Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 4: ma-nga)

Katalog:Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506
Sambung:
1.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 1: ha-ka). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #307.
2.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 2: da-la). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #308.
3.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 3: pa-nya). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #309.
4.Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 4: ma-nga). Bahasa dan Budaya | Kamus dan Leksikon #310.

Ma

ma: ing, dhatêng, sarta, kalayan, sira, kang, para

mi: sa

mo: berag, sira, sima

mu: sira

mah: ênya, lah, ayo, pakèwêd, sarêng

mêh: rêmêk, mêrês

mèh: cakêt, kirang sakêdhik

maha: langkung, agêng, linangkung, sangêt, anjarag

mahi: ngambah, ngidak, ambeda, nyanès, andhawahi, ambucali, nyawuri

mahe: nyanès, ambedakakên

maho: ngadhuh

mau: wau

mèha: nyukani

mèhi: andungkapi

moha: lumuh, nampik, murka, nêpsu, rai, riwut

mahah: kuwur

mahi: nusuni, mêwahi, anggunturi, ngambah, nyandhêt

mèha: êmèh, cakêt, nyukanana

mèh-i: nyukani

mahuhuhung: anggarumung

mae -erang: mêmirang

ma-ahyas: apêpaès

ma-ahêm: angginêm

mahan: langkung, linangkung, kaluwihan

mohun: nguwiti

--- 404 ---

muhun: nangis, pamit

mèhana: andungkap

mohana: êsit, sadaya

muhuni: nangisi

maenaka: ngecani

mainaki: ngecani

maandani: nyaeni

mahendra: rêdi agêng, rêdi, kaluwihaning ratu

mahindung: pangling

mahanti: nglangkungi, angantos

mahantin: pangantèn

muhantên: pêlabuhan

mahasasa: maha kawasa

maundhi: mundhi, aundhi

maendhan: anggêgila

mahanjama: nitis

mihanjuri: mangajêngi

mahanjat: minggah

mahinjêmi: nyulihi

mahêning: bêning, asuci, arêsik

mahanangkwa: wèhna ing aku

mihênêngkês: ngèndêlakên

mahacita: manah agêng

mahacipta: manah agêng

mahar: noyani

mahir: ngintên

mihêr: ngancur

mahèr: ngantos, ngêntosi

mahur: milalu

mahra: raos

mahara: ngangkah

mahera: ngantosi

muhara: palabuhan, lêlêmês, wêkasan

mahur-huran: jor-joran

mahurna: bayawara

mahardika: pandhita

mahrêt: ngandhêg, akandhêg

maharta: arta kathah

mahèr tambang: mêtêng

maharsa: ajêng, abingah

maharsi: pandhitam agêng, pandhita, pangagênging dewa

miharsa: mirêng

miharsi: mirêng

maharas: anggêpok

maharis: ngalon-alon

maharsani: ngajêngi

mahirsya: nglimputi, ngubêngi

--- 405 ---

maharsaya: nyambat

maharsayani: ambingahi

maherêsmi: rêmbulan, langkung asri, garwaning ratu

maharêp: ajêng

mahirap: kapatos

mahurip: anggêsangi

mahirup: ngubêngi, ngidêri

mahurup: alintu

maharêpi: ngajêngi

maharêpakên: ngajêngakên

maharja: nyaeni

miharja: nyaeni

maharaja: ratu

maharjaya: ngawonakên

mahiryya: intên linangkung

mahrêgu: tumpang

mahirang: wirang

maeka: mitênah

mahakas: agal

mahakwèh: akathah

mahakalana: ratu danawa

maedan: agila

maudan: ajawah

mahadana: arta agung

maodana: pêpagêr

maudara: mumbul, lêpas, mêtêng

maudrasa: nangis

mahadwija: pandhita agêng, pandhita

mahadipa: ratu

mahadyatmika: pamêlêngan

mahat: mêrês, mipid, ngêpuh, ngèstokakên, ngapit

mahut: mêthik

mahêt: andhêlik

mihat: ningali

mohut: ngalap

muhut: mêthik, mêthèt, mambêng, mêndhêt, mêmengin

mohita: susah

mahatnyaka: tiyang tani

mahatirta: toya agêng, patapan

mahatarêm: tiyang tani

mihati: ningali

muhuti: mêthiki, ngambêngi

--- 406 ---

mohitasa: susah

mahutsaha: anggaota

mahotsawa: anggaota

mahetala: bumi

mahtali: kusir

mahatali: kusir, wastaning kusir

mahitala: bumi

mahatalya: kusir

maatap: ajèjèr

mahatapa: tapa agêng

mahatma: wêkasana

mahas: kesah, nusup, mêsat, lumampah, nglantur

mahis: mili, tumètès, lumuntur

mahisa: maesa

mahisi: garwa padmi

mahasi: kèsah

mahasini: garwaning ratu

mahasara: jêmparing linangkung

mahasura: danawa, langkung kêndêl, dewa

mahesada: jampi

mahasidyana: pangagênging pangadilan

mahastra: jêmparing

mahas-ahasi: nglangkung-langkungi

mahuswan: lêlêson

mahiswara: ratu, garwaning ratu

mahiswari: garwa padmi, garwaning ratu

mahèswara: ratu, garwaning ratu

mahuswasa: ngababi, andamoni

mahasiwesa: sawêr

mahèswa bayangan: wastaning sêkar kawi, maèsa giro

mahsila: upami sela

mahasya: gumujêng

mahosyan: nyêbul

mahusyan: lêlêson

mahèsthi: nêdya

maiwu: pintên-pintên èwu

maèwu: pintên-pintên èwu

mahawan: amargi, margèni, nitih, mahawanakên, margèkakên

--- 407 ---

mahuwan: oncat

mahawira: langkung prawira

mahuwus: sampun

mahwastu: mituhu, miturut

mahwisi: mantuni

mahawêla: anggêdhêg

mahal: awis, nyakiti

mahala: ngawonakên, langkung awon, ngawon-awon

miala: ngawoni, miawon

mahêli: amalih, lintu

mialah: ngawon

mahêlên: ngulu

mahuluna: ngawula

mahalurakên: nalarakên

mahaloka: luhuring swarga

mahalês: asri

mahalêp: asri

mahulap: nyawang, alintu, asulap

mihalêp: nyaèni, ngrêngga

mihalpa: nyuda, ngirangi

mahalêpi: ngasrèni, ngrêspatèni

mahêlya: êlo

mahalêm: asri

mahêlêm: ajênak

mahup: mêmule

mahapi: api- api

mahaprana: manah agêng

mahapurusawira: prajurit linangkung

mahapatyagnya: parentah agêng

mihadha: miangkah, miawoni

maedhan: agila

mahadhana: arta agung

mahodhana: pagêr, bêbêd

mahadhika: nglêlangkungi

mahaja: mêdal, lair

mahajana: tiyang linangkung, tiyang agêng

mahajapa: puji linangkung

mahajêng: nyaèni, mayu

ma-hya: nyaèni

mahya: mêdal

mahayu: nyaèni, mayu, ngarjakakên, nyawabi, nyumbana

mahyun: ajêng

mahiyun: anggonjing, ambandul

--- 408 ---

mahayun: ajêng

mahyuni: ngajêngi

mahyar: noyani

mahyatmani: anggêsangi

mahyas: maèsi, ngrêngga

mahyas-hyas: maès-maèsi

mahyasi: maèsi

mahiyasi: maèsi

mahyasana: ngrênggani

mahaywa: nglêrêsakên, ngarjakakên, raharja

mahayya: nyaèni

mihyum: mèsêm

mahayagnya: marentahi

mahyang: alok, surak, nguwuh, wicantên sêru, sumbar, bêmbah

mohiyang: eyang buyut

mahyang-hyang: alok-alok

mahanyana: budi linangkung

mahêm: aginêm, angginêm, ngrêmbag, ngombe

mahom: mujar

mahum: mujar

mahoman: kaluwihan, linuwih

mahamuni: pandhita

mahamrêti: wulang linangkung

maimpun: ngumpulakên

mahambara: mumbul

mahagne: anggêdhêg

mahagnyana: budi linangkung

mahabisan: langkung, nglêlangkuni

mahang: alêsu

mahung: mambêng

mêhêng: amung

mohang: sungkan

muhung: amung

mohèng: mothèl

mahana: mogok

mahangan: mangan

mahungara: sêsindhenan, ura-ura

mahingêt: ningali

mahingêt-hingêt: nêningali

man: linangkung, langkung, kaluwihan

mun: sampun, nyandèkakên, sira

mon: sanajan, manawi

--- 409 ---

mana: manah, pundi

mani: musthika, sêsotya, manik, khalal

mane: manah, mangke

mano: nimbang

manu: nêngêri

mina: ulam toya, mirungga

mêne: mangke, sumêne, sakêdhap

mèni: ngadi-adi

mona: ngucap

moni: ngucap, mungêl

muni: mungêl, nyimpên, pandhita

munu: ngècèri

manah: anjêmparing, galih, anggalih

manih: abdi, para nyai

manêh: abdi

manoh: para nyai

mênuh: ngèbêki

munah: ngrisak, nglêbur

munuh: mêjahi

manaha: manah, anjêmparing, nyarônta, ngintên

manuhu: ngèstokakên (tuhu)

manahi: cipta

mênuhi: ngêbêki, mêpêki

munahi: nglêburi

munuhi: mêjahi

manahan: môngga, nyigêg, masrahakên

manahên: mênggak

manuhanuhi: ngaruh-aruhi

manêhêr: anggêlak, nuntên, sanalika

manahur: mangsuli, nyauri

manohor: anggêlak, ngêndhak

manohara: ngarih-arih, ngrungrum, nglêlêmêsi, tanduk manis, ngrêrêpa, ngasor-asor, wastaning garwanipun panêngahing pandhawa

manihara: manik ing toya

manuhara: ngarih-arih, ngrungrum, nglêlêmêsi, tanduk manis, ngrêrêpa, ngasor-asor, mêmanis, sabar

--- 410 ---

manoharani: ngrungrumi

manuharani: ngrungrumi

manuhuk: nyuduk

monahkên: ngrisakakên, nyirnakakên

manahut: nyaut, nyarab

manêhasi: ngepahi

manihyus: nêbus

manih-manih: para nyai

manêh-manêh: para nyai

manigraha: sêlir

mêne: mangke

manon: ningali, têtingalan

mênan: mangke, utawi

manana: nglêbur, ngamuk, ngrisak

manunu: ambêsmi

manênun: nganam, nyulam, ngonce

manoni: ngatingali

manênêr: ngêcuri

manunuka: ambêbingahi

munindra: raja pandhita

manindya: nglangkungi, manindyakên, nglangkungakên

mananta: nyaèni, nyarèhakên, nyirêp

manonton: ningali

manantra: ngiling-ilingi

manantya: mênggak, nguwu

manintya: mênging

manintyani: ngrêmêni

manuntagi: nyêntègakên

manantang: nantang

minanis: mêmanis

maniniswa: agêgampil

manunwa: ambêsmi

manacani: ngapus-apusi

manindha: nacad, maibên, mayu

manundha: ngundha, nungsun

manandhêh: anjujul

manandhahi: nututi

manandhaharani: ngicapingêcapi.

manundhukkên: manggihakên

manindhya: langkung

maninjo: tuwi, mêthuk

maninjêm: tuwi

manadya: atakèn

--- 411 ---

mananumata: maspaosakên

manunumpwa: ambêbêdhag

manunungkên: andèkèkakên

manunungsung: anggangsa, êlêt

monce: ngronce

munca: ambuntut

mancah: miyagah, mancas

manacah: mangan, nacah, udamamah

manêcêhakên: ngèwêdakên, ngribêdakên

mancana: anggodha, ngrêngga

mêncana: anggodha, ngrêngga

mancono: malêthung

mancur: sumorot

mêncir: nyêmoni

muncar: mubyar, mancur, mudal

mancuri: nyidra

môncaradya: môncanagari

muncak: mucak, mêthit

mancas: nugêl

môncaswara: swara warna-warna

môncawarna: rupa warna-warna

môncawara: anjapani, ngetang

mêncil: misah

manaca: nyuthat

manicip: nêsêp

muncang: ambucal, nyoba

manèr: ngartos, nèsèr

manor: ngasor

mênêr: mêndêng, ngênêr

mênur: wastaning sêkar

manari: nantun

manaru: nyaru

maniru: nelad

manêru: mêlêng, nyrêmpêng

manarih: ngêtog, nuntun

manaruh: andunungakên

manirah: minggir, tinjo

manêrêh: nuruhi, dhumawah

manaruhi: notohi

manruhkên: andhawahakên, nuruhakên

--- 412 ---

manêrêhkên: andhawahakên, nuruhakên

manruhakên: ngrêntahakên

manurun: nurun

manuruni: nuruni

manrari: nulari

manarik: narik, ngikal

manaraki: nyiyami

manarka: nyana

manêrka: nyana

manurut: nurut

manrus: nêrus

manêras: nandhês

manêrus: nêrus

maniruskên: nipisakên

manirwa: nelad

manarawang: narawang

manrapi: matrapi

manrapakên: matrapakên

manèryanakên: masrahakên

manrayani: nulungi

manaramani: ngrubani

mênêr-mênêr: ambêbênêr

mênêr-mênêrakên: mandêng-mandêngakên, ngênêr-ngênêrakên

manêrêb: nyakot

manrang: nraja,nrajang. nunjang, madhangakên, mingkasakên, andhanganakên

manarang: narang, nyêngarakakên, madhangi

manêrang: nrajang, nunjang, madhangakên, ningkasakên, andhanganakên

manik: musthika, sêsotya, manik

manèk: mènèk

manuk: nuwêk, pêksi

minak: eca

menak: sakeca, mukti

mênuk: mocot, andudut

maneka: beda-beda, warni-warni, nyanès, miji

minaka: minôngka, dumadi, dados

menaka: wastaning widadari

manêkani: murugi, andhatêngi

--- 413 ---

maneka-neka: warni-warni

manêkêr: nêngkêr

manakara: nyikara

manut karta: ngrêngga

menakak: eca

minaki: ngecani

menaka: jênak

menaki: ngecani

manêkakên: andhatêngakên

manukitara: ngrêmêni

manakiti: nyakiti

manakuti: ngajrihi

manukwinuk: tuwêk-tinuwêk

manikwakên: nglêpatakên

maneka warna: mônca warni

minakala: sawêr

manukma: nitis, nêlak, nyamun

manikmaya: musthika linangkung sêsotya gumilang, sêsotya linangkung

manêkung: mêndêng, nyêrêng

manda: alon, lirih, watawis, mônda-mônda, cahya, sumorot, nguwuh, rada

mandi: linangkung, ampuh

mande: adamêl

mônda: alon, watawis, rada

mênêd: ngrêngga

manada: nyuwara

mandah: luwih, môngsa

mendah: endah

manêdah: nêdahakên

mandaha: ngadêg

manuduhi: nêdahakên, nudingi

manuduhakên: nêdahakên

manduhkitani: mrihatosi

mandahut: ambêdhêl

mandahwi: mraduli, maèlu

mandon: antuk, nglurug, mandana, ruwêd, bundhêt

mandani: nyaèni

mandanur: mulang ngèlmi

--- 414 ---

mandanayun: susah, ruwêd ing kajêng

mandar: malah

mindêr: midih

mêndir: mêncil, mêncir

mandra: luwih, sugih

mendra: oncad, lindri, istha, sêmu, mingit

môndra: luwih, sugih

mundra: sarat

manidra: nyilib

mandara: paès, konyoh, pangrêngga

mandari: mimi

mandira: kajêng wringin

mindara: kapithing

mandranakên: nyabarakên, nyarèhakên

munduran: unduran

mandrasa: anglangkungi, nêrus

mendrasana: pajungutan

mandrawa;: têbih, tangèh, misuwur

mandêrwa: andarbèni

mandrawina: ngombe

mandarwya: adarbe

mandarwyala: andarbala

mandrajit: trahing linangkung, linangkung ing cipta

mandriya: anggalih

mendra-mendra: mingit-mingit

manduk: nuju

mindaka: midih, nindhih

mendaka: cêmpe

munadika: nyipta, ngangên- angên

mandakini: balekambang

munadikani: nyiptani

manadukara: anjurungi, ambiyantoni, nyaèni, ngalêm, lirih, manis

manidikara: muja môntra

manduki: ngèngingi, nuju, nglêpasi

mandakiya: balekambang

mandadal: mancal

mandadya: dumadi

manduta: ngutus

mandasa: nyadasa

mandasih: ngawula

--- 415 ---

mandewasraya: mêmuja ing dewa

mandewa puja: mêmuja ing dewa

mindêl: kèndêl, mindêli, ngèndêli

mêndil: mêthil

mandêlwa: èngêt

mandalya: mandêng

mandêlêm: kêndhi

mandipani: madhangi

manaddha: wicantên

manaddhawara: matur

mandhya: nglangkungi, sangêt

mandaya: mirantos, maeka

manidyasani: ngadili

manidyakên: nglêrêsakên

mandyokarakên: masajakakên

manudyat: andudut

mandyopara: mabêni

mandam: kados dilah

mandama: nisthakakên

mandêmak: nubruk, nyandhak

mandaga: anjêjak, mancal, mancad, ambalik

mandabagya: ambagèkakên

môndabagya: ambagèkakên

mundang: ngundang, ngaturi

mêndêng: muja

manut: kèli,anut, katut

minat: pêparing

mênêt: mênêt

manta: luwih, kaluwihan, putus, nglangkungi

minta: nata, môntha, matah, nênggênah, anjaluk, nglugas

manita: angraita

maniti: gajah

manatih: nimbang

mintuhun: mituhu

mantihanta: linangkung

mantihantya: nglêlangkungi

mintuhya: mituhu

--- 416 ---

mantan: kaluwihan, karana, nata

mantên: mantun, intên, sêsotya, jumantên

mantana: jumantên

mintana: mranata

mintuna: mimi, kêmbar

mantoni: ambantoni

mintonakên: katingalakên, nêdahakên

mantar: ambantêrakên, manjangakên, nglanturakên

mantêr: manjêr

mintar: kesah

mintêr: anggunani

mêntar: nyigar

mêntèr: mangêt-mangêt

mêntur: ambandhêm

mentar: kesah

mantra: ungêl, kêcap, gatra, japa

mantri: mantri

môntra: ungêl, kêcap, gatra, japa

mintir: lumintu

manitra: nyêrat

mêntura: nglêlêmêsi, cêplok

manuturakên: ngêtutakên

mastarakên: ngantawisakên

mantrastungkara: pandonga

mantrasamadi: japa môntra

mantri wisesa: patihing ratu

mantrya: mantri

mantri muka: patihing ratu

mantri mukya: patihing ratu

mintaraga: mêsu awak

muntrêng: tiyang mêdêl

mantêk: sangêt

mantuk: mantuk

mantaka: kaputusan

mintrik: alus, ngrawit

manuti: nuruti

mêntas: nyabrang, mêntas

mantasa: nyabrang, èstri

manêtês: ngrujit

mêntasi: nyabrangi

muntwani: ngèbêki

mantwak: mantuk

--- 417 ---

mantal: sadhengah

muntap: ngatêr, nungkak, ngungkak, mubal

manutup: nutup

mantya: langkung, sangêt, nglangkungi

mêntya: nêlas

manteya: ngluhurakên

mintaya: nyênyambat

mantyan: langkung

mantyani: nglangkungi

mantyanta: nglangkungi

mantiyanta: nglangkungi

mantyantya: nglangkungi

manatyakên: mêdalakên

mintyaskên: nguncupakên

manatmata: ningali, ngidhêp, apratela

mantaga: ambrêngkang

muntab: mubal, murub, mancur, mancorong, ambèr

mantang: ngèrèk, narik

manting: nandhing, ambanting, adhawah

manis: lêgi, èstri, nyilib, nyamur

manês: andhêlik

manasi: manasi

manusa: tiyang, supe

manêsêhakên: ngèwêdakên, ngribêdakên

manasani: ngawasani

manasar: nasar, nisip

mansud: sumêdya

manèstyakên: nyiyosakên

manuswa: tiyang

muniswara: raja pandhita, pandhita

manuswakên: andhosokakên

manêsêl: nalôngsa, nunjêl

manusup: nusup, ngliwati

munisapa: êsoting pandhita

manasya: susah

manusya: tiyang

manêsêb: nêmpuh

manawa: manawi

maniwi: sowan

manêwah: nêbak

maniwan: nyewa, ngêlêt

manawur: nyêbar

muniwara: pandhita agêng, pandhita

manawak: nyudhat, nglèmbèt

--- 418 ---

manwakên: ngutahakên

manewakên: nyowanakên

manwadani: ngêlongi

manawadi: maoni

manawat: nyawat

manawawi: ngrujuki

manawawani: nyêmbadani, nglawan

manawawakên: mrayogèkakên

manawawyakên: nyumanggakakên

manwali: nolih

manawyarkên: nawèkakên

maniwyakên: nyowanakên

manwagata: nyuguh

manwab: nêmpuh

manwabawa: muktèkakên

manawang: asawang, kados

manawung: nganggit, ngambêt

manol: mulêt, ngrangkul

manali: ngapusi

manali-nali: ngapus-apusi

manuluh: andilahi

manolih: nolih

manêlahi: marabi, madhangi, ambalêrêngi

manêlêhi: madhangi, nyoroti

manalahkên: nyèlèhakên

manêlên: ngulu

manalandangi: nandangi

manular: niru, nurun, nglabêti

manulak: nyêngkah

manalikrama: ambêbujuk

manilakrama: apitakèn

manêlêd: nyêlêd

manulad: niru, nurun, nganggit, upami

manêlati: marabi

manulusakên: andumugèkakên

manulup: nabuh

manalimur: nyênyamur

--- 419 ---

manalimpang: nalisip

manilib: nyilib

manalang: nanggêl

manulung: wangsit

manêlangi: anggêntosi

manèp: nglimpe

manapa: nyapa, nyupaosi

manapu: ngrapu, ngulapi

manipi: amôngsakalani

manipah: numpang

manapih: nyapih

manêpêr: nusup, kasipêr-sipêr, kasusup-susup

manêpak: nêbak, napuk

manupaka: ngrêngga

manaput: nungkêb

manipis: nipis

manapwa: ngulapi

manapalakên: mrayogèkakên

mompyor: mompyor

manapang: nêmpuh

mandha: asok

mandhi: mandhi

mandhe: gêguling, ngupamèni

mindha: ngèmpêr, nganggit, mêtha, mirib, kados, prasasat, bodho, ngêjum

mendhe: mêdhang

mundha: ngundha

mundhi: nyunggi

mundhu: wastaning woh

mindhah: ngalih, ngêlih, malih

mêndhih: ngêndhih

mêndhuh: apradapa, nyadham

mundhuh: ngundhuh

manadhah: mangan, atadhah, manadhahi, makani

manêdhuh: nêruhi

mindhahi: ngalihi, ngêlihi

mindhuhur: manginggil

mendhan: ngupamèni

mundhôndha: ngundha-undha, nguncal- uncalakên

mandhiri: ngadêg

mandhirya: ngadêg

mandhiryyat: ngirid

mandhika: nukangi, andhukuni

--- 420 ---

mêndhak: mêndhak

mêndhêk: mêndhak

mêndhaki: manggihi

mêndhêki: manggihi

manêdhak: nurun, nuruni

manadhukara: anjurungi

mandhakakya: sêkar môndhakaki

môndhakakya: sêkar môndhakaki

mandhakiya: sanggar pamujan, balekambang, pajungutan

mandhakyastuti: sanggar pamujan

mandhakiyastuti: sanggar pamujan

mindhit: nyangking

mindhat: mingkêd

mèndhit: nyangking

mundhut: mêndhêt

mandhata: mabêni

mandhala: pulo, jagat, ênggèn, pêpunthuk, sadaya, ubêng, prênah

mandhalika: wastaning sêkar

môndhalika: wastaning sêkar

mandhalêm: mêtêk

mandhêmi: ambêndhêmi

mandhaga: pantês, asri

mandhegani: nindhihi, mintêri

mandhêng: nandhing

mandhung: miji

mendhang: nyumbana

mendhung: nyumbana

mondhung: numpang

mundhing: maesa

mundhung: numpuk, anggênêng, nunjêl

mênêdhêng: nyêdhêng, birahi

manêdhêngi: nêngahi

manija: nêdya

manoja: ngambah

panuji manuji. : nujèni, ngonce

--- 421 ---

manuju: nuju, anjujug

mejuh: misuh

menjuh majanjan: cacah-cucah

manjana: nitis

manjinah: ngijir

manjanma: nitis

manjor: munggul, ngungkuli, ngêsorakên, nuju

manjur: nglojok

manjara: ngunjara, anggêdhong, ambêlok

manjuru: masanggrahan, jagi

manjrah: anggêlar, gumêlar

manjrahakên: nganjrahakên, ngatingalakên

manjuri: mangajêngi

manjarwa: abêlaka

minjurag: mingsêr

manjirêbi: anggirèn-girèni

manjat: minggah, mancad

manjuta: andilahi, kados dilah

manjêtung: anjêngêr

manojawani: wartaning rata

manjawat: anjawat

manjum asta: anjum tangan

manjalma: nitis

manjijit: anjujut

manjum: ngêlus

minjêm: gumantos, anggêntosi, nyambut, atinjo

manjamalani: anggêbagi

minjêmi: anggêntosi, nyambuti

minjêmakên: angêntosakên, nyambutakên

manjing: malêbêt

manjung: mancud, mangul

mènjèng: lonthe, kênès

manjangi: manjangakên

munya: mungêl

manyaritakên: nyariosakên

manyaritakna: nyariyosakên

--- 422 ---

manyak-manyak: mindhik-mindhik

manayut: mambêngi

manayuti: ngampah

manyasat: niasat

manyasakên: nyaosakên

manyawêhkên: mêlèhakên

manyup: andamu, nyêbul, nabuh, ngêpêti, napak, anjog

maniyup: andamu, nyêbul, nabuh, ngêpêti, napak, anjog

maniyang: ngadêg, ngadêgêkên

miniyung: nyanggi, ngapit

manyangi: nyuruhi

manyangêngi: ngeram-erami

munnya: mungêl

manêmu: manggih

manomah: nêtêpakên

manman: kalangkung- langkung

manamun: ngrawati, nyidhêm

manêh-manêh: cèthi

manimantaka: wastaning nagari Imaimantaka

manamak: natcêpnancêp.

manmata: sasmita

manumusi: nulari

manêmwa: manggih

manômpa: nata, nyanggi

manumpah: nguman-uman

manampar: nyambêr, nyampar, nyaut, ambandhêm, nampar

manimprat: nêpak

manimprut: napuk

manampeka: mitênah

manumpêt: ngumpêt, ambalik, nungsang

manumpal: nyarah

manampyakên: andumugèkakên

manumpangakên: nututakên

manêmya: manggih

manimaya: musthika linangkung, sêsotya, sanjata cundhamani

manam-manama: nganam-anam, mêmantês

manambe: mêling

manambah: ngambah

--- 423 ---

manambêh: mêwahi

manêmbah: nyêmbah

manêmbaha: nyêmbah

manêmbahi: morosi

manimbun: numpuk, ngurug

manambrama: ambagèkakên

manambodana: nêmbung

manambut: nyandhak, nyêpêng

manimbat: nglimbang

manimbal: nglimbang, nglawan, nglunta

manambya: nyambi, mêling

manambaya: wangsit

manambiyat: anggendhong

manambayang: nglayang

manambang: nangsuli, nyambêt, tuwi

manambêng: ngalingi, nawingi

manambung: nyambêt

manêmbang: anggitik

manêmbung: anggitik

manambangi: nyambêti, nangsuli, nuwèni

manêgah: nyêgah, nyuguh

manêguh: nahanakên

manêgah-nêgahi: nyênyampuri

managraha: anênggani

manigraha: nyukani, angganjar, maringi nugraha

manugraha: nyukani, angganjar, maringi nugraha

manugrak: mucak

manigas: mancasi, nigas

munagya: mujèkakên

manub: nrajang, nêmpuh, ngrubung

manêbah: nêbak, nêbih

manabda: wicantên

manubada: nyantosani, akêkah

manobawa: osiking manah, ngatingalakên solah, muktèkakên

mênêb-mênêb: nganam-anam

maninging: nèthèk

manang: anggarang, nimbali

minang: nglining, milih, nyoba, pundi

minung: anjêngglung

--- 424 ---

mênang: unggul, misesa, kawasa

mêning: ambêningi

mênêng: antêng, kèndêl

menang: nglining, nginang

monang: ngucap

moning: ningalai

monêng: kangên, susah

manangi: nêsêp

minangi: ngundhangi

manangindriya: hawaning manah

manungka: nungkak

manungku: mêlêng, mêndêng

minangka: minôngka, dumadi, dumugi

maningkah: atata-tata

minangkana: mêkatên, kados makatên

minangkani: andumugèni, andhatêngi

manêngkar: mêncar

manêngkêr: nugêl, ngurung

manêngkêri: nugêli, ngurungi

manungkrak: malangkring

manêngkêl: nugêl, nêngkêl

manungkal: andhungkar

manungkul: nglimpe

manangkil: sowan

manangkêp: namplèk

manungkap: andungkap

manangkêb: nutup, minêb

manêngkung: nyêrêng

maningid: andhêlik

manangtang: nantang

maningting: pêksi puyuh

manangis: nangis

manungsa: tiyang

manangisi: nangis, nangisi

manungsapada: jagat

manungsêmara: manungsmara, mêmuja, nyipta

manungsung: mêthuk, nungsung, dhumatêng

maningali: ningali

manangga: nyanggi

mananggah: nuju, nangkis, nyanggah

manangguh: nuju, mambêngi

mananggêh: nuju

mangguhi: mambêngi

manênggahi: ngampah

mananggêni: magoli, ngandêlakên

--- 425 ---

mananggrahani: ngrabèni

mananggul: nangkis, mambêngi

mananggulangi: mujadahi

managgap: atampi

maninggyakên: ngluhurakên

mananggama: nyumbana

maninggug: nyinggit

mananggung: mambêngi, nanggêl, nyanggi, ambopong, manggul

manungi: munjuli

monang-onang: ngucap-ucap, mêmuni

maca: ngungêlakên, maos

macu: nyikut

mêca: mêthèk

mucih: malêri

macahi: malêri

macuhi: malêri

maca udrasa: nangis

macintra: ngrupa

macintya: nyaèni, ngrêmêni

macondhang: ngrisak

macundhang: ngrisak

micondhang: natoni, ngèngingi

macunyat: mlothot

mêcir: nyamur, panjila, nindhih

macari: ngupados

macuri: acidra, golong

macarana: ngrêngga

macarita: acariyos, matur, nyariyosakên

macuring: anggêndhing

macarêngya: ngradin

mêcuk: mêcok

mocok: nigas

mucak: mucak, tapa wontên pucaking rêdi

macêki: malêri, mambêngi

macèt: towong, nowongakên

macetani: nowongi

macatya: mêdhar

macawi: asawud

macawiri: ngrêngga

macala: mindha, malih

--- 426 ---

macêla: acacad

micala: nyumbana

macala-calan: salin-salin

macêlor: bandrèk

macalang: masang

macalang tingal: masang tingal, acêcala, kèngkènan rumiyin

mucap: ngucap, nyêbut

macapi: akudhung, acaping

macipa: sêrat waosan

micapa: nubruk

macapi-capi: akêkudhung, acêcaping

mucapi: micantêni

macapya: akudhung

macêm: ngungkêb, nyêlub

macamana: rêraup

macêmêr: linyok, arêgêd

mucang: nginang

macangkrama: amêng-amêng, pêpacangan

mar: gumêtêr, êmar, kumêssar, lêsu, mibêr, ngambar, arum, sêdhih, mradini

mêr: bacin

mèr: ngantos

mor: nunggil, amor

mur: kesah, mibêr, mêsat, pêsat, ical, kendhang

mara: supados, panalika, sakêdhap, amrih, kala, dhatêng, murugi, mangsah, ambagi, majêng, ingsun, ayo, sabarang, anggènipun, jumantên, mancorong, nyuda, dewa, mara nguni, kala rumiyin

mari: mantun, ical, padhang

marê: kumêsar

maru: timbang, tandhing

miru: nglêmpit

mèru: rêdi, rêdi Mahamèru

mora: amor, nunggil, ngêmori

mura: kesah, ical

muri: ngesahi, ngluluri

--- 427 ---

mure: panjang, modot, moncèr, nglacèr, badhe, andudut, ngudhari, mudhar, mêdhar

muru: ngêbang

mrih: nêdya, murih, mêndhêt

marah: ngangkah, abrit, nêdya, awarah, asanjang, nglowah, nakêr, mangkat, mulang

mirah: mirah, murah, abrit, anggèr

murih: amrih

mriha: nêdya

marahi: nanjangi

marih-arih: ngrêrapu, ngasih -asih

marahakên: nanjangakên

mrihan: nêdya

mraharana: mêlêng

marêhakên: murugakên

mrahat: kados tiyang urakan

mriawak: piyambak

mrailang: nyirnakakên

maraup: araup, asêsuci, ngrangkul

marhyak: kumêlun, kumêbul

mrih-mrih: amrih

marah-marah: nênancangi, ambranang

maran: mantêp, têtêp, langkung, lajêng, supados, mangsah, lajêngan, nuntên

marên: padhang

marna: ngrupa, rêngga, ngrumpaka, nganggit

marana: mrika, mapan, pamangsah

marêni: murugi

marnani: marnèni

mranani: ngèngingi

mrancana: anggodha

mrandani: marnadani, ngayoni, nandangi

marindang: anggorèng

marèndèngi: mêmiringi

mranata: nata, andum, ngabêkti

maruntus: marêntul

marcu: latu, latu upas

--- 428 ---

murca: ical, kesah, pêjah, kalêngêr, dhawah, andhawah, mubyar, mancur, kapatos

maracana: ngrêngga, nyêmbah, muji

mracôndha: nglesus, angin, pangabaran

mracondhang: natoni, ngèngingi

mracundhang: natoni, ngèngingi

mracara: micara, ngrêngga

mracura: mrayogi

mracika: kalajêngking

mrêcukundha: jêjulukipun Bathara Guru, wastaning bale ing kadewatan

marcadi: mracaya

mracadi: mracaya

marcat: malêsat

murcat: pêjah

murcita: kalêngêr, dhawah, sirna, musna, susah

mrêcita: cacing

marcapada: jagat

marcaya: amracaya, ngandêlakên

marar: malah, anjaluk

marir: andalir

mirir: nglingkab, nglèwèr, sumilir

mori: nunggili

maruruhi: andhawahi, andalèwèri

mariri-riri: alon-alonan

mararakan: lêlarikan

merakên: ngantosakên, ngêntosi

marurut: mrucut

mirurut: mirut, anjêngkêrut, ambathuthut

mararas: asri

mariris: anjêjawah

marwa: imbang, maro

maririwa: api-api

mêrêwah: andhawahi, ngrêbahi

marwana: maro

mêruwat: ngruwat

mêruwag: nyêruwag

marya: mantun

murya: ngatingal

muryani: miwiti

mararyyan: kèndêl

mararyyani: ngèndêli

--- 429 ---

muryang: asumbar

mararêm: ngrêrêpa, ngasih-asih

marêrêm: sidhêm, lêrêm

marar-marar: anjêjaluk, malah-malah

muriring: marinding, kêkês

mariringin: panglipupanglipur.

mrak: pêksi mêrak

mrik: ngambar, arum, wangi

mrêk: nyakêt

marêk: nyakêt, nyakêti, marak, sowan, ngadhêp, nêmpuh

marok: ngrukêt, sundhul, srawungan

mirak: sarêng

meruk: menggok, ambalêrêt

murak: ngrisak

murêk: ngrukêt, rukêt, munggêl, nyêlaki

murka: murka

marke: ngumêsarakên

mraka: nyêlak

murke: nyirnakakên

marika: mila, makatên punika

mareka: nyêrat, mandamêl

mariku: dhatêng ngriku

marakèh: tiyang kundhi

mrakahyang: asurak

marêka: nyêlaki

marêki: nyakêti, ngadhêpi, nyowani, ngampingi, nampêki, nyêpaki

murêki: ngrukêti, munggêli

marêkan: nyèthi

marêkakên: ngêmpakakên, nyêlakakên, ngaturakên

markata: murub, mancorong, sumorot

marakata: murub, mancorong, sumorot

mraksa: ngosikakên

maraksa: ngrêksa

markawat: ngrasuk

mrakosa: gumludhug

mardi: midih, mudhar, nêgês, nêgêsi

mardu: lêmês, alus, arum

mêrdi: midih, mudhar, nêgês, nêgêsi

--- 430 ---

mêrdu: lêmês, alus, arum

murda: sirah, pangajêng, nungkuli

murud: mundur, musna, ical, kesah

marada: mraos

miruda: minglar, ajrih, oncat, minggat

mardana: angganjar latrayatra.

mêrdana: angganjar yatra

mradana: angganjar, murub, gumingsir

maradin: nyaèni, ngradin

mradondi: mabên

mardika: miji, mijang, nêgêsi

mradika: miji, mijang, nêgêsi

mêrdika: miji, mijang, nêgêsi

mradaksa: mikêkahi, anjênêngi, mantês

mradêksa: mikêkahi, anjênêngi, mantês

mardata: mabên

mêrdata: mabên

mradata: mabên

mêrdesa: môncadhusun

mradesa: môncadhusun

mardawa: lêmbat, lêmês, nglêlêmêsi, ngêlus

mêrdawa: lêmbat, lêmês, nglêlêmêsi, ngêlus

mardawani: nglêlêmêsi

mêrdawani: nglêlêmêsi

mradipta: murub, gumêbyurgumêbyar.

mardya: mêrdi

mêrdya: mêrdi

mradya: midih

mardaya: anggalih

mêrdaya: anggalih

mradongdi: mabên

mardôngga: gamêlan

mêrdangga: gamêlan

mrêdangga: gamêlan, têtabuhan

mradôngga: gamêlan

mrat: amot

mrêt: nyêrêt

mirit: ngurut, ngèmpêr, nulad

mirut: katut, ngatut, kèlu

murit: sêsupe

marta: asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata, bêning, jampi, anggêsangi, anuntên

--- 431 ---

mrêta: asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata, bêning, jampi, anggêsangi, anuntên, kasaenan, langkung

mrêti: wêwarah, wêwulang, mulang, nanjangi, pawartos, mrêtosi

mêrta: asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata, bêning, jampi, anggêsangi, anuntên, ngrapu

mêrti: wêwarah, wêwulang, mulang, nanjangi, pawartos, mrêtosi

murta: ical

murti: sangêt, amor, gumolong, tunggil, linangkung, cêcak

mrata: sangêt

mrati: ngawrat-awrati

marata: aradin, mradini, numpak rata

mirata: maras

maruta: angin, ngalih

murtaha: marasêpuh

mratihatani: nyantosani

martana: kauripan, nglajur

martani: anggêsangi, mituturi, nanjangi, ngasrêpi

mratanu: ambêsmi

mrêtana: kauripan, nglajur

maratra: mêjahi

martaka: sampurna

mratêksa: maspaosakên

mrataksya: maspaosakên

mratita: nyantosani

maruta tarik: prahara

mratisara: mikêkahi

mratisura: ngawasi

mratistha: nglabur

maratistha: metangi

marutowan: angin

martalulut: anggulung gêsang

mratapa: atapa

mratapi: atapa

marutpala: angin silir-silir

--- 432 ---

martyu: latu upas, latu, jêjulukipun Bathara Kala

mêrtyu: latu upas, latu, jêjulukipun Bathara Kala

mrêtyu: latu upas, latu, jêjulukipun Bathara Kala

murtya: sangêt, amor, nunggil, ical

martyani: nyaèni

martyakên: martosakên

mratyaksya: maspaosakên

mratyaksakên: maspaosakên

mratyasya: maspaosakên

mrêtyujihwa: wastaning jêmparingipun Arjuna

mratyujiwa: wastaning jêmparingipun Arjuna

martyuguna: jêjulukipun Bathara Guru

martima: mêtha golèk

martamwi: maratamu

mrêtamaya: langkung sae

maratab: nêratab

mratêngga: sumringah

maras: nyukur, mawas, anggêpok, ambênthuk, nimbangi

miras: nigas, merang, ngiras

mêrês: mêsu

muras: nglêbur

marus: êrah

mrêsa: mêrês

marasa: ngraos

marusa: mêksa, misesa

mirasa: eca, miraos

murusa: mêksa

mrasandhani: mratandhani

mrascaya: mracaya

marsuka: rumêsêp, nyukani

marsada: anggêdhong

mrasada: anggêdhong

mêrsada: anggêndhong

marsudi: ngungsêd, mêsu

mrasadu: mrasabêni

mrasidakên: nglêstantunakên

marsudya: ngungsêd, mêsu

mrasudya: ngungsêd, mêsu

mrasadya: mrasabêni

--- 433 ---

mrasidya: nglastantunakên

mêrsudya: ngungsêd, mêsu

mrasta: ngrampungi

mrêsti: kados lintang

mursita: nyipta, ngandika, muja, pamujan, marna, nganggit

marusit: asungil

mrastawakkên: maspaosakên, nelakakên, anggênahakên

mrêsa: ngêpuh

murasi: ambrêsihi

mrasaswakên: maspaosakên

mrasasulani: mratikêli

miraswa: miraos

muriswa: wawratan

marswakakên: nyêrêpakên

marusul: andharusul

mrasapani: malêri, ngipat-ipati

mrasayaka: anjêmparing

marasma: kirang budi

marisib: nalisib

mrasthi: nêdya

marsinggih: ngluhurakên, ngèstokakên, aganjar kalênggahan

mêrsinggih: ngluhurakên, ngèstokakên, angganjar kalênggahan

ma-rwa: timbang, maro, wiwit, ngrêngga

mrawa: sumorot

mêrwa: ngrêngga

murwa: miwiti, wiwit, nêmbe, ngrêngga, mangetan

mur-wa: mêndêm

murawa: mungêl, jêjêl

marwah: andhawahi, ngrêbahi

marwana: maro

marwani: ngêmbari

mrawani: nyoroti, nyawabi

mruwun: anjêgrig, mrajak

mirwani: ngaping kalihi

mirawani: nyaèni

murwani: miwiti

mruwuni: anjêgrigi, mrajaki

marawur: ngawur-awur

--- 434 ---

mriwara: asanjang, mulang

mariwara: asanjang, mulang

mariwa-riwa: areka-reka

murwaka: miwiti, wiwit, ngrêngga

mrawada: nacad

marwata: kados rêdi, awrat, amot

mêrwata: kados rêdi, awrat, amot

mrawata: kados rêdi, awrat, amot

maruwat: ngruwat

mrawatyani: ambêrkahi

marwasa: ngrisak, nêmpuh, nrajang

mrawasa: ngrisak, nêmpuh, nrajang

mêrwasa: ngrisak, nêmpuh, nrajang

marawasa: ngrisak, nêmpuh, nrajang

marawis: ngrajang

mrawasani: ngrisaki, niwasi

mêrwasani: ngrisaki, niwasi

murwasarira: ngangge sarwa anyar, agagônda

marawis-rawis: ngrêrajang

marwaspa: ngêmu êluh

mêrwaspa: ngêmu êluh

marwwata: kados rêdi, awrat,amot

marwwati: mraboti, manganggèni

merawala: magêri

mrawadha: ngasor

marawaya: mili, andrèwès

marawayan: andrèwès, nrocos, daleweran

murwyani: miwiti

marwyatên: ngrêntahakên

marwyata: amot

maruwag: nyêruwag

murwagati: nyumbana

mralina: mêjahi

mralêkasi: mratikêli

mêrlawan: nglawani

marlupa: êmar lêsu, kumêsar murinding

mêrlapa: ngêngirangi têdha

mêrlepa: nyakêti

mêrlopa: anggumantosi, ngopèni

mêrlaju: nglajêngakên

mralaya: ngrisak, mêjahi, nyirnakakên

--- 435 ---

mrêlaya: ngrisak, mêjahi, nyirnakakên

mêrlaya: ngrisak, mêjahi, nyirnakakên

mralayah: mêjahi

mêrlayat: ngesahakên

mêrlayang: ngibêrakên

mêrliyang: nyèndhèkakên

marlampu: mralalu

mralampitani: nyêmoni

mralambèni: nyêmoni

mralambang: nilas, mraceka

mralambangi: nyêmoni

mralaga: nglawan, mêrangi

mraliga: ngunus

mralagani: mêrangi

mêrloba: ngathah-ngathahakên

mrêp: nampiling, nuju, nugêl, mronggol, ngrupêk

marêp: madhêp, ngajêngakên, pangungsir

mirup: ngêpang

mêrêp: nampiling, nuju, nugêl, mronggol, ngrupêk

morup: tumbas

murup: lêlintonan

mripu: nyatru

marapa: aluwe

maripu: nyatru

maripe: ngrimuk

marupa: awarni

marapuh: asakit, nyakiti

maripih: amrih

marapoh: ngrapuh, nyakiti, rapih

marupuhi: mropohi, nutuhi, munggêli

marpêk: nyakêt, mokah

mêrpak: nyakêt, andungkap

mêrpêk: andungkap

mrêpak: nyakêt, andungkap

marêpêk: nyakêt

mêrpaki: nyakêti

marpat: ngumpul, ngalêmpak, pêpak, manakawan, gumêlar, agêlar, tata, mara sakawan

marput: sumaput

marapit: ngapit-apit

marêpat: ngumpul, ngalêmpak, pêpak, manakawan, gumêlar, agêlar

--- 436 ---

marpitu: mara pitu

mrapatahi: mratikêli

mrapatani: mratikêli

mrapati: mara sakawani

marpatan: pakumpulan

marêpatakên: ngumpulakên, nglêmpakakên

marapwa: supados

maripwa: nyatra

marapwan: supados

mrapal: munggêl, mrogolmronggol.

marapal: munggêl, mronggol

marpuluha: mara sadasa

muripi: anggêsangi

marêp-arêp: ngajêng-ajêng

marêpakên: ngajêngakên

morupakên: nukarakên

marapya: pawon, ububan

marêpyuk: napuk, ngrubut, sumêmpyok

marpyati: mêpêki

marpyas: munggêl

mardha: ngantawisakên

mardhu: alus

mêrdhu: alus

murdha: sirah

mradhah: ambêdhah, ambabar

mardhana: angganjar

mardhika: miji, anjarwani

mêrdhatêng, mardhatang: mara tamu

mardhawa: alus, lêmbat, lêmês

mêrdhayang: bêbakulan

mrajaka: ngutus

marêjit: nyuwèk, ambibrah

marujit: ngrujit, suwir

marjapa: mêmuja

marjaya: nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni

mêrjaya: nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni

--- 437 ---

mrajaya: nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni

mrêjaya: nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni

marajaya: nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni

marjagantang: awang-awang

mêrjagra: rumêksa

ma-rya: mantun

murya: ngatingal

marya: sumorot, amrih

murya: ngatingal

mriya: amrih

maraya: majêng

muryan: ngatingal

maryan: suwawi

maryana: ambudi

muryana: ngatingal, miwiti

muryani: miwiti

ma-ryani: mantuni

ma-ryakên: mantunakên

muryani: miwiti, ningali

mrayukti: mrayogi

mriywaki: miyambaki

mriyatna: mrayitnani

mriyawaki: miyambaki

maryya: mriki, mantun, kèndêl, mara, (pangatag)

miryya: mingsêr

muryya: mêdhar

maryyan: labêt

mariyya: mara, (pangatag)

mrayonyana: ambudi, nêdya

mriyambada: ngrungrum, amrih sih

mriyêmbada: ngrungrum, amrih sih

mriyambadan: ngrungrum, amrih sih

mriyêmbadan: ngrungrum, amrih sih

mrayognyana: ambudi, ajangji, nêdya

mriyanggani: miyambaki

marênyah: rênyah, ngrênyuh

mrêm: tilêm, mêrêm

--- 438 ---

marêm: tilêm

marum: arum, manis, ngambung

marma: mila, nugraha, wêlas

marmi: mila

mirma: ngowêl

miramana: maras

marmanira: milanipun

marmaniran: milanipun

mramanêm: ambungkêm

mar-mar: kêsar-kêsar

mor-mor: maya-maya, amor-amor

miru-miru: miru-miru

marmaran: sarsaran

marmarên: êsar pasarênêsar-sarên.

marimarma: ngowêl

mramukani: mangajêngi

mramukyani: mangajêngi

marmadu: èstri

marmat: marbuk, mèdêm, ngêmu, golong

marmit: nyilib

marmata: amot, jêjulukipun Bathara Guru

marmita: mila

mramês: ngêjur

marmwat: amot, marbuk, mêtêng

marimprêk: ngalemprak

marampak: arampak, nyambêr

marêmpak: ngrisak

marêmya: tumanduk

mrêmêmêng: kamisêrêngên

marêmbèh: prêmbèh- prêmbèh, prêbêng-prêbêng

marambahi: ngrambahi, nyarambahi

marêmbun: asêmi, ngrêmbaka

marambat: nurut

marêmbag: arêmbag

mrêg: ngêsuk

marag: nrajang, nêrak

marga: margi, têturutan, lastantun

margu: sato

mrêgu: sato

mêrgu: sato

maraga: madhahi

marigi: ngluwêng, nyêndhang, nyumbêr, nyumur

miroga: nyakiti

margana: jêmparing

mirguna: kêwan

--- 439 ---

marguna: mintêri

mrêganabi: sima, ambêrêg, anggêlak

margadipa: sima

mêrgadipa: sima

margata: ngrampungi

mragata: ngrampungi

mêrgata: ngrampungi

margawutma: awang-awang, margi padhang

margil: mêncar, mêncil, manjila, inglar, murugi, panggenan, umpêtan

mêrgil: mêncar, mêncil, manjila, inglar, murugi, panggenan, umpêtan

marugul: mugut, mruthul, mêthik, ngrisak

mragola: ngrukêt

margapati: sima

mêrgapati: sima

mrêgapati: sima

marab: mulad

mirib: ngemba

murub: murub

morba: nguwiti, miwiti, nitahakên

marba: sumrambah

mraba: sumorot

mrabani: nyoroti

mrabantaka: sumorot kapatos

marbandhung: ambêlangkêp

marbuk: sumrambah, amrik, ngambar

marbudi: nyipta

mrabeda: ambeda, nyanès

marêbut: ngrêbat

marbata: kados rêdi

mrabatang: kados prabatang

marêbês: andrèwès

mrabaswara: sumorot, mancurat

maribawa: nglindhih, ngapêsakên, mrabawani

morbya: nguwiti

marab-marab: mulad- mulad

marab-arab: mulad-mulad

marbangun: mêmangun

mrabangkara: sumorot, murub

mêrang: mêrang

--- 440 ---

mring: mênyang, dhatêng ing

marang: dhatêng, wastaning dêdamêl ing jaman kina, adhapur sabêt

maring: dhatêng, aring, ngisis

marèng: dhangan, adhèng, dhatêng

marong: mancorong

mirong: purik, susah, sumampir, masang, akêmul, ngrimong

miring: ngiring, tumut

merang: isin

morang: menggok

morèng: ngrangrang

murang: nyimpan, kesah, nrajang, silib

mranga: mêrang

mrangi: mêrangi

maringa: aring, andugi

murênga: burêng

muringah: pundirangan

marangên-angên: ngangên-angên

marangarpa: soroting srêngenge

muringring: marinming,marinding. kêkês

marèngki: mriki

maringdwang: miring

maringit: ngringgit, mingit, ambêncah, mêcah

marêngut: marêngut

maringut-ringut: muring-muring

marungas: mêrung

marêngwa: nikêl

mirêngwa: mirêng

murngwang: burêng, ngrêmêng

murngya: kesah nglangut

mirngyakên: nilingakên

maring-maring: ngaring- aring, ngisis-isis

mirungga: miji

miranggo: atapa wontên ing guwa

mrangguh: mranggul

mirangguh: mranggul

mrangguhi: mrangguli, mrêgoki

mirangguhi: mrangguli, mrêgoki

marunggul: mronggol

marunggya: ngrêngga

marênga: nyarêngi

marêngi: nyarêngi, marêngi

merangên: isin

murangan: simpangan

mirangrong: nusahakên

--- 441 ---

miringakên: ngiringakên

marêngang: burêng

mêk: nigas

muk: ngamuk

maka: dados. môngka, minôngka, karana, mragak, tandhing, tata, mapranga maka, apranga tandhing

maki: nguman-uman

make: ngangge

mako: nglêrêmakên

maku: mikêkahi

mêka: nyakêt

meka: numpak, numpuk, numpang

muka: rai, ngajêng, pangajêng, ngajêngan

makêh: maku

mêkuh: ngrêngkuh, nganggêp, ambêkuh

mêkêhi: ngêkahi

makan: mangan, mênyang

makin: sangsaya

makèn: ngatag, atapih

makon: akèn

mikênani: mikantuki

mikanakên: nguningakakên, nyêrêpakên

makunci: nyimpên

makêcur: akêncur, cumêngkung

makènkèn: têtapihan

makantar: mulad, mubal

makantar-kantar: mulad-mulad, mubal-mubal

makundha: gumêlar, atutup gêlung

makundhah: angglasah, andhasar

makanjar: mêdal, ngadêg, anjogèd

makêning: bêning

makunêng: akèndêl

makucur: narocos, mancur

makêcap: akêcap, rêraosan

makêcêp: narêcêp, ngèngingi

makêcup: nuju

makar: nyakar

makir: nyana

mêkar: mêgar, mêlar, wigar

--- 442 ---

makara: murub, mubyar, gêlar mangkara byuha

makire: atata, nata, tata, agêlar, mandamêl

mikara: nyikara, makèwêd

makirih: atata-tata, mapan

makurih: kirang

makurên: ajodhon

makina: anggêlar, nata

mikarani: niwasi

makurên-kurênan: ajodhon- jodhonan

makurcat: mêsat

makurcyat: mêsat

makarrwan: ngalihi

makrak: anjêrit, kagèt

makara-kara: mubyar-mubyar, mulad-mulad, mancur-mancur, gêbyar- gêbyagêbyar-gêbyar.

makrêta: angsal

makarti: adamêl

makirti: adamêl

makartara: têguh, timbul, katawis, mulad-mulad

makartya: adamêl

makirtya: adamêl, wangunan

makaras: mapan

makiris: katut, ngatut, kèlu

makuris: acukur

makarasah: nêrasah

makarwan: nglawan

makral: mêksa, kumêdah

makral-kral: kumêdah-kêdah

makrêp: akêrêp

makriya: mandamêl

makaryya: adamêl

mikaryya: mandamêl

makaryyakên: andamêlakên

makryatarta: putus

makarma: nyabêt

makrama: nata, alaki rabi, akarêm

makirim: akintun

makarang: ambadhèni

makaring: ngisis

makarêng: andadak

--- 443 ---

makurang-kurangi: ngêngirangi

mêkak: nyandhêt

mêka: nigas, sêkêl

mêki: nigasi

makukur: ngusap, ngêlus

makikikan: ngakak

makêkês: nglêbur, sabêt sapon

makadi: kados, mèmpêr

makidyat: akumbi, andhupak

mikêt: nganggit, nangsuli

mikut: nyêpêng, nyikêp

mukti: mangan, mukti

makêtêr: agiris, ajrih, gumêtêr

makatirah: amyang

mikêti: nangsuli

muktya: mangan, ayêm, mukti, nandhang

muktyara: mutyara

makas: kiyat, santosa

makis: mupus

maksa: mêksa, nêdya

maksi: ningali

mèksi: ningali

moksa: musna, ical, sirna, ngruwat, nyamur, kamuksan

muksa: anglês, musna, ical, sirna, ngruwat, nyamur, kamuksan

makusa: kumêpyar

maksih: taksih

makêsar: kumêsar

makusara: nadhahi êbun

maksuk: ingkang dipun birahèni

makusut: akusut

makuswa: ngambu, ngrasuk, rumakêt

moksil: melik

moksèl: nistha

makisil: nyuthat

makusala: mêlêng

muksapada: swarga, dêlahan

muksapadan: kaswargan

muksaya: musnakakên

makusyara: nadhahi êbun

maksama: mundhi

--- 444 ---

makistha: ngukêl, anggêlung

makèsthi: nyipta

makuwu: masanggrahan

makwèh: kathah

makawih: nglangkungi

makwan: akèn, marentah

makuwon: masanggrahan

makawês: akawus

makuwwas: mondhok Seharusnya sebelum aksara Na ada taling.

makudhung-kudhung: kêkuwung

makol: atandhing, arukêt

mêkêl: ngrangkul, mulêt

mèkêl: nyêdhêng

makala: kancil

makolih: makantuk

makolihang: nyauri ujar, mabêni

makêlun: anggulung

makular kaliran: plintar-plintiran

makilat: gumêbyar, akêdhap, kumilat

makêlatani: ngêkahi

makêlakên: ambêtahakên

mikalpa: nyuwalani, ngucap, ngêjum

makulêm: atilêm

mêkul-mêkula: ngêmak- êmak

makulingling: mubêng

makulinglingan: ubêng-ubêngan

makèpêr: kalingan, kêthaha, asimpên

makiput: ngêncêngi

makiput-kiput: ngêncêng- êncêngi

makêdhik: akêdhik

makidhupuh: asêdhepok, asêdhopok, ngêdhêpêk

makèjêm: kandhêm

mukya: rai, pangajêng, pangagêng, adhêp

makayuh: ngrangkul

makayuhan: rêrangkulan

makyan: akèn

--- 445 ---

makêm: nigas, ngangge, anjêrum, nyêrot

mukmuk: ngamuk

muka-muka: senapati

makêmit: rumêksa, ngandêl

makêmul: akêmul

makèmpêr: kasêngsêm

makêmbulan: atandhingan, alêlawanan

makabaranang: ambranang

makabwêtan: lêlabêtan

makêbêl: kandêl

makutha: topong

makathik: ngabdi dados gamêl

makothi-kothi: akêthèn

makothya-kothya: akêthèn

making: aking

makung: mêgêng

makingkin: alêsah, asusah

makingking: alêsah

makangsi: awor, rukêt

mada: nacad, cacad, anggêlar

madi: rahsa, ngulah

made: ambèn, têngah, griya, damêl

mado: mandamêl

madu: mabên, mêmanis, luwih

meda: ulah, lageyan, cacad, kuciwa

mèdi: luwih, silit

moda: wêngku

muda: ngliga, mindha

madoh: têbih

madaha: nêbih

mudahani: nguningani

madahab: adhêp

madan: nuntên, ngrakit, rumantos

medan: papan

madana: apêparing, ambadhèni, matah, sêkar tunjung

madani: nyaèni

midana: andhêndha

modana: ngrêrapu

madandan: adandos

madandana: andandosi

madandar: nêgor

madandya: nuntên, tumuntên

--- 446 ---

madar: ngasorakên

madra: môntra

midêr: mubêng

madara: selak, asomah, asor

madura: lêgi

madruhakên: ngawonakên

madran: andhodhog

midrankên: ngubêngakên

midranidran: midêr-midêr

madêrêng: ambêrêg

midrakênyêp: tawaf

madrudruhakên: ngawon-awonakên

madrêdya: ngasihi

madêrdya: ngasihi

madurêtna: wastaning sêkar kawi

madrês: akêras, dêrês, bantar,bantêr. lumintu, anggêlak

madrasa: adêrês, bantêr

madêrsa: lumintu

madrêsa: bantêr

madarsana: nulad

madarasana: apêpaès

madrêsya: lumintu

madrêstha: adêrês

madrêsthi: nyidrani, nyilib

madrawa: alèlèh, mili, nglêmêsakên

madarwya: anggadhahi

madêrwya: anggadhahi

madrêwya: anggadhahi

madarpa: nglêlangkungi, kapidêrêng

mudramana: pulung manah

madaragêni: wastaning rêdi

madik: ngumbulakên

midak: ngabdi

midik: muja

midêk: nindhih

madaka: mariksa

madukucing: babal matêng, ngêmu mabên

madukara: kombang, wastaning padalêmanipun panêngahing Pandhawa

madekambang: balekambang

madudwan: rêbat, rêbatan

madêdêl: mancad

madadya: dumadi, dados

madudyan: rêbat, rêbatan

madêdêng: andêdêr

--- 447 ---

madudung: modot, aliya

madata: mêmabên

midata: mêmabên

madus: adus

midosa: ngukum

madusudana: langkung sugih, jêjulukipun Krêsna

madustha: ngawoni

midwasani: ngukumi

midil: nyuthat, mudul

mudal: rêmbês

madala: anjêjak

madulur: ngiring, ulur-uluran, jumurung, asêlur, tumut, kanthi

madulur-dulur: iring-iringan, ulur-uluran

maduludulur: iring-iringan, lulur-uluranulur-uluran.

madêlwa: ningali

madêlwan: kèngêtan

madulya: ningali

madalêm: juru

madêlêng: ningali

madapa: leyad-leyod

maddha: têngah

madudhug: asundhul

madya: têngah, sêdhêng, lambung, bale

mudya: muji, mugi, têngah

madaya: lincad, ambalenjani

madeya: maleca

mudya amuddha: mugi- mugi

madyana: angganjar

madyantara: awang-awang

mudyarcana: andêdonga

mudyakên: mujèkakên

madyadaryya: midadarèni

madyus: adus

mudyastungkara: andêdonga

madyapantara: awang-awang

madyapada: jagat

madyama: langkung nistha

mudya muddha: mugi-mugi

madyumpakên: mêthukakên

madum: andum

--- 448 ---

mèdêm: kuncup mèh mêkar, modot

madama: nistha, miskin, ngasor, ambodhoni

madêmak: nubruk, nyandhak

madumasa: lêgi sêdhêng-sêdhêng, lêgi mêrasa, madu môngsa

madamêl: mandamêl, nyambut damêl

made manguntur: sitinggil

madumôngsa: lêgi sêdhêng- sêdhêng, lêgi mêrasa

madêg: ngadêg

madêgi: anjênêngi

madugang: andugang

madubrata: kombang

modang: mancud

madangdana: adandos

madingding: andingkik, andinding

madungdung: aliya, sêsanèsan

mêt: andhêlik

mèt: mêndhêt, ngupadosi, amrih

mot: amot

mata: mripat, tingal

mati: pêjah, mêjahi

mêta: pangamuking gajah, galak, ngamuk

mêtu: mêdal

muta: pêjah,awrat

matah: nugêl, ambêncah, nata, ngêmbari, minta, ngrakit, mranata, ngruktèni, anggêlung

matih: marentah, matihi, matah, minta

matêh: nglêbur, ngluluh

matoh: atoh, matuh

matuh: manggèn, matuh

mutih: mutung, mêthak

matahu: ningali

mituha: nyêpuhi

mituhu: mituhu

mutihi: ngladosi

matahên: ambêtahakên

matahun: ningali

mituhên: mituhu

matihanta: nglêlangkungi

matêhêr: aenggal, nuntên

matêhak: tuwuk

matahwi: ngrèwès

mituhwa: mituhu

--- 449 ---

matahwan: ningali

matuhwa-tuhwa: satuhu-tuhu

mituhya: mituhu

matihang: ngadêg, ngadêgakên, gumêlar

matên: ngarêp

matindak: atindak

matindakkên: nindakakên

matandha: masang têtêngêran

matindha: nacad, atarub, apayon

matindhih: nindhih, tumindhih

matindhan: payon

matanya: apitakèn, milanipun

matanyan: milanipun

matannya: apitakèn, milanipun

matannyaniran: milanipun

matanêm: nanêm

matar: ngikir

matêr: nganjêr, anggrujug

matur: ngupangi, ngatur

mitar: kesah

metar: kesah

mutêr: mubêng, ngidêr, ngutêr, ngubêngakên, anggiling, ngêsol, nganjêr, andhungkar

matra: kêdhik, kados godhong, thukul, ngentha-entha, wêtawis, sawatra,sawatara. sawatawis

mitra: sanak, sadhèrèkan, rowang

mêtri: mingit

mutra: uyuh

mitrana: prasanakan

maturakên: ngupamèkakên, ngaturakên

matêrak: nglunturakên

mitraka: sanak kadang

mataruka: muja

mitra kasih: sanak rakêt

matirta: atirakat

matras: giris

maturwa: atilêm

matirwa: nulad

--- 450 ---

matreya: wastaning pandhita

mitraya: pawong sanak

matrêywat: ngiwat

mitramatwang: sanak matêng, besan

matrang: têrang

matarang: narang

matrênggana: lintang

matak: ngucapakên salêbêting manah, ambêngok, mêndhêm

matik: ngabdi

matêk: ngucapakên salêbêting manah, ambêngok, mêndhêm

matuk: nucuk

mêtak: mêndhêm, ambêngok

mêtêk: mêndhêm, mijêt, mênêt

mêtik: mangsit, misik, mêtik

mitik: matah

mutik: mutung

mutêk: mumêt

mataka: bilahi, ambilahèni

matika: matah

matèki: mundhi

matkenyan: malorod, matukar, kêrah

mitukarakên: nglintokakên

matakut: ajrih

mataki-taki: atirakat, atêtapa

matêkês: akêmu

mataksi: atakèn

matakwan: atakèn, atêtakèn

matakapèn: mripat kalingan

matèkya: mundhi

matakyan: atakèn

matakya-tatyamatakya- takya. : atirakat, atêtapa

matikêm: nuwêk

matuduhakên: nêdahakên

matudung: akudhung

matut: matut

mèta: mêndhêt

mèti: mêndhêti

matutur: atumut

matuturi: anut

--- 451 ---

mituturana: nyangkramani

matitip: ajêjêl

matatyakên: mêdalakên

matatyatmaja: rencang lare

matis: asrêp

matus: ngêtus, ngêpuh, mêrês

mêtis: nyandu

motus: akèn, mutus

mutus: natas, mêdhot, mêpês, mutus, kèngkèn, marentah

matasak: wowohan matêng, matêng

matsika: kêlabang

matasat: waspaos

matisayan: kaluwihan

matwa: nyumpêg

mêtwa: mêdal

matawa: mêthuk

matèwêh: wêwah

matuwuh: gêsang

matawan: amboyong

matawan-tawan: atêtêmahan, abêboyongan

matawur: abêbantên

matwas: anggalih

matwang: urun-urunan, matêng, anggubêl

matawing: nawingi

matali: nangsuli

matalindhang: nangsuli singsêt

matalar: salasar

matilar: atilar

matêlas: têlas, rampung

matêlasan: ambucal

matalalakwa: malampah dharat

matalya: nangsuli

matuluya: rumasuk

matap: ngêtap

matapa: atapa

matapih: atapih

matudhung: atudhung

mataji: makutha

matajêm: antêng

--- 452 ---

matya: pêjah, mêjahi, marentah, langkung

mitya: luwih, bala, kawulawarga, linyok

mêtya: mêdal, pêtak

motya: mukti, pêjah

mutya: mukti, mêthak

mataya: ngigêl, suksma, sirna, mumbul, angawang-awang

matyana: mêjahi

matyani: mêjahi

matyanta: kalangkung

mutyara: mutyara

matyaka: ngasorakên

mityaka: bala santana

matyakkên: mêdalakên, mêjahakên

matyata: yaktos

mêtyat: ngundur, mêdal

matyas: anggalih

matyês: anglês

matyang: mawuh, ngadêg, matêng, kawawuhan

matiyang: ngadêgakên, ngadêg, mawongan, tumindak

matamu: nyuguh

matêmu: apanggih, manggih

matimah: tumumpang, numpang

matêmah: atêmah, awêkasan

matêmahan: atêmahan

matamakkên: mêsu

mèt-mèti: mêndhêti

matimpah: tumumpang, tumpa-tumpa

matampuh: acampuh

matimpuh: atimpuh

matamya: nyuguh

matamiy: nyuguh

matamuy: nyuguh

matambah: awêwah, wêwah-wêwah

matambêh: awêwah, wêwah-wêwah, alabuh

matambêhi: ambantoni

matimbun: tumpang tindhih

matimbunan: tumpa-tumpa

matumang: tumpang tindhih

matag: akèn, ngatag

matiga: matri, nginang

matagwa-tagwa: magoli, ambakuhi

--- 453 ---

matagya-tagyana: magolakên

matêgêg: tahan

matêb: matêng, wowohan nyadham, sumêdhêng

matêbi: anjirap

matêbu: ngrêngga mawi ros-rosan kados têbu

matang: numbak,ambèr

matêng: matêng

mêtang: ambêndung

mutung: mugut, nikêl

matangi: milanipun

matangnira: milanipun

matangnya: milanipun

matingkah: nata, ngrakit, anggêlar, nyolahakên, tumandang

matangkis: atangkis

matangkil: nyowan, sowan

matêngkêl: nugêl, atugêl

matangkul: nyangkul

matangkêp: tumèmplèk

matangkêb: atutup

matungtum: apêpucuk, mucuk

matangwa: milanipun

matangwan: milanipun

matangya: milanipun, anggugah

matangnya: milanipun

matênggah: gajah

matanggah: nuju, mambêngi, mambêng, magol

matanggêh: nuju, mambêngi

matangguh: mambêng, nuju

matanggên: magoli

matanggal: tangi, mêlèk

matanggul: nangkis

matinggil: ninggil

matènggal: oncat, nilar

matinggal: nilar, atilar, singlar

matunggal: ngumpul

matênggya: gajah

matanggung: mambêng

mas: êmas

masa: môngsa, sangat, wanci, kala

masi: urup

masu: warana

misa: ngupasi

misu: ngupasi

--- 454 ---

mèsi: maèsi, isi, aisi, nguningani, ngopèni

musa: kados kucing

musi: tikus, ngungsi

masah: nêdhas, mêgat, masah, atilar, inglar

masih: asih, wêlas

masêh: ngumbah, nyiram

masuh: ngumbah

misih: taksih

mosah: prihatos, oncat, anggusah

musuh: mêngsah

masiha: asih

masuhi: ngumbah

masêha: ngumbah

masahên: apradapa

masuhun: mundhi

masahur: mangsuli, nyauri

mashalah: patakènan

masahaya: akanthi

masan: mangsan

misan: sapisan, pisan, pangasahan

mêsên: mêling

misana: cadhangan, pacangan, sawangan, calon

masena: mêngku

misani: nyukani wisa, nyapisani

masandi: asandi

masanti: nguwuh, mêmuji

masantika: muja

masantya: nguwuh, muji

masinjang: nyiwah, nyidhang, ngangge sinjang

masunnya: nênêpi

misan-misan: babar pisan

misanang: misanaha, cêcadhanganing

masinang: ambranang

masoca: asêsuci, asêsotya

masir: bingah

masor: ngasor

mêsur: ambosêni

musêr: muwêr, kados wudêl, ngunyêr

musir: ngungsir, ngubrês

musur: nglorod, muruh

masru: kadêrêng

masora: ngasorakên

--- 455 ---

musara: nangsuli, ngrante

masir-asir: bingah-bingah

masarira: ngrasuk, awak-awak, pangawak

musrik: sakuthu

masurak: asurak

masrêt: asêrêt

masirat: asaos

masirat-sirat: asaos-saos

masraya: nulungi, ngrencangi, nêdha pitulung

masiring: aubêd, asingkir, atimbang

masering: atut wingking

masak: ulah, nata

masêk: madhêt

misik: mangsit, marahi, mrêgi, ngisik, nyandhing

mèsuk: nêmbe

masuk: manjing, lumêbêt

masoka: asusah

musika: tikus

misikakên: ngulahakên, mangsitakên, nirokakên

masukan: ambingahakên

masukannya: ambingahakên

masêkar: asêkar, mêkar, acundhuk sêkar, ngangge sêkar

masukêr: asukêr

masuki: nglêbêti

masukêt: asukêr, ngrêmbaka

masukti: raos, nikmat

maskèti: wastaning sanjata

masaksati: mrasasati

masaksya: nguningani

misaksya: nguningani, sumêrêp

masikêp: ngrasuk

masakya-sakya: atêtabuhan

misik-misik: ngisik-isik

misik-misiki: ulah

masêkung: asrêng

masidi: nglêrêsakên

misada: misani, ngupasi

misuda: nguhurakênngluhurakên.

misadah: misani, ngupasi

masidaha: asidua

masadana: nyukani

masidêkung: asidêkung

--- 456 ---

masadya: nêdya

masêdya: nêdya

masudya: asudi

masadyakakên: masajakakên

masat: mêntas

masit: ngubrês

mêsat: minglar, mêcat, kesah

masma: angkêr

mêstu: nyêmbah, masthi

mèsti: talendho

mèstu: amrih, mituhu, nyêmbah

mastuna: ing panyêmbah

mastri: widadari

mastaka: sirah, panunggul

mustaka: panunggul

mastuti: nyêmbah, anjurungi

mêstuti: nyêmbah, anjurungi

mastatur: masajur, maslêmês, mas

mastutya: nyêmbah, anjurungi

mastawa: mêmuja

mastwakên: anjurungakên, nêtapakên

mastyakêndur: nêtêpakên awon

masutya: asêsuci

mastungkara: nyêmbah puji, nyêmbah

mêsês: midid, mêdêd, ngidid, udud

mèsès: sumilak

musus: nguyêk, muyêk, muwêr, mêdêd, ngrisak, kumusus

masisa: ngantuni, kantun

misasa: ngukum, ngrampungi

masisani: ambabarpisani

masiswa: nyabat

masoswambêk: ngrêsula

masasaput: awarana, akêmul

masusupan: atalusupan, aliwatan

misusung: mêthuk

maswa: nêmên

maswi: sêsuci, mêndêng, muja

miswa: mubêng

masiwo: ambêdhung

masewa: asowan

masowe: adangu

masiwah-siwah: sanès-sanès

--- 457 ---

maswoca: asêsuci

musawarat: ginêm raos, têtêpangan

maswarasabda: nywara sêru

maswak: ambayar

masewaka: asowan

maswikara: mujamôntra

masawit: asawit

masawita: ngawula, ngèngèr

maswas: maspaosakên, anggodha

masiwo-siwo: ambêbedhung

masiwo-siwan: abedhung-bedhungan

maswang: nyukani

maswangkên: nyukakakên

maswingkara: mujamôntra

maswangi: nyukani

misil: misil, manggèn

mosil: nistha

mosèl: nistha

masila: alênggah, kados sela

masula: alantip, akêndêl

musala: gada

masalah: bab patakènan

masilih: agantos

masuluh: madhangi

misalah: asèlèh

masilih-silih: kagantos-gantos

masalin: asalin, alintu

masilan: alênggahan

masêlur: ulur, ulêng

masilurupan: atalusupan, rêpêt- rêpêt

masilulung: ambêlulung

masilulungan: abêlulungan

masaliya: nyimpang

masulam: asêlur

masulung: kados rayap

masêlanga: nyêling

masulung-sulung: ngrayap

musap: ngusap

masêpi: asêpên

misapa: nyupaosi, malêri

mêsapi: wastaning lawon

masaput: awarana, akêmul

--- 458 ---

masapwa: ngusap, ambucal

misapwa: ambucal

musapi: ngusapi, ngambung

masapya: nyapih

misapya: nyapih

masadhara: anggunggung

masaji: asaos, acawis, nyuguh

masuji: nyunduki, asêsuci

masaji-saji: asêsaos

masujya: angombèr

masya: raras, asri, bibar

misaya: mandamêl, maeka, ngupasi

misyan: rampung

misyana: misani, ngawoni

masyakte: anggingsirakên

masayat: nyangêti

masayat-sayat: asangêt- sangêt

masayut: mênggak, mambêng

mèsyuwal: mèsiuwal, isi buthêk

masuyug: ngoyog

masiyaga: asadhiya

masyang: asumbar

masyang-syang: asumbar

masunya: nênêpi

masanyut: nglarut

masanyum: ngêkum

masanyêb: murinding

masanyub: nyêlub, nyêmplung

masmu: ragi-ragi, kados, prasasat

masêmu: asêmu, ragi-ragi, kados, prasasat

masamaran: asiluman

masamadi: asêmadi, mêmuja

masamadya: asêmadi, mêmuja

masimpên: mingit

masamparan: asepakan, jêjawatan

masumpêt: ambalik, nyumpêt

masampal: nganiaya

masimpul: agundhul

masimpang: sumingkir

masamaya: arjangji, mêmuja

masambe: mêling

masambrama: ambagèkakên

--- 459 ---

masambit: ngêmban, anggayuh

masambya: nyambi

masambang: nglanglang, atanduk

masiga: apêngkuh

masêgra: awahing

masugata: nyuguh

masugya: nawang

masugyan: nawang

masibu: nyibuk, adus, asilulup

masoba: abingah, asri

masbun: wastaning dêdamêl

mêsbok: ngêmum, urun dariji

masabda: awicantên, wicara

masubada: nyantosani, akêkah

masibat: ngiwat

musibat: bêbêndu

masebya: pancing

musthi: nyêpêng, ngangge, manthêng, ngangkah

masthika: nyandu, mathi, nganil

musthika: musthika

masang: nadhah, ngrakit

masing: samubarang

masêng: marakake, sumriwing

masung: nyukani

masèng: ngundang

musang: ngêlu

musêng: ngubrês, mubêng

musung: mangkat

masangi: ajangji

masênge: anjêlèh

masunga: nyukani

masinghanada: anggêro, apêtak, kados gêroning sima

masinghanabda: anggêro, apêtak, kados gêroning sima

masênghit: murina

masinganada: anggêro, apêtak, kados gêroning sima

masinganabda: anggêro, apêtak, kados gêroning sima

masêngka: murang

masungku: mêndêng

masangkul: nyangkul

masangkya: anggêndhing

masangkya-sangkya: atêtabuhan

masangadi: api -api

masêngit: murina

--- 460 ---

masêngsêng: mêthuk

masèngsèng: asilib, asasar, ngundang, singlar, cêluk-cêluk

misungsung: ngaturi

masing-masing: sabarang-barang, sabên-sabên, warni-warni

masinggih: ngèstokakên

masênggah: apêparab

masênggahi: mêmarabi

masanggani: abarung

masanggraha: apêparing, masanggrahan

masanggaruhan: ambal-ambalan

masanggya: sakathahipun

masanggama: nyumbana

masangêb: ngaub

masingêb: akêmul

masingub: akêmul

masênge: adahwèn

masêngêt: ngantup

mwa: sami, sira

mawa: ngangge, ambêkta, sabab, mawi, birahi, lair, ngangge, sabab

mawi: ngangge, sabab

mawe: ngawe

mawo: nyampe

mawu: alok, nguwuh, rame, adhawah

miwa: kalayan, ngrêngga, ambawahi pangantèn

mewa: ewa

mèwu: pintên-pintên èwu

mowa: parêng

muwa: kalayan, sakêp, anjrah, panjrah

mwah: nampik

mawah: ngawali, awêwah

mawêh: ngrampèk, awêwah

mawèh: nyukani, ngaturi

mawoh: nginang

mawuh: manuh, ambantoni, nyarub, ngundang, nginang, angsal

miwah: sarta

miwêh: ngrêngga, nyaèni, mulasara, ngangèlakên

mêwah: ngêmohi, ngrêngga

mêwêh: ngêmohi

mèwêh: makèwêd, ambeka, anggodha, èwêd, angèl, kèwêdan

--- 461 -- -

mewuh: èwêd, ngèwêdi

muwah: tumuntên, kesah, rahajêng, enggal, awrat, lumintu, wêwah, bingah, sangkêp, nyaèni, ngrêngga, oncat, sae, sadaya, malih, nusun, ambyah, ngêmohi, utawi

muwêh: bingah

mwahi: ngèngingi

mawahi: ngemah-emahi

miwaha: mikramakakên, ngrêngga, ambawahi pangantèn

mêwahi: mêwahi

mêwêhi: mêwahi

mèwêhi: ngèwêd-èwêdi, ambeka, anggodha

muwaha: gêbyar

muwahi: mêwahi, ngrênggani, ngewahi, ngluwari

mawahana: numpak têtumpakan, numpak

mawahana: numpak têtumpakan, numpak

mawu-awu: rame-rame

mawahyatmaja: rèncèngrencang. lare

muwah-muwah: bingah- bingah

mawan: adêdalan, amargi

miwên: ngucapakên

mawani: nyrawungi

mawuni: wicantên

mawunu: susun timbun

mawanêh: abeda

mawunuh: mêjahi

mawunuhan: apêpanthan, bêbah-bêbahan, pêpêjahan, bêbakuhan

mawunkên: nyandèkakên

mawanti: wantos-wantos

mawantu: abantu, amantu

mawuntu: muntu

mawantah: nunggil, pêpulih, lumintu, apagut, nglela, pasaja, abêlaka

mawantahkên: masajakakên

mawantus: ambêntus, bêbênthukan

mawanti-wanti: awantos -wantos

--- 462 ---

mawênês: mêlês, awênês

mawacana: wicantên, matur

mawar: anjaring

mawêr: anggrantês, ngambêngi, mambêng, nadhahi

mawur: sumêbar

mawor: awor

miwir: anjiwir, miwir

mêwêr: anggulung, mingit

mowor: momor

muwar: mudhar

muwêr: mubêng, muntir

mawra: mradini, wradin, nyarambahi, udhar

mawara: asanjang

mawira: ngampil

muwara: palabuhan, mungêl

mawruh: uninga

mawarah: apitutur, asanjang, mangsit, matur

mawêrêh: asanjang

mawarahi: nanjangi

mawurahan: agègèran, asasaran, awalikan

mawrin: nguningani

mawarna: warni-warni, ngrumpaka, micantênakên

mawêrna: warni-warni, ngrumpaka, micantênakên

miwarna: ngrêngga

mawrankên: mradinakên

mawrênti: angso

mawêri: mambêngi

mawori: ngêmori

mawêrêh: asanjang

mawêrana: aling-alingan

mawêrit: awêrit

mawurya: ngantuni

mawêrêng: udamamah, tau, misuwur

mawêrdi: andados, atulus

mawurda: pintên-pintên wurda, anggêlar, mudhar

mawêrdu: ngêmot

mawêrta: awêwartos

maworsih: sanggama

mawêrdhi: andados, atulus

mawurdha: pintên-pintên wurda, anggêlar, mudhar

--- 463 ---

mawirya: ngluhurakên

mawuryan: ngatingalakên, mimiti, mêdhar, mudhar

mawuryani: mimiti, mudhari

mawurywa: ngatingal

mawiryawan: langkung luhur

mawiryya: mulya

mawuryyani: ngrumiyini

mawrêg: ambêrêg

mawrêga: nyanak

mawêrga: nyanak

mawrêgil: mêncar, nyaut

mawring: nguningani

mawrung: mamprung

mawêrêng: tau, misuwur, udamamah

mawrêngkên: ngandikakakên

mawringut-ringut: nguring-uring

mawak: nyarirani

mawuk: ngamuk, ngrisak, mandèkakên

mawaka: laki (bojo jalêr)

miweka: nyigèni

mweka: numpuk

mawukkên: ngrisakakên, nyandèkakên

mawikalpa: mituturi

mawêkaja: darbe lare, nganakakên

mawakya: abêlaka

mawikya: mandhita

mawod: aoyod

mawada: nacad

mawida: akonyoh

maweda: môntha

mawidiastuti: mêmuja

mawidisraya: mêmuja

mawidipuja: mêmuja

mwat: amrih, amot, momot

mwit: pamit

mwita: têdhak

mawèt: jênak

mawot: ambêkta, ngêmot, momot

mawatu: asela

mawitrakên: nucèkakên

--- 464 ---

mwatês: nyilib

mawotsantun: nyêmbah

mawotsari: nyêmbah

mawotsêkar: nyêmbah

mawatya: arêmpid

mawitya: nguwiti

mwas: mituhu

mawas: nyawang, nyatakakên, ningali, maspaosakên, masthèkakên, saèstu, ngantos

mawus: sampun

mêwês: mêjêk

muwus: ngandika

mawesa: misani

mawasêh: ngumbah

mawasana: mêkasi

mawusana: mêkasi

mwasoca: masuh, linangkung

mawisik: anggêpok

mawasikên: sukarakên

mawisik-wisik: nyumbana

mawasita: acariyos

mawusi: nyampuni

muwasi: ambosêni

mawasya: ngèstokakên

mawisthi: nêdya

mawèsthi: makèwêd

muwah: ngambah, êna

muwana: miwiti

mawat: momot, sagêd

mawuwus: wicantên

mawuwusi: micantêni

mawiwadha: angrêrapu

mawal: mambêng

miwal: ngewahi, ngoncati, nangkil

miwil: miwir

mawêlu: asurêm, aburêng, nyurêng, abundêr

mawêlar: mancorong, mêlar, sumilak

mawlara: sumilak

mawulik: ngubrês

mawulakan: apancuran, mêdal

--- 465 ---

mawalikan: awalikan

mawilêt: ulêt, mulêt, awilêt, aliwêran

mawulat: ningali

mawêlas: mêmêlas, awêlas

mawala-wala: mêmagêri

miwali: ngewahi, ngoncati, nangkisi

mwalat: ngajak

mawadha: nacad

mawêdhak: awêdhak

mawêdhak-wêdhak: awêwêdhak

mawaju: ngangge rasukan

mawijah: abingah

mawujang: alômba

mwiy: kula

mawya: ngangge

maweya: apêpeka, nyukani

mawyat: ngêmot, nguwot

mawyat-wyat: nguwot-uwot

mawuyyangkên: nyêrikakên

mawyang: ambranang, amyang, nitis

mawyêng: ngubrês

mawiyang: awangkot

mawuyung: abêndu, asusah

mawag: ngawur

mawega: mirantos

miwaga: mirantosi

miwega: mirantosi

mawêgil: nyaut

mawugyat: ngantuni

mwab: umob

mawibuh: anjog, awêwah

mwang: sarta, miwah

mawang: nyawang, pangêbang

mawèng: ngêmban

mawong: nitis, mawuh, manuh, nyèthi

mawung: ngêmong, mawas, ninggil

muwung: ninggil

mwinge: mêthak

mawangi: marabi, nyawangi

mawinga: nyurêng

mawungu: anggugah

mawungcyat: amboncèng

mawingit: asingêr, asusah

mawêngis: abêngis

mwangsêh: mara

--- 466 ---

mwangswang: nantang

mwangsyang: mangsah

mwangsang: mangsah

mwangi: ngêlongi

mawongan: mara nyai

mala: rêgêd, rêrêgêd, mêmala. sakit, rêrêngkêd, lêlamuk, anggitik, mrayogi

mali: ambalik, maro, wangsul, mali

malo: maro

malu: anggitik, ambalik

mila: mila

mili: mili

milu: tumut, kamilu, kalajêng tumut

mêla: nyêla

mêlu: nyurêng

mèlu: tumut

mola: niru

mole: modot

mula: wiwit, wiwitan, mila, rumiyin

mule: arêruba, ngrubani, mulya

malah: malah, ngawon, ngrisak, ngasor

malih: maro, manèh, mindha, ngèmpêr, ngalih, ambalik

malêh: mancing, anjêblogi, ambantoni, ambantu

maluh: ambantoni, ngringêt

mêlah: nyigar, kadoswêlah

mêlih: anjabung

molah: ngulah, ebah, apolah, ngubak

molih: mantês, angsal, pantês, sêmbada, makantukakên

mulah: ngulah, ulah

mulih: mantuk, amrih, antuk, mêmulih

muluh: ambalêrêngi, kados wuluh

maliha: malih

mulahi: miwiti

muliha: malih, mantuk

molaha: anggodha

maluhi: ambiyantoni

milihi: milihi

--- 467 ---

molih-ulih: mikantuki

malihat: ningali

malahyaran: layar

malêh-malêh: abêbantu

malon: maron

malên: manêngah

mêlên: ngulu

mulun: ngawula

malana: anjajah, nêtêpi

malèni: mangsuli

malanda: ambayar

malandang: nyêndhal, nyêbrak, tumandang

malandangi: nyêndhali, nyêbraki, nandangi

mêlantah: ambalonyo

malantih: nênun

malantên: mêthak

maluntar: ambuntar

mêluntar: ambuntar

malantas: abuntas, ambacut

malintang: alangkung

malintangi: nglangkungi

malindhi: nyoroti

malindhang: nangsuli

malindhung: ampungan

malindhungan: aling-alingan

malanja: ambalônja

malinang: mabur

maleca: cidra

malocita: ngangên-angên, wicantên salêbêting manah

malaca-laca: asêmbrana, nyêmbranani, anggosok-gosok

malar: malah, nyuwun, kukupan, supados, lampus nora malar, pêjah tanpa kukupan

malir: andalir

milar: mêsat

milir: ngèli

mêlar: mêkar, mancorong

molar: mothah

molir: makolèh

molur: mili

mular: nangis

mulir: muntir, anjèwèr

mulur: modot, mulur, ngulur

--- 468 ---

malara: nyakiti, asusah, asêdhih

malari: lumajêng, nitik

malare: mikênani

malaro: nglêpatakên

malori: anggada

maluru: mancorong

milare: mikênani

malèrèh: mulusing abrit

malèri: ngalèbi

malêra-lêran: atampar-tamparan

malêro-lêran: atampar-tamparan

malêrêk: andêlurêk

maluruk-luruk: ngrênggunuk

malaradan: alaradan

malrat: malêsat

malaris: lumampah

malurwan: aliyêpan

malaryya: lumajêng

malar-malar: malah-malah

malirang: nyidhang

malêrêng: tiyang mêmêlik

muliri: murinding

malak: nulak, kêthaha

malik: mangsul, ambalik

malêk: prihatos

milêk: pangingsêp

mêlik: ebor, ngebor

mêlêk: ambalêdug, mulêk, ulêkan, andalêdêg, tan pêgat, anggêlak, ngambar

mêluk: ngrangkul, ngukêl

mulêk: mulêk

mulik: ngosak-asik

molèk: molèr

molêk: ulêkan

malaku: lumampah, nyuwun

maloka: ngênggèni

malakun: nyuwun, sakit kula

malukari: mudhari

mlikitar: ambalenjani

malaksa: nglêpasi

malêksa: nglêpasakên, lêksan

malaksakên: nglampahakên, nglêpasakên

--- 469 ---

malaksita: nglampahi

malaksya: nglêpasi

malakwa: lumampah, nyuwun

malaki-laki: nglêlanangi

malakya: lumampah, nyuwun, ambujêng

malukya: malujêng

malikbumi: ngraman

malad: modot, nênangi, ngalad-alad, galak, landhêp

mêlad: ngêrêsakên

mulad: mubal

malada: matawis

maladi: mêndêng, mêmuja

malêdi: mêlêng

mladati: ngêrês

malat: mulur, modot, mili, nênangi, mêrês, galak, landhêp

malit: alêmbat

milêt: tumut, anggubêl, mulêt, ambulêt, nyangkol, ngatut, wilêt, sêmu, sumriwêt

milut: anggubêl

mêlat: ambêsèt

mulat: ningali, sêsotya

mulêt: anggulêt, ambundhêt, mulêt

malata: ngoyod

miluta: mulasara, ngrakêt, rakêt

malatuh: nglumut

mêlatah: mangap

mêlatar: ambalabar

mêlutar: ambaludag

malutruh: nêlêsi, jawah riwis-riwis

mêlutruh: nêlêsi, jawah riwis-riwis

multak: molo, mêdal, pêpêt, mêpat, andalêdêg

mlatuk: nucuk

milêti: ngiloni, mulêti

molata: ningali

mulati: ningali

malatsih: kawêlas asih

malatu-latu: mulad-mulad kados latu

--- 470 ---

malêtug: ambalêdug

malês: malês, mangsuli, lukar

mêlês: mêngês, mêlês, riwis-riwis

mêlus: kados ulam pêlus

molês: anglès

mulês: kêmul

malasa: anggêlar, aparing

milasa: wèwèh, maringi

mêlês asih: mêlas asih

malisuh: muwêr

mêlashyun: mêlas asih

milasani: maringi

malisak: ngubrês, ngosak-asik

malêsêk: nêsêr

malêsit: malêsat

malistu: amarna

malêsa: panyaur

malêsi: saya sêmu, malês

malèswani: ngrêgêdi

malèswa-lèswana: ngrêrêgêdi

mêlasarsa: mêlas sih

mêlasarêp: mêlas asih

mlasarêpi: ngasih nrêsnani

mêlasajêng: mêlas asih

mêlasyun: mêlas asih

malêstha: ngrampungakên

malwa: dadosipun, anggitik, malèni, nyêlani, maro, malih

malwi: anggitik

milwa: tumut

malêwu: ngluwihi

malwah: abantu

malwih: maru

malawih: aluwih

malêwih: ngluwihi

malwaha: ambantoni

malwan: alon

malawan: nglawani

malawên: sumorot

milawan: nglawani

mêlawan: nglawani

milwani: ngiloni

malawên-lawên: agêgônda, ngasrèn-asrèni

--- 471 ---

malwacita: anggraita

maliwêr: asriwêdan

malawad: atinjo

malwat: suguh

malawat: nyawatakên

maliwat: alangkung, ambacut, nglangkungi

mêluwat: mêndhêm

malawas: nglêlami, alami, alugas

malwab: ngêrobi

malwang: ngrisak, nyirnakakên, nyuda

malawang: kados kori, nama dhapuring baita

malalu: milih, nglampu

malila: mupus, apasrah, tanpa punapa-punapa, nglêgèh

malela: êlas

milala: milih

mêlila: pasrah

malêlêh: aluluh

malalun: ngliwati

mêlulun: gumulung

malulana: amangsuli

malalit: alit, alêmbat

malalis: mêjahi

malalya: asupe

milalya: malaur

maluluy: manjing

malalayan: apagêr banon

malilang: nyirnakakên, nglêbur

mêliling: malêdhing

malêlêng: manthêlêng

malap: mêndhêt

malapa: aluwe

malapi: ngulapi, mêndhêt

malipa: nglapis

malupa: nyupèkakên

malupu: ngrêrêpi, nrajang

milupa: nyênyupe

mêlupa: nyênyupe

mulapi: ambucali, ngulapi

malêpah: nalôngsa

malupuh: nalôngsa, nalindhêp, anggitik

malupta: nowongakên

malêpas: nglêpasakên, ambucal

malapya: aluwe, mêndhêti

mêludha: noyani

--- 472 ---

malidhah: andilat

maludhaha: noyani

malaju: ambacut

malija: ambakul

malajukên: nglajêngakên

malajêng: lumajêng

maluy: wangsul, ambalik

malya: mangsuli, wangsul, mangsul, maro, malih, andhêndha, kojur

milya: tumut, mili

mèlya: tumut

mulya: adi, mulya, mantuk, saras

malaya: rêdi, lumampah

malayu: lumajêng

maliyo: wastaning lawon

maluya: mangsuli, wangsul, nyarasakên

malêya: malês

maluyi: wangsul, mangsuli

malêyêh: mlèsèd

malyaakên: ngantukakên

malayan: lampahan, rêdèn, adhangan

maluyani: mangsuli

malayar: nglayang, ambabar

maluyakên: mantunakên

malyat: ningali

malayat: akesah

maliyat: ningali, nyawang

malayata: lumampah

malyus: alêmbat, atulus

maliyas: lêpat

malaywa: lumajêng

maluywa: wangsul, ambalik

malaywan: lumajêng

malayap: nanjak

malayya: ngangge, lumajêng

malyab: ngêrobi

maliyang: sumendhe

malim: juru, juru baita

malêm: dalu, mèdêm, riwut

malama: adangu

malume: alêsu, alum

malêmêh: asungkan

malumèh: acape

maliman: nitih gajah

--- 473 ---

malimêr: akêbluk

malumur: andhepok

malumad: alêmbah

malumud: akêbês

malamad-lamad: mega nyalèntrèng

malumat: nglêmbatakên

malimutan: pêtêngan

malumismata: mrêbês mili

malamalar: nyênyuwun

malampu: ngêkahi

malampah: lumampah, nyuwun

mêlampah: lumampah, nyuwun

malampahan: priman

malimput: nglimputi

malimpung: nglimpung

malimbe: nyilib

malêmbe: nglimpe

malambang: alintu

malimbung: atumpuk

milag: anggiwar, lumajêng, minggat, minglar, kesah

mêlêg: anjuju, ngambar

malaga: nglawan, narungi

milaga: mêrangi

malagar: ambêsmi, nglarag

malêgawakên: ngrilakakên

maligya: malige

malaba: aloma

maliba: nalib

maloba: akêthaha

malabu: malêbêt

malêbu: malêbêt, adhawah

milaba: anjingga

mêlaba: ngêbaki

malabuh: adhawah, ambucal

molbêsar: surung-sinurung

malabar: ambalèbèr

mêlabar: ambalabar

malabaran: ambalabar

malêbêk: andalêdêg

malêbit: malêsat, mabit

malêbêg: gumrêbêg, anggalêbêg, ambrêbêl, ambalêbêg

malang: mambêng, nanggêl

maling: pandung

--- 474 ---

malung: ngoncati

malong: ngrisak

milang: mical, sirna

mêlêng: muja, mêlêng

molang: ngêmor, mêling, nglandhêpi

mulang: ngupados, muruk, momor

muling: mubêng

mulêng: ngubrês

mulu: ngracut, anggulung, ambanjut, nguculakên, nyêmêng, ngulungakên

milanga: ngetang

mulinga: berag, bêsus

malangêh: asri

milangêh: ngraras

malangên: asri, nyumbana

malingan: nguman-uman, colongan

malêngên: ambribini, ambrêbêgi

milangêni: ngasrèni, ambingahi, ambingahakên, mantêsi

malingir: ngukir

milêngkêp: mêpaki

malingkam: mlocot

malingkunglulut: pandung rêsmi

malungid: mingit-mingit, alungid

malêngit: alit

malingturidakung: pandung rêsmi

malangês: anjangês, malêsmêlês.

malêngis: apêpaès

malangsumirang: malang megung, sawiyah-wiyah

maliga: ngadêg

malanggana: nanggoni

malênggêr: anjêngêr

malangbong: nama dhapuring baita

malêngi: ambribini

mêlingi: mêtiki, anggrêbêgi

mulangi: ngupadosi, muruki

mulinga: berag

mlangênTeks asli: huruf ma posisinya terbalik. : ambribini, ambrêbêgi, brêbêgên

milangakên: nyirnakakên

mapa: punapa, punapaa, kados pundi, kados punapa, nyakiti

--- 475 ---

mapi: manasi, sêngadi, awad, api -api

mape: punapa

mipi: ngintip ing pipi kori

mèpi: ngimpi-impi

mèpu: panas, sumuk, mêmanasi, repot

mupa: anggumatosi

mupu: nyupit

mapah: amapah, kados papah

mapêh: mêrês

mapuh: mêrês

mupuh: anggitik

mapaha: punapaa

mapuhi: mêmanasi, mêrêsi

mapihên: sêkêl

mapihêr: mencok

mapuhara: mêkasi

mapahat: mipit, mêrês

mapihêt: ngradon

mapahyas: apêpaès

mapan: mapan, awit, dhawah

mapèni: adi

mapunah: apunggêl, arisak

mapanas: apanas

mapindha: apindha, mèmpêr

mapindhah: ngalih

mapandhan: apandhan

mapunnya: asugih

mapunnyawan: kasugihan

mapunnya-punnya: agêgadhah

mapinêng: anjomblong

mapacêhan: awêwalêran, acalunthangan

mapicala: nyumbana

mapar: ngradin, mandum

mipir: minggir

mapara: ambagi

mapira: pintên-pintên

mapura: ngapuntên

maparaita: anggêguru

maporoita: anggêguru

mapuroita: anggêguru

mapuruita: anggêguru

maparêk: acakêt

mapurwa: awiwit

--- 476 ---

mapurwaka: awiwit

maprameya: arame-rame

maprang: mêrangi, apêrang

mapak: ngarih-arih

mopêk: apêgêl

mupak: munggêl, nugêl, mêdhot, ambêthot

mapaka: niksa

mupakara: nyaèni, mulasara

mopaksama: ngapuntên

mupaksama: ngapuntên

mupadrawa: mêmule, angganjar

mapit: ngapit

mapèt: mêndhêt

muput: anjujug

mapata: nglining

mapita: akuning

mapitu: mara pitu

mapatih: marentah

mapatra: abêksa, agodhong

maputêran: ubêngan

maputus: rampung, putus

maptya: madhêp

mapas: nyirêp, mapas, ngrisak, mugut, mancas, munggêl, nglugas

mipis: mèpèd

mapasa: ambungkêm

mapasah: mêgat

mapasir: asêgantên, sêgantên

mupasanta: nyaèni

mopasanta: ngarih-arih

mupasama: ngapuntên, mulasara

mapwa: sami

mapal: mronggol, munggêl, mugut

mupul: ngumpul, ngêpang, ngumpulakên

mapala: mrayogi, awoh

mapulih: apêpulih, malês, wêtah

mapuliha: apêpulih, malês, wêtah

mapulihan: apêpulihan, purpuran

mapulihkên: mulihakên

--- 477 ---

mapêluk: ngrangkul, ukêl

mapalupuy: lumindhih

mapiling: napuk

mapulang: amor, kuthah, gubras, awangsul

mapulung: anggulung, agulung, agolong

mapulangcêlor: bandrèk

mapulung-pulung: agulung-gulung, agolong-golong

mapap: môngga

mapupur: apupur

mapapatêhan: akêkêmbaran

mapupul: akumpul, agolong

mapuja: ngalêm

mapajang: apadhang, ngrêmba

mapajêng: asongsong

mèpuy: mêmanasi

mapya: manasi

mèpya: arepot

mapaya: ngubrês

mapyuh: sumyur

mapayah: sayah

mapyuk: ngêbyok

mapyatutan: patutan

mapag: mêthuk

mopêg: nyompok, sumpêk

mupug: munggêl, mugut

mapagut: nuju, nrajang, atêmpuk

mapagutan: têtêmpukan

mupugi: mapaki

mapang: êpang, aêpang, mêthuk, mogok, nyêmbadani

mapung: abanjêl

mêpêng: nyrêmpêng, mêndêng, puja môntra

mapangarêp: pangajêng

mapanggêh: akêkah, apanggih, santosa, amanggihi

madha: nacad, nyênyami, montêni, ngawoni

madhi: rahsa

--- 478 ---

madhe: griya

madhu: mabên

midha: bodho

mudha: ênèm, bodho, kirang

mudhe: kirang

mudhu: awudhu

madhaham: adhèhèm

midhuhungakên: anggêtunakên

madhana: susah, anggubah

madhani: nyamèni, nimbangi, nyaèni

midhana: andhêndha

madhandha: anggitik

midhêr: mubêng

mêdhar: mêlar, ngudhari, ambabar, nêmahi

madhara: wêkasan

madhiri: ngadêg

madhura: lêgi, mêmanis

mudhari: nguculi

madharat: andharat

madhêk: nyakêt

madhuk: mathuk

mêdhêk: nyakêt

mudhik: nungsung

madhêki: nyakêti, murugi

madhukara: kombang

madhêki: nyakêti, murugi

madhêkan: mara nyai

madhêkakên: nyakêtakên, murugakên

madhati: numpak pêdhati

mudhati: langkung bodho

mudhita: luwih

madhusudhana: tawon

mêdhêl: ambêdhêl

mudhal: ngudhal

mudhali: nguculi

madhalêm: alêbêt

midhêp: ningali, mituhu

mèdhêp: ngèdhêpakên

mudhodha: nyênyawuk

madhudhuk: nyumbana

midhudhuk: nyumbana

madhya: têngah

mêdhyat: mêdhot

madham: nyêdhêng matêng

madhêm: mêjahi, nyirnakakên

--- 479 ---

madhama: nêmaha

madhêmit: alus, umpêtan

madhumasa: lêgi sêdhêng-sêdhêng, lêgi mêrasa

madhêmi: mêjahi, nyirêp, ngasrêpi, ngayêmi

madhubrata: kombang

madhang: mangan, nêrang, ngadhang, abaris, aglar, cumawis

madhèng: andhanganakên

midhang: ngangkat, merang, ngluwari

madhêngêr: mirêng, ngrêtos

midhêngêrakên: mirêngakên

madhangi: madhangi

maja: maja, mêdal

maji: kidung, karantan, nyilib

maju: ambanjêl, mogok, nyalumbat

mêja: anak

moji: mingkêm

muja: ngalêm, mêndêng, muji

muji: ngalêm, muji

mijah: anjrah, abingah, migar

mêjahuh: sumamar

mijahagirang: ambêbingah

majahit: anggarit, angraita

mijah-mijah: ambêbingah, nyungga-nyungga

mêjani: arêruba, epah

majaniane: ngrêruba

majanjan: acênthula, beca- bècu

majanma: nitis, malih tiyang

manjanmi: nitis, malih tiyang

majanma srimaya: Dèwi Sri nitis

majar: asanjang, wicantên

mojar: wicantên, asanjang

mujar: wicantên, asanjang

majuru: alingir, atukang

majrah: nata

majari: nanjangi, micantêni

majori: ngungkuli

mujari: nanjangi, micantêni

majarakên: nanjangakên, micantênakên

mojarakên: micantênakên

majar-ajar: asanjang-sanjang

--- 480 ---

majrak: jênak

majarwa: nêgêsi

majrêm: angso

majarum: nandukakên, ngêmpakakên, ngangsahakên

majurung: muja

mêjêk: ngucêk, mêcêk

mijêt: mijêt

majatya: anjatèni

majasta: woh maja

mijil: mêdal

mujil: kados tiyang cebol

majala: anjaring

majali: mrucut

majêlag: anjêlih, nglojok

majalungga: Majapait

majapa: mêmuja, atapa

majajar: ajejarajajar.

mijêjêr: nyatu, nyênyuda

mijya: milih

mujya: ngalêm, muji

majaya-jaya: mêmuji unggul

majum: ngêlus

majêmur: amor, pepe

maji-maji: nyilib-nyilib, ngidung-ngidung, karantan-rantan

mujamuju: wastaning woh

majambak: anjambak

majambat: bêndhal

majambatya: ngundhamana

mêjêg: anggujêg, ngucêk

majagra: arumêksa, atapa

majagrakên: anjagèkakên, napakakên

majagralagawa: saos bêkti

majatha: nyakot

majang: madhang, ngrêngga, kêkadhar, nyumbana

majêng: mara, majêng, ngurmati

mijang: miji, merang, mardi

mijung: kados cèlèng

mêjang: mêdhar, mulang

mujêng: nglômba, miji, ngandhang, mujang

majungkung: muja

majêngi: nongsongi, mayoni, ngajoni, nyêmbadani

--- 481 ---

maya: adi, linangkung, gumilang, bêning, suci, mancur, sae, padhang, warni, katingal, maeka

mayu: nyaèni, majêng, nglêrêsakên

miya: ngêndhoni

moyo: mêndêm

myah: malih, ambêncah

mayah: nyayahakên

mayoh: ngukêl

mayuh: ngukêl

miyah: nyiwah

miyêh: nyiwah, mijêt

miyuh: andèrès

mêyah: ambêncah

mêyuh: ambêncah

muyuh: muluh

myaha: ambêncah, nglêbur

mêyêhi: mijêti, nyiwahi

mayan: sangsaya

mayun: karsa, ajêng

mayana: sumêdhêng, ulah, nglangkungi

mayuna: ajêng

mayênca: marênca

mayunaddha: sukur

mayantya: sae

mayira: cacing, ngucira

mayura: pêksi mêrak

myarsa: mirêng

myarsi: mirêng

miyarsa: mirêng

miyarsi: mirêng

mayak: nyalorot

muyêk: mulusing ijêm, mêlês, sêmu, mradini

miyaka: ambuka

mayakara: culika, godha

mayuda: apêrang

myat: ningali

mayat: mayat, ngagag, badhe

miyat: ningali

miyut: dhoyong

mayuta: kumilat

miyata: nêmêni

miyatani: nêmêni, niwasi, nyatani

mayatnakên: ngèngêtakên

myatora: nyêmbah

myati: ningali

--- 482 ---

mayati: ngagagi

miyati: ningali

mayatakên: nglêpasakên, ngagagakên

mayatyani: ngyêktosi

myus: mêsês, mêdêd

miyos: mêdal

mayasa: adamêl, nate

maywa: nyaèni, sukur

myawaha: ngrênggani

miyala: ngawoni

mayalalit: kilat

miyup: niyub, nyêbul

mayaya: ngèmpêr

mayyun: ajêng

miyuyung: ngêrut

mayanya: anjangji

miyum: mèsêm

mayam-ayam: ngajap-ajap

maya-maya: gumilang-gilang, nglêlangkungi, katingalan

mayoga: mêmuja, anak-anak, yênggènipun ênggènipun.

miyaga: misesa

miyagah: misesa, mancah

mayagra: lungit, mingit-mingit

mayogadakaya: muja sêmadi

mayugala: mangsuli

mayugalani: mangsuli

mayogapti: ngadhêp

mayogabyantara: ngadhêp

myab: umob

mayabancana: paekan, pangrêncana

myang: kalayan, miwah

mayang: sêkar jambe, ngringgit, mêkar, pancing, mubêng, luwih

mayêng: mubêng, ubêng

mayung: dhoyong, mangul, pancing

miyang: mênyang, sungkan, lumampah

muyang: anggrangsang

muyêng: mubêng

mayangkara: mulad-mulad

--- 483 ---

mayang-mayang: gilang-gilang

mayangga: wêwayangan

mayôngga: wêwayangan

miyangga: bêbujêngan toya, manggu-manggu

miyanggi: ambumboni

miyôngga: bêbujêngan toya, manggu-manggu

myanga: anjirap

mayangan: wayangan

manya: ambudi, budi

manyi: rahsa

manyu: tulus

manyan: dhangan, watêkan

manyinaki: ngecani

manyèr: ngantos

manyura: pêksi mêrak

manyèri: ngantosi

manyarik: nyêrat, nyêngkala

manyariki: nyêrati, nyêngkalani

manyurat: sêsirat

manyaritani: nyariosi

manyirup: ngidêri

minyak: lisah, puhan, gajih

menyak: lisah

manyakra: mêngku

manyukilan: dhudhuk-dhudhuk

manyeta: nowongakên

manyêsêl: ngrêsula, asusah

manyawuk: nyawuk

manyêlang: angganti

manyêlangi: agêntosi

manyêp: ambadhe

manyaput: ngêmuli

manyapwa: ambucal

manyêdhari: nyêkapi

manyadhangi: nyawisi

manyêm: nêncêm

manyambe: mêling

manyumbu: nyumêd

manyumbana: nunggil tilêm, mêthik

manyambit: ngêmban, anggayuh

manyambut: nyandhak

manyambil: mêndhêt

manyêb: nyêlub

manyub: nyêlub

manyang: amboyong

manyêng: mubêng

munyêng: mubêng

--- 484 ---

mangnyanga: anggorèng, amboyong

manyangi: anjangji

manyêngêt: ngantup

mom: hèh-hèh

mama: ngêmi-êmi

mami: ingsun

mamu: ngundhat-undhat

mimi: mimi

mumuhun: nangis, mundhi

mamuhara: murugakên

mamihuta: kawongan

mumuhung: milalah

mamin: sarêng, mamini, nyarêngi

mamanah: anjêmparing

mamanahakên: anjêmparingakên

muman-uman: nguman-uman

mamancana: anggodha, maeka

mamancaka: mêmalang, mêmagang

mamanik: sêsotya

mamanuk: pêksi

mamenaka: ngecani

maminta: nyênyuwun, nata

miminta: nyênyuwun, nata

mamantrokara: maca

mamantrajapa: matêk aji

mamanasi: amanasi

mamanisi: amanisi

mamandhi: ambêbingah

mamindha: ngèmpêr

mamindhah: maro, ngalih

mamandhani: ambandhani

mamundhyat: anggubêl

mamandhaga: pantês

mamundhung: numpang, nunjang, aliwung

mamuniya: ngrawati

maminang: mêmilih

momonang: mêmuni

mamênanga: mênangi

mamaca: têtumbak

mamaca udrasa: nangis

mamacala: mêmindha, amalih

mamor: amor

mamara: mangsah, angungsi

mamrih: amrih, maripih

mamarnakên: marnèkakên

mamarar: nyênyuwun

--- 485 ---

mamrik: amrik

mamrat: amot

mamrêti: mulang

mamaratwa: mangangge

mamrês: mêrês

mamrêsihi: ngrêsiki

mamursita: nyipta, nganggit, muji

mamrêp: nuju, mronggol, mugut, napuk

mamuryat: andudut

mamrêm: tilêm

mamrêm-mrêm: têtilêman

mamaragang: nama dhapuring baita

mamrang: mêrang

mamring: suwêng sangêt

mèmrèng: wastaning sato bangsaning kidang

mamaring: ngaring- aring

mumurang: nênêrak

mimiringi: nyêmoni

mamarêngan: marêngi

mamak: lamur, picak

mamêk: nigas

mamuk: ngamuk

mêmêk: rambut andhan-andhan tanggêl

mumuk: picak, sakit mripat

mumuka: rêrai, apangajêng

mamuki: amêrangi

mumukih: mêmisuh

mimikan: mêmêruh

mamukti: mangan, mukti, adhaharan

mamuktya: mangan, mukti

mamêkul: ngrangkul, anggendholi

mamadrad: andhodhog

mamidrakênyêp: tawaf

mumudya: mêmuji

mumudyakên: mêmujèkakên

mamadeyasa: bale griya

mamèt: mêndhêt, amrih

mamita: apamit

mamatah: nênata, mêmutung

mamatih: mêmarentah

mumutuh: mêtahi, amrih pulih

mamitahwa: anggêgulang

mamituhwa: mituhu

mamutêr: amutêr

mimitra: sêsanak

--- 486 ---

mamèti: mêndhêti

mimitya: nglêlangkungi

mêmêtêng: mêmêgêng, lumampah pêtêngan

mamasa: mêmêgat, kados

mamasah: nilar

mamêsur: ambêlêr

mamisik: anggêpok, ngambung

mamusthi: nyêpêng, ngangge

mamasanga: nyangkramani

mamawa: mawi, ambêkta, saengga

mamwarisakên: masajakakên

mamiweka: ajêjagongan

mamwikara: nyikara

mamwit: apamit, pamitan

mamiwal: ngewahi

mumulu: asêmu

mamwalilwa: ambalithuk

mamwaya: nyaur

mamwingiti: ngrawati

mamulih: pêpulih

mumulih: amrih pulih

mamalèni: amangsuli

mamêlandang: nyêbrak

mamalar: nyênyuwun, priman

mamulir: nguntir, anjèwèr

mamilara: nusahi

mamilare: mikênani

mamalaras: mawi gandhewa

mamêluk: ngukêl

mamalaku: nyênyuwun

mamêlwirakên: mêlèhakên

mamuling: muntir

mamulinga: aberag, mobat-mabit

mèmpêh: wasis

mêmpan: mêmpan

mêmpên: ngêdhêm, ngundhêr

mèmpên: ngêjum

mumpuni: nyrambahi, nyadayani

mêmpar: gumêlar

mamprung: bablas, nyandêr, ngêras

mamupak: nugêl

mamupuk: apilis

mêmput: kêmput

mamapwa-mapwani: ngowêl- owêli

mêmplak: mulusing pêthak

mamipalakên: mrayogèkakên

--- 487 ---

mampang: mêthuk, mambêng, mogok, bôngga

mumpang: ngundha, numpang

mumpangkara: numpang prakawis

mêmêdhut: mêmêtêngi

mamudhung: abêndu

mamajang: mêmadhang, kêkadhar, ngrêrêngga, ngrêngga, nyumbana

mamayar: ambayar

mamêyik-mêyik: nglulur-nglulur

mamênyat: mênyat

mamêm: ngingkêmi, wastaning gêgodhongan

memegan: biru

mamêgati: nyêgati

mamuguti: nigas

mamagawe: adamêl

mimba: mêdal, ngèmpêr

memba: mêdal, ngèmpêr

mambah: ngambah, ngidêk, ngancik, mêwahi, nrajang

mimbêh: wêwah

mèmbêh: mêwahi

mèmbahi: mêwahi

mèmbêhi: mêwahi

mèmbuhi: mêwahi, ngêrobi

mômbra: wiyar

mambara: muluk, lêlana

mambiriskên: nacahakên

mamberawa: ngrêngga

mambak: tanpa sêla, ngambak

mambêk: anggalih, kèndêl, ngumbar budi

mêmbêk: ngampêt

mombak: ngombak

mumbuk: tumpang tindhih, ngumbuk

mambuka: ngêngakakên

mambak-mumbuk: ngumbuk-umbuk

mambodyani: makani

mambat: inglar, ngèmbèt, mirib

mambêt: rada, mambêt

mêmbat: mêndal, ngêmbat

mambêta: kaduk

mambatang: ambadhe

mambusana: mangangge

mambisanani: ngeram-erami

--- 488 ---

mambiwuhi: ambiyantoni

mambawali: ambadali

mambil: mêndhêt

mambala: ambucal

mambalani: nguncali

mambyalakên: ambelakakên

mambiyyar: mênthèng

mambagyani: mandumi

mimbang: tirah

mombèngakên: ngumukakên

mumuthut: nyantrik, rampak

mimang: kina, sangsaya, angkêr, gingsir, bingung, sêling sêrêp, oyod wringin ingkang nrubus saking ngandhap

mêmêng: mêmpêng

memang: kina

mamangi: ngarumi

mamungarani: mudhari

mamungari: miwiti

mamêngkul: ngrangkul

mamungat: anggugat

mamanggih: manggih, santosa

mamêng-amêng: alêlana

mamêng-amêngan: dêdolanan

maga: nêlas, mlanggrang

magê: sumêlang

magu: gajêg-gajêg

migo: sisip

mêga: kumêlun, ambuka

mega: mega, kamegan, kaalingan mega

moga: pasrah, poncot, awit, dening, wit, wiwit, miwiti, awit, têka, mêntah, sangêt, amrih, langkung, upami, ya ta, sumêdhêng, mêngku, nêlas, sigêg, saèstu, nalika

moge: wiwit

muga: mugi, pulih

magêh: mragak, nangkis

maguh: manggih

miguh: mêmbat

muguh: wangkot

mêgêhi: ngêkahi

--- 489 ---

magêhakên: nangkisakên, mragakakên

magahan: têgêgan

maguhya: gumujêng

maguhya-guhya: anggêgujêng

maguhyang: ngêdus, ambalonyo

miguh-miguh: mêmbat- mêmbat

muga angkara: murka

migan: nyingkiri

mugan: mangan

mugên: sumêrêp, tabêri

miguna: mintêri

magina: migunani

migêna: nusahakên, amrih, ngèngingi

migêne: nusahakên

migênuni: mirêmbagi

miganda: ngambêti

magênti: agêntos

mogantên: sagêd, putus, pantês

megantara: mega wradin

magênturan: usrêk-usrêkan, agunturan

magantya: agêntos

magantyana: gêntos-gêntos

magadal: agêng

magandhi: ambêkta gandhi

magandhah: abêgja

magandhit: ambiyêt

magandhowara: ngangge badhong gandhowara

magindhala: ambêsat, nglimpe, ambucal

magunêm: aginêman

magêndhing: agêndhing

mugar: ngunggar, anjugar

mugêr: nancang

magora: agêng

maguro: umung

migora: ngagêngi

mugara: gada, gitik, anggada, anggitik

--- 490 ---

mugari: bêbandhêm

migraha: mêngku

mugarèni: mikêkahi

magraja: alaki

magirigirin: anggêgirisi

magêrgut: anggrêgêt

maguru gôngsa: gôngsa têmbagi

magring: gêring, sakit

magirang: abingah

magêring: gêring, sakit

magirang-girang: abingah-bingah, kajêng girang

magakit: anggêgêt

magada: kasêsa

magada-gadan: kasêsa-sêsa

magut: nêmpuh, nuju, nrajang, majêng, mêlêk

migut: anggêtêm

mêgat: misah

mugut: mêthêt, munggêl, nêtês

migati: mikênani, nyumbana

magatra: agatra, amêtha, awarni, prasasat

megatara: mega nyalèntrèng, wastaning bathikan

maguti: tumêmpuh

muguti: mêthêti, munggêli

magêtêm: gêtêm

migut-migut: mingut-mingut

magas: munggêl

sagasamagasa. : musthika

magustyani: mirêmbagi

magosthi: aginêm, ngrêmbag

magusthi: aginêm, ngrêmbag

magawe: adamêl

magawan: ambagawan

magaway: adamêl

magawe-gawe: adamêl-damêl

magiwang: nyêling, agonjing

magiwangan: asêlingan, agonjingan

mêgil: andhêlik, mêncar, nyinglari

--- 491 ---

mugal: ucul, mangkoti

magala: matang

magola: arukêt

mêgili: mêncari, binglarinyinglari.

magalah: matang

magêlêh: nêpsu

magalar: andhasar

magêlar: agalar, gumêlar, atata, adhasar

mêgalar: andhasar, ngêtap, ngrakit gêlar, adamêl gêlar

mêgêlar: nata

magalak: agalak

magilya: minglar

magêlêm: ajêng

magêlêng: anggalêr

magêlang: abêndu, ngangge gênglangngangge gêlang.

magêlêng: abêndu, magêlêngi, nyrêngêni

maguling: atilêm

magêlung: agêlung

magalang: magoli

magulingan: aglintingan, galasahan, gumuling

magêp: kanggêg

mêgêp: asri, pantês, jangkêp

magupu: agugup

magopura: agapura

magupit: ngraras, ngrumpaka, ambagèkakên

magopita: ngraras, ngrumpaka, ambagèkakên

magapitan: apit-apitan

magya: andum, kasêsa

magiyuh: susah

magyat: kagèt

magyut: ngilat thathit, kados calèrèt

mugyat: mungkur

magyat-gyat: kagèt-kagèt

maguywan: gêgujêngan

maguyyan: gêgujêngan

magya-gya: nuli-nuli, gêpah-gêpah

magayung: anggayung, nyibuk

maguyang: ngêdus

magunyêp: aginêm

magunyêpa: aginêm

--- 492 ---

magam: nglimpe

magêm: ngangge, nyandhak, kagêman, kacandhak

magamêl: nyêpêng

magamêli: nyêpêngi

magamêlan: acêpêngan, limêngan

magêmakên: ngêmutakên

magag: ngagagi

magaga: amrih, ngagagi

magêgêh: putêran, nglênggêr

magêgên: amrih

magigrig: mangkirig

magêgyan: mituhu

magatha: madhahi, nêmêni, nyimpêni

magêng: agêng

mêgêng: ngampêt

megang: nyikêp

megung: nikung, anggung, tan pêgat

mugangkara: murka

magêngi: ngagêngi

maba: ngundhangi, nywarani, mola

mabuhaya: ambêboyong

mabuncang: ambucal

mabuncangakên: nguncalakên

mabandhu: sugih santana

mabandhu: abarung, ambêlangkêp

mabra: waridin, mubal, abra

mubru: ambruwah

mibêr: mibêr

mubur: nglêbur, ambuwang, ngobrak-abrik

maburu: ambêbujêng

mabaranang: kumantar-kantar

mabrata: lumampah, nglampahi

maburwa: ambujêng

mabewara: aprawira, arowa

maburwa-burwan: abêbujêngan

mabra-mubru: botên kêkirangan

mabarubuh: ambarubuh

mabukoh: akonjêm

mabukuh: akonjêm

mabukut: akudhung

mabad: ambabit, nyabêt

mabat: nyabêt

--- 493 ---

mubat: dhukun, mobat, niyut

mubat malêbit: mobat-mabit

mabusana: ngangge-angge

mabuwati: karaton, ing buwati

mêbêl: marêbêl

mubal: mudal

mubulung: ngruwat

mabyantara: majêng

mabyasa: nate, sampun kangge

mabyungan: grubyugan

mabayangan: ajumpalikan, poyang-payingan

mababaran: asasaran, kagègèran

mabang: ambranang, abrit

mabangun: kados

mabangga: anggêbag, nyikara

mathakèl: mathakol

mêthêt: mugut

mathis: manis, dhèmês

mêthil: nyuwil, mugut

mathingkrik: diksura

mathangkus: cênthula

mathangthang: mathèngthèng

mang: ing

ming: mung, nanging, kaping

mêng: bangêr, amung, nuju

mèng: ing

mong: ngêmong, nandhang, ulah, sima

mung: amung

manga: ngôngsa, ngêkum

mangi: ngêlèr

mênga: mênga

mangê: kanggêg, kacangkol, asmara, ulah asmara

mange: dhedhe

mango: nalôngsa

mangu: kanggêg

minge: mêthak, mengo

monga: sima, ngêmong

mungu: anggugah, nênangi, mêlèk

manguhu: nyumbari

mangoha: nguwuh

manguhuh: nyurak

manghêndhani: ngèndêli

manghèr: ngantos, noya

--- 494 ---

manghrik: ngêrik, manghruk, nêmpuh

manghurkên: ngunggulakên

manghrêt: kacandhêt, nyêrêt

manghrêti: mantêsi

manghèrtali: mêtêng

manghèrtalindhang: mêtêng

manghrapi: nglintoni, nêmpahi

manghrêng: anggêrêng, ambrêngêngêng

manghêt: asingêdan, umpêtan

munghut: mêthik, mêndhêt

manguhut: mêthik

manguhuti: mêthiki

manghus: nyimpên, mêngku

mangahis: mili

manghusa: ngêsah

manghaswakên: anggumujêngakên

manghasyakên: anggumujêngakên

manghol: ngrangkul

minghêl: nglirik

mangahal: nyakiti

manghili: ngili

manghlêm: asêngsêm

monghyun: sacumbana

manghyuk: nêmpuh

manghêmak: ngêmak

mangah-mangah: ngôngsa-ôngsa

mingah-mingêh: mingak- minguk

mêng-amêngan: amêng-amêngan, dêdolanan, sêsêmonan, pacangkraman

manghêb: ngaub

mangahêbi: ngaubi

mangahum: anggrumung

mangan: môngsa, mangan

mangên: kanggêg

mangun: kadamêl, ambangun, bangun

manginê: ngraos

mangêne: ngèngingi

mangên-angên: ngangên-angên, ambudi, ngèngêt- èngêt

mangênani: ngèngingi

manguncarana: ngrêngga

manguncupi: nglêpasi

--- 495 ---

manganuraga: nyêmbah

mangunakara: matawis, ngudakawis

manginaki: ngecani, kêmba

mangenaki: ngecani

manganda: noca, sumilir

mangendahkên: ngendahakên, ngadèkakên

mangandani: nocani, nyiliri, nyaèni

mangendrani: ngoncati

mangunduri: ngunduri

mangendrajala: mandungi

mangindriya: anggalih

mangunadika: ngangên-angên

mangandêl: momor, aling-alingan, ampungan

manganti: ngantos

manginti: angèsthi

manginte: ngincêng, nginjên, ngingsêp

ngêngintemênginte. : ngêncêng,ngincêng. nginjên, ngingsêp

mangêntar: ambegal

manguntur: panunggul, sitinggil

manganturan: gênturan

manguntarayana: sitinggil

mangunturbatthu: sitinggil

mangantak-antak: ngagak-agak, nganggak-anggak

mangêntak-êntak: nganggak-anggak

mangantikên: ngantosakên

mangantuktimangantuki. : ngantuki

manguntit: ngoncat-ancit

mangêntas: nyabrang

mangantap: ngrangsang

mangantya: ngantos

mangintya: ngincêng

mangêntya: nêlas

mangênês: ngênês

mangunsih: rêrêmênan

mangandha: nyawi

mangundha: ngundha

mangundhêh: andheprok

mangundhondhe: ngundha-undha

mangindhit: ngêmpit

mangindhati: nginggati

--- 496 ---

mangundhati: nguman- uman

manganjuri: mangajêngi, nindhihi

manganjat: anjajagi

mangajali: nyêmbah

manganjalya: nyêmbah

manginjêm: atilik

manginjêmi: niliki

manganyak: nuntun

mangunyakên: ngungêlakên, nyêrêpakên, ngrumiyinakên

mangunyakara: maca

manganyut: nglabuh, nglarung, nglarut

mangunyakên: ngungêlakên, matêk

manginum: ngombe

mangun-mangun: awangun

mêngên-mêngên: amêng-amêng, kacaryan

manganigraha: angganjar

manganugraha: angganjar

mênganugraha: angganjar

mangênthahasa: aparipêksa, nglangkungi rosa

mangênthasura: kumapurun, nglangkungi kêndêl

mangênthula: nglangkungi tatag

mangunêng: sêkar bakung, susah, kapiênêng

manguninga: nguningani

mangunêngi: ngangêni

manguningkên: nêdahakên, nyumêrêpakên

mangunênggaluh: nama dhapuring gêlung

mangênangi: ngèndêli, ngayomi, ngayêmi

mangcana: anggodha

mangucarana: ngrêngga, ngaturi, matur, muji

mangucuri: ngêcuri

mangucap: ngucap, matur

mangucap-ucap: ngaruh-aruhi

mangucupi: nglêpasi

mangêr: ngamuk

--- 497 ---

mangèr: ngantos

mangru: nyurêng, anjêmparing

mungar: mudhar, ngluwari

mangre: ngênas, ngulah

mangara: sabarang

mangiri: ngiring

mangure: mudhar, ngure, nglukari

mangura: ngambah, ngrêmêd, mudhar, nyawur, amburak

manguri: mudhari

mungari: mudhari, mawiti

mangrah: nêdya

mangrèh: mratingkah, ngêrèh, ngêrèhakên

mangroh: ngungsir

mangarah: ngangkah

mangaruhi: ngaruh-aruhi

mangaruhi: nguwuhi

mangruhuni: ngrumiyini

mangari-ari: ngarih- arih

mangare anyar: ambayangkari

mangaran: anama, awasta

mangarani: miwiti

mangaranakên: masajakakên

mangrancana: ngrêngga, anggodha

mangrêncana: ngrêngga, anggodha

mangrêncêm: ngrêmêk

mangrêncêmi: ngrêmêki

mangurnakên: ambayawarakakên

mangrantung: anggantung

mangruntyakakên: nyêrikakên

mangarnasula: anggêtapakên kuping

mangarnawa: ngapuntên

mangrandha: ngrantun

mangrênjah: nujah, ngrêncak

mangarcan: nyêmbah

mangarcana: nyêmbah

mangracana: ngrêngga

mang-racana: ngrêngga

mungari: mudhari, miwiti

mangrêrah: ngupados

mangrurah: ngrisak, nglêbur

mangruruh: ngupados

mangruruhi: ngupados

mangririnding: ngrêrimuk

mangrurak: nêrak

mangrurêk: ngrukêt, nêrak

--- 498 ---

mongraras karasikan: sacumbana

mangrêrêsi: anggêgirisi, ngajrihi

mangrarasbyati: ngêtêngi

mangrarêp: kumurêb

mangriribkên: nipisakên

mangarerêngga: ambayangkari

mangrik: ngêrik

mangrok: ngamuk, nrajang, ngrukêt, ngêrik

mangarêk: nyêlak, ngrakêt

mangarêki: nyêlaki, ngrakêti

mangrakêti: ngrakêti

mangrêksa: rumêksa

mangruksa: ngrisak

mangrakwaya: ngêlangi

mangrik-mangrik: ngêrak- ngêrik

mangradoni: ngladosi

mangrudira: kados êrah

mangurudi: ngêbrèh

mangarti: sumêrêp

mangrêti: nyêrêtinyêrêpi.

mangrêti: sumêrêp

mangartyakên: nyêrêpakên

mangras: ngêras

mangris: nyuduk

mangrês: ngajrihi

mangaras: anggêpok, ngambung

mangurus: ngêbrèh

mangrasêhi: ngrêsahi

mangrasikani: ngrêsiki

mangarêsi: anggêgirisi, ngajrihi

mangurasi: ngurahi

mangraswaddhira: ngrêsula

mangirsya: alum, asusah

mongrêsmi: sacumbana

mangariwu: ngrêriwuk

mangrwakitani: angguyubi

mangruwat: ngulapi, nglêbur

mangarwat: ngrêbat

mangruwati: ngulapi, nglunturi

mangrawis: nyakar

mangruwiya: acariyos

--- 499 ---

mangarêp: apangajêng, minôngka pangajêng

mangirup: ngêpang, ngrêbat, ngindêri, ambêtahakên

mangurap: nyarub

mangurup: alintu

mangrêpa: ngasor-asor

mangrêpi: ngidung

mangrapu: nglipur

mangarêp-arêp: ngajêng-ajêng

mangripta: nganggit

mangurwapkên: ambelakakên

mangaripwa: nyatru

mangrêpwakara: nêmbung

mangarêpakên: ngajêngakên

mangridha: ngulahakên

mangarja: nyaèni

mangrêjang: nyumbana

manguraya: mudhari

mangaryan: ngantuni

mangaryyakkên: ngantunakên, andamêlakên

mangarêm: ngayêmi

mangrima: anjambak

mangramani: ngrabèni

mangrêmpir: nglêmpit

mangrêmpak: ngrisak, ngrêmuk, nêladhung

marêmpak: ngrisak, ngrêmuk, nêladhung

mangrumpak: nganggit, ngrêngga

mangrêmpêt: ngrampêt, nacah

mangrêmpwakên: nêcahakên

mangirimi: ngintuni

mangrambahi: ngambali

mangrêmbaka: ngrêntêg

mangurambat: mrambat

mangrimbang: nglimbang

mangrug: ngrisak, nunjang

mangarug: ngrisak, nunjang

mongraga: nandhang brôngta, ulah awak

mangrêgêp: nyêpêng

mangargya: ngurmati, akurmat

mangrèb: agêbèl

mangrub: ngrubung

mangrêbut: ngêbut, ngroyok

--- 500 ---

mangarang: prihatos, asmara, sêdhih, kayungyun, adamêl sêngsêm, angrèngrèng

mangrêng: ambrêngêngêng

mangiring: ngiring

mangrênga: mirêng

mangrêngêh: mirêng

mangrêngên: mirêng

mang-rêngên: mirêng

mangrungkubi: ngandhêmi

marangsang: ngrangsang

mangrangsang: ngrangsang

mangrêngwa: nikêl, arêngu

mangrêngya: mirêng

mangrangga: ngrêngga

mangrêngga: ngrêngga

mangrênggut: nyêbrak, nyaut

mangrêngêng: mirêng

mangirang-ngirangi: ngisin-isin

mingêk: enggak

mangka: môngka, dados, mangkana, mangke, makatên, minôngka

mangke: mangke

mangku: mangku, mêngku

mêngka: mêngah

môngka: môngka, dados

mangaku: ngakên, nyanggêmi

mangiku: anggêlar, ambuntut

mêngkuh: nganggêp

mungkah: mêkar

mangukih: ngungsêd, ngangkah

mangêkêhi: ngêkahi, anggêgêki

mangkin: mangke, sangsaya

mangkana: makatên, dados, dumugi

mangikuniti: ngunca, anggêlar lêrês, anggêlar têmên

mungkar: mogok

mangkara: urang, branggah, mangkana

mingkara: nyimpang

mangêkêr: nutup, nangkêb

mangukir: ngukir

mangkrih: anjêlih

mingkarani: nyimpangi

mungkura: mungkur

mangkrak: mogok, anjênggirat, kagèt, mampang, sowan

--- 501 ---

mangkara-kara: mulad-mulad, gêbyar-gêbyar

mangkrak muka: rêngu

mangkras: ngêras, akêras

mangkuryyas: manthelas

mangkrama: ambagèkakên

mangkarabyuha: gêlar supit urang

mêngkok: mrêgok

mungkuk: wungkuk, sakit gigir

mingêki: ngenggaki

mangikikan: ngakak

mangkadeya: mandamêl, nyanak

mangkadeyawarga: nyanak kadang

mangkat: mangkat, bidhal, ngangkati, nundha, ngundha

mingkat: mingkêt

mangikêt: nangsuli, nganggit

mangkata: nyantên, ngajêngakên

mangkoti: muguhi

mangkas: nyadhang, kêngkêng

mingkis: miyak

mangakas: andhanganakên

mangaksih: ningali, mêndhêtsih, mêgatsih

mangkas-angkas: nglêlêrês

mangkwa: mêngku

mangkawa: ngênguwung

mingkêl: anjungkêl

mêngkul: ngrangkul, mulêt

mangikal: narik

mêngkuli: ngrangkuli, mulêti

mangekapada: asuku tunggal

mangkya: mangku, mangke

mangakya: ngakên

mangkyak: mangku

mangkya-mangkya: lêlunggang

mêngkab: muntab

mungkab: mudal, muntab, mubal, mêngkab

mangekabama: wastaning jêmparingipun Satyaki

mangking: lêsah, ambangkèk, nyêngkêlit

mêngka: miyak, ambênggang

--- 502 ---

mangikung: nayuti

mangdi: nglayang, niyup

mangde: adamêl

mangadu: agodha

mangada-ada: ngênguwung

mangudani: nguningani

mangidan-idan: anggêgila

mangdadi: dumadi

mangdewasraya: mêmuja

mangadyakên: ngadêkakên

mangidêm: andhêkêm

mangdumi: nulak

mangdêmak: nubruk, nyandhak

mangidêmi: andhêkêmi

mangadêg: ngadêg

mangidung: ngrêrêpi

mangidungi: ngrêrêpèni

mangudang-ngudang: ngudang-ngudang, ngidung-ngidung

mangat: midih

mingit: ngêkêr, nyimpên, simpên

mingêt: uninga

mêngêt: mêthik, anjumput, mêndhêt

mèngêt: èngêt

mungat: nyêrêg

mungut: mêthik, mêndhêt, mambêng

mangeta: nowongakên

mangutu: anjungkung

mongtana: ulahtani, têtanèn

mangetana: mangetan

mangataruhan: ngabotohan

mingtakuti: ngajrihi

mingêti: ningali

mèngêti: mèmuti

munguti: mêthiki, mêndhêti, mambêngi

mingêt-ingêt: nêningali

mèngêt-èngêt: ngèngêt-èngêt

mangutus: akèngkèn, ngèngkèn, akèngkènan, nêrusakên

mangutpana: nurut

mangatêmwakên: nêpangakên

--- 503 ---

mingat-mingut: ngurêng-urêng, prêngat-prêngut, ngigit- igit

mangatag: ngatag

mangitung: mical, anggêlar, nganggit

mangsa: môngsa, mamôngsa

môngsa: môngsa

mungsi: ngungsi

mangis: mingis

mangos: nyimpên, nampèni

mingas: ngiras

mingis: mingis, katingal, konus, nglingkab, modod, mingid

mêngês: ngèsthi

mengas: mengo, malengos

mèngês: mingkêd

mangisu: ngupasi

mangsah: mara, nêdhasi

mangsêh: mangsah, mara, nêdhasi

mangsuh: adus

mungsuh: tandhing, mêngsah

mangasih: ngasihi

mangasêh: ngumbah

mangasuh: nucèkakên

mangêsahi: ngoncati

mangasihani: mêlasi

mangascaryani: ngeram-erami

mingsêr: mingsêr, ngalih

mingsor: mangandhap

mungsir: ngungsir, manjing

mungsêr: muwêr

mangusir: ambujêng, ngungsir, ambêbujêng

mungsiri: ngungsiri

mangasir- asiran: asuka-suka

mangasraya: amrih rowang, nêdha tulung

mangsuk: manjing

mangasuk: ambêbujêng

mangsit: mituturi

mangistu: ngèstokakên, nglastantunakên

mangèstu: ngêstokakên

mangasut: ambanjur

mangasuti: andarungi

mangistura: mrayogèkakên

mangastuti: nyêmbah

mangastwakêna: ngèstokakên

mangisis: anjèrèng, mingkis, ngisis

mangaswa: nucèkakên

--- 504 ---

manguswa: ngambung, ngangge, ngrêngga

mangswahakên: ngêmpakakên

mangswatkên: ngêsotakên

mangaswasoca: arêraup

mangiswapakên: numpangakên, ngrêsikakên

manguswapujêng: ngujungi, ngrangkul suku

mangsil: muntu

mangsul: ambalèni, nyêngèr

mangisêp: nêsêp, nginjên

mangusap: ngusap, ngusapi

mangisapu: ngraup

mangasêpi: ngrutugi, nênêpi

mangisêpmrêti: mêmuja

mangsya: mara, pêpulih

mangasya: awêwisuh

mingisya: ngosoki

mangusya: ngambu

mangasyarsa: ngasih- asih

mangasyarêp: ngasih-asih

mangasyasih: ngasih-asih

mêngês-mêngês: anjangês

mangisthi: nêdya

mangasthawa: nyêmbah, muji

mangisthawa: ngèstokakên

mangèsthawa: ngèstokakên

mangsèng: nyêluk

mungwa: rawat, mungwa waspa, rawat êluh

mangèwi: ngêmori

mangawih: lumangkung

mangiwêh: nyaèni, mulasara, ngormati, ngangèlakên, makèwêd

manguwahi: ngoncati, ngewahi

mangawu-awu: nyênyampuri, gêgujêngan

mangawin: ngampil, nikah, nyumbana

mangiwan: ngiwa

mangiwên: ngucapakên, ngucap, marna

manguwan: aoncat

manguwani: ngoncati

mangowankên: nguculakên

mangwandhani: nyêlani

mangiwir: anjèwèr

--- 505 ---

manguwir: suwir

mangawêri: nyangkrahi, mambêngi, ngadhangi, ngaling-alingi

mangiwakakên: nyilibakên

mangawat: ngawit

mangawati: ngampingi

mangwasa, mangawasa: ngawasani

manguwus: mantun

mangawêsi: anggêgirisi

mangawisesa: pujôngga

manguwus-uwus: ngêmbês-êmbês

mangiwuli: mujadahi

mangawayawa: ngawe-awe

mangawigraha: mangawigrahakên, ngrabèkakên

mangwang: nyawang

mongwong: ngrêksa, ngêmong

mangiwung: ngawud, bingung, sumawur

mangwangsani: ngèndêli

mangawang-awang: ngêbêki awang-awang

mangèl: asayah, angèl

mangol: mulêt, ngrangkul, mangul

mangul: mongol

mêngêl: nêngkêl, anjungkêl, ngringkêl

mèngêl: anjungkêl

mungal: moncol, mangul, mungêl

mangala: nyindhêt

mangule: nyiwêng

manglah: mancah, nyakiti

manglih: ngluwèkakên, mangro

manglêh: nyakiti

mangluh: nyakiti

mangalih: ngalih

mangulah: ngulah, ngubak

mangulih-ulih: mêmulihakên

manglêhêng: nglampu

mangala-ala: ngawon-awon

manglêhêng: nglampu

mangulun: manginggil, ngabdi

--- 506 ---

mangilani: ngewani, ngrêngoni, mutungi, malêri, anggantungi, malegoki, misahi

mangulunkên: ngabdèkakên

manglanjam: nêpus, nglojok

manglocita: ngunandika, anggalih

minglar: mire

mangalar: ngulur

mangilir: ngèli

manglare: mikênani, anggodha, ngangkah, nyakiti, kapilare, tumanduk

mangolar kaliran: apulintiran

malukwari: nguculi

mangaladesa: mirantosi, rumantos

mangalasa: gumêlar

mangalesani: ngrêgêdi, nyukêri

manglawan: nimbangi, nglawani, nandangi

mangulwan: mangilèn

mangilwani: ngiloni

mangilwakên: ambelakakên

manglawad: atinjo, atuwi

manglwabari: ngluwari

mangulucung: gumrêgêng

mèngêli: anjungkêli

manglalu: nglampu

mangalêlah: ngawon

manglalana: amêng-amêngan, dolan-dolan, amêng-amêng

mangolakên: ngrangkulakên

monglulut: sacumbana

mênguliling: ngubêngi

mangalap: mêndhêt, amrih

manglêpasi: nglêpasi

manguluya: manjing, andhawah

mangulyahi: ngantuki

mangilyani: nglintoni, nêmpahi

manguluyakên: nyêrêpakên

manglayad: atinjo

mangalyal: ngarit

manglayang: mibêr, cumlorot, sangêt

manglama: nglêlami

--- 507 ---

manglampu: ngêpêng, milalah

manglaga: nglawan, mêrangi

manglugas: agogrog

manglagawakkên: ngrilakakên

mangling: macara

manglèng: ngêlèng

manglong: manglung

manglung: mantêlung

mangulang: ngupados

mangulinga: ngamuk, mobat-mabit

manglari: ngêlangi

manglangês: awênês

mangulingling: midêr

malinglingi: ngidêri

manglingga: maojud

mangap: mangap

mangêp: mênggah

mangèpu: mêmanasi

mangipi: nayuh, nyupêna

mangupacarana: ngrêngga

mangapak: anjog

mangupakara: nyaèni

mangupakarani: ngrêngga

mangipak-ipak: alembak- lembak, nglêlêrês, ngambah

mangupadrawa: mêmule, anggêganjar, mulasara, anggulawênthah

mangupasanta: nyaèni, ngêngimur, adamêl lêjar

mangupasoba: anggumatosi

mangupaya: ngupados

mangapuyi: ambêsmi griya, adamêl panas

mangupaboga: anggumatosi

mapang: mêthuk, mogok

mêpêng: mogok

mangapu: munggêl

mangpangakên: mêthukakên

mingduhur: manginggil

mangodha-odha: nyênyawuk

mangidhukus: asidhakêp

--- 508 ---

mangudhul: ngudhal, ngodhal-adhil

mangudhodha: nyênyawuk

mangidham: nyidham

mangaji: ngurmati

mangajênu: akêkonyoh

mangajar: ngajar

mangujar: ngucap

mangajara: ura

mingjwa: nyambut

mingjwani: nyambuti

mangujiwat: malengos

mingjêm: têtuwi

mangêjum: ambêt, nata

mangjigjig: anjojog

mangjanggala: angrêksa

mangya: ngêlèr

mèngya: mengo

mungya: anggugah

mangaya: ngusung

mangayu: ambantoni, nyêmbadani, nyaèni, mêndhêt kajêng

manguyu: bangsaning cantrik, ambiyantoni

mangayuh: anggayuh, ngukêl, ngrangkul

mangayut: ngrangkêp, ngrayut

munguyut: ngurut, nglangên

mangayati: ngajêngakên, ngagagi, ngangkat, badhe

mangyasa: adamêl

mangyasani: akal bakal, miwiti damêl, maèsi, mangun

mangaywa: nyaèni, amangun, ambagèkakên

mangaywani: ngrujuki

mangaywari: ngayoni

mangayam: ngancam, ngajap

mangayubagya: nyêmbadani, anjurungi

manganyut: nglarut

manganyêp: asêmu

mangênyêp: mandêng, mêndêng, mêsu

manganyêm: nêncêm, nyêlub

manganyang: amboyong

manganyangi: amboyongi

mangêm: ngêkum

mangêmu: mêndhong

mangamah: ngêmah

mangêma-êma: ngêmi-êmi

--- 509 ---

mangimani: anggêmèni

mangamêr: ngarih-arih, amrih, ngrungrum, ngrêngga, ngalêm, ngangkah, nêdya

mangimur: ngarih-arih, ngrêrapu

mangomêr: ngowêl

mangimur-imur: ngrêrêpa

mangumêk-umêk: ngubak- ubak

mangamat: ngampat

mangêmit: rumêksa

mangêmiti: rumêksa

mangimwa-kimwakmangimwak-imwak. : ngicuk-icuk

mangimul-imul: andarung, ngajap-ajap

mangimpun: ngumpul, ngumpulakên, nglêmpakakên

mangèmpên: ambêbisani

mangumpan: nindhih

mangumpani: nindhihi

mangimpunkên: ngumpulakên, nglêmpakakên

mangêmpar: anggêlar

mangumpat: angganjêl

mangumpat-umpat: anggêganjêl

mangumpilkên: nèmpèlakên

mangumayani: maekani

mangimba: ngèmpêr

mangambah: ngambah

mangimbêh: mêwahi

mangêmban: ngêmban

mangambur: nyêbar

mangambêk: ambudi

mangambêk-ambêk: ambêbudi, sumawur

mangambat: lumembang, manjat, ngèmbèt

mangambati: mêmatah

mangambawa: ngulah

mangambil: mêndhêt

mangêmbal: ngêmbêl

mangambul: ambantu, ngêbyuk, nglawan

mangimbal: anggêntosi, nyambut

mangambuli: nglawani, ngêmbuli

mangambêng: mambêng

--- 510 ---

mangêmbang: nyêbari

mangmang: sumêlang

mongmong: ngêmong

mangamêng: amêng-amêng

mangumangêng: gajêg-gajêg, kanggêg-kanggêg

mangga: têgêg, nêlas, pêlêm, saengga, santosa

manggi: jangji

minggu: kèndêl

môngga: têgêg, nêlas, anggawêr, pisan

manggah: ngêkahi, nyanggah, têgêg

manggih: manggih

manggêh: têtêp, yaktos, manggih, mênggah, nganggêp, ngangkah, mathuk, mrênah, santosa, sigêg, karantên, dene, pitados, prayogi

mangguh: manggih, ngêkahi, manggut

minggêh: ngungak, mangu, ngrêmbaka

mênggah: mênggah, têngah, mangu, kanggêg, mêgêng, ngampêt

mênggêh: mênggah

munggah: minggah

mungguh: mênggah, manggèn, pantês, tumrap, wontên

manggêhi: ngakahi, ngêncêngi, nguku, mrayogèni

munggahi: nginggahi

minggêh-minggêh: ngungak-ungak, mangu-mangu, ngrêmbaka

mênggah-mênggah: mangu-mangu, kanggêg-kanggêg

minggun: mingkêd

manggina: anggunani

manggunita: angginêm

manggindhêh: anggendhong

manggêndêki: ngrêmêni

manggêndêng: nuntun

manggindhala: ngoncati

manggaruni: anggrundêli

manggrit: anggêrit

manggaradhih: ambêbêdhag

--- 511 ---

manggaryyah: anggrayang

mênggêr-mênggêr: siti ragi inggil

manggara-gara: barubah

manggêrgut: anggêrgêt

manggragas: anggragas

minggêk: wangkid

mênggak: ngampah

manggada: anggada, mupuh

manggutuk: ambalang

manggistha: manggis

manggosthi: ngrêmbag

manggusthi: ngrêmbag

manggisthami: manggis

manggusthami: manggis

manggisthamika: manggis

manggêsêng: ambêsmi

manggwa: mênggah

manggêwah: dandos

manggwahakên: andèkèkakên

munggwing: mungguhing, tumrap ing, wontên ing

munggwingan: ubêng- ubêngan

manggil: ngudang, ngundang, ajangji, nyuwun

mênggêl: nênggêl

menggal: rikat

munggêl: mutung, mêthêt

munggul: mungal, mangul

mangigêl: abêksa

mangugul: marusul

manggala: pangajêng, pangagêng, urang, adi-adi

manggalani: miwiti, mangagêngi

mêngêp: asri, pantês, sêmbada, jangkêp, nglimputi

mênggêl: asri, pantês, sêmbada, jangkêp, nglimputi

manggapal: ngrisak

mônggapulih: pisan pulih

manggya: manggih

mangugya: ngumbar

manggyala: gara-gara

manggamêl: nyêpêng

manggamêli: nyêpêngi

manggêmpung: nyêmêng, anggêsêng, nglêbur

manggigirang: ambêbingah

manggêgyên: nyêpêng

manggung: ngampil, manggêng, anggung

--- 512 ---

mènggung: gênjot, kantrog

mangugong: ambêbodho

mangugung: nguja

mangêb: ngaub

mangibuhi: mêwahi

mangêbêk: ngêbêki

mangabêt: nyèthi

mangabiseka: mêmule, ngurmati, nyungga-nyungga, nyuba-nyuba, ngrêngga, ajêjuluk

mangabisatya: mituhu

mangabiwada: mulasara

mangabiwadha: ngurmati

mangêbêl: andalèwèr

mêngbya: nyambi, ngêbyuki, nêmbe

mangubaya: anjangji

mangubayani: anjangjèni

mangbyaktani: ngêblêgi

mangabimata: ngrumpaka

mangêbi: ngaubi, ngayomi

mangêbang: ngagag, ngancam, ngudang, ngagagi, anggadhang

mangêbang-êbang: ngagag-agag, ngancam-ancam, ngêngudang

mangathungi: ngathungi

mangang: mangap, mrêngkang

manging: susah

mangêng: mênggah

minging: gajêg-gajêg, nuju, langkung wangi, kinum ing

mêngêng: ambrêngêngêng, samar

mèngèng: mengo

mongang: ngatingal

ngungêngmungêng. : mungsêng

mangangah-angah: ngôngsa-ôngsa, mangah-mangah

mangangên: mikir

mangangên-angên: mikir- mikir

mangungar: mudhar, awiwit

mangungari: mudhari, miwiti

mèngrat: isining jagat

mangangka: mangap

--- 513 ---

mangangkas: nglêrês, ngagag

mangingkis: nyamur

mangingkis-ingkis: nyênyamur

mangungkuli: ngungkuli

mangungkung: ngangkang, nama dhapuring sêngkang

mangingêt- ingêt: ngèngêt-èngêt, nêningali

mangèngêt-ingêt: ngèngêt-èngêt

mangangsêh: mara

mangangsêhi: nginggahi, nglurugi

mangungsir: amrih, ambujêng, manjing

mingungsiri: ngêsuk

mangangswa: ngangsu, awisuh

mangangsya: wêwisuh

mangangsyasoca: arêraup

mangingwani: ngingoni

manganggêh: nganggêp, mrênah, mêthuk, ngangkah

mangunggahi: nyêngkani, nginggahi

manganggul: ngêkahi, nangkis

mangungang: ningali

mangangi: mangapi, mrêngkangi

mangingi: nusahi

mêngêngi: nyamari, ambrêngêngêngi

mèngèngi: ngengoni

mongangi: ngatingali

mangungangkên: ningalakên

mangungangi: ningali

Ga

gah: upami

gaha: amrih, lêmbu, guwa

gahi: watês

giha: guwa

goha: lêmbu

guha: guwa

guhe: guwa

gah-agahan: rosan-rosanan

gahan: pamrihan, sapèn, jurang, santosa

gahana: jurang, kawasa, sakti, sikêp

guhwa: guwa

--- 514 ---

gahiyan: watêsan

gahyara: jurang

guhyang: siram

gana: dewa, jalêr, kawasa, ungkêr, tandhing, wawrat, awang-awang, mega, calon, gatra, palangkung, tawon, langit, sagêd, palêlêng, wisesa, dêdugi

gina: guna, pakangsal, laki

gini: èstri

ginu: linawan

gêni: latu

gêne: agêng

guna: pintêr, paeka, sugih, kasagêdan

guncang: bucal

gênurasa: ginêm raos

gunakaya: rajakaya

ganda: gônda, ambêt, dhèdhès

ginda: dadah

gônda: ambêt, dhèdhès

gandana: ambêt

gandar: watang, dêdêr

gandir: wêwah

gandri: wastaning kajêng

gêndra: suwur, gêdêr

gôndra: anggawêr

gandari: paès

gandarusa: wastaning godhong

gandarwa: dênawa, dewa, gêndruwo

gandarwasula: dewa jalêr

gandarêja: wastaning godhong

gandariya: paèsan, woh gôndariya

gandrung: tongtonên, sêngsêm, ewah

gandrung-gandrung: ewah-ewah

gindik: gèthèk

gèndik: kèsèr

gundak: bedhang

gundik: para nyai, sarêntêg, sèdhêt

gandakusuma: wastaning sêkar kawi, ambêting sêkar

--- 515 ---

gôndakusuma: wastaning sêkar kawi, ambêting sêkar

gandês: pantês

gandawara: ambêt linangkung

gandawati: wastaning garwanipun panêngahing pandhawa

gandawaktra: wastaning pandhu

gandya: wujud

gôndamaru: adon-adoning kajêng kang pêpêt

ganti: gêntos, lintu

gênti: gêntos, lintu

gunta: gêndhong

ganata: yêktos

gunita: gunêm, ucap, rêraosan, kagunan linangkung

gunitan: ginêman

gantar: watang

gêntêr: swaranirêdi, gêlap

gontar: kontal

guntur: pêtak, jugrug, balang, gêlap, dhawah, horêg, banjir, longsor, jêbrèd

gênturan: gêlasahan

gunturan: jugrugan, coba

gantya: gêntos, lintu

gantyan: gêntosan, gêgêntos, kinang

gantyana: kinang

gantang: panggung, kèrèk, gadhang

gantung: gumantung

gêntang: lêsu, tutu

gênting: mênggik

guntang: kumandhang

guntung: ngindhung, bujêl

gantung siwur: kaki turun pitu

gantangan: kèrèkan, konthol

gintungan: woh kusambi

gêntangan: titir, tutonan

ganas: trabas, ganas

ganasa: susah

gunawan: langkung pintêr, kapintêran linangkung

gunawidi: pintêr yaktos

--- 516 ---

ganal: agêng, agal, enggal

gênêp: jangkêp

gandha: gônda

gandhi: wastaning dêdamêl ing jaman kina

gundha: gundha

gandhor: longgor

gundhik: para nyai, sêlir, ratuning rayap

gandhit: ambiyêt

gandhowara: badhong gandhowara

gandhawari: wonga wari, gônda wora-wari, pajungutan

gôndhawari: wonga wari, gônda wora-wari, pajungutan

gindhal: sêndhal

gundhul: lus-lusan, gundhul

gindhala: bucal, bêsat, birat, têngara, undhang

gundhala: trêbang, titir

gandhang: buntas, bontos, lêpas

gêndhing: gêndhing, ulah, sindhèn

gundhang: gondhang

gêndhing curing: gêndhing, rêrêpèn, uran-uran

gênje: wastaning têtanêman

genjah: enggal

ganjar: paring

ganjor: gayoring gong

ganjur: tamèng, watang

gênjor: sêntil, kiyu, kêjêng

ganjaran: ingan, pêparing

ganjurat: êmbut- êmbutan

ganjaka: umpak-umpak

gonjit: gonjing

ganjung: jugrug

gonjong: poncod, ambanjêng

gunjung: bontos

gunya: guna

ganeya: cênggèrètnong

gunnya: guna

gunnyaka: kagunan

gunnyêp: ginêm

gunêm: ginêm, rêmbag

gênu-gênu: gêginêman

ganthi: ganthi, gandhèng

gêntha: gêntha

--- 517 ---

ganthya: gêntha

gênêng: punthuk, rêdi

gunung: rêdi

ginangsal: kaping gangsal

gunungan: rêdèn, ugêr-ugêr, têtindhih

goco: suduk

gocara: ajar, amêng-amêng

gêcing: mênggik

gra: pucuk, inggil, pangajêng, têtindhih, sêru

gara: sêsagi, urun, radin

garu: garu, kajêng garu

giri: rêdi, kalangkung

gêra: pucuk

gora: agêng, rêdi, tawon gung

gori: gori, tulus

guri: tulus, pungkur

guru: guru, ugêr

grah: sakit, galudhug, panas

grèh: gêlap

garêh: gêrah

gêrah: sakit, galudhug, panas

gêrêh: gêlap

gurah: brêsih, kumbah

guruh: gêlap

graha: griya, wêngku, ênggèn, sakit, garwa, èstri, semah, jodho, graha pangrêmbe, sêlir

grêha: griya

graha: sakit

grahan: kasakitan

grahma: ênggèn

gran: gênturan

grana: irung

grêna: sabar, guna, sanjang

gurnan: gêrnan, rêna, sudi

garini: garwa

gurnada: wastaning dêdamêl panunggilaning mriyêm

gurunadi: guru batos, guru linangkung

girindra: rêdi agêng

grandaka: rosa, galak, banthèng agêng

grêndaka: rosa, galak, banthèng agêng

garandang: wirantos

--- 518 ---

gurnita: gêlap, jumêgur, umung, rame, rame-rame, abarung, gumêrah, ombak

gurniti: kilat

girinata: rêdi inggil, jêjulukipun Bathara Guru

grantang: gambang

granting: gambang

grantung: gambang, gantung

garantang: gambang

garanting: gambang

garantung: gambang, gantung

grantungan: gambangan, kèrèkan, gantungan

gurnang: umung, gumêrah, jumêgur, ombak

gêre: rêsik

gêrah: gêlap, sumuk, sakit

gorarèh: langkung agêng

gêrantang: gambang

gêrantung: gambang

gêrandim: wastaning kajêng, jagung

garuniyan: grundêlan, calumikan

gêrit: giling

gêrati: pêpalihan

gêrot: bondhot

gêrotan: bondhotan

gêrus: tandhês

giriraja: rêdi inggil, jêjulukipun, Bathara Guru

graksa: gêlap

gurda: kajêng wringin

gurdaka: nêpsu, banthèng agêng

gardaba: gadarba, warak, blêgdaba

grit: giling, gumêrit

grêt: kêndhit, ênggêt

gurit: reka, tulis, turut, urut

gurita: tulis, turut, urut

gorata: alus, rêdi

gurutatya: guru lair

goratapaya: tawon gumana

--- 519 ---

girisa: kêkês, wastaning sêkar kawi

girisi: sukêr

goraswara: anggêro, swara agêng

gorasabda: anggêro, swara agêng

garwa: garwa, sugal, gêrtak, nuntên

garwe: sugal

giwa: githok, cêngêl

griwa: githok, cêngêl, makutha

gorawa: gugup, gêpah-gêpah, lêmbu agêng

grawah: gumrojog

giriwana: wana parêdèn

grawira: senapati

giriwara: rêdi agêng

garwakara: digsura

garwita: langkung sugal, digsura

griwis: maliwis

grawalan: gêpah-gêpah, enggal-enggalan

garawalan: gêpah-gêpah, enggal-enggalan

gurawalan: gêpah-gêpah, enggal-enggalan

grêwug of grêdhug ?: gubug

gurilap: gumêbyar

girilaya: rêdi panjang

giriparswa: rêdi têpang sami rêdi

gêrpak: kaki turun wolu

giripati: rêdi inggil

giripwarsa: rêdi têpang sami rêdi

garudha: pêksi garudha

gardhawari: silih asih

grêdhug of grêwug ?: gubug

graja: kakang, laki

garjita: angên-angên, bingah

gêrjita: angên-angên, bingah

goraya: langkung agêng, agêng inggil, agêng

garyya: cuwa

gêryang-gêryang: priyang-priyang

grêyang- grêyang: priyang-priyang

--- 520 ---

grama: ôntra, môntra, warni

garêm: sarêm

gêrêm: pêkat, rêmêk

gramahi: nêmahi

garêmêk: rumakêt, rakêt, angkah, pangambung

gêrêmêk: rumakêt, rakêt, angkah, pangambung

garêmiki: ngrakêti, ngangkahi, nganggib

gêrmus: mamah, mêrêm; krêmus

grêmus: mamah, mêrêm; kêrmus

garêmus: mamah, mêrêm, krêmus

grumung: grêmêng

gurumung: grêmêng

goragra: gumuntur

gara-gara: urun-uruning jagat

giri- giri: ngajrihi, anggêgirisi, kalangkung-langkung

gora-gora: gunggung

giri-girin: ngajrihi, giris

gargat: anggrêgêt

gargut: gêrgêt

gragat: anggrêgêt

gêrgut: gêrgêt

garêgut: gêrgêt

garagadha: ngungasakên

goragadha: umuk, arubiru, galudhug, anggêro

guragadha: umuk, arubiru, galudhug, anggêro

garba: wêtêng, amot, ringkês, ngêmu, wêtêngan

gêrba: wêtêng, amot, ringkês, ngêmu

garban: ringkêsan

gêrban: ringkêsan

garbini: mêtêng

garêbêg: garabag, anggarêbêg

gritha: ugêl-ugêl

grêng: panggêro, pring ori, pêtênging wana, bondhotan

grèng: sirna, asat, rungkud, pucuking

grong: êsong, gêrong

girang: bingah

grènga: horêg

--- 521 ---

grèngi: gonjing

garanggang: sanggah

gringa: sakit

grong-agrong: runggut-runggut

gakrang: carèngkèng

gaki: têmên

gada: gada

guda: wani

gadarba: gardaba, warak, blêgdaba

gadgada: enggal, tumuntên

gada-gadan: gêpah-gêpah, gada-ginada, pupuh-pinupuh

gadaba: warak

gata: yaktos, ênggèn, wadhah, pangrisak, tata, rêsik

gati: têmên, saèstu, pasaja, tingkah, tata, ulah, sacumbana, sêngsêm, akas

gita: rikat, têmbung, nalika, pêlak, anggit, kidung, rêrêpèn, lambang

gêtah: dèrèsan

gatèn: nama dhapuring baita, kêkatuon, pitêmên, yaktosan

gêtar: pait sangêt

gêtêr: swaraning rêdi, swara rame, swara sangêt, gumêrah, gludhug

gatra: warni, pawakan, awak, anggambar

gotra: golongan, gunting, bôngsa, sanak sadhèrèk

gotrah: golongan

gatiraga: badan pasaja

gutuk: balang

gutuk api: wastaning dêdamêl panunggilaning mriyêm

gatos: têmên, tingkah, tata

gutis: sikut

gatya: têmên, tingkah, tata, patapan

gityês: rêmêk

gêtêm: bêbêg, ampêt, muring-muring, pênyu

--- 522 ---

gêtêg: têtêg

gutu-gutuk: bêbalang

gut-gutên: kumuritên, grêgêtên, mingat-mingut

gis: bêlaka

gasi: lajêng

gisi: gisik

guskara: sumur

gosita: ginêm, rêmbag

gositan: ginêman

gêsês: gusis

gisi-gisi: gêgisik, palêstrèn, kêkêsikan

gisthi: kôndha, sêdya

gosthi: gostha, ginêm, rêraosan

gustha: sumur, luwêng

gusthi: ginêm, rêraosan

gêsang: gambir

gêsêng: kobar, kabêsmi, bêsmi, lêbur

gosong: gotong

gosongan: gotongan

gawa: ambêkta

gawi: upacara

gawe: damêl

gawu: gabug

guwa: guwa

gwah: bab

gwan: ênggèn

gawên: gronggong

gawara: têkabur

guwiratna: panunggul intên

giwrasya: rai

gawat: èwêd

gawèl: saut

gaway: damêl, adamêl

gawaya: damêl, adamêl

gawayan: padamêlan

guwagarba: wêtêng

gwang: agêng

giwang: sêling, gênjot, gonjing, gingsir

giwangkara: srêngenge

giwangan: sêlingan, gênjotan, gonjingan

gala: watang, juju

--- 523 ---

gali: musthika

gale: sabar

galo: anglês, lêlês

galu: praceka

gila: ajrih, gila, edan, agêng

gili: punthuk, gênêng, gumuk, pulo

gile: katumbar

gêla: susah

gola: rukêt, mogok

gula: gêndhis, ratus

guli: anggi-anggi

gulo: ratus

gulu: gulu

galah: watang

galih: ati

galuh: prawan, èstri, êbèng

gêlah: rêrêgêd

gêlêh: rêrêgêd, wêwêri

gêlah-gêlah: rêrêgêd, wêwêri

gêlêh-gêlêh: rêrêgêd, wêwêri, gêgêdhêg

gilèn: punthukan

galana: susah, cuwa

gêlana: susah, cuwa

galondhong pangarêng-arêng: wastaning bulubêkti

gilèn-gilèn: pêpunthukan

gêlanang: susah

galar: dhasar, galar

galir: andalir

galêr: êlêr

galur: urut

gêlar: wontên, gêlar, gumêlar, tata, tingkah

galara: wicalan, etang, tata, urut

gêlara: wicalan, etang, tata, urut

galuran: urut- urutan

gêlaran: gêlaran, panata

gêlarên: gêlar

gêluran: sênggoran, gênturan

gilar-gumilar: gilang-gumilang

galak: galak, nêpsu

gilaka: gêbyar

--- 524 ---

golaka: rai, prakawis

gilakna: kamigirisên

goluda: gorokan

galêdrug: gêdrug

gilut: mamah, cakot

galutan: pamakanan

gilutan: mamahan, cakotan

gilwe: kuluban

gul-agul: kalangkung-langkung, totos

galap: saru, kaledhon

gilap: gugup

gêlap: gêlap, bandhêm, jêbrèd

gêlup: sompok

gêlapa: gêlap

galiyu: dhayung

galeyah: solah tingkah

galiyung: nama dhapuring baita

gêlam: wastaning wowohan

gêlim: sêngadi

gulma: uwit

gulmalata: simbar

galumbang: alun; gulmalata: simbar

galiga: uci-uci

galêga: galuga

gêliga: uci-uci

gêluga: galuga

galaganjur: wastaning gamêlan, watang tamèng

giligirin: ngênês

giligil: wangkil

gila-gila: kalangkung- langkung

gili-gili: pêpundhung, pêpunthuk

gile-gile: jangan katumbar

gula-gula: rêratus

gul-gula: mênyan

gili-gilèn: pêpundhungan

gulathe: angglathak

galang: panggunggung, palang, pagol, cêplok, sarasah, cêthak, papan, cithak, pathok, watang, anggunggung, rêgan

galêng: larik, galêr, garis, watês

gilang: sela, sorot

giling: ubêng, glindhing, gilês

--- 525 ---

gêlang: gêlang, bêndu, sumorot

gêlêng: bêndu, susah, golong

gêlung: gêlung, agêlung

gelang: silir

goling: gonjing

golong: golong

gulang: polah, calunthangan, ponthang

guling: tilêm, guling, glintir, glundhung, gumingsir

gulung: gulung, glundhung, gumulung

giling-giling: glindhing-glindhing

gulang-gulang: cêcalunthangan, ponthang- ponthang

gulung-gulung: glundhung-glundhung

gelang-gelang: silir-silir

gulung-gumulung: glundhung-gumlundhung

gilang-gumilang: sorot- sumorot

galanggang: papan

gêlanggang: papan

gêlunga: gêlung

galangan: cithakan

gêlangan: gêlangan

gilingan: reta, pêdhati

gêlungan: gêlungan, gêlung

gulingan: patilêman, glintiran

gop: towong

gupi: rêrêpi

gupe: lêsu, sayah, êmar, prihatos

gupu: nalika

gêpêh: enggal

gupuh: enggal

gêpar: sawur

gêpêr: jênak, dhawuh

gupur: gugup, nalika

gapura: kori

gopura: kori

gapurah: anggusah

gupurên: kagèt

gopurak: othak-othak

gapit: sapit

gupit: anggit, gêdhong, guthêkan

gupita: anggit, ginêm, wicara, araras

--- 526 ---

gopita: rumpak, ngraras

gapitan: sapitan

gupitmôndhakiya: gêdhong pasareyan

gapila: pêthak

gêpila: pêthak

gopala: rêca

gupala: rêca

gepya: enggal

gupya: lêsu, sayah, êmar

gupayatin: prihatos

gupayatên: prihatos

gupgupên: gugup

gupugupurên: gugup-gugupên

gadha: gada

gêdhah: gêlas kaca, biru ênèm

gadhyanga: pisang

gêdhêg: jêmbêr, gèdhèg

gêdhoga: kapal

gêdhig manggala: têtindhihing pêrang

gêdhêg-gêdhêg: gèdhèg-gèdhèg, jêmbêr-jêmbêr

gadhang: cadhang

gadhing: gadhing

gadhung: gadhung, ijêm, sêkar gadhung

gêdhang: pisang

gêdhongdhong: gêdhongdhong

gadhangan: cadhangan

gaja: gajah

gajah: gajah

gajaha: gajah

gajahendra: ratuning gajah, gajahing ratu

gajahendriya: gajamêta gajah mêta.

gajahwayapura: wastanipun nagari Ngastina

yajahpatigajahpati. : ratuning gajah, gajahing ratu

gajah nguling: nama dhapuring sumping

gajendra: ratuning gajah, gajahing ratu, gajah mêta

--- 527 ---

gajendriya: gajah mêta

gujar: ugêr

gajaksa: gajah agêng

gya: sangêt, rikat, tumuntên

giya: guwa, surak sarêng

guyu: gujêng, gumujêng

gayuh: rangsang

giyuh: jibêg

gêyuh: jibêg

gêyuhan: sêkoyongan

gyan: ênggèn

guyun: gujêng, gêgujêngan

gayor: cagak

gayur: siwur, tumbak

gayoran: galeyoran

gyat: kagèt, gêbyar, gumêbyar, ngagètakên

giyota: nama dhapuring baita, baita

gyityyita: grita-gritu

guywa: gujêng, gumujêng

gaywana: sawêg

guywa-guywan: gêgujêngan

guyya-guyyan: gêgujêngan

guyyang: siram

gya-gya: enggal-enggal

guyu-guyun: dados gêgujêngan

gayung: cibuk

gayêng: mubêng, jênak

giyung: horêg

gyanga: godhog

gyang-gyang: ganggêng

guyang-guyang: dus-dusan

gunya: guna

gunyêp: ginêm

ganyang: mamah

gênyang: limpad

gama: tata, agami

geme: enggal

gumo: mrênah

guma: têpus

gumi: ngrikatakên

gumu: manggihi

gumêh: gumoh

--- 528 ---

gêmêh: lêma

gumaha: atag, ngatag

gamana: tata, têba, tanpa dunungan

gumana: agatra, kados gana

gumuna: kumintêr

gumanti: anggêntosi, gumantos, gêntos

gumunita: angginêm, nyantên, nyipta, ngrêmbag, ngucap

gumonita: angginêm, nyantên, nyipta, ngrêmbag, ngucap

gumêntêr: gumêrah, gumludhug, gumuntur

gumuntur: gumêrah, gumludhug

gumantya: anggêntosi, gêntos

gumindhala: atêngara

gumêndhung: umuk

gumêr: gumêdêr, jumêgur

gumrah: jumêgur, umung, gumêdêr

gumêrah: jumêgur, umung, gumêdêr

gumêrêh: jumêgur, umung, gumêdêr

gumuruh: jumêgur, umung, gumêdêr

gumrènjèng: kumrèngsèng

gumêrêg: ambêrêg

gumêrbug: gumrêbêg

gumrit: anggêrit, gumêrit

gumarit: anggarit

gumarêtêg: gumêrah

gumarisi: nyukêri

gumirisi: kumrisik, sêsukêr

gumriwis: kados maliwis

gumêrgut: anggrêgut, gumrêgêt

gumirang-girang: ambêbingah

gumêtêr: gonjing, gumrêbêg

gumatya: èstu

gumosit: angginêm

gumositan: agêginêman

gumusthi: angginêm

gumêsêng: ambêsmi, nglêbur

gumawe: adamêl

gumwan: dumunung

gumawaya: dumamêl

gumawang: gumawang

gumiwang: gumingsir

gamêl: cêpêng, nyêpêng, tabuh

--- 529 ---

gumêlar: gumêlar

gumilir: gilir

gumulak: tumêmpur

gumêlêk: jumêjêl, agili

gumêlok: ningali

gamêli: nyêpêngi, nabuhi, anggendholi

gamêlan: cêpêngan, tabuhan

gumilap: agilap, ngicalakên

gumaluga: kados galuga

gumiligilèn: munthuk-munthuk

gumilang: gumêbyar

gumuling: gumlinting

gumulung: gumulung, gumlundhung, nglosod

gumalungga: kados lung gadhung

gumilang-gilang: gêbyar-gêbyar

gêmpah: kakên

gumopita: nambrama, ngraras, ngrumpaka

gampung: dhangan

gêmpang: lêbur, risak

gêmpung: lêbur, mêlês, pêgêl, cêmêng, gêsêng

gumyur: sumamburat

gumuywa: gumujêng

gumuyya: gumujêng

gumêmêt: ngubrês

gumêgêng: nglangkungi

gambuh: lantèh, prigêl

gambira: berag, wigar, lêbêt, srawungan

gambrêt: kênès

gambiralaya: têlênging sêgantên, sêgantên

gambirang: anggêro

gambirung: galak

gambul: bijig

gêmbil: pipi ingkang mondhol-mondhol

gambyung: kinjêng, gambyong

gumingsir: gumiwang

gumangsing: anggangsing, kumêsat

gaga: gaga, amrih, pasabinan

gigi: wêlaka

gigu: têtêg, sumêlang

--- 530 ---

gagah: rosa, panggah

gêgên: amrih, pamurih, nyandhak, pamanggih

gagana: awang-awang, langit

gaganantara: awang-awang

gaganantarala: awang-awang

gaganacara: awang-awang

gaganatara: awang-awang

gagan-gagan: wastaning gêgodhongan

gagar: gagrag

gêgêr: gigir, punthuk, rêdi, galigir, gêgili, gumuk

gagra: kêra

gagrahiyan: wêwêngkon

gagrakusika: kêra anjalêbud

gagarmayang: wastaning widadari

gagarban: rêringkêsan

gagak: dhangdhang

gagat: bangun raintên

gigit: cakot, nyakot

gagat kamantyan: êbyar

gigitan: cakotan

gigis: lunturilunturing. siti kenging ing toya

gêgêsati: ngênês

gêgwan: pangangge

gêgwan tuhuwan: gugon tuhon

gagal: mrucut

gagala: wêwatang

gugula: ratus

gigilani: ngajrihi

gigilang: sela lintang, sela

gagap: ngawag

gêgêpar: sêsawur

gêgyan: gugon, wêwaton, gendholan

gêgyên: amrih, cipta

gagag: cadhang

giba: kasagêdan

guba: guwa

--- 531 ---

gubah: rujit, samir, gêbêr, ngonce, anggit

gubahan: anggitan, oncèn-oncèn

gubar: wastaning têtabuhan ing jaman kina

gabad: pancas

gabus: gabêng

gêbèl: tanpa sêla

gablag: tanpa sêla

gêbag: gêbug, golong

gêbog: dêbog

gêbagan: gulungan, golongan

gubêgan: sumpêtan

gêbogan: gulungan, golongan

gêbang: tangkis

gebang: gingsir

gatha: wadhah, cupu

gathi: wadhah, êjam, rikat

gêthana-gêthini: briga-brigi

gothaka: guwa, gêrbong

guthaka: guwa, gêrbong

guthit: guthêkan

gathita: êjam, enggal, tumuntên

guthita: guthêkan

gathastha: cupu nastha wolu

gathayu: ênggèn kasaenan

gothang: putung

gang: rosa, kuwat, nalika

gêng: agêng, pêsu

gung: agung

ganga: nalika

gunga: agêng, kathah

gungi: ngagêngi

gingsir: oncat

gongsor: gontor, guntur

gangsing: kêsat, gangsingan

gangga: toya

ganggas: brêgas, têngginas

ganggam: sumêlang

ganggang: ganggêng

ginggung: gonjing

ginggong: gonjing, goyang

gonggong: anggronggong

gunggung: puji, kumpul

--- 532 ---

ginggungan, genggongan: gênjotan

gonggongan: wowohan

gênga: agêng

gonga: gantung

Ba

bi: èstri

bu: sambat

bêh: wêwah

boh: hèh, êmbuh

buh: wêwêngkon, miwah

baha: banjir

bahu: bau

boha: kêsèd

bahni: latu

bahan: balèbèran

buhana: jagat

buhanan: alingan

bahnirudra: jêjulukipun Bathara Kala

bahnawa: bênawi

bahnawi: bênawi

bahning: latu

bahar: awis; bahar hoya: awis wontên

bahara: wêdhe

baharu: waru, sawêg

bahuraksa: gêlang

baharang: awis

baharang kawran: awis kasrambah

bahak: boyong

bahud: putus

bahitra: baita

bihas: kucêm

bahasa: têmbung, tate

bausastra: uruting tulis

bahwa: bau

buhwan: sadayanan

bu-hwana: jagat

buhwana: jagat

buhwananda: jagat padhang

bahuwarna: wastanipun nagari Ngurawan, gêlang

bahwang-bahwang: brahak-brahok

--- 533 ---

buhpati: ratu

buhpata: ratu

buhpalaka: ratu

buhaya: bajul

bahêm: êbam

bahagi: andum

bahage: bêgja

bun: êbun, wadhah, patadhahan

bana: jêmparing, wana, papan, pasabinan, amrih

bina: kalangkung, anggêgilani

bini: gawa,garwa. èstri

buna: ênêng

buni: simpên, ungêl

bêna: banjir

bêni: padhang

banci: umpak

binci: sêngit

bêncah: sigar, pêcah

bancana: godha, paeka, paekan, uwas -uwas

bêncana: godha, paeka, paekan, uwas-uwas

bancananglare: ngapus krama

buncar: poncod, bongkot

bancêk: ancik-ancikan

bancang: kêncang, pirantos, cawang

buncang: bucal

banarja: ara-ara

banda: tanggul, kandêl, awak

binda: tumpang, wisa

bindi: bindi

bênda: tangsul

bêndu: srêngêt

bônda: pêrang

bondi: berang

bandana: tangsul, agêng, meda, sêngkala, srimpên

bêndana: beka, sêngkala, meda

bandar: dhusun

bandara: pangungsèn

bandarakan: urakan

bêndaka: sêngkala

--- 534 ---

bôndakala: tandhing

bôndawala: pêrang ijèn

bôndawalapati: pêrang ijèn rêbat pêjah

bôndayuda: pêrang, gêlut

bantu: wêwah, urun

banata: baita

bantah: walèh, abên

bantêh: reka

bêntar: luhur, siga, sigar. jugrug, bêdhah, bênthèt, ajur, sirna, larut, dhadhal

bêntur: bêtah, balang

buntar: poncod, bongkot

buntat: wingking

buntas: lêpas, bontos

buntal: sêling

bantala: siti

bintala: gandhewa

bintulu: cêplok

buntala: siti, gandhewa, jêmparing, nama dhapuring dhuwung

bantya: urun, guru

banotama: jêmparing linangkung

bintang: lintang, sêling

banas: setan

binas: lunas, lêbur

banawa: baita

binawa: padhang, gêbyar, winiwitan

binawala: nênggala

bandha: bôndha

bandhe: putus

bandhu: sanak kadang, santana

bêndhu: sêla

bôndha: bôndha

bondhi: berang, nama dhapuring baita

bondhan: lowong

bondhot: gulêt

bandhusa: têbêla

bandhosa: têbêla

--- 535 ---

bandhusayara: kulawarga

bôndhasamitra: nawèkakên bandhaning sanak

bandhawa: sanak kadang

bandhowara: wastaning kalung

bandhala: ubêng

bandhoga: sugih arta

bandhing: tandhing

bandhung: rangkêp, bêlangkêp, barêng, kêmbar, kêmbaran, saur

banjar: urut

banjir: bêna

banjaransari: wastaning sêkar kawi

banjaran: urut-urutan

banijakrama: basa krama, sudagar

banjut: larut

banjêl: bantu

banjêng: urut, ubêng

banjêngan: urut-urutan, ubêngan

banyu: toya

banayun: ara-ara

bunayak: bêdhoyot

bênthing: mathinthing, kanthèt

binang: talêmpak

bênang: lawe

benang: tamèng, talêmpak

bacira: longkang, ara-ara, alun-alun

bonjor: pring saêros kadamêl andèrès, panjang

bicalung: têsmak

beca-bècu: sasah-susuh

bra: wradin, abra, murub, ambranang, sumirat, gumêbyar, ratu

bro: êbe

bara: widhe, gombyok, baya, barang, malah, bôndha

bari: sambi, sakêdhap, sabab, uwoh

biri: sudhèt

--- 536 ---

bèri: gong tanpa pêncu

buru: bujêng

brahanang: misesa

brahwa: latu mawa

brahma: latu, bramana, Bathara Brama

brahman: patilasan

brahmana: bramana

brahmani: bramani

brahmarsi: dewa

brahmastra: jêmparing latu

brana: tatu, arta, dandosan

brani: wêsi brani

baruna: toya, wastaning dewa ing sêgantên

brancuh: môncawarni

barandi: berang

brandang: berang, klewang

barandang: berang, klewang

branta: birahi, kasêngsêm, kasmaran

branyaga: sudagar

baranang: bêsmi, brangas

barak: golong, sêndhal

barèk: sèdhêt, sarigak, prigêl, kanthèt

baraka: pêparêngan

burukuh: rungkad

brakara: sulung

barkaka: ulêkan

barakan: golongan, sêndhalan

brakithi: sêmut

brakuthu: mrêngut

brakuthi-brakuthi: briga-brigi

baradi: berang

barduwak: wastaning dêdamêl ing jaman kina

baradyaja: bandera agêng

bêrdôngga: gamêlan

brat: pawrat

burat: borèh

burit: buntut, wingking

brata: ulah, lampah, tapa, awrat, tampi

barata: lampah, tapa, tampi

buritan: pungkuran

bratastuti: sêmbah, panyêmbah

brêtol: wudhar, mawur

--- 537 ---

brêtya: bala, abdi

brêtyapati: balaning ratu, ratu bala

bras: uwos, pantun

bris: bruwès

brês: ical

baris: lêbar, mrucut, baris

brasa: raos

barasa: êlas

barusah: gègèran, lêbur

barasat: ungsir, buyar, bibar, kabur, mawud, risak

barisat: lêbar, mrucut

brastha: lêbur, sirna, ical

birawa: triwikrama, rowa

birowa: rowa

berawa: rowa, jêjulukipun Bathara Siwah kalihan Bathara Kala

barwan: bathon

burwan: bêbujêngan, sato wana

baruwun: bêrawuk, brêgadag

burawakan: gombalan

burwa-burwan: sato kewan

burwa-burwana: ambêbujêng

barwang: singa barong

bruwang: upas, barong

baruwang: upas, barong

barla: warni, jêmparing barla

braluman: murah

baradhaya: berang

braja: dêdamêl

brajamuka: gajah

brajag: borang

barajag: borang

braya: anak rayat

brama: latu

bèrêng: bêngkak

birama: murka, angên-angên, rowa, berag

berama: berag

bramana: pandhita jalêr

bramani: pandhita èstri

brêmana: pandhita jalêr

brêmani: pandhita èstri

bramanta: panas

braminta: susah, kasusahan

bramara: kombang

bramatya: nêpsu

--- 538 ---

bramastra: jêmparing latu

bramarawilasita: wastaning sêkar kawi

bramaloka: wastaning kahyanganipun Bathara Endra

bramalokaya: wastaning kahyanganipun Bathara Endra

barga: jêmparing kuwat

bêrêg: dhêsêk

bargawa: jêmparing bargawa

bragalba: rosa

brêgêdaba: namaning naraka

barubah: rujit

barubuh: dhungkar, sêmpal, tugêl, prapal, kapêcok

burbuhasa: lêlêburan

baribin: ambalêbêgi

bara -bara: ambêbarang, baya-baya

bari-bari: wora-wari, kabincih, sambi-sambi, sakêdhap-sakêdhap

barabak: abriting rai

barabas: rêmbês

bêrbêsan: rêmbêsan

burbuwah: lêbur, larud, kaababan

burbuwaswah: panglêbur

barang: ambarang, sadhengah, kabrangas

barong: gombyok

brangke: blantik

baringkêk: baringkuk

baringkut: kawratan, ambringkuk

brangta: birahi, susah

brangti: birai, susah

brôngta: birahi, susah

barang-barang: anak kadhal

bak: trajang

baka: rosa

baki: cèlèng, risak

buka: wênga

bukuh: konjêm

bakar: bêsmi

bukur: bokor, kori swarga, namaning bêbujêngan sêgantên

--- 539 ---

bok rantèn: bok ngantèn

bukur pangarip: namaning kori swarga

bukur pangarip-arip: namaning kori swarga

bukakundha: makutha

bakakrakan: numbuk bêntus, salengkrahan, sasaran

bikukulên: têtungkulên

bakat: rosa, agêng

bakit: sagêd, guna, putus

bikut: sêkudsêngkud.

bukut: kêmul, kudhung, lurub

bakti, bêkti: sêmbah, panyêmbah

bukti: pangan, mangan

bikutan: sarikutan

baktya: sêmbah, panyêmbah

bêktya: sêmbah, panyêmbah

buktya: pangan, mangan

buktiyan: panganan

biksa: ukum

biksu: lêmbu

baksana: pangan, panganan, mangan

baksanita: pangan luwih

bukasri: kêthu

bikseka: mêmule

biksuka: lêmbu

biksma: kopyah

baksya: prigêl

biksama: pêksa

bakul: uwoh

bêkêl: sangu, wêkêl, sosoran lurah

bakulan: wowohan, woh êlo

bakilyani: ngalang-alangi

bakilung: katipung, suling

bakung: bakung, urang

beda: sanès, meda, beka

bodi: berang

buda: budi, wuda, jêjulukipun Bathara Guru

budi: budi, manah

badra: budi, rêmbulan

--- 540 ---

badrak: kere

baddi: ngrêsiki

baduwak: wastaning dêdamêl ing jaman kina

budya: budi, pintêr, guna, pikir

budaya: budi, pintêr, guna, pikir

bodêm: bogêm

bêt: wêngku

but: gubêd

bata: banon

batu: sela

bate: rante

bita: ajrih

buta: danawa, agêng, wicak, ina

bêtah: anggung

batanakawarsa: wastanipun nagari Ngamarta

botrawi: sêndhang

butêk: sumpêg

batukandha: undhak-undhakan

batwa: sela

butala: gandhewa, siti

butupuk: bêktupuk

bate-bate: rante kalung

batang: watang, pêthèk, bathang, pinjung, dalamakan, kongkulan

butêng: putêk, sumpêg

batangan: pêthèkan, pinjungan, watangan

basa: têmbung, tulis, pralambang

basi: urup, lintu

basu: warana, êdus, têkèk, sêgawon, sawêr

bisa: pintêr, mandos

bisu: gambar

bêsi: wêsi

busu: wusu, suntrut

basah: bosok, barong

bêsuh: tuwas

bisana: agêng, kalangkung, kaluwihan, mandos, anggêgilani, anglangkungi

busana: pangangge, ngangge-angge, mangangge, rêngga, ngrêngga

basanta: rêmbulan, têrang, wastaning sêkar kawi

basônta: rêmbulan, têrang, wastaning sêkar kawi

basur: cêplok, bosên

--- 541 ---

bêsar: agêng

bêsur: bosên, cêplok

busur: tangkis, pasêr, lêmbing, tamèng

basura: urub

bêsura: bosên

busura: kapatos

basuran: ububan, kawanèn

basarudita: rêrêmpèn

basuk: rahajêng

basuki: rahajêng

bisika: nama, pêparab, jêjuluk

biseka: mêmule, pamêmule, panyuba-nyuba, panyungga-nyungga, jêjuluk

bisikan: jêjuluk

bisekan: pakurmatan

baskara: srêngenge

busêkan: uyêk-uyêkan

basda: têmbung

bastu: siyos, pasthi, yaktos

bêsak: pêsat

bastwa: siyos

bisatya: langkung têmên

baswara: murub, gumêbyar

busalèn: pawon

basidhwan: bathon

basyara: murub

basma: lêbur, gêsang, latu, kabêsmi

basmi: gêsang, bêsmi, kabêsmi

bêsmi: gêsang, bêsmi, kabêsmi

basama: jangji

bisama: jangji, nglangkungi, tata, wicaksana

basman: lêlêburan, bêsmi, kabêsmi

basmara: bêsmi

basmaran: gêsang

bismaka: makutha, pêdhut

basmakrêtya: latu agêng, lêbur bawur

basmya: kobong

basmyan: bêsmi, bêbêsmènan

basagita: ukara

basuba: pacak baris

basong: sêntor, sorot

bwa: êbyuk

--- 542 ---

bawa: swara, labêt, wiwit, mukti, mêdhar, wêdhar, ulah, piyambak, ungêl

bawah: rêngku, rêngga, sor-soran

bowah: mandos

buwah: wasiyat, batuwah, musthika, uwoh

biwêhan: bêbahan

buwahpada: dalamakan

bawana: jagat, ubêng

buwana: jagat, ubêng

bawan-binawan: diya-diniya

biwara: wêwulang, langkung agêng

bwak: sangêt

bewak: namaning dêdamêl ing jaman kina

biwaddha: mêmule, panyuga-nyungga,panyungga-nyungga. panyuba-nyuba

bwat: awrat, rob

bwêt: bucal

bawat: songsong bawat

bawis: enggal, sêngkud

bawiswa: enggal, kasêsa

bawisya: enggal, sêngkud, wantêr

bawisyati: ambêk wantêr, manah kêras

bwamantara: awang- awang

bwang: wêdhar

biwêngi: wingi

bol: jambu

bala: pagêr, bala

bale: griya, ambèn

bêla: bênthèt

bêle: tapêl, wêdhak

bela: tumut, bela, ambelani, tampi

bèlu: jagang

bula: balu

buli: wêwulèning pantun

bulu: wulu

balah: sigar

bêlah: sigar, tugêl, anjêm, blong

bolèh: pantês

bulah: beda

bulan: rêmbulan

balinik: tambal

balèndèr: lunyu

--- 543 ---

balèndèran: lêlunyonan

balunat: pasabinan

bulan-bulan: undêr-undêr, unyêng-unyêngan

balora: êmbêl

balik: tulak, wangsul, sungsang, balik

bilik: guthêk, pangkat

biluk: tungkul, têluk

bêlêk: jêjêl

buluk: racut

balakrama: bala priyantun

balikan: wangsulan

balakuswa: bala mangangge

balakosawa: bala dharat

balakusawa: bala dharat

balut: bintit, liyêp

bulêt: malêt

bulut: (bolot), rêgêding awak

balatantra: bala arahan

balatôntra: bala arahan

balitar: têmbagi

bolotên: rêgêd

balatibala: bala mangangge

bolês: ambolos

bilisa: enggal-enggal

balisah: bêlasah, kuwur, bosah- basih

balesawo: namaning pasowan ing jaman kina

balawahana: bala kêkapalan

balawan: bala luwih

balwana: oyod

bilawani: nandhingi, nglawani, malahi

baluwarti: bètèng

balal: antawis

balala: banthêm

balila: mogok

--- 544 ---

bilulungan: ubêng-ubêngan, ulêng- ulêngan

bulupêkti: pajêg, atur-atur, pisungsung

balya: wangsul

bulya: wulu

baluya: balik

biluyung: luyung

balonyoh: nyunyur

balubah: lêsah

balatur: êbèr, balèbèr, tuwuk, banjir, kathah, longsor, guntur

balabrêtya: wadyabala

bêle-bêle: wêwêdhak

bela-bela: ngandhut sôngga runggi

balang: singsal

balingu: mingat-mingut, berag

balingah-balinguh: menga-mengo, riwad-riwud

balênggi: gombyok

bolang: catur, amêngan bolang, kasukan catur

bolang-bolang: bêlang buntal

blonganbolongan. : jêblusan

bap: wowohan anjrah, nyêdhêng, anjrah

bapa: bapak, anggèr, radèn

bapi: cèlèng

bapra: kori, inêb

bapraka: juru regol

bupati: ratu

bapang: palang, jêpapanging tangan

badha: cacad, mêrak

badhi: klewang

bêdhi: wêdhi

bedha: sanès

bèdhi: talam

bodhi: bêndho, kumudhi, ambacok

budhi: budi

bidhan: dhukun

badhôndha: ngubak

--- 545 ---

bêdhandho: kapintên, grago, gajêg

bidhar: nama dhapuring baita

badhak: pêksi mêrak

bedhak: tiyang komprang

bidhawa: triwikrama, rowa

bêdhawa: nglela

badhawa: bulus

badhawanganala: dewaning bulus

badhèdhèr: kadhèdhèr

bêdhadhi: bêdhadhar

badhyag: badhèg

badhyaga: badhèg

badhama: wastaning dêdamêl ing jaman kina

budhug: busung, doyan nêdha

badhigul: balilu

badhong: kalung

bidhang: pundhak

bodhing: bêndho

bidhung: godha

bidhangan: sêsalang, pundhakan

bajo: rasukan, danawa sabrang

biji: wiji

bèji: sêndhang

boja: pangan, tangan

boji: sundal, sunduk

buja: bau, tangan

bojana: pangan, mangan, sêgah

bujana: panganan, pangan, mangan, sêgah

bajra: angin, gada, dêdamêl, wastaning sêkar, namaning èstri

bajra tiksna lungid: wastaning gêlar

bajrapanjara: prahara

bajrapati: prahara

bojakara: kilat bau

bojakrama: pasêgah, pambage

bujakrama: pasêgah, pambage

bijaksana: wicaksana

bajowani: andêl-andêl

bijyaksana: wicaksana

bajobarat: danawa lêlêmbat

--- 546 ---

bajong: baita êjong, cancut

bijang: pundhak

bojong: pangul

bujang: lurus, lômba, bau

bujangkara: gêlang

bujangga: sawêr, naga, ulah lêlêmêsan

bujôngga: sawêr, naga, ulah lêlêmêsan

bujanggapuspa: nagasari

baya: pakèwêd, jangjang, bilahi, gawat, bêning, baya

bayu: angin

buya: bujêng

byah: waradin, bèbèr

byuh: ambyuk

bayah: mangsan

byaha: lampah, tata

byuha: gêlaring pêrang

bayahan: mangsan

byuha arda candra: gêlar wulan tumanggal

byuha arda côndra: gêlar wulan tumanggal

bayaita: punagi

byuha mangkara: gêlar supit urang

byanta: langkung, sangêt

bayantu: pati

biyantu: golong

byantara: ngajêngan, ngajêng

bayantaka: pati

byar: gègèr, gêlar

byur: longsor, banjir, grubyug, guntur

bayar: asok

byaran: gègèran, gêlaran

byuran: gumrubug

byarlêp: padhang pêtêng

byarpêta: padhang pêtêng

byarmêtang: padhang pêtêng

byak: yaktos, kados, upami

bayak: rantab

byakta: èmpêr, yaktos, saèstu, nêmêni, upami

byukta: tètès, ngêtêpi, rujuk, yêktos

--- 547 ---

biyada: pingitan, prawan

byat: awrat, langkung, sêru

byêt: andados, awrat

biyêt: bêntèyèng

buyut: pisêpuh

byata: awrat

byat atêrêh: awrat-awratên

bayatara: têtela, cêtha

byatita: sigêg, langkung awrat

byatitan: sigêgan, sigêg, ya ta

byat-byat: bèbèt

biyas: pucat, têranging jawah

byasa: lantèh, nate, guna, pintêr, têrang, putus

byasman: gêsang, lêbur

byasmaran: gêsang, lêbur

biywa: anèh

byapa: kawasa, bapak

byapi: kawasa, wisesa

byapaka: ngawasani, misesa

byapi-byapi: misesani

bayudhandha: pangiriding dêdamêl

bayya: bayi

byamo: lêbur, bibar

byoma: awang-awang

bayubajra: prahara, angin

buyung: êjun

bayangkari: rênggan

bayangan: jêmpalikan, boyongan, giro

banyu: toya

bunyi: mungêl, simpên

bima: anggêgilani, ngajrihi, wastanipun panênggaking Pandhawa

bema: beka

bumi: siti

bimana: murka, linangkung ing manah, agêng; wara bimana: tiyang agêng

buminata: ratu

bimantra: japa, puja môntra

bomantara: awang-awang

bumintara: nagari

bomantarala: awang-awang pêtêng

bamata: gajah

--- 548 ---

bimata: langkung, wicaksana

bumisa: sumagêd

bumipala: ratu

bumipalaka: ratu

bumimadya: têngah

bamban: wiwit, wit

bambak: jêblog

bambang: jingga, turuning pandhita, mangmang, bingah, abrit

bimbang: putêk

baga: duman, pawèstrèn

bagi: pandum, duman, andum, bêgja, kados, pawèstrèn

bage: bêgja, pambage

boga: pangan, rijêki, mangan

bagna: têlas, ical, sirna, luluh, risak, botên wontên

begananda: jêjulukipun Indrajit

bagnawirya: tanpa kamuktèn, tanpa guna

bagendha: kangjêng

bagôndha: panggèndèng

bêgar: bigar

bêgèr: dhangan, rosa, jabang bayi

bêgor: berag, umung

bagas: dhangan, rosa

bagaskara: srêngenge

bogasadrasa: panganan

lagaspati bagaspati. : srêngenge

bagawan: bagawan

boga-paboga: dhêdhaharan

bagya: bêgja, panduman, pambage

bogya: pangan

bagyan: panduman, waris

bagi-bagi: andum

bugang: pukang

babo: adhuh

bibi: adhuh, biyung, babo

bêbah: pêgêl, wêwah

babahu: lêlêngên

--- 549 ---

babahan: babahan

bibèn: babahan

babana: amrih, ngudi, anggubêl

babantên: têtawur, têtambak

bêbênturan: gêgênturan

babanjiran: urut- urutan

babar: bèbèr, wêdhar, jodhèr, sasar, gègèr

bibir: wiwir, lambe

bubar: bêbandan, bibar

bubur: burêng, bawur, lêbur, nglêbur

babaras: wurahan

babaran: bèbèran, sasaran

babêrandu: sêsêbrak, rêkutuk, pêksa

bubruk: bobrok

bubak: dhudhah

bubuk: upas bubuk

babakan: babagan

bobokan: têtabuhan

babud: babud

bêbêd: bêbêd

bubudayan: bêbudèn

bubat: suwir

bibisana: ngeram-erami

bêbêsur: cêcêplok

bubul: anjêmblong, bobol, kumêbul, lêbur

babale: bale

bêbêdhihan: pawêdhèn

babat: swarga

bobab: nglêngkara

bibingkrakan: sêsongaran

batha: bala

bathu: sela

--- 550 ---

bêthuh: kêthuh

bathara: dewa

bathari: widadari

bathara cakra: Bathara Sakra, jêjulukipun Bathara Endra

bathara rudrasara: jêmparing Cundhamani

bathareriya: Bathara Bariya, Bathara Siwah, Bathare Sura, jêjulukipun Bathara Guru

batharagana: mega

bathara berawa: jêjulukipun Bathara Kala

bathabrêtya: balaning bala, wadyabala

batha-batha: balaning bala

bathothot: prêngut

bang: abrit, ambranang

bangun: wangun, gugah, tangi, mèmpêr, kados, prasasat, gêlar

bangun arcana: sêmbah Hyang Enjing

bangunan: wangunan, tangènan, gugahan, pasanggrahan

bangunjring: manik wungu

bingar: lêjar, sumringah

bangke: bathang

bungkah: pancêr, pugag, bongkot

bêngkêr: wêngku

bangkrah: bosok

bangkrung: pakêngkêng

bêngak: ambêngok, bêngka

bêngkak: bêngka

bungkuk: wungkuk

bangkit: sagêd, guna, pintêr, putus

bingkas: bebas, lêbur, risak

bengkas: bebas, lêbur, risak

bungkus: buntêl, wungkus

bungkul: kudhup, wêtah

bêngkang: wêngkang

bêngkung: bêndung

--- 551 ---

bungkêng: bêndung

bungus: wêkas

bangsa: bôngsa

bangsi: gêndhing

bangse: gêndhing, kidung

bangsawan: bôngsa luhur

sabangpatrabangsapatra. : panjang putra, kêkuluban, wastaning sêkar kawi

bangala: sêmi

bonglot: ambolos, umpêtan

binglang: inglar

bangga: wangkot, mogok, sarosa, ukara, rosa, bôngga, nglawan, sikara

banggi: beya, baya

bonggan: manggan

banggil: wangsul

binggêl: gêlang

banggya: baya, cênthula

bingba: putêk

bangbang: jingga, turuning pandhita, mangmang, bingah, abrit

bungbang: nglowong, wungwang, pring bungbang, pring wungwang

bangu-bangun: dhudhah-dhudhahan

bangbangngalumalum: suka duka

bêngêng: bêndung, bêngka

Tha

thika: tulis, sêrat, anggit

thila: warni

thongthonggrit: wastaning têtabuhan ing jaman kina

Nga

ngah: cêgah

ngaha: tahan

nguhu: nguwuh

nguhuh: ngundang, asurak, sêsumbar

nguhai: ngoncati

--- 552 ---

ngain: tingal, ngayuh

ngohan: ngatuwon

ngahna: nyurak, nguwuh, alok

nguhut: mêthik, ngelikakên

nguhuti: mêthiki

ngaès: maès

ngaèsi: maèsi

nguhwuh: asurak

ngahawin: ngampil

ngahawis: marang

ngahal: nyakiti

ngahali: nyakiti

ngahajêng: ngajêngi, ngajêng-ajêng

ngahya: lênggah

ngahyas: narimah

ngêhumaras: nyakêti

ngahêbi: ngaubi

ngahing: nanging

ngêhang: têlas, wêkasan

ngêhing: nanging

ngun: kahyangan

ngani: ningali

nguni: rumiyin, ngrumiyini

nguni purwa: rumiyin-rumiyin

ngêne: amrih pamrih, ngèngingi, ngincêng, ing ngriki

ngêno: kuciwa

ngênu: margèni, ing margi

ngunihana: ngulatakên

nguni-nguni: rumiyin-rumiyin, utawi, awit

ngên-angênan: angên-angênan

ngunin: wau, rumiyin

ngênani: ngèngingi

ngunindangwa: dangu-dangu

ngênênomi: nganèm- anèmi

ngên-angên: cipta

ngun-angun: ucap-ucapan, galak

ngancana: nyêmbah

ngancab: ngrangsang

ngincang: nincing

nguncang: nglunta

ngêncing: nguyuh

ngoncang: ambuntut, anggoncèng, nyoba, ambedhung, ambucal, nglangut

--- 553 ---

nguncang: ambuntut, anggoncèng, nyoba, ambedhung, ambucal, nglangut

nganir: ngicalakên

nganirakên: ngicalakên

ngênêr-ngênêr: nglêlêrês

nganaka: kados êmas

ngenaka: ngecani

nginakakên: ngecakakên

ngunakara: ngintên-ngintên

nginaki: ngecani

ngênakakên: ngèngingakên

nganaka warni: êmas sêpuh

ngande: damêl- damêl

ngendah: ngendahakên

ngandon: ngulah

ngandani: nyaèni

ngandoni: ngulahakên

ngèndêr: ngingêr

ngendrajala: kados pandung, nêlik

ngunadika: ngangên-angên

ngôndakara: pindha srêngenge

ngundul: mundul

ngandêli: alingan

nginte: ngincêng, nginjên, nglêrês, ngincêr

ngantên: ngantos

ngantun-antun: ngari-ari

ngantar: namèng, matang

ngintir: mili

ngantarala: awang-awang

ngantaka: mêjahi

ngêntak -êntak: ngantak-antak

ngêntal: nyêbrot, nyêndhal

ngantap: ngrangsang

nguntap: ngatêr

ngantapura: ing kadhaton

ngantya: ngantos

ngantyani: ngêntosi

ngêntyakên: nêlasakên

ngenas: ngrucat

ngênês: sêdhih, kêkês, nungkul, nglimpe

ngenasa: ngrucat

ngênêsi: ngêkêsi

--- 554 ---

nguniwèh: utawi

ngênèp: nglimpe

ngandha: ubêng, wêwêngkon

ngandhu: manjing

ngedhe: namèng

ngôndha: nyawa, acariyos

ngundha: nundha, nimbal

ngêndhih: ngêsuk, ngangkah

ngundhuh: mêthik

ngandhahi: mêtêki

ngêndhanu: andhêndhêng, anggamêng

ngundhondhe: ngundha- undha

ngindharat: tumurun

ngandhukur: ngrêgênêng, ngundhang-ngundhang

ngundhati: ngumpah-umpah

ngandhap-andhap: ngasor-asor

ngandhêmi: ngrungkêbi

ngandha-bu-hwana: jagat

ngandhang: ngalang

ngundhung-ngundhung: ngumpuk-umpuk

nganjar: sanjang

nganjor: ngidak, ngungkuli

nganjur: nyakiti, ngajêng, ngajênging baris

nganjuri: mangajêngi

nganjarakên: nanjangakên

nganjat: minggah, mangkat, ngonjot

nganjati: minggah, nginggahi, ngonjoti

nganjali: nyêmbah

nganjal: nyêmbah

ngunya: rumiyin, kina

nguniya: wiwitan

nguniyani: ngrumiyini

ngunyakên: ngungêlakên

nginum: ngombe

nganamwakên: namtokakên

ngantha: nglangkungi

ngindha: marna, ngèmpêr

ngêntha: nglangkungi

ngetha: ngreka, ngèmpêr

ngôntha: ngrupa

ngênthahasa: sarosa, kasêsa, tangginas, nglangkungi

ngênthasura: nglangkungi kêndêl

ngênthula: nglangkungi kuwat

--- 555 ---

nganthung: ngalangi

ngunang: susah

ngunêng: ngandhêg

nguninga: nyêrêpi, mariksa

ngoningi: nyêrêpi, marna

nguningha: waspaos

ngun-ngun: lêgêg

ngun-nguni: mangu-mangu

nguni-nguni: nguman-nguman, utawi

ngunêngi: ngandhêgi, ambêbêg

nguca: nyêmbah

ngacantya: nyaèni

ngacintrya: ngrêmêni

ngacintya: ngrêmêni

ngacari: ngaturi

ngucira: oncat

ngucrana: ngrêngga

ngucaranani: ngrênggani

ngucuri: ngêcuri

ngucurakên: ngêcurakên

ngucap: wicantên

ngucap-ucap: ngucap-ucap, ngrêraosi

ngucupi: nglêpasi, nyoroti, ngênêri

ngucumbi: ngrakiti, ngêmbari

ngacêmbang: ambèr

ngèr: ngantos

ngara: nêdya, wênês

ngare: siti lêmpar

ngira: nyipta, ngintên

ngèri: ngiwa

ngura: mudhar, ngambah, ngrêmêd, nyawur, amburak

ngure: mudhar, mêdhar, ngudhari, ngore

nguru: ngudhar

ngroh: ngubrês

ngarah: ngangkah

ngarihi: ngarih-arih

ngaruhi: ngaruhi

ngarah-arah: ngangkah-angkah

ngruhun: ngrumiyini

ngaruhuni: ngrumiyini

ngruhun-ruhunakên: ngungal-ngungalakên, ngrumiyin-rumiyinakên

ngari- ari: ngarih-arih

ngaruara: nywara

ngrahabi: ngalingi

--- 556 ---

ngaran: wasta, winastan

ngranuhi: mêwahi

ngarani: mastani

ngarèn-arèni: ngadhèni

ngrencoh: ngreyoh

ngrancana: nganggit, anggubah, ngrêngga, nyaèni, anggodha

ngrêncak: ngêjur, nyuwèk, ngicak- icak

ngrancang: ambadhèni, ngukir

ngrêncang: ngrêsiki, ngêncang

ngrante: nganggit

ngrantun: ngrangu, ngrandhat

ngrantam: nata, ngrancang, anggladhi

ngrantêg: iyêg, rêmpêg

ngranji: ngranjang

ngrunjah: andhupak

ngrênjak: ngicak-icak

ngrunjap: ngrujak

ngarcana: nyêmbah

ngracana: ngukir, nganggit, anggubah, nyaèni, ngrêngga

ngarcamana: rêraup, ngraup

ngracaba: nyaèni

ngrara: anggodha

ngarara: ngangkah- angkah

ngèri: ngantosi

ngrarah: ngubrês, ngupados, ngrisak

ngrêrah: ngupados, ngrisak

ngrêrêh: ngupados, ngrisak

ngrurah: ngupados, ngrisak

ngruruh: ngupados

ngrêrêhakên: nyarèhakên

ngurên: milalu, luwung

ngrurak: nunjang

ngrurêk: ngupêk

ngurudi: ngêlongi

ngraras: matut, damêl asri

ngêrasi: andêrêsi

ngrarasati: mêmatut manah

ngrarapu: nglêlipur

ngrarêmih: ngarih-arih, maripih, ngrungrum

ngrêrêmih: ngarih-arih, maripih, ngrungrum

ngêrêb: nunggêl, pamôngsa

ngrêrêb: nibani

ngrarêngih: ngidung

--- 557 ---

ngrêrêngih: ngidung

ngrarangin: ngungkung, ngrayêg, iyêg, rêmpêg

ngik: ngêrik

nguraka: nyêgah

ngarêki: nyakêti, muwugi, mrêpêki

ngrêktadewa: nyêmbah

ngarakêti: ngrakêti

ngrokos: nggragas, ngêkul

ngurud: nyuda

ngrudatin: sêdhih

ngarti: sumêrêp

ngerut: ngatut

nguruta: ngurut

ngerut-erut: ngatut- atut

ngartita: ngangên-angên, ngira

ngartati: sumêrêp

ngèrtali: toya tumampar

ngras: ngêras

ngrês: ajrih, giris, ngêrês

ngaras: ngambung, nyêmbah

ngaris: alon

ngiras: nigas, nyambi

ngurus: nata

ngarasa: ambênthuk, ngambung, ngraos, mambêt, anggêpok

ngurasa: ngrêsiki

ngarasah: nrasah

ngarêsi: ngajrihi

ngarusi: mrayogèni, nglabêti

ngarasakên: ngambungakên

ngrêsmèni: ngasrèni, ngrênggani, mantêsi

ngriwuk: ambarungi

ngrawat: ngêmu, nyimpên

ngrapit: asri

ngrawis: ngrajang

nguruwung: tumlawong

ngariloka: kadewatan

ngarêp: ngajêng

ngirup: ngêpang

ngirêp: kèndêl

ngrapu: nglipur

ngripu: nyatru

--- 558 ---

ngarêp-arêp: ngajêng-ajêng

ngrêpak: ngrisak

ngripta: nganggit

ngarêpan: ngajêngan

ngarip-arip: ngarêm-arêm

ngarêpakên: ngajêngakên

ngrêja: nyumbana, gumujêng

ngarêja: nyumbana

ngrujah: ngrucat

ngarjani: ngrahayoni

ngrajaniti: ngadili

ngrujak: ngilês

ngrujit: nacah, ngrajang, nyuwir

ngrajata: ambibrah

ngrajang: nacah

ngrêjang: numpang

ngrêjêng: anggujêg, ngudrêg, ngrêbat

ngêrjang: anjuwing

ngrujang: ngrujag

ngarêjang: nyumbana

nguraya: ngudhari, ngoremêdharakên, ambombrong

ngaryakkên: ngankunakên, andamêlakên

ngrêm: tilêm

ngrum: arum

ngarêm: nglipur

ngrima: anjambak

ngurema: ngore rambut, tumênga

ngrêmah: nyakot

ngramês: ngêjur, ngrêmêk, ngrajang

ngaramês: ngrêmêk, ngêjur

ngrêmpuh: ngrêmuk, ngrêmêk

ngrimpêk: ngrêmuk, ngrêmêk

ngrêmpak: ngrisak, ngrêmêk

ngrumpak: ngrisak

ngrumpaka: nganggit, ngrêngga

ngrêmpêk: ngrêmêk

ngrompak: ambegal

ngrumpuk: nangsun

ngrumpêk: numpêk

ngrampaka: nganggit, nyamplêki, nyamèni

ngrumapaka: ngrisak, ambibrah, anggodha

ngrêmpaki: ngrisaki

ngrampêd: nacah, ngrampid

--- 559 ---

ngrampêt: nacah, ngrampit

ngrampês: nrajang

ngrimpus: ngêrut

ngrempong: anjonjang, mincangakên

ngrimpung: mincangakên

ngrumpung: nyêmpal, anggowangakên

ngarêmi: nglipuri, ngayêmi

ngrêmbun: asêmi, ngrêmbyung, ngradon

ngurambat: mrambat

ngrêmbut: ngrêbat, anjumput

ngrêmbuti: ngrêbati, anjumputi

ngrambang: ngambang

ngarambang: ngambang

ngurambang: ngambang

ngrimong: ambarong, akêmul

ngrumung: anggrumung

ngrug: ngrisak

ngarug: nunjang

ngurag: anggagrag

ngaraga: anggêpok, ing awak

nguraga: mantêsi

ngrêgih: ngrogoh

ngragancang: ngrangap

ngrêgêp: nyêpêng

ngragadha: nglêgakakên manah

ngrèb: anggêbèl

ngraba: kumêbul

ngrêbda: andados

ngrabasa: ngrisak, anggêpok, mimiti, nêmbe, andadar

ngaribawa: mrabawa

ngarang: susah, angagrag, gagrag, gogrog, naksir, ngrêngga

ngaring: ngayêm

ngiring: iringan, nglirik, ngiring, dhatêng iringan, ngantuni

ngurêng: ambasêngut, umplêng

ngurung: ngungkung, anggêdhong

ngrênga: mirêng

ngrêngan: cêcukulan

ngrêbên: mirêng

ngiri-ngirim: sêkar irim-irim

ngringring: ngrintih

ngringkuk: ambrêngkut, mungkuk

ngrangkud: ngrasuk, anggulung

--- 560 ---

ngrangkut: ngrasuk, anggulung

ngrêngkul: ngrangkul

ngrangtêg: ngungkung

ngrangya: mirêng

ngrêngya: mirêng

ngrênggut: anjambak, nyêbrak

ngarênggut: anjambak, nyêbrak

ngrênggêp: nyêpêng, ngangge

ngarungi: ambarungi

ngiringi: dhatêng iringan

ngrêngêng: mirêng

ngrêngih: ngidung, ngrêrintih

ngirang-irang: ngêngirangi

ngirang-irangi: ngêngirangi, ngisin-isin, ngelikakên

ngerang-erang: ngisin-isini

ngka: êngka

ngke: ingke

ngeka: miji, mandamêl

nguku: nyundêp

ngokih: ngungsêd, ngangkah

ngukih: ngungsêd, ngangkah

ngkan: êngkan

ngikuniti: ambuntut gajah

ngêkêr: nyimpên

ngukir: ngukir

ngukuk: ngakaka

ngikêt: nangsuli, nganggit, ngonce

ngikut: andhêsêk

ngikis: nakêr

ngaksi: ningali

ngèksi: ningali

ngaksih: ningali

ngakasi: ambakuhi

ngikisi: nakêri, magêri

ngêkêsi: nglunasi

ngaksya: tingal, ningali

ngaksama: ngapuntên

ngakas-angkas: ngancam-ancam

ngikal: narik, nguwêt tangsul

ngêkêlakên: ngêkêsakên

ngekapada: asuku tunggal

ngadu: ngabên

ngêdoh: nêbih

ngada-ada: ngirid, ngadêg-adêg

ngadi-adi: kang adi-adi

--- 561 ---

ngade-ade: damêl-damêl, dêdamêlan

ngadani: nyaèni

ngudani: nyêrêpi, nyoroti, anjawahi

ngidan-idan: anggêgila

ngadandana: adandos

ngudannya: nguningani

ngadar: ngasorakên

ngadêr: anjêjêr

ngudara: mêtêng

ngudaraga: ngangge sarwa anyar, agêgônda

ngadiraga: ngangge sarwa anyar, agêgônda

ngadaragi: ngangge sarwa anyar, agêgônda

ngadiragi: ngangge sarwa anyar, agêgônda

ngudakani: ngilèni toya

ngudadi: pindha sêgantên, sêgantên

ngadadakan: andadak

ngaduwung: nalôngsa

ngêdya: ing pundi

ngudya: ngumbar

ngudaya: sêgantên, sakathahipun

ngadiyah: nglangkungi

ngadya-adya: èstri

ngudyana: nglangkungakên

ngaduyasa: prang tandhing, ngabên pêrang

ngadêg: ngadêg

ngudang: ngudang, ngidung

ngidungi: mêmujèkakên

ngidung-ngidung: ngura-ura

ngêt: singsêt

ngata: nuli-nuli

ngêti: ngêwêng

ngatahar: anjêgrig

ngatar: mubal

ngatara: nglela

ngutara: ngalèr

ngatirah: ngêmu êrah, ambranang

ngaturi: ngupapèni, ngaturi

ngatêrakên: ngatêrakên

ngatar-atar: mubal- mubal

ngatak: nganggêp

ngatakya: nglampahi

ngatakya-takya: nglêlampahi

--- 562 ---

ngutus: ngèngkèn, akèn

ngutsaha: anggaota

ngatasi: ngatasipun

ngatipa: ngrangkêpi, nungsun

ngutpana: mêndhêt

ngutpala: mêthik

ngêtêpêng: anggamêng, ngêncêng

ngutug: kumêlun

ngatibing: sêsimping, mèthok

ngitung: anggêlar

ngêsa: nunggil

ngisu: latu upas

ngusa: ngambung, nanduki

ngusi: ngungsi

ngusaha: anggaota

ngasih-asih: mêmêlas

ngasihani: mêlasi

ngusana: ngambung

ngascaryani: ngerami

ngosèr: ngusar, botên kêndhat

ngucir: ngungsir, amrih, ngêsuk

ngasura: dewa, danawa

ngusira: ngungsir, amrih

ngosèrakên: ngusarakên

ngasrêpi: nyirnakakên

ngasik: kang birahi

ngèski: birahi

ngisêk-isêk: mingsêk-mingsêk

ngasut: nyurung, ngêmor, nyarub, nyurab, ngulêt, lajêng, anggubêd, nêrus, mulêt, ulêng-ulêngan, ambubul

ngusut: anjalêbud

ngèstu: nyêmbah

ngastita: nyandhak

ngastutya: nyêmbah

ngastawa: nyêmbah, muji, ngèstokakên

ngèstupada: nyêmbah

ngisis: têlas

ngêsêsan: kêmpusan

ngiswa: ngraup

nguswa: ngambung, ngangge, ngrêngga, nyungkêmi, nguswakên, ngrakitakên

nguswan: ngambung, ngagar

--- 563 ---

nguswakên: mêdharakên, ngêmpakakên, ngambêtakên, ngrakêtakên, nganggèkakên

ngaswapu: ngèswapa, mangku

ngiswapu: mangku

ngasewawa: sarimbitan

ngisêp: ngambu, ngambung, rumêsêp

ngasêpi: ngukusi, ing sêpên

ngisapu: mangku, ngrangkul

ngisapwa: mangku

ngisêpi: ngambungi

ngusapujêng: ngujung

ngisyas: têlas

ngasmara: kasêngsêm, prihatos, ing papan

ngêsum-êsum: anjalêbudi

ngisab-isab: ngeram-eram, nisthakakên

ngisab-isabi: ngebat-ebati, nisthani

ngastha: molu, mara wolu

ngistha: ngukêl, anggêlung

ngisthi: nyipta, nêdya, amrih

ngèsthi: ngesthya, nyipta

ngasthaka: anggayuh

ngasthawa: nyêmbah

ngisthawa: nyana

ngasthami: nêsthawolu

ngasthamika: nêsthawolu

ngês-ngêsên: kamikêkêsên

ngasongi: ngungkuli, nyoroti

ngwa: kula

ngwe: sadintên sadalu, raintên, srêngenge

ngawe: ngawe

ngawih: nglangkungi

ngawèh: nyukani

ngiwêh: ngêpêng

nguwuh: mungêl

nguwahi: ngoncati

nguwuhi: ngundhangi

nguwahi: ngoncati, ngulapi, ngrênggani, ngewahi

ngawu-awu: ambêbeka, nyênyukêri, mariwih

ngawin: ngampil, nikah, nyumbana

ngawên: ngrêngga

--- 564 ---

ngowani: ngoncati

nguwunakên: nyandèkakên

ngawun-awun: anggrêmisi, ngêpyuri, anggêgubêl, ngêbun-êbun enjing

ngawanda: sumilak

ngawandha: andhêndhêng, anggamêng

ngawèr: mrambat

ngawara: ngalingi

ngawera: miyarakên

ngawuri: ambelani

ngawrin: mêdosi

ngawêri: mambêngi, ngadhangi, ngalingi

nguwir-uwir: rowang- rawing, pating saluwir

ngawurywakên: ngajêngakên

nguwak: nguwalakên

ngwaka: kados pundi

ngowak-awik: ngawud-awud

ngawuk-awuk: ngrêrisak, alub- alub

ngiwad-iwud: ngawud-awud

ngiwad-ngiwud: nyampe-nyampe, ngriwad-ngriwud

ngawat: ngawit

ngawit: nguwiti

ngiwat: nyêndhal

ngwatu: sela

ngawetan: mangetan

ngawati: ngapit-apiti

ngawas: maspaosakên

ngawis: ngawis, ngarang, ngetang

nguwos: ngubrês

nguwus: sampun

ngawasa: mawas, misesa

nguwus-uwus: srêngên

ngawêsi: anggirisi, ngajrihi

ngawêsakên: anggirisakên, ngajrihakên

ngewal: anggèndèng

ngawaya: ngawe

ngawayawa: ngawe-awe

ngawug: ngunggar

ngawag: ngawur

ngawag-awag: ngawur-awur

--- 565 ---

ngawug-awug: ngunggar-unggar

ngwang: kula, klèwèr

ngawung: ngabên

ngwangi: dalu

ngwangwangi: wangi

ngiwung: ngawud, ngawur, ngiwud

nguwêng-nguwêng: awang nguwung

ngelong: sayah, angèl, kangèlan

ngol: mulêt, ngrangkul

ngala: mirantosi

ngela: sayah, angèl

ngola: mulêt, ngrangkul

nglih: lêsu, alum, kangèlan, titis, prihatos

nglêh: lêsu

ngalah: ngawon, ngrucat

ngalih: ambalik

ngêlih: lêsu, alum, kangèlan, tipis, luwe

ngulah: ngulah, anggêlar, nata

ngulih: mikantuk, mulih

ngulaha: ngêtrap, ulah

ngulah-a: nyolahakên

ngalihakên: ngasorakên

ngêlih-êlih: nglêntrih, alêsu, asusah, susah, lêsu-lêsu

ngulih-ulih: mêmulih

ngala-ala: ngawon-awon

ngêla-êla: milala, ngalêm

ngalualam: nyulam

ngalahya: ngêlangi

nglêhêng: milalu

ngalun: pindha alun, ambe

ngêlên: ngulu

ngulun: suwita

ngilani: ngewani, ngrênggoni, mutungi, malêri, maleroki

ngulani: ngawulani

ngloni: ngêlon-loni

ngilèni: nglintoni, nêmpahi

ngulunan: ngawula

--- 566 ---

ngalin-alin: nusahakên

nglancari: nglêkasi

ngalincam: nglinyam

nglindhih: numpang, ngatut

nglindhihi: numpangi

nglanjak: ngatut

ngulanthe: gulathe

ngolaca: sumorot

nglari: ngupados

nglare: tumanduk

ngulari: ngupadosi

ngliripakên: nowongakên

nglorog: nglarag

nglurug: ngurugi

nglorogi: norogi, nglaragi

nglarung: ngèli, nglabuh

nglêk: sêkêl

nglaksa: nglêpasi

nglud: ngungsir, ngêsuk, tumut, ngêmor, nungka

ngêlud: ngungsir, ngêsuk, tumut, ngêmor, nungka

ngèlêdya: ngilês

ngiladuni: ngèlmi petangan

ngalad-alad: malad-malad

ngêlat: ngêrêt

nglès: oncat

ngêlas: miji

ngêlês: nyakêt

ngliswani: nglingsèni

nglesani: ngrêgêdi

ngalesani: ngrêgêdi

ngalasi: nuwuhi

ngilwan: ngilèn

ngulwan: ngilèn

ngliwêt: anggodhog

ngulul: andudut

nglalu: ngenggalakên, andarung

nglila: ijèn

nglela: ngegla

ngulul: ngrêngga

nglulun: anggulung

nglalana: nglêlana

nglêlintrih: kados rêmbulan sakit, nglayung

nglêlêntrèh: kados rêmbulan sakit, nglayung

--- 567 ---

nglalare: ngangkah

ngolakên: mulêtakên

nglêlêbar: ambêbuyar, nglêlungse

nglêlêbi: ngrandhati

nglalangên: ambêbingah

ngulilingi: ngubêngi, ngidêri

ngalap: mêndhêt

ngulap: ningali

nglêpih: lumuh

ngulap-ulapi: ambucal-bucali, nyawang-nyawangi, ngêrut-êruti

ngulapakne: murihakên, mratikêlakên

ngilêp-ilêp: nyênyilêp

nglayu: nututi, nglari

ngalaya: anjajah, ngidêri, midêr, sêmu, alum, têngange

nglayoni: nututi

nguluyakên: ngalalakên

nglayadi: nuwèni

nglayat: kesah

nglayang: mibêr

ngulung: anggulung, akungkum

nglimur: ngarih-arih

nglampu: milalu

nglimput: ngèbêki, nyarambahi, ngalingi, nungkêbi, ngêmput

nglampus: mêmêjah

ngalimi: ngapuntên

nglêmbana: anggunggung, muji

ngalêmbana: anggunggung, muji

nglêmbara: mabur

nglumbari: ngèbêki

ngalimbêk: ngalemprak

nglamong: ngame

nglamu: ngame

ngulig: mulasara, ngulah

nglaga: nglawan

ngligêr: ngingêr

nglugas: nglukar

nglugasi: ambalêdhèhakên

nglêbur: ambadhar, ngrisak

ngalabi: ngambèri, ngêlèbi

ngalub-alub: nyênyumuki, nyoba-nyoba

--- 568 ---

ngêlathak: anggêlathak

ngling: wicantên

ngaling: nganyutakên

ngêlung: kados êlung, manglung

ngulung: salit

nglangêni: ambingahakên

nglungka: ambrangkal

nglangut: tanpa wangên

nglangit: kang langit

nglangsarira: alum

nglanglangi: ngubêngi

nglongjiwa: alum

ngalênggêr: lêgêg, ngluhur, nganggêk, kanggêk, ambrêgêgêg

nglênggak: nglênggak

nglênging: lurus, manglung

ngalangi: ngadhangi, ngêlangi

nglêngela: ngegla

nguling-nguling: ngulintiran

ngulêng-ngulêng: ngudrêg-udrêg

ngiling-ilingi: ngiling-ilingi

ngapa: ngabah-abahi, punapa, anggawêri

ngupa: mrayogi, ngulah

ngupi: wigar

ngupihi: ngêjum

ngupih-upih: ngêjum

ngapuhara: mêkasi

ngapèn: ngalingi

ngapana: nglêngkara

ngapuni: ngoncati

ngapèn-apèn: ngaling- alingi, nawing-nawing

ngapindhung: nyumbana

ngapendhang: nyumbana

ngapendhung: nyumbana

ngapinêng: ngampêt, pijêr kèndêl

ngupacara: nyêmbah

ngupacarana: ngrêngga

ngapicala: nyumbana

ngèpêr: nyimpên

ngupir: nyuwir

ngupir-upir: nyênyuwir

ngapirwa: ming kalihi

nguparêngga: ngrêngga

ngupêrêngêng: mrayogi utama

ngipak: ngidak

ngipik: mupu

--- 569 ---

ngêpuk: nglêmpakakên, ngênês

ngupuk: mijêt

ngupuk-upuk: mijêt-mijêt

ngupakara: anggulawênthah, ngrêngga

ngipak-ipak: ngidak-idak, lembak-lembak

ngupaksama: ngapuntên, ngormati, ambagèkakên, ngrêrapu

ngupadi: ngupados

ngupadrawa: mêmule, mulasara

ngapit: mahat

ngapti: ngajêng

ngapita: anggoyang

ngupata: nyupaosi

ngapti-apti: ngajêng-ajêng

ngupatani: nyupaosi, ngipat-ipati

ngapiti: manjawati, anjiwiti, ngapiti

ngaptyani: ngajêngi

ngapus: nganggit, nangsuli

ngupasanta: nyaèni, mamule, ngarih-arih

ngupasônta: nyaèni, mamule, ngarih-arih

ngapsara: dewa

ngapsari: widadari

ngupasarana: anggêganjar, angganjar

ngupasadana: malungsung

ngupasaddha: ambêbingah

ngapusi: nangsuli, andorani

ngapus-apus: nganggit-anggit

ngupasama: ngapuntên, ngasih-asih, ambagèkakên

ngupasoba: nyuba-nyuba

ngupasuba: nyuba-nyuba

ngapilangêh: ngraras

ngapilangên: nyumbana

ngapilangêng: nyumbana

ngêpêp: ngêdhêm

ngèpi: nyêbari

ngapidhudhuk: nyumbana

ngupaya: amrih, ngupadosi, maeka, pirantos, paèkan

ngêpyak: ngundhang

--- 570 ---

ngupama: ngupamèkakên, ngambaèkakên

ngupami: ngupamèkakên

ngupamoga: nyuba-nyuba

ngapung: munggêl, jumodho

ngodho: ambirat, mrungga, lêgèh

ngodha-odha: ngubak-ubak

ngawaka: nyakêt

ngadhakya: nyêlak

ngidhukus: sidhêkus, andhêkêm

ngudhukus: ngringkus

ngadhasta: nistha

ngadhawa: nanggoni

ngudhili: anggawêri, mikantuki

ngadhêp: ngadhêpakên

ngidhêp: mituhu, ngatingal

ngêdhap: gêbyar-gêbyar

ngidhupuh: andhepok

ngidhêpi: ngèstokakên

ngudhodha: nyênyawuk, ngobak-obak, kêkobok, mijêti

ngidham: nyidham

ngadhobyah: ngadhèdhèr

ngadhanga: ngadhang

ngaji: anggêguru, nêmaha, ngurmati, nuju

ngeja: ngegla

ngujani: taman

ngujanèni: ngepahi

ngajar: mituturi, mulang

ngujara: mulang

ngujari: ngungêl-ungêlakên

ngujar-ujar: nguman-uman

ngejawantah: ngatingal

ngujiwat: malerok

ngujiwati: maleroki

ngujwala: sumorot

ngajaja-jajarngajajar-jajar. : nyêlèntrèng

ngajya: anggêguru

ngajaya: ngunggulakên

ngêjum: nata

ngajêng: nyaèni

ngujung: mojok

ngya: kula

nguyu: ngrêngga, anggayuh, ngrangsang, ngrangkul

--- 571 ---

ngayah: ngawur, kados wêsi, anggayuh, ing damêl

ngayuh: ngrangkul, ngukêl, anggayuh, ngrangsang, nyandhak

nguyu-uyu: ngrêrênggu, jumurung

ngayun: ngajêng

ngayuni: ngajêngi

nguyuni: ngimpuni

ngayun-ayun: ngajêng-ajêng

ngayat: ngangkah, mênthang

ngayut: malang, mikut

ngayati: ngagagi, ngadani, ngajêngakên

ngayutakên: malangakên

ngaywani: nyaèkakên, mrayogèkakên, ngaturi wilujêng

ngyal: sayah

ngayap: anggêbug, nyowan

ngayaya: akusung- kusung

ngayyani: nyaèni, ngrukti

ngayyadi: nyaèni, ngrukti

ngayyasi: maesi

ngayam alas: nusup wana

ngayam-ayam: ngancam-ancam, ngajap-ajap, ngajêng- ajêng

ngayubagya: anjurungi

ngayang: aling-alingan, ngawin, ngrosani

ngiyêng: tansah, tangis kang botên kèndêl-kèndêl

ngiyung: ngubêng

ngayêngi: ngidêri, mangsuli

ngayangan: nglangut

ngunya: ngungêlakên

ngênyangi: ngêmpèngi

ngênyari: nyoroti, madhangi, nyirati, anggêbyari

nganyut: nglarut, ngèli, ngèlèkakên, nglabuh, nyêlub

nganyut-anyut: ngerut-erut

nganyum: ngêkum

ngêm: ngêkum

ngama: nyakajêng

--- 572 ---

ngima: kados mega

ngêmu: ngêndhong, ngêmut, ngêmu, ngêmbêng

ngamah: ngambah, ngampah, ngamuk

ngamah-amah: ngumpah-umpah, ngungêl-ungêlakên, ngêrik-êrik, mangap-mangap

ngamah-amaha: ngumpah-ngumpah, ngungêl-ngungêlakên, ngêrik-êrik, mangap-mangap

ngamun: ngumpah-umpah

ngamun-amun: ngungêl-ungêlakên

nguman- uman: ngumpah-umpah

ngangêr: ngrungrum, amrih, ngarih-arih, ngênêng-ênêngi, ambagèkakên

ngimêr: anggêbêg, anggayêr, ngèmpêr

ngimur: nglipur

ngêmuri: ngalingi

ngamêri: nglêlêmêsi

ngimuri: nglipuri

ngamêr-amêr: ngrungrum, ngarih-arih

ngimêr-imêr: anggêgêbêg, ngèmpêr-èmpêr

ngumêk-umêk: ngobak-obak, ngombak-ombak

ngumudaka: mangajêng

ngamat: ngampat

ngêmit: nrasah

ngumêt: andhêlik

ngumuti: mêthili

ngamat-amat: ngampat-ampat

ngumala: mradapa

ngimpun: ngumpulakên

ngêmpan: mangsah, masang, jalak angloloh

ngampar: nyambêr

ngampir: mampir

ngimpêr: mindha

ngèmpêr: mindha, nyami

ngimpêri: nyamèni

ngèmpêri: nyamèni

ngumpêt-umpêt: andhêdhêlik

ngampiti: nglêpasi

ngampêlu: ngrêmpêlu

ngompèng: numpang

ngempong: numpang

--- 573 ---

ngumpang: numpang

ngompèng-ompèng: nênumpang

ngompèng-empong: nênumpang

ngumpang-umpang: nênumpang

ngamba: ambèr

ngambu: ngambêt, ngambung

ngimba: ngèmpêr, ing alis

ngemba: ngèmpêr

ngomba: ngilês

ngambah: ngidak

ngambêh: ngambêt

ngêmbahi: ngimbêti

ngêmbun: mundhing

ngambur: nyêbar

ngumbar: ngure

ngambara: awang-awang, ing awang-awang, mabur

ngumbara: mabur, nguja, ngumbar

ngêmbari: nandhingi

ngambak: sumawur, ngumbuk, jêjêl, tanpa sêla

ngombak: ngalun

ngambak-ambak: ngumbuk-umbuk, ngantak-antak

ngambêk- ambêk: sumawur

ngambat: ngèmbèt, ngampat, malembang, nyarampat

ngambêt: ngambêt

ngêmbusa: angot

ngambil: mêndhêt

ngimbal: nglunta

ngambul: nglawan, napung, ngêpung, ambantu

ngêmbul: nglawan

ngambula: napung

ngambuli: nglawani, ngrubuti

ngêmbali: nglawani

ngêmbuli: nglawani, ngêpungi

ngambang: tumimbul, mêkar

ngêmbêng: ngêmu

ngumbang: ngumukakên

ngambêngi: malangi

ngambêng-ambêngi: mêmalangi

ngaga: mêmanuki

ngêgêh: sagah

ngagra: mucuk, ing pucuk

--- 574 ---

ngêgati: têngêran

ngiglak: nglela

ngagyati: ngêgèt- gèti

ngagêm: nyêpêng

ngêgêng: tabêri, anggung

ngibu: ambiyung, ing biyung

ngabuhaya: amboyong

ngêbun: kados êtaping

ngobar: ambêsmi

ngiburi: ngopèni

ngêbak: nrajang

ngêbêk: kêmul, banjir, jêjêl

ngibêki: ngêbêki

ngabêkti: nyêmbah

ngêbat: nyabêt, nrajang

ngobat: niyut

ngubat-abit: ngobat-abit

ngubal: ngungas

ngobal-abil: ngumpah-umpah, ngodhal-adhil

ngubaya: anjangji

ngabyar: anggêlar

ngabyari: anggêlari

ngêbyak: ngrobyok, nyêmpyok

ngêbyok: nyêmpyok, nyabêt

ngabyati: ngawrati

ngêbi: ngaubi, ngandhapi

ngêbêb: ngokob

ngêmban: pangauban

ngêbang: gêbang, ngudang, ngagag, ngakah

ngibang-ngêbang: ngagag-agag, ngêngudang

nguthuh: nglalêr

ngithar: andarung

nganga: samukawis

ngingi: anggodha

ngêngah: nyêgah

ngangah-angah: ngôngsa-ôngsa

ngungun: lêgêg

ngangirêp: nyêmoni

ngangrangcawi: rêrênggan

ngangku: ngangkah

ngangkuh: ngangkah

ngingkini: nusahi

ngongkrah-angkrèh: ambalengkrah

ngingkrang: ngêdhangkrang

--- 575 ---

ngangkak-angkak: ngagak-agak

ngingkud: andhêsêk, ngrupêk, nyuda, ngoncat

ngungkad: andhungkar

ngangkat: anjunjung

ngangkas: nglêrês

ngingkis: nyamur, miyak

ngangkas-angkas: nglêlêrês, nyadhang-nyadhang

ngingking: meme

ngungkung: ngungkung

ngingis: ngatingalakên

ngungas: ngambus

ngungsi: ngungsi

ngangsêh: bandang, mangsah, majêng

ngungsiha: ngungsi

ngungsir: murugi, ngêsut, murih, mênging, nglarag, ngupados, ambujêng, amrih, dumunung

ngangsur: ngunjal, ngonjot

ngingsêd: ngoncat

ngangswèni: nyalahi

ngingsêp: nêsêp

ngèngsêp: sumungkêm

ngangsya: majêng, mangsah

ngungsya: ngungsi

ngingsêg-ingsêg: mingsêg-mingsêg

ngunguwang: sumorot, gumêbyar

ngunguwung: sumorot, gumêbyar

ngingêl: anjungkêl, anjungkêlakên

nganglare: ngangkah, anggodha, nyakiti, ngengingi

ngunguluwung: gumrumung

ngôngja: anjêmpalik

nganggah: ngangkah

nganggêh: nganggêp, mêthuk, ngangkah, mrênah

nganggêhi: nganggêp, ngêkahi

ngunggar: ngungkad, ngudhal, ngumbal, nênangi

ngingsut: nglirik, ngujiwat

nganggitu: momor

ngunggut-unggut: anggêtêm-gêtêm, nginggit-inggit

ngingguti: ngujiwati

nganggas: nantang

ngunggul: lumawan

--- 576 ---

nganggya: ngangge

nganggêngi: ngasringi

ngangêthip: ngangêdhap

ngungang: ningali, ngungak

ngungong: ningali

ngingring: maripih

ngongongkal: andhungkar

tamat