Darmaduhita, Padmasusastra, 1898, #1346

JudulCitra

Sêrat Darma Duhita

Kasambêtakên dados Wulang Putri.

--- 141 ---

1. Kinanthi

1. dene ta pitutur ingsun | marang putraningsun èstri | dèn eling ing aranira | sira pan ingaran putri | kang aputih kang sanyata | tri têtêlu têgêsnèki ||

2. bêkti nastiti ing kakung | kaping têlune awêdi | lair batin aja êsak | nglakoni tuduhing laki | laki ciptanên bêndara | mapan wong wadon puniki ||

3. wajib manut marang kakung | aja pisan amapaki | marang karêpe wong lanang | sanadyan atmajèng aji | alaki lan panakawan | sayêkti wajib ngabêkti ||

4. kalamun wong wadon iku | angrasa mêngku ing laki | ing batine amarentah | rumasa sênêng mring laki | nora rumasa wanodya | puniku pan kaking laki ||

5. iku wong wadon kêpaung | bingung binglêng kênèng pêning | tan wurung dadi ranjapan | ing dunya tumêkèng akir | dadi [da...]

--- 142 ---

[...di] intiping naraka | kalabang lan kalajêngking ||

6. ingkang dadi kasuripun | sajroning naraka benjing | iku wong wadon candhala | kang tan bisa amêrangi | ing nêpsu kalawan hawa | amarah kang dèn tut wuri ||

7. iku poma wêkas ingsun | anggonên pitutur iki | dèn wêdi ing kakungira | aja dumèh sutèng aji | yèn sira nora bêktia | ing laki tan wurung dadi ||

8. gêgawa mring rama ibu | kurang pamuruking siwi | iku tarkane ngakathah | panêdhaning sun sadêmi | maring Allahutangala | miwah mring Rasullollahi ||

9. ing sakèhe putraningsun | èstri kanggoa ing laki | kinasihana ing priya | lan padha bêktiyèng laki | padha lakia sapisan | dipun kongsi nini-nini ||

10. maksih angladèni kakung | sartane dipun wêlasi | aoyoda arondhona | warêga amomong siwi | lan nini pitutur ingwang | estokê lair batin ||[1]

--- 143 ---

11. lawan ana kojah ingsun | saking eyangira swargi | pawèstri elinga sira | lamun ginawan dariji | lêlima puniku ana | dununge sawiji-wiji ||

12. jêjêmpol ingkang rumuhun | panuduh kang kaping kalih | panunggul kang kaping tiga | kaping pat dariji manis | dene ta kang kaping lima | wêkasan aran jêjênthik ||

13. kawruhana karsanipun | mungguh sêmune Hyang Widhi | wong wadon wus ginawanan | dalil panggonaning èstri | iku wajib kinawruhan | karêpe sawiji-wiji ||

14. mula ginawan sirèku | jêjêmpol marang Hyang Widhi | dèn kayêm pol manahira | yèn ana karsaning laki | têgêse pol dèn agampang | sabarang karsaning laki ||

15. mula ginawan panuduh | aja sira kumawani | nikêlkên tuduhing priya | ing satuduh anglakoni | panunggul pan ginawanan | iku sasmita sayêkti ||

16. prihên ta karyane unggul |

--- 144 ---

miwah lamun apêparing | iya sira unggulêna | sanadyan amung sathithik | wajib sira unggulêna | mring guna kayaning laki ||

17. marmane sira puniku | ginawan dariji manis | dipun manis netyanira | yèn ana karsaning laki | apa maning yèn angucap | ing wacana kudu manis ||

18. aja dhoso amarêngut | nora mêrakakên ati | ing netya dipun sumringah | sanadyan rêngu ing batin | yèn ana ngarsaning priya | bungangên[2] ajana kari ||

19. marmane ginawan iku | iya dariji jêjênthik | dipun athak aithikan (= thak thik) | yèn ana karsaning laki | karêpe athak ithikan | dèn tarampil barang kardi ||

20. kalamun ngladèni kakung | dèn kêbat nanging dèn ririh | aja kêbat garobyagan | drêg-êdrêgan sