Warayagnya, Padmasusastra, 1898, #147

JudulCitra

Warayagnya

1. Dhandhanggula

1. warayagnya wêdharing palupi | pinandara macapat sarkara | ing nalika panitrane | Sênèn ping piku[1] likur | sasi Saban dhêstha Be warsi | sangkala: nyatur slira | mulang marang sunu |[2] Jêng Gusti Pangran Dipatya | Arya Prabu Prangwadana: kang amarni | winahya mring pra putra ||

2. kakung putri ing rèh palakrami | sumawana kang samya jêjaka | lamun têmbe pikramane | aywa tinalyang wuwus | wasitane mêngku pawèstri | ywa dumèh yèn wong priya | misesa andhaku | mring darbèkirèng wanudya | palakrama nalar lan kukum kang dadi | yèn tinggal têmah nistha ||

3. wuryaning rèh priya kang rumiyin | lamun arsa angupaya garwa | dèn patitis pamilihe | aywa kasêsèng kayun | bokmanawa kaduwung wuri | ya bênêr yèn wong lanang | wênang duwèkipun | rabia ping pat sadina |

--- 39 ---

kêna uga wuruk karêpe pribadi | nanging aywa mangkana ||

4. dadi nora nana ala bêcik | ngilangakên istiyaring gêsang | yèn ngarah apa tekade | andarung kadalurung | ngèlmu sarak dèn orak-arik | buwang ajining badan | lumuh rèh rahayu | tur upama kalakona | kasangsara kaduwunge anêkani | manglah nênutuh driya ||

5. aja nganti kang mangkono kaki | bêcik apa cinacad sasama | wong gêndhak kalakuane | sapa kang duwe sunu | wadon awèh sira rabèni | kiraku nora ana | kajaba kêbutuh | ala rinabenan koja | bêcik băngsa wit tan darbe putu êncik | mung iku ciptanira ||

6. kawruhana kaduwunging ati | jalarane mung patang prakara | wong anom dadi brangtane | dhingin myat warna ayu | kapindhone melik wong sugih | kaping tri kawibawan | lan kaping patipun | kêna sambang sarawungan | rokok kinang winèhkên lan ujar [u...]

--- 40 ---

[...jar] manis | rinukêt mrih asmara ||

7. wêkasane ya kêna sayêkti | ngadatira wong anom mangkana | kèh rabi dudu niyate | yèn kêna sutaningsun | arabia jalaran bêcik | aja rabi pasogan | nistha yèn dinulu | angapêskên yayah rena | kawruhana manungsa nèng dunya iki | yèn kêna kang tinêdha ||

8. ingkang dhihin rahayuning dhiri | kinalisna sakèhing prakara | myang saksêrik sêsamane | kapindho badanipun | aywa kambah barang panyakit | kaping tri aywa tansah | susah manahipun | kaping pat arsa darbea | anak lanang kang mursid minăngka wiji | dawakkên turunira ||

9. mula nora gampang wong arabi | kudu milih wanudya kang kêna | ginawe rewang uripe | sarana ngudi tuwuh | lan ngupaya kang sandhang bukti | wêwilangane ana | catur upayèku | yogyane kawikanana | dhihin bobot: pindho bèbèt ping tri bibit |

--- 41 ---

kaping pat têtariman ||

10. papat iku ya uga akanthi | dhingin warna kapindhone brana | kaping tri kawibawane | papat pambêkanipun | êndi ingkang sira sênêngi | aja nganti angawag | manawa kaduwung | karana milih wanudya | nora kêna dèn mupakatkên sêsami | wurukna karsanira ||


pitu. (kembali)
pitu.
§ = 1784 [Sengkalan: nyatur slira mulang marang sunu (Sênèn, 27 Saban 1784 A.J.), sic. seharusnya: Sêtu, 27 Saban 1784 A.J., Sabtu, 3 Mei 1856 A.D.]. (kembali)
§ = 1784 [Sengkalan: nyatur slira mulang marang sunu (Sênèn, 27 Saban 1784 A.J.), sic. seharusnya: Sêtu, 27 Saban 1784 A.J., Sabtu, 3 Mei 1856 A.D.].