêndung, rakêt

pèt: pêndhêt, mêndhêt, ngracut, amrih

pata: gêlung, kêmbar, wujud, sêngkang, srawungan, prasasat

pati: pêjah, agêng, parentah, ratu, langkung, kalangkung, sangêt, kapatos

pita: kuning, utawi, anjaluk

--- 354 ---

pitu: pitu, pinapitu, dipun para pitu

pêta: rakêt

pota: topong

putu: putu

patah: bêncah, tugêl, pinta, suwêng, rakit, mranata, gêlung, sêngkang, maripat

patih: parentah, patih, èstu, pinatih, kaèstokakên

patêh: luluh, lêbur, abdi, patêh kasih, abdi kêkasih

putih: suci, putung, pêthak

pituhu: pangèstu; pinituhu: dipun èstokakên

patêhan: luluhan, lêburan

patihan: parentah, pakèn

pituhun: pituhu

patohas: pituwas

pituhya: pituhu

patan: têmahan

patana: siti

patani: ambèn, pêpajangan, èmpèr

patanti: kalangkung-langkung

patindhan: pêpayon, pataruban, panacadan

patinyapas: pakintun

patanya: têtakèn, milanipun

patunigan: pangawikan

patar: kikir

patra: godhong, têpang

patêr: swaraning toya, panjêr, dewa, grujug

putri: putra èstri, putri, dèwi

putêr: ubêng, dhungkar, panjêr, mulêk

pataruhan: pagenanpanggenan.

patran: godhongan

pataran: pangkatan, kikiran

patrana: dhampar

patarana: dhampar

pataran: pangkatan, kikiran, undhak-undhakan

patêran: panjêran, grujugan

--- 355 ---

putêran: gilingan, panjêran, dhungkaran, ubêngan

patêrangan: pêpadhangan

pitrik: ayam

putraka: putu

patarukan: pamujan

patrakilasa: bunglon

patrêta: ambêbayani

patirtan: patapan, jamban, ênggèn toya, pasiraman

paturwa: panilêm

paturwan: patilêman

patralalita: wastaning sêkar salisir, godhong mulêt

patrap: pratingkah

patrayuda: bêksa gada

patrêm: patrêm

patrangan: pêpadhangan

patak: pêndhêm

patik: kawula, abdi, tatrap

patêk: pambêngok, pêndhêm

patuk: cucuk

pitik: ayam

pêtak: pambêngok, pêndhêm

pêtik: wisik, pêtok

pêtêk: pêndhêm, pijêt, pêtêl

petak: wastaning dêdamêl, guthêk, ênggèn

putik: putung

putêk: jibêg

pataka: panunggal, bilahi

patik aji: abdi dalêm

patikan: tatrapan

patakutan: paajrihan

pataksi: patakèn

patêkêsan: pakêmonan

patiksma: panglungid

patakwan: patakèn

patakyan: patakèn

patikbra: abdi dalêm, kawula

patik bupati: abdi dalêm

patut: pantês, atut, rukun, nyênthuk

pèti: ngupadosi, mêndhêti, nênyanêdya.

--- 356 ---

pètana: ngulapi

patuta: atut

patitis: patitis

patus: pangêtus

pêtis: candu

putus: rampung, tatas, pêdhot, pêpês, têdhas, limpad, lêpas

putusa: putus, têrang, limpad

patusan: pangêtusan, êpuhan, pêrêsan

putusan: utusan, karampungan, wêkasan

pètsiwi: rabi

pituwi: utawi, panuju

pètwangan: wicalan

patala: siti, andhap, dhêdhasar

patalan: pasitèn

patêlan: têlak

patelan: padupan, panggenan katela

patalunan: patêgilan

patap: pangêtap

patapih: têtapih

patapan: patapan, panggenan

patêpan: patuladan, pêpayoman

patêpèn: paminggiran

pati-pati: kalangkung-langkung

patya: pêjah, patih, parentah, solah

pêtya: pêthèk

patya tandha: pêcat tôndha

patiyangan: pangadêgan, pawongan

patyagnya: parentah

patyagnya sastra: sêrat parentah

pêtyêngan: samaran

patanya: patakèn

patamu: panyêgah, pasêgah

patêmu: pamanggih

patimahan: patumpangan

patêmpuh: panrajang, têtêmpah

patêmpur: patêmpuk

patamya: panyêgah, pasêgah

patêmya: pamanggih

patamiy: panyêgah, pasêgah

patamuy: panyêgah, pasêgah

patoman: panggenan

patêmbur: patêmpuk

--- 357 ---

patimbalan: paimbalan

patêmbaya: prajangji

patêmbayan: prajangjean

patambang: pangikêt, pangambang

patambing: paminggir

patambêng: pamalang, panamèng

patambung: panambuh

patêmbangan: panêkaran

patêmbingan: paminggiran

patêmbungan: panggitikan

patiga: patri, kina, nginang

patigan: patêlon, padhawuh

patagyatagyana: panganggêr-anggêr

patibasampir: paningsêt

patang: pêtêng

pêtang: bêndung

pêtêng: pêtêng

pêtung: pring pêtung

pitang: pilih

putung: pugut, tikêl

patingkah: solah, pangulah

patêngkêran: patugêlan

patangkis: paningsêt

patingkêsan: pangêkêsan

patêngkêlan: patugêlan

patangya: milanipun

patinggi: bêkêl

patanggah: pamalang, pamagol, patuju

patangguh: pamambêng

patanggêh: pamalang, pamagol, patuju

patangguhan: pêpalangan, patujonan

patunggwa: pangrêksa

patunggal: pangumpul

patinggal: patilar, pasinglar

patunggalan: pakumpulan

patanggulan: panangkisan

patanggungan: pêpalangan

patunggingan: pajagongan

pasa: tapa, mandos, pêgat, jêmparing, kawasa, wingkis

--- 358 ---

pase: sumur

paso: jêmbangan, sato

pasu: sato, khewan

pèsi: opèn

peso: lêsu

pasah: pasah, pêgat, pisah, tilar, têdhas

pasuhunan: pêpundhèn

pasêntoran: pamujan

pasantikan: pamujan

pisaca: brêkasakan

pasir: wêdhi, sêgantên, pasisir

pasri: asri

pusur: lorod, uruh

psari: hapsari

pusara: tangsul, rante

pasrah: pasrah

pasuruhan: paundangan

pasuran: kawanèn

pasrayan: pitulungan, parowangan

pasuryan: rai

pasrang: rame, panrajang

pasak: pasêk

pasêk: padhêt, jangkêp

pasuk: panjing, dalêm

pisak: pisêk

pusêk: sêkêl

pasuka: pêparing

pusika: kucing

pasukan: paringan, bêbingahan

pasukkan: panjingan

pasaksya: pangawruh, kawruh

pasikêpan: awak, panyêpêngan

pasêkung: panyêrêng

pasidêha: siduwa

pasadon: prasabên, kori pasadon, pêpojok, jaga satru

pisita: nglêlangkungi

pasetran: pakuburan

pustaka: sêrat

pasitman: pasidhêman

pastagi: pasowan

pusus: uyêg

pasastan: karahajêngan

paswa: pangantos

pasewan: pasowan

--- 359 ---

pasewakan: pasowan

pasawitan: pangawulan

pasila: palênggah, asila, lênggah

pasilih: gêgêntosan

pasalahan: pasèlèhan, kalêpatan

pasulahan: panyujènan, panigasan

pasilan: palênggahan, kalênggahan

pasalin: lintu, pisalin

pasêlur: pasêlur

pasaliyan: pasimpangan

puspa: sêkar

pisapa: supaos, walêr

pasapan: luluhan

pasêpan: padupan

puspanjali: sêkar panyêmbah, wastaning sêkar kawi

puspaka: têtumpakan

pasopati: wastaning jêmparing

pasupati: sima, wastaning jêmparing, jêjulukipun Bathara Guru

puspita: sêkar

pasaputan: pakêmulan

pasaput-saput: aling-aling

puspawarsa: jawah sêkar, anjawahi sêkar

pasidhêman: pasirêpan

pasaji: pasêgah, sêsaosan

pasaji-saji: pasêgah, sêsaosan

pasujiyan: pangoncèn

pasayuda: dêdamêl mandos

pasayut: pamalang

pasayêmbara: prajangji

pasyang-syang: sumbar-sumbar

pasamuhan, pasamohan: pakumpulan, pajagongan

pasêmadèn: pamujan

pasamwat: pasambat

--- 360 ---

pasampur: udhêt, panyondhèr, pangubêd

pasamayan: pajangjean

pasêmayan: pajangjean

pasambat: pasambat

pasambulihan: bêbundhêlan

pasumbungan: pasuwuran

pasugata: pasêgah, panyêgah

pasaban: pakumpulan, pasamuan

pasabda: pawicantên

pasthi: pasthi

pusthi: cêpêng, cêpêngan, angge, pangangge, anggèn-anggèn, lêma

pasthika: sotya, pathi, kanil

pêsthika: sotya, pathi, kanil

pasang: banjir, pasang, sanggi, jajar, tata, pirantos, coba, rakit, tadhah, gêlar

pasêng: purug

pasung: pêparing, pasung

pisang: pisang

pusang: kodhêng

pusing: ubêng

pusêng: sêru, ubrês, ubêng, putêk

pusung: angkat

pasinghanabdan: pasurakan

pasinganada: panyurak

pasingkaban: wêwêngan

pasangsipta: rakiting budi

pasêngsêng: pamêthuk

pasèngsèng: pasinglar, pangundang

pasongsong: songsong, panglimput

pasungsung: pêparing, pamêthuk

pasongsyang: songsong

pasungsyang: pêparing, pamêthuk

pasang putih: ngèlmi kasucian

pasang-pasangan: jajar-jajar

pasênggah: pêparab

pasênggahan: pêparaban, nama

pasênggêhan: pêparab

pasanggiri: punagi, sayêmbara

pasanggraha: pêparing

pasanggaman: pajungutan

--- 361 ---

pasangan: pirantosan, gêlaran

pasongan: paungkulan

pasungan: paringan

pwa: punika, panas

pwe: punika

pawa: pangangge, ampilan

pawi: upacara, pangangge

pawu: pangrame, panguwuh, dhawah

pawah: pamêwah

pawih: kaluwihan

pawêh: pamêwah

pawèh: pêparing

pawoh: panginang

pawuh: carub, pangundang, kinang, panginang

pèwêh: beka, godha

pawuha: pamêwah, cilaka

pawohan: pakinangan, wohan

pawihang: pamopo

pwan: dene

pawan: padalanan

puwan: pêrêsan

pawèn: ampilan

puwun: jêmpol

pwana: dening

pawana: angin

pawunuhan: pamêjahan

pawantuhan: pabantonan

pawantusan: patumbukan

pawantingan: padhawuhan

pawanasuta: jêjulukipun Wrêkodhara

pwanya: upaminipun

pawor: pangêmor

pwara: katawis, suwur

pawara: anjawab, pacêlathon

pawira: ampilan

puwara: wêkasan, têmahan

pawarah: pitutur, pamangsit, pawartos

pwarwata: rêdi

pawrêg: pambêrêg

pwarbata: rêdi

pawarangkan: pakunjaran

pawarangan: pasêngkêran, pêpajangan

pwaka: punika, luntur

pwaki: punika

--- 362 ---

pweka: têtumpakan

pawaka: latu

pwakanira: sira

pawêkas: pungkasan, wêwêling, pawêling

pawakostha: latu panyêmbahan

pawad: pawadan

pawadan: pacacadan

pawedan: pêpanthan

pawaddan: sêngadènan

pawadeyan: warung

pwata: sungkan

pawita: bêbuka

pawitra: suci, bêning

pwatês: silib

pawotan: momotan

pawatangan: pasowan

puwas: cêgah, bosên, tuwas

pawêsêhan: pangumbahan

pawasêhang: pasucèn

pawisik: pamêrdi

pawisikan: pawangsitan

pawisik-wisik: pangulah, bêbisik

pawisman: pemahan

pawat: pamot, pambêkta

pawatan: pangêmotan

pawat-pawat: ambêbêkta

pawiwalan: paewahan, paoncatan

pawayan: jamban

pawal: krikil, palang

pawlaha: pambêlah

pawalunan: ubêd-ubêdan

puwa-puwa: pêpanasan, mêmanisi

pawidhan: juru metangi

pawidhikan: pamujan

pawijil: wêdal

pawya: upacara

pwaya: upaya, punika

pawayiran: jamban

pwayeka: punika

pawyat: pamot

pawyang: panjanma

pawiyang: pamopo

pawang: ampak-ampak

pawuh: êmong, pangêmong

pwinge: pêthak

--- 363 ---

pawungan: pangabênan

pawangunan: pamondhokan

pawingkis: pawiyak

pawongan: para nyai

pala: uwoh, wowohan, prayogi, gitik, pangagêm, labêt, pakantuk, aluwu, pasthi

pali: pakêm, kêkawin

palu: gitik

pili: bilih, manawi

pula: malih, wêwah

pule: sajèn, rêruba

palih: malih, pantês

palêh: bantu

paluh: bantu, karingêt, jêblog

pilih: bilih, manawi, pilih, pangapit, milalu

polih: pikantuk, asal

pulih: malês, pulih

polaha: solah

puliha: pulih

palêhan: banton

paluhan: banton, jêblogan

pulihan: pulihan

palana: palana

pulunan: kapenakan

plantan: palantangan

paluntu: turun, paturun

palintangan: panglangkungan

palar: jaluk, panjaluk

pelur: peloh

polur: pili

pulir: jèwèr

pulur: ulur

paluru: mimis

pêlari: lêrak

pêluru: mimis

puluru: mimis

puliran: jèwèran

palaradan: palarasan

palarasan: palorodan

palirangan: panyidhangan

pêluk: rangkul, ukêl, udrêg

pêlêk: pêlak

palaka: cêkathakan

palaku: panjaluk, lampah

palakwa: panjaluk

--- 364 ---

palikang: pamêngkang

palatêkan: paêndhutan

palasa: pêparing, wastaning kajêng

palasan: pêparingan

palisêr: tiyang wandhan kang lumampah rumangkang

palasak: ambalasak

palêsêk: sêsêr

palasta: rampung, têlas

palêsta: rampung, têlas

palastan: pangrampungan, abrag-abrag, têlasan

palêstan: pangrampungan, abrag-abrag, têlasan

palastra: pêjah

palastha: rampung, têlas

palêstha: rampung, têlas

palasthan: pangrampungan, têlasan

palêsthan: pangrampungan, têlasan

palwa: baita

palwah: bantu

palwahan: banton

palawahan: panglowahan

palawahya: pêdhang

palawan: timbang, tandhing, wowohan eca

palawanan: panimbangan, patandhingan

paliwara: sanjang, palawangan

palawarsa: wowohan taun

pulawadupa: pamujan, racikan dupa

palawija: amêng-amêngan

palwaga: kêthèk

palalu: lampu, pilalah

pilala: pilih

palalun: kalangkung

paluluyan: pasêmbranan

palilangan: panglêburan

palupa: supe

palupi: lêpihan, têturutan, tulis

palupu: rêrêpi

palu-palu: gêgitik

puli-pulihan: pêpulihan

palapalan: wowohan

--- 365 ---

palupalupa: supe

palupuy: lêpihan, trajang

palajuan: pambanjuran

palya: pakêm

palêyêh: plèsèd, sumyar

palayaran: pambabaran

palyas: pangluput

paliyas: pangluput

palyasan: pangluputan

paliyasan: pangluputan

palalya: palajêng

palayangan: panyêratan

palanyah: panglobok, bêlèndèr

palanyahan: panglobokan, bêlèndèran

palam: daging

palamata: langkung asrêp, apuntên

palampu: kalaur palaur.

palampah: panglampah, panjaluk

palambang: praceka

pelag: bagus, sae

palaga: pêrang

palagan: paprangan

palugon: paprangan

palguna: jêjulukipun panêngahing Pandhawa

palabuhan: padhawuhan

palibaya: babo

paling: kalangkung

piling: wastaning dêdamêl ing jaman kina

pilêng: bribin, pêngpênging kuping

pêla: pêdhang

pêlung: tumpal

pelang: lancang wadhah gantèn

polang: amor, kuthah, landhêp

pulang: amor, kuthah, pulih

pulung: gulung, lacut, wahyu

pulinga: untir, berag

pulanghyun: sacumbana

pulangasmara: sacumbana

pilangên: sacumbana

--- 366 ---

pulangraras: sacumbana

pulangrêsmi: sacumbana

palangka: dhampar

palôngka: dhampar, sêling, bolang-bolang, ponthang

palangkan: warôngka

pêlangkan: warôngka

pulangsari: sacumbana

palangsulang: pancak suji

pulanglulut: sacumbana

palangpamêlêngan: sanggar pamujan

pulangdhiri: gêlut

pulangyun: sacumbana

palinggih: tata, palênggah, tapa

palungguh: tata, palênggah

palinggan: pangadêgan

pulanggêni: ratus

palinggaran: palulungan

pulanggati: sacumbana

palanggatan: pamujan

palanggyana: pamopo

palingan: pawicantênan

pulangan: rukêtan

pêlêngên: bribin

papa: siksa, cilaka, naraka, sangsara, punapa-punapa

pipi: pipi, pinggir

popo: sukan

pupu: supit, pupu

pêpêh: pupuh, sêpah

pupuh: gitik

papan: dhasar, rata, papan, punapa-punapa

papancur: sêsorot

pipinda: upami, tuladha

papantêran: pêpanjêran

papandhu: wêwêgig

pipindha: èmpêr, upami

papandhèn: pilar pangapit gapura, lêlayu, rontèk

pepenyan: pêpêthingan

papacêh: wêwalêr

papacuh: wêwalêr

pupucuk: bêbuka, panantang

pupusangan: pakinangan, jêjambènan

--- 367 ---

pipir: pinggir

popor: pêrang, gitik

pupur: pupur

papara: amêng-amêng

paparewarna: kahyanganipun Bathara Guru

paprêma: patilêman

paprêman: patilêman

paprangan: paprangan

papak: jajar

popok: gêdhêg, tambal, tapêl, punggêl

pupak: bêthot, tugêl, pêdhot, punggêl

pupuk: sêplok, pupuk, pidih, gêmuh

papaka: siksa

pupukiran: sêsipatan, wujud

pêpêkak: wastaning pangangge

papikat: jala

pipikwatan: bêbêstan

pêpêkêng: nama dhapuring baita

pêpêd: jêjêl

pèpèd: pipid

papada: suku, sor-soring asor

papadan: sêsukon

papadatan: pêpadon

pupudya: pêpuji

pêpêt: pampêt

puput: jugag, wakas, wêkas. wêkasan

pêpêti: pêksi dara, lêladosan

puputih: nama dhapuring baita

papatêhan: sêsarêngan, kêkêmbaran

puputran: golèk

papêtak: pêpêtok

pêpêtak: pêpêtok

pipitutan: bêbêstan

papas: pugut

pipis: pèpèd

papasana: naraka

papal: punggêl

pipil: babad

pupul: kumpul, golong

pupul-pupul: gêgolongan

--- 368 ---

pupulih: malês

papalan: wowohan

pêpêlik: musthika

pupulan: kumpulan, golongan

papadha: sêsami, têpus

pèpèdhêp: ngêdak-êdakaken, kumêdhèp-kêdhèp

pupuji: andêdonga

pipijyan: pêpilihan

papayu: pangauban

popoyan: wêwarah

papaywan: pêpajêngan

pêpênyon: bêbuntêl

papag: pêthuk, pêthukan

pupug: sêmpug, punggêl, pugut

papang: papag, pogok

pêpêng: srêmpêng, pêndêng

pupungun: lêlêgêg

papangdwa: pêpêsthèn

papangdwan: pêpêsthèn

papanggih: patêmu, upami

papanggêhan: pepanggihan

papanggil: punagi, pêpasang, pangudang

papangan: pamêthukan

padha: sami, kados, upami

padhi: pantun

padhe: pare

padhu: paru, pabên

pêdhe: bintit

pudhêh: pêdhot

padhahi: gamêlan, têtabuhan

pidhana: dhêndha

padhantên: bêdhaya, tanah ngare

pidhir: mêmêdos

pêdhèr: pithut

pudhèr: mawur

pidhara: guling

padhêk: cakêt

pidhak: sêlaka, pêthak

pêdhêk: cakêt

pudhak: sêkar pandhan

pudhaka: sêkar pandhan

padhakan: jujugan

padhêkan: para nyai

pêdhêkan: para nyai

--- 369 ---

padhati: padhati, rata

padhali: lunglungan

padhola: lêbu, rêrungkadan

padholwa: gonjing

padhepokan: patapan

pidhudhuk: sacumbana, lênggah

padhèdhing: kêkês

pêdhyar: arip

pêdhyat: pêdhot, pêdhèt

padhêm: pêjah, kêkês, sirna

padhama: wastaning dêdamêl ing jaman kina, atut

padhêmitan: pandhêlikan

padhang: padhang, parang

pêdhang: pêdhang

paja: môntra, dungkap, paja

paji: rêgi

paju: banjêl, pogok, salumbat

poji: ingkêm

puja: puji, pangalêm, pandonga, kurmat

puji: alêm, pangalêm, gunggung, panggunggung, pandonga

pêjah: pêjah

pêjaha: pêjah

pêjahan: pêjah

pajahatan: parêngatan

pujan: pujèn

pujin: pangalêman

pajar: sanjang, atur, wicantên

pijêr: pijêr

pajrah: panata

pajari: nanjangi, sanjangipun

pajaran: pamulangan, patapan, panggenan ajar

pajoran: pangungkulan

pajar-ajar: sanjang-sanjang

pajrakan: pajênakan

pajurungan: pamujan

pujakrama: puja môntra

pajatyan: kanyataan, pajatosan

pujastuti: sembah puji

pujastungkara: sembah pamuji

pujawan: puji linangkung

pajualan: pasadénan

pajapan: pamujan

pijya: pilih

pujya: puji, pangalêm

--- 370 ---

pujamôntra: pujimôntra

pajuman: pangêlusan

pajambatan: panyêndhalan

pajagran: pangrêksan

pujabrata: lampah ing puji

pajabungan: panglèngkètan

pajang: padhang, rêngga, rênggan

pajêng: payu, songsong, payon

pajungkungan: pamujan

pajêng-pajêng: pêpayon

pajêngan: payon

pya: punika

paya: punika, lêpas, langkung, toya

payo: suwawi

payu: kudhung, lastantun

peya: panas

puya: latu

puyi: latu

pyah: bêncah, cumêprot

pyuh: rêmêk, sumyur, têmpuh

payah: sayah, lungkrah, lêsu

payêh, pêyêh: sayah, lungkrah, lêsu, pesok

payoh: ukêl

payuh: ukêl

piyah: siwah

piyêh: siwah, pijêt

piyuh: dèrès

pêyah: bêncah

piyêh: sayah, lumah, pesok

pêyuh: bêncah

puyuh: gêmak

pyaha: bêncah, lêbur

pyahi: miyaki, mêgati

pyêha: lêbur

payahan: pancèn

payan: sandika

poyan: sanjang

puyur-puyur: nglipur-nglipur

pyuk: sêmpyok

payak: calorot

pyaka: lancang

puyika: latu

payudan: paprangan

payodara: susu

--- 371 ---

payudara: susu

payatman: panggêsangan

piyutang: sêsambutan

payus: biyas

payuwaha: lintang

payodha: paprangan

payodhara: susu

payudhara: susu

payung: songsong

puyêng: ubêng, mumêt

puyêngan: ubêngan

panya: darbe, môntra

pênyu: pênyu

punya: dabedarbe.

panyèr: pangantos

panyarih: kônca lumampah ing damêl ingkang wontên ngandhap

panyèran: pangantosan

panyakit: sêsakit

panyakitan: panyakitan

punyawan: sugih, kasugihan, rajadarbe

panyêp: pangasrêp

punya-punya: dêdarbe

punyamanta: kasugihan linangkung

panyongga-nyongga: pakurmat

pama: sami, upami

pami: upami

pame: upami

pamu: toh ing awak

pamah: upami, gilut, papan

pamêh: pamêrês

pamoha: panampik

pamahan: gilutan

pamuhun: panangis

pamihat: paningal

pamuhut: pamêthik

pamihang: pamopo

paman: paman

pamon: toh ing awak

puman: pacuwan

pamanah: panjêmparing

pamunah: pangrisak

pamunuh: pamêjah

pamunuhan: pamêjahan

pamanon: paningal

pamancana: panggodha

--- 372 ---

pamêncana: panggodha

pamandrasan: kaluwihan, têrusan

pamindarya: pambudi

pamindaka: pamidih

pamunadika: panyipta

pamêndêngan: pamujan

paminta: panyuwun, patênggênah

pamantêran: pamanjêran

pamuntat: pamingking

pamêntas: panyabrang

pamêntasan: panyabrangan

pamanteyan: pangadhêpan

pamantang: pangèrèk, panarik

pamantingan: pambantingan

pamanapih: panyapih

pamindha: pangèmpêr

pamindhah: pangalih

pamandhirya: pangadêg, panjênêngan

pamundhung: panunjêl

pamundhingan: pamaèsan

paminjêman: panyambutan

pamênthing: nama dhapuring baita

pamênang: pamisesa

pamonang: pamojar

pamacanan: panggodhan

pamêcir: panyamur

pamucang: panginang

pamucangan: panginangan, pakinangan

pamor: panunggil, pamor

pamur: pamêsat

pamora: panunggil, amor

pamure: pamudhar, pamodot

pamrih: panêdya

pamarna: pangrumpaka

pamurud: pangical, pamusna, pamundur

pamurda: pangajêng

pamurdan: ulon-ulon

pamêrdika: pamiji, pamijang

pamêrdawa: pangêlus

pamêrgya: pamêrdi

pamurtya: panunggil

pamursita: panyipta

pamursitan: pamêlêngan

pamurasan: pambêrsihan

--- 373 ---

pamu-rwa: pamiwit, pangrêngga

pamurwa: pamiwit, pangrêngga

pamu-rwan: pamimitan

pamurwan: pamimitan

pamarjaya: pangrisak

pamurya: pangatingal, pawitan

pamuryan: pamêdhar

pamureyan: pamudharan, pamodotan

pamuryyan: pamêdhar

pamrêm: tilêm

pamrêman: patilêman

pamurba: panguwit

pamaring: pangaring

pamuring: panglamuk

pamaring-maring: pangaring-aring

pamêk: panigas, panigasan

pamuk: pangamuk

pamaku: pikêkah

pamakanan: pamanganan

pamêkak: panyandhêt

pamuktyan: pamuktèn

pamêkas: pambuncit, wêkasan, pawêling, pamêkas

pamuksa: pangical, panyamur

pamuksan: pangicalan

pamikalpa: pangucap, pangêjum

pamukya: pangajêng

pamade: panêngah

pamedan: paprangan

pamadaka: pamariksa

pamidikan: pamujan

pamidosa: pangukup

pamidosan: paukuman, pangukuman

pamadya: panêngah

pamudya: pamuji

pamèt: pamêndhêt

pamot: pambobot

pamata: paningal

pamati: pambengkas

pamatan: paningal

pamutêr: pangubêng, pandhungkar

pamètan: pangalapan

pamotan: pambobotan

pamutus: pangrampung

pamêtya: pamêdal

pamasa: ratu

pamesa: pangopèn

pamasah: pamêgat

--- 374 ---

pamasêh: pangumbah, pamasuh

pamasuh: panucèn

pamusêr: pangunyêr

pamusara: panangsul, pangrante

pamasaran: pasamuan, pakuburan

pamusaran: panangsulan, pangrantèn

pamisikan: pamujan

pamêsat: paninglar

pamastu: pamasthi

pamêsês: pangidid

pamusus: panguyêk, pamuwêr

pamosèl: panistha

pamisaya: pamandamêl, pamaeka

pamisayan: pamirantosan

pamusthi: pangangge, pamanthêng, panyêpêng

pamawa: pambêkta, pangangge, ambêkta

pamwah: panampik

pamêwah: pangrêngga, pambantu

pamêwêh: pangrêngga

pamèwêh: pangèwêd

pamuwah: pangrêngga, pakurmat, pambruwah

pamiwaha: paprêngga

pamiwêhan: kasaenan

pamuwahan: kasaenan, pakurmatan

pamuwar: pamudhar

pamiweka: pangatos-atos

pamwat: pamrih, pangêmot

pamwit: pamit

pamuwus: pangandika

pamiwal: pangewah, pangoncat

pamawung: pamawas

pamalu: panggitik, pambalik

pamulu: pasêmon, wangun

pamule: pêparing, pakurmat

pamolih: pamantês, pakantuk, pamurwat

pamaliha: pamalih

pamuliha: pamalih

pamolihan: pakantukan

pamalar: panjaluk

pamêlar: pancorong, pamêkar

pamular: panangis

pamalad: pamodot

pamulad: ulad

--- 375 ---

pamaladan: pamujan

pamalat: pamodot

pamilêt: pangatut, pamulêt

pamultak: pamêpêt

pamilawa: jagal

pamulya: pêparing, pakurmat

pamaluya: pamangsul

pamaluyi: pamangsul

pamilag: pamêsat

pamalagar: pambêsmi

pamalabari: ngèbêki

pamulang: pamulang

pamulinga: pamberag

pamêlêngan: pamujan

pamulangan: pamulangan

pamulungan: pamujan

pamapak: pangarih-arih

pamupak: pamunggêl

pamupakara: pamulasara

pamuput: pamungkas

pamapas: pamancas, pamunggêl, pangrisak

pamapasan: pangrisak

pamupasama: pamulasara

pamapag: pamêthuk

pampang: pêthuk, palang, pogok, bôngga

pumpung: tuju

pamujur: pangujur, ulon-ulon

pamajati: pangiring

pamijil: pamêdal

pamujya: pamuji

pamijang: pamardi, pamiji

pamijangan: pamardènan, pamijènan

pamaya: pambêcik

pamiyat: paningal

pamiyaga: pamisesa

pamayang: pangringgit, pamêkar

pamayung: panongsong

pamuyang: panggrangsang

pamuyêng: pamubêng

pamuyung: pambêndu

pamayangan: pangringgitan, pamêkaran

pamayungan: panongsongan

pamenyakan: palêngan

pamampang: pamogok

--- 376 ---

pamimba: pamêdal

pamembêhan: pamêwahan

pamembuhan: pamêwahan

pamimban: pamêdalan

pamêmbat: pamêndal

pamimangan: pambêtuwahan, pangangkêran

pamigêna: pamrih

pamiguna: pamintêr

pamugara: gada

pamugari: bêbandhêm, gêgitik, ugêr-ugêr, wastaning sêkar kawi

pamigraha: pamêngku

pamêgat: pamisah

pamugyat: pamingking

pamêgêng: pangampêt

pembah: wêwah

pémbêh: wêwah

pémbuh: wêwah

pambancana: panggodha

pambancang: panyawang, pangêrêt

pambinas: panglêbur

pamubur: pamburêng

pambatang: pambadhe

pambus: anglo

pamibisaniyan: pangeram- eram

pambêlik: pangêlik

pamboja: panyêgah

pambyaha: wêling

pambayun: susu, pangajêng

pambiyyaran: pênthèngan

pambagi: pandung

pambage: panambrana

pambagya: pandum, panambrama

pambangse: pangidung, panggêndhing

pamang: sumêlang, mangmang

pamong: pangêmong

paminge: pangêthak, pamengo

pamonga: pangêmong

pamêngan: pambikakan

pamangun: pambangun

pamangcanan: panggodha

pamêngkuh: panganggêp

pamêngkang: pamiyak, pambênggang, kori pamêngkang

pamèngêt: pèngêt

pamungut: pamêthik

--- 377 ---

pamungsir: pangêlud

pamangsul: pasêngèr, pamalês

pamongmong: pangêmong

pamanggah: pangisas

pamanggêh: pamanggih

pamanggil: pangundang, pangudang, pajangji

pamanggya: pamanggih

pamangêng: pamênggah

pamêng-amêng: pacangkrama

pamêng-amêngan: pacangkraman

pêg: barubah, pêtêng

paga: pangkat, dhingklik

pagi: enjing

pagu: lajêr

pêga: kukus, sumpêg, pêtêng

pagêh: pragak, lajêr, bêtah

puguh: wangkot

paguhan: paguwan

pigênu: pirêmbag

pagunan: kasagêdan

pagundakan: bedhangan

pagundikan: pawongan

pagênturan: pamujan

pagantya: panyambut

pagindhalan: pangundhangan

pagêr: pagêr

pugar: jugar, wigar

pugêr: panancang

pagraha: panggenan

pagêritan: panggilingan

pagiriyan: parêdèn

pugareyan: nama dhapuring baita

pagakan: pragakan

pagut: tuju, têmpuk, têmpuh, tarung

pugut: punggêl, têtês

pigati: sacumbana

pagutan: tempukan, tempuhan

pigustya: pirêmbag

pigosthi: pirêmbag

pigusthi: pirêmbag

pagusthiyan: paginêman

pagawe: padamêl

pugal: wangkot

--- 378 ---

pagalan: pawatangan

pagêlar: panata

pagêlaran: papan paprangan, pasamuan, pagêlaran

pagêlang: bêndu

pagêlêng: bêndu

pagulingan: pasarean

pigaji: kentha-kentha

pagyat: srawungan

pagyut: panglèrèt, pangêdhap

paguywan: pagujêngan

paguyyan: pagujengan

pagubahan: kobongan

pêgêng: ampêt

pegung: tikung

pugung: puguh

paba: pola

pabuhayan: ênggèn bajul

pabancana: panggodha

pabancanan: panyawangan

pabuncangan: pambucalan

pambantahan: panyualan

pabandhing: panandhing

pabandhung: panimbang

pabaratan: paprangan, patapan

pabelan: palabuhan

pabilikan: paguthêkan

pabilukan: tikungan

pabanyu-banyu: panggenan toya, kailèn ing toya

paboga: dhaharan

pabongan: ênggèn toya, wadhah toya

pabangun: adamêl

pêtha: unthuk, èmpêr, unthuk toya

pêthêt: pugut

puthut: bangsaning cantrik

pêthil: cuwil, pugut

pang: êpang

pêng: sumabêt, tuju

ping: kaping

--- 379 ---

pung: jodho

panga: êpang

pangi: pangêlèr

pango: nalika

pinge: bodho, pethak

pongo: bodho, anjoto

pangha: walirang

pangih: pasambat, pangrêngih

panguhuh: panyurak, panguwuh

pangohan: pangoncatan, panjêlèhan

pangohanumahah: panguwuh-uwuh

panghèr: pangantos

pangari-ari: pangarih-arih

panghèran: pangantosan

panghrik: pangêrik

pangharêp: pangajêng

panghrêngih: pasambat

punghut: pêthik, pêndhêt

panguhut: pamêthik, pamêndhêt

panghêtan: pandhêlikan

punghutan: pêthikan

punghas: sina,sirna. puput

panghusa: pangêsah

punghaskala: wêkasan jaman, kiyamat

pangahisan: ilèn-ilèn

panghwas: panrimah

panghulwa: pangajêng, pangagêng

pongah-pangihan: ngolang-aling

pangaji: pangaos

pangayah: pande

pangahyasan: pamaèsan

pangamban: sawiyaripun

pangêban: pangauban, pandhelikan

pungun: lêgêg

pangêne: kengingipun

panguncarana: pangrêngga

panguncang: pambucal, panyoba, panglangut, kalunta

panguncanging lara: kaluntaning sêkêl

pangoncang: pambucal, panyoba, panglangut

--- 380 ---

panguncangan: pambucalan, panyobanan, panglangutan

pangunakara: pamatawis

pangendrasangsara: paeka

pangendrajala: panalika, panêlik

pangunadika: pangangên-angên

pangandêl: pamracaya, panglindhung

panganti: mêmpên, pamrênah, pangantos

panginte: panginjên, pangincêng

pangantya: pangantos

pangantyan: pangantèn

panginteyan: pangincêngan, panginjênan

pangantyantyan: pangantos-antos

pangêmis: pangical

pungun-pungun: lêgêg-lêgêg

pangindhatan: paoncatan

panganjur: pangajêng

panganjali: panyêmbah

panganyutan: panglabuhan, panglarungan, panglarutan

panganumata: pamawas

panginuman: pangombènan

panganugraha: pêparing

panganugrahan: pêparing

pangênthahasa: panêlanjur, pangrosa

pangênthula: pangêndêl, panunjêl

panguninga: paningal, pangawruh

pangucarana: pangrêngga, pamuji, paaturan

pangacala: panyanggama

pangucap: pangandika, atur

pangur: tatah

pangre: pangênas, pangulah

pangari: pangarih

pangure: pangudhar

pangruhun: pandhisik, pangajêng

pangaran: nama

pangurèn: pangudharan

pangrêntêmban: paningsêtan

pangarcana: panyêmbah

--- 381 ---

pangracana: pangrêngga

pangracaban: sêsae

pangrurah: pangrisak

pangrarêpan: pangurêban

pangrik: pangêrik

panguraka: panyêgah

pangrukti: pamirantos

pangruksa: panglêbur, pangrisak

pangirid: pangiring

pangarti: panyipta, pandèngêr, pangartos

pangartika: panyipta, panggraita

pangartiyan: panyêrêpan

pangaras: pangambu, pagut

pêngaras: pangambu, pagut, pangikat

pangarsa: pangajêng

pangarsi: pangajêng

pangarsa-arsa: pangajêng-ajêng

pangraswaddhikara: pangrêsula

pangruwat: pangluwar

pangrawit: pangrajang

pangarêp: pangajêng

pangirup: pangêpang, pangrêbat, pangidêr

pangrapu: panglipur

pangripta: pamarna, panganggit

pangarya: pangarih

panguraya: pamudhar, pangure

pangurayan: pamudharan

pangureyan: pangudharan

pangerim: pakintun

pangrêmih: pangarih-arih

pangrêmpak: pangroyok

pangrumpaka: pamarna

pangiriman: pakintunan, panitipan

pangorêman: kasedhihan, kaajrihan

pangarug: panrajang

pangargya: pangaji-aji, pangaos

pangaribawa: panglindhih, pangabaran

pangrêngrum: pangrungrum

pangrêngga: pamulas

pangiring: pangirid

--- 382 ---

pangarêng-arêng: bulu bêkti warni galondhong tuwin kajêng

pangringut: pamuring-muring

pangku: pangku, wêngku

pangiku: pambuncit

pangkêhan: pangkon

pangkur: buntut, wastaning sêkar macapat

pungkur: wingking

pangukir: pangukir

pangkat: tundha, undha

pangikêt: panganggit

pangaksi: paningal

pangikis: pirantos

pangaksya: paningal

pangkwan: pangkon

pingkêl: jungkêl

pêngkul: rangkul

pangikal: panarik

pangekapada: pamuja

pangkaja: sêsotya, dalamakan

pangkya: pangku

pangkyak: pangku

pangde: pandamêl

pangudèn: pangungsêd

pangidan-idan: panggêgila

pangidran: pangubêngan

pangudikan: pangangên-angên

pangadesa: pamirantos, dalajat

pamugasmara: pangrungrum

pangdwa: pêsthi

pangidung: pangidung, ngidung

pangidungan: kêkidungan

pangat: pidih

pêngêt: pêthik, nalika, jumput

pingit: kêkêr, simpên, rêpit, wêrit

pungut: pêthik

pungutan: pêthikan

pangutus: pangèngkèn, pakèn, parentah

pangisi: isi

pangasih: poncot, sumur

pangêsah: pangêsah

pangêsêh: pangêsah

pangasuh: pangrisak

pangasihan: patrêsnan

--- 383 ---

pangèsi-èsi: panyiya-nyiya

pingsan-pingsan: pisan-pisan

pangascaryyaniyan: pangeram- eram

pangusir: pambujêng

pangusiran: pambujêngan

pèngsuk: benjing, têmbe

pangusada: panjampi

pangasut: pangêmor, panyarub, pambanjur

pangastuti: panyêmbah

panguswa: pangambung

pangoswa: pangambung

pangiswan: pangambung

panguswan: pangambungan

pangoswan: pangambungan

pangisêp: pangintip

pangisapu: pamangku

pangisêpan: pangintipan

pangisya: pangambung

pangisthi: panêdya

pangèsthi: panêdya

pangasthawa: panyêmbah

pangisthawa: pangèstu

pangèwi: pangêmor

panguwah: pangrêngga, panusun, pangoncat

panguwahan: paoncatan, panusunan

pangawin: pangampil

pangawên: pangrêngga

panguwan: pangoncatan

pangawinan: pangampilan, tumbak

pangawêr: pamalang, pamadhang

pangwurus: pangêbrèh

pangawak: pawakan, awak

pangawikan: pangawruh

pangawid: pangayut

pangawat: supit, panjawat, pangapit

pangawasa: prabawa, pangawasa

pangawesa: pananduk

panguwusan: pamungkasan

pangawayawa: pangawe-awe

pangacung: pangabên

pangiwung: pangawud

pangul: pongol

--- 384 ---

pingul: pêthak, pangul

pêngêl: pêngkêl, jungkêl, karingkêl

pangol: pamulêt, pangrangkul, pangul

punglu: mimis

pangêla: pangalêm

pangulu: pangajêng, pangêlêd

panglih: kangèlan

pangulah: paningkah, pratikêl

pangêlên: pangulu

panglantih: juru tênun

pangaladesa: pamirantos

panglut: rakêt

panglawad: panglayad, paninjo

panglwang: panglong

panglèlèr: pangganjar, panyoba

pangalpa: pangucap

pangalpika: sesupe

pangluput: dhêndhan

pangilapwan: pambucalan, pangalêpan, pangasrènan

panglupuy: panglêbur

pangilapyan: pambucalan

panglayang: ibêr

panglampu: pangatêr, pangangkah, pamadhang, muhung

panglimput: pangêmput

panglamong: pangame

panglamung: pangame

pangliga: panyamun

pangligan: wuda

pangling: pangucap, pangling

panglung: pantêlung

pangilang: panganyut

pangulinga: pamberag

panglinggan: pangadêgan, papan, pambabar, ujêr

pangilangan: pangicalan

pangulangan: pangupados

pangipi: supêna

pangupacarana: pangrêngga

pangupakara: pangrêngga, pangulah

pangupaksama: pangapuntên

pangupadrawa: pamulasara, panglèlèr

pangapti: pangajêng-ajêng

--- 385 ---

pangapti-apti: pangajêng-ajêng

pangaptyapti: pangajêng-ajêng

pangapus: paningsêt, panganggit

pangupasanta: pangrêngga

pangupasama: panyuba-nyuba, pangrêngga

pangupasoba: pamêmule

pangupaya: pangupados

pangipyan: pangipèn

pêngpêng: pogok

pangodha: pangobok

pangadhuh: pangadhuh

pangudhatan: panguman-uman

pangidhêp: panganggêp, panyana

pangudhodha: panyawuk, panyampar

pangidhamkomala: panyidham pradapa

pangadhangan: pangadhangan

pangujar: pangandika

pangajaran: pamulang, pamulangan

pingjwan: sambutan

pangajapan: pangajêng- ajêngan

pangijêman: pangijon

pangajêngana: pangajêngan

pangaya-aya: pangaya-aya

pangayun: pangajêng

pangayunan: pangajêngan

pangayun-ayun: pangajêng-ajêng

pangayatman: panggêsangan, pangupa jiwa

pangayap: panggrêbêg, panyowan

pangayaya: pangaya-aya

pangiyam: pangêcam

pangayubagya: panêmbadan, panjurung

poyang: sumuk, prungsang

pangunyan: pamôntra

panganyut: pangèli, pambanjut

--- 386 ---

panganyutan: pangèlènan

panganyêm: panêncêm, panyêlub

panganyêman: panêncêman, panyêluban

panganyang: pamboyong

pangêmêh: basah

pangêma-êma: pangêmi- êmi

pangamun: panggrundêl

panguman: pangundhat

pangamêr: pangarih, pangarih-arih, pamrih, pangrungrum, pangrêngga, pangalêm, pangangkah

pangimur: panglipur

pangumuran: pangènan

pangumêk: pangubak

pangumadakan: pangajêngan

pangêmasan: panggenan êmas

pangimpun: pangumpul

pangêmpan: pamakan, pangêmpan

pangimpêr: pangemba

pangêmpwan: prabu

pangimba: pangemba

pangambah: pangidak

pangamban: pangombèr

pangambur: panyêbar

pangumbaran: pangumbaran

pangambat: pangèmbèt, panêruntun

pangambil: pamêndhêt

pangambul: pambantu

pangimbal: panggêntos, panyambut

pangambala: pambucal

panggah: bakuh, mênjangan

panggih: panggih

panggêh: panggih, bakuh, ampah, pajêg, puguh, kêkah, santosa, pinanggih

pangguh: panggih

pênggah: pêgêng, ampêt

panggêhan: panancang

pangguhan: panggihan

--- 387 ---

panggan: pawakan

panggana: èstri

panggêndrih: kêmasan

pinggir: pinggir

panggarêhan: pamêngku

panggrêrêh: pangruntuh

panggrit: panggêrit

pangugut: panggêtêm

pangugut-ugut: panggêtêm-gêtêm

panggosthi: pangrêmbag

panggusthi: pangrêmbag

panggêsêng: pambêsmi

wunggawapunggawa. : wadana

panggil: jangji, undang, kudang, malah, pinten banggi, rewa-rewa, wangsul

punggêl: pêthêt, putung

pangigêl: panjogèd

pinggala: julig

panggiling: gilingan

panggya: panggih

panggyat: panylèrèt, kedhap

panggumi: pangrikat

panggêmpung: panyêmêng, panggêsêng, panglêbur

pinggang: lambung, sabuk

pingging: bodho

punggung: bodho, puguh

pangugung: pangumbar

pangugong: panguja

pangêb: pangauban

pangabar: pangabar, pangapês, panglangkung

pangabaran: pangapêsan, panglangkungan

pangêbêk: panjêjêl

pangubaya: pajangji, jangji

pangubayan: pajangjeyan

pangêban: pangauban

pangêbang: pangagag

pangungun: panglêgêg

pangangên-angên: panyipta

pangungar: pamudhar

pangungaran: pamudharan, wiwitan

pangangkuh: pangangkah, pangrêngkuh

pangingkis: pangliga

pangungsir: pangangkah, pangêlud

pangungsyan: pangungsèn

pangangêm: pangêkum

panganggêh: panganggêp

--- 388 ---

pangunggul: inggil, pamunggul, munggul, panginggil

pêngung: pêtêng, bodho

pangungang: paningal

pangungangan: paningalan, wastaning kori

Dha

dhi: langkung

dhe: dening

dhoh: hèh, têbih

dhuh: adhuh

dhêhêh: hèh

dhuh ah: dhuh babo

dhuh ah ah: dhuh-adhuh

dhihin: rumiyin

dhuhan: adhuh, pangéran, bêncah

dhahina: rintên

dhahinawa: siyang

dhuhur: inggil

dhuhak: ambrodhol

dhuhêt: dhuwêt

dhihita: èstri

dhahyang: arya, pandhita

dhaèng: panji

dhuhung: curiga

dhan: agêng

dhana: arta, paring, sugih, dunya, pangangge

dhani: sae, adi

dhanu: gandhewa, mêndhung, sorot

dhananjaya: jêjulukipun panêngahing Pandhawa

dhanuréndra: ngèlmining ratu

dhanarta: arta dunya

dhanurdhara: putus

dhinakara: srêngenge

dhanèswara: sugih singgih

dhanawa: danawa

dhanawan: arta luwih

dhandha: gitik, sanjata, bangbang awak, dhêndha, pangabaran; dhandhanila: pangabaran angin

dhêndha: gitik, sangêt, èncêp; lathi dhinêndha: lambe kaèncêpakên

--- 389 ---

dhandhana: dêdamêl

dhandha-dhandhan: gitik-ginitik

dhêndhêm: jênjêm

dhandhang: gagak, ajap

dhindhang: warana, aling-aling

dhindhing: warana, aling-aling

dhinang: nalika

dhacah: gumêlar

dhucung: unggul

dhara: prawan, asor, ngasor raga, semah, wêtêng, nyêmbah, sarèh

dhira: wani, danawa

dhiri: adêg, awak, piyambak, nama

dhuri: êri

dharah: êrah

dharan: lampah

dharana: sabar

dharararêm: sêmbah bêkti

dharaka: sabar, sarèh, sêmadi, kawawa, kawasa

dharat: andharat

dhrêstha: siyung

dhara-dhara: kayungyun, asor- asor

dhèryya: nyipta, kawasa

dharma: bagus, kautaman, saé

dharmaduskrêta: ila-ila awon

dharampalan: garawalan, wastaning dewa

dharmamigêna: kasagêdan

dhik: hèh, dhuh, sangêt, langkung, nginggil

dhaka: toya

dhika: luwih

dhakah: têngkar, rowa

dhikih: ringkih

dhik ah: hèh- hèh

dhik ah ah: dhuh hèh hèh

dhukut: sukêt

dhakya: cakêt

dhatu: galuga, ratu

dhatan: solah

dhatulaya: kadhaton

dhatang: rawuh, dumugi

dhatêng: rawuh, dumugi

dhuskarta: botên rahajêng

dhasta: awon

--- 390 ---

dhastha: ganjil

dhasthi: piawon, paeka, alis

dhêstha: ganjil

dhêsthi: piawon, paeka, alis

dhustha: awoning manah, awon, pandung

dhasthra: dêdamêl

dhawêh: dhawah, dhumawah

dhawuh: dhawah, rêntah, êjam

dhawuhan: bêndungan

dhawak: piyambak

dhuwak: suwèk

dhwas: sirna

dhiwya: langkung

dhol: êjam kajêng nôngka minôngka pêpundhèn

dhalêman: jrohan

dhalang antêban: panengêraning laki rabi warni mas sêsotya

dhap: andhap

dhapur: warni

dhepok: patapan

dhadha: dhadha

dhudhu: sanès

dhadharanan: pêpanganan, prawanan

dhadhak: talutuh, bêbuka

dhudhak: rayap

dhudhuk: dhudhah, andhudhah, lênggah

dhadhakan: bêbuka, wêwinih, wiwitan

dhadhut: pêrêd, wêtêng ambalêndhêr

dhêdhêt: pêtêng sangêt, keguh, andudut

dhèdhèt: swaraning langit

dhèdhèt erawati: swaraning langit awor angin

dhadhali: wastaning pêksi, larud

dhudhulang: dhulang,ambêng

dhadhap: wastaning kajêng, tamèng dhadhap, tamèng

dhêdhêp: rêrêp, sirêp, lêrêp

dhadhayangan: endhangan, bêbakulan

dhêdhêm: ngêdhêm

dhêdhêng: têpang

dhaya: kuwat, kidul

dhiyas: agêng

dhayita: èstri

--- 391 ---

dhyasta: risak

dhaya-dhaya: uwat-uwat

dhayang: endhang, bakul

dhayang-dhayang: bêbakul

dhanyang: wêling, samun

dham: anggundam

dhama: asor

dhumêndha: andhêndha

dhêmar: rêmên

dhêmit: rêmpit, lêmbat

dhomas: wolung atus

dhumawuh: dhumawah, mungêl, katabuh

dhampah: dhepok

dhampur: ulêt

dhampit: dhèmpèt, kêmbar

dhega: sagêd

dhangah: blêngah-blêngah

dhongoh: sêmbada

dhanghyang: pandhita

dhingin: rumiyin

dhangacaryya: bramana

dhêngêr: mirêng, sumêrêp

dhêngêrakên: mirêngakên

dhôngka: nagarining danawa

dhangkak: bucu

dhungkul: têluk, punggêl

dhangdhang: gagak, ajap

dhangdhi: anak sima

Ja

ja: wêdal, mêkar

ji: ratu

jiha: ilat

jihuna: ilat

jahnawi: toya, lèpèn

jahnawisuta: jêjulukipun Bisma

jahning: toya

johar: sêsotya

jahid: garit, lungit, pagas

jahat: rêngka, rêngat

jahit: garit, lungit, pagas

jihwa: ilat

jihya: ilat

jihma: panêngêran, cidra, dora

--- 392 ---

jan: bangsaning jin

jana: tiyang, gajah

janu: gandhewa

jênu: konyoh

juna: êjun

junun: pana, tata, edan

junun mukawiyah: tataning kauripan

jênar: risak, kuning, kuningan

janardana: jêjulukipun Prabu Krêsna

jênêk: jênak, jênjêm, têtêp, eca

jantra: jôntra, cakra

jantur: sulap, panggunggung

juntrung: urut

jantaka: cilaka, sangsara

jênês: rêgêd

janawi: toya, lèpèn

janela: jêndhela

janaloka: jagat

jêndhul: panjutu

janjan: beca-bècu, sêmu, kapurônta

jinjang: gonjing

jinjing: cincing, jinjit

jinêm: tilêm, patilêman, jatmika

janma: tiyang, titis, nitis

jinêm amrik: patilêman

janmantara: panitisan, panuksma

jinêmrum: patilêman

jinêm sêkar: patilêman

jinêm wangi: patilêman

jinêm patani: patilêman

jênêng: nama

jar: warah, ujar, wicantên

jra: jirap

jor: asor, ngasorakên, trajang, risak

jro: lêbêt

jru: juru

jara: ujar, jara

jari: dariji

jaro: jaro

juru: lingir, tukang, pangkat, lurah

jrah: wradin, gumêlar, abra, kathah, sumêbar, tata, rame

--- 393 ---

jrih: ajrih

jraha: wradin

jrihi: ngajrihi

juruha: jugar

jarahan: rayahan

jaran: kapal

jrêna: suci

jrênih: suci, bêning, rêsik

jari: nanjangi

jirak: kapundhung

jirêk: kapundhung

jêrak: jênak

juru dêmung: tukang gêndhang, wastaning sêkar têngahan

jurit: pêrang

joris: kêthèk

juris: kêthèk

jrusan: tubusan

jarwa: têgês

jirap: jêjêl, gêbèl, gêlar

jariji: dariji

jaruju: druju

jêruju: druju

jurjana: tiyang awon

jarijya: dariji

jarya: dariji

jrêm: konjêm, kèrêm, anjêrum, lêsah

jarum: êdom

jurumaha: têtindhih

jaruman: pandoman

jurug: lorod

juru bêlah: pambêlah

jring: jengkol, uwit jengkol

jrong: êjong

jarang: awis

jaring: jaring

jêrang: walêr

jêring: jengkol, uwit jengkol

jorong: jongkong, nama dhapuring baita

jurang: jurang

jurung: surung

jaringan: jêrohan

jaka: jaka

jodana: ngubungi

jat: pangkat

jati: têmên, yêktos

jalatarang: jawah

jaladha: mêndhung

--- 394 ---

jaladhi: sêgantên

jaludha: gadhing

jaladhara: mega

jaludha tata gati: gadhing sami agêng panjangipun

jaladhiyan: sagantên

jala-jala: jêjaring

jalya: jagung, jagung jali

jalma: tiyang

jêlag: nglojok

jalagra: riyak

jalêgong: tukang mêndhêt sato khewan

jiling: jiling

japa: puji, puja, muji, muja, tapa

japaha: puji, puja

japrètan: jêblèsan

japa samadi: puja samadi

japa yoga: puja samadi

japa mantra: japa môntra

japa mantraya: puji kaungêlakên

jadha: wêngku, kintên

jodhi: tiwas, asor

judha: dilah

judhi: pêrang

jêdhok: pandhokan

jadha-jadha: guntur kêtug, mega sontên

jêdhog: mêgar

jadhoga: mega

jaja: dhadha, urup

jajana: manusa

jajar: jajar, kêmbar

jêjêr: adêg

jujur: lêrês, kêncêng, lêmpêng, mujur

jajara: jajar, kêmbar

jujud: ngrawus

jijidaran: gêgarisan, sêsipatan

jijit: jujut

jajawat: sêsêmon, gêgêpok, apit-apit, sêsupit

jêjêp: dhêdhêp

jêjêpan: sêkar injên-injênan

jajambal: jêjambak

--- 395 ---

jajanggan: sosoraning wawasi

jaya: unggul, kuwat, sakti, wênang

jayantara: wastaning dewa

jayantaka: wastaning dewa

jyar: ujêr

jyara: wulang

jaya wijayanti: langkung unggul-unggulakên

jyalita: sorot, gêbyar

jaya-jaya: mêmênang, ngungkulakên, ngunggul-ugulakênngunggul-unggulakên.

jayamêrta: sagêd

jayamrata: wudhu, tanpa tandhing

jum: tata

jama: jêksa

jamah: sundêl

jamuh: risak

jêmah: têmbe

jêmêh: kêbên

jumaha: ambênggangakên, nguwalakên

jumanda: mancoro mancorong.

jumantara: awang-awang

jêminul: gumolong

jimra: limrah

jêmar: aking

jêmur: amor, êpe

jumrut: jumêrut

jamus: cêmêng mêlês

jumawa: anjawèkakên

jampi: jampi

jampana: joli

jampya: jampi

jumiyat: nangsaya

jumaya-jaya: amrih unggul

jumog: anjog, anjlog

jamuga: karana

jimbun: kawak

jambat: ujar, sêndhal

jambangan: wastaning rêdi

jag: êblêg

jug: jog

jaga: rêksa, mêkak

juga: satunggil, tunggil, ijèn, piyambak, ugi, kemawon, sira

jugan: ugi, sira

jagra: rumêksa, jagi

jugara: mila

--- 396 ---

jagra angkara: pamuja

jagad, jagat: jagat

jagattraya: jagat têtiga

jagat kamuksan: swarga

jagat walikan: swarga

jegos: sagêd

jugul: gudhe, boncis, bodho

jugala: nglawani, tandhing

jugul karayana: wastaning boncis

jugaya: satunggil-tunggil

jagamaya: pagêr

jibêg: susah, kêbêk

jabang: lare

jêbèng: ênggèr

jêbêng: tamèng, jêmbul, sodor

jatha: siyung, wadhah

jathya: siyung

jêng: suku, sang, umpak, jêngriwa-riwa, umpak undhak- undhakan

jong: gêrbong

jêngêr: anjêngêr

jangka: tindak, ukur

jêngku: dhêngkul

jêngkar: bidhal, kendhang, kèngsêr

jungkelang: angglewang

jungkung: pêlêng

jangjan: kapurônta, beca-bècu, sêmu

jangga: gulu, gadhung, sêkar gadhung

janggi: gulu, abrit

jingga: jingga, abrit

jêngge: tangi

janggan: lunglungan

jinggring: andhèthèng, wastaning dêdamêl ing jaman kina

janggal: wangkot

janggala: tunjunging tumbak, kagila -gila

jênggala: tunjunging tumbak, kagila-gila

janggya: gulu

jingga maruta: jingga mônda-môndaya

jingga môngsa: jingga sêpuh

--- 397 ---

Ya

ya: inggih, punika, dhuh, ing, yèn

yu: sae, kasaenan, ayu, raharja

ye: inggih

yah: toya

yuh: wilujêng

yaut: nyangking

yan: yèn, dening, manawi, ing, nalika

yun: ajêng

yana: yèn, tiyang, wontên, padhang

yuni: ngajêngi

yana: manawi

yanak: anak

yanda: mindha

yande: adamêl

yantya: sangêt

yun-yun: ajêng-ajêng

yunyunên: kasêngsêmên

yar: yèn, nalika

yarês: giris

yrujar: ujar

yarya: ing, nalika

yyranak: anak

yyrarêp: ajêng

yyrak: alun, ombak

yyraku: ring aku

yyrulatya: riulat

yyrawan: awit

yaryya: nalika

yyangên-angên: cipta

yyangkat: isin, wirang

yakrak: anjêlih

yeka: inggih punika

yèki: inggih puniki

yekan: inggih punika

yakti: têmên

yêkti: têmên

yuti: têmên, sae, rahajêng

yaksa: danawa

yêksa: danawa

yakbyat: tumêdhak, awrat

yèkang: inggih kang

yada: santana

yadi: birahi, yèn

yadu: santana, warga

yoda: prajurit, dêdamêl

--- 398 ---

yuda: pêrang, dêdamêl, baris, mandos, jaman

yudha: pandhita

yadin: manawi

yudanagara: jamaning nagari, lampahing nagari

yadukula: kawulawarga

yudasmara: sacumbana

yudwa: kaluwihan pêrang

yadawa kula: kawulawarga

yadswangsa: ahli waris

yadya: manawi, sanajan

yadyan: manawi, sanajan

yadiyan: manawi

yudayana: lurah pêrang

yudèngkatula: prang tandhing

yata: sigêg, punika, sêmu, têmah

yati: yaktos, pandhita, dewa

yuta: sadasa kêthi

yatah: sae

yatna: èngêt, prayitna, sudhia

yitna: èngêt

yêtna: èngêt

yatanya: supados

yatri: paramean

yatur: kados

yutta: gajah

yatiwara: pandhita, rêsi

yatya: yaktos

yatma: nyawa, gêsang

yitma: nyawa

yatmaka: nyawa, kamulan

yatbyat: tumêdhak, awrat

yatang: ingkang

yasa: damêl, adamêl, padamêlan, pêrang, griya, paès

yasih: asih, sih

yasan: damêlan

yasakambang: balekambang

yuswa: ngumur

yusya: ngumur

ywa: aja

yawa: jawi, murka

yuwa: tunggil

--- 399 ---

ywan: yèn

yuwana: tulus

yawana: jêjaka

ywana: manawi

ywarêp: ajêng

ywakti: yakti

yawat: kuwat

yowati: prawan

ywas: paès

yawwat: saèstu, masthi

yawata: saèstu, masthi

ywagra: pucuk

ywangên: wutah

ywang-ywang: dewa

yalah: kawon, risak

yalap: mêndhêt, sakêdhap, sakêclapan, sapandurat

yapa: puji, punapa

yapwa: manawi

yapwan: yèn, bilih, manawi, bokmanawi

yapya: puji

yapyak: papak

yodha: prajurit, dêdamêl

yudha: pêrang, dêdamêl, prajurit

yadhara: ngasorakên

yojana: paningal

yujana: paningal

yujar: ngandika

yya: sae, aja, yèn

yaya: bapa, kados, prasasat, inggih

yayi: adhi

yayah: bapa, kados

yyan: yèn

yayan: upami, kados, sangsaya

yuyun: sêngsêm

yyani: yèn

yyanya: upaminipun

yuyunên: sêmsêmên

yyarêp: ajêng

yuyut: tangsul

yyas: paès

yyasa: damêl

yaywas: sagêd

yyang: sêmbah, dewa

yyangkat: mangkat

yyang-yyang: dewa

--- 400 ---

yama: jêksa, naraka, Bathara Yama

yamani: naraka

yumana: dhanganing manah, lêganing manah, lastantun

yamêr: ngambar

yamur: kesah

yamaloka: naraka

yoga: anak, puja, tapa, titah, nitahakên

yogi: sae, pandhita

yuga: sae, jaman, môngsa

yagra: pucak

yogaddhakaya: puja samadi

yogiswara: raja pandhita, pandhita

yogasamawi: puja samadi

yogwan: kala, nalika

yugala: wangsulan

yugalani: mangsuli, nglawani

yogadharaka: muja samadi

yogajapa: puja môntra

yogya: prayogi, pakantuk

yugya: prayogi, pakantuk

yogyapara: pasang yogya

yagnyana: pakèn, budi

yogamaya: puja môntra

yogabrata: mêmuja

yang: sêmbah

yangên-yangên: cipta

yangkên: kados

yangkangên: kamitongtonên

yangde: adamêl

yangol: malêt

yungyun: sêngsêm

yangywang: siluman, suksma

yangyang: dewa

yêng-iyêng: kaki

Nya

nya: parentah

nyu: kalapa

--- 401 ---

nyuh: lêbur

nyana: budi, pikir, kintên

nyêne: nyarèhakên

nyinaki: ngecani

nyôndra: marna

nyundaka: nêlik

nyônta: nyaèni

nyintaka: nyêkar pudhak, mêksi cêkaklak

nyêndhu: nêsêg, andhoso

nyèr: ngantos

nyari: pijêr

nyirna: ngicalakên

nyarana: ngrêngga, ngukir

nyurnani: nglêburi

nyarandu: mradini

nyêrang: nrajang, nêrak

nyêrung: nyêngkêr

nyarik: nyêrat, nyêngkala, nyorok

nyartani: ambiyantoni

nyarwe: mraduli, mawuh

nyantrang: juru mêndhêt ulam

nyaruwe: mraduli, mawuh

nyarwani: ambiyantoni

nyarawidya: nyarawèdi

nyarwètèh: botên limrah

nyaripit: sumripit

nyarudhah: andhudhah

nyarampad: nyampar

nyarang: nyêngara, nyirik

nyikon: nyêndhu, pandêkung

nyakra: muwêr, walikan, nyakra

nyakrawarti: mêngku, ngubêngi jagat

nyakrawati: mêngku, ngubêngi jagat

nyukma: nyamun

nyudênta: kalapa gadhing

nyodaka: nêlik

nyidikara: mêndêng, muja môntra

nyudikarya: ngupadamêl

nyatu: nambak

nyitra: nyêrat, marna

nyotyani: nucèni

nyawo: nyampe

nyawèni: myêmbadani, anjangjèni

nyawati: ambalangi, ngoncati

nyawung: ngêmban

nyèwèng: anggèndèng

nyuluh: ngobori

--- 402 ---

nyuluh-nyuluh: nglêlêmês, ngrungrum, ngimur-imur

nyalukat: nyalêmpung

nyaliwah: nyêling

nyup: nanyuh, nyêbul

nyêp-nyêp: mamring

nyêdhahi: ambêbahi, nyuruhi

nyêdhari: nyêkapi

nyudhat: nyudhèt

nyidhêp: nyana

nyidham: ngidham

nyidhêm: nyirêp

nyuji: nujèni, nganggit sêkar

nyonyo: nyonyok

nyanyah: nacah

nyunyur: ajur, kumur-kumur, lodhoh

nyênyêt: samun, asrêp

nyênyêdhis: andharidhis, nglêlêthêk

nyanyamikan: pêpanganan

nyanyampuri: momori

nyamuha: nyadayani

nyamoha: nyadayani

nyemon: ênyêng

nyamèni: nyangkêpi

nyêmantakên: maspaosakên

nyamikan: panganan

nyemot: ênyêng

nyampur: ambawur

nyompok: andhosok

nyampad: ngampad

nyêmpad: nyêmpèd

nyêmpaluki: ngasêmi, mawali

nyamu-nyamu: awang-awang, tawang

nyumbana: nyanggama

nyambit: ngêmban, nyidhuk

nyambut: nyandhak, nyambut

nyambuti: nyandhaki, nyambuti

nyambang: nyambêt, tilik, nganglang

nyugata: nyêgah

nyibu: babo

nyèbêt: nancut, nyangking

nyêtha: ambatang

nyèthi: mawongan

--- 403 ---

nyèthèt: wawratan

nyangkribi: ngalingi

nyangkramani: nyanggamani

nyingkal: mengkal

nyungkyagakên: ngrèkakakên

nyênggih: nyana

nyênggut: ngrênggut, nyêbrak

nyèngi: ngundang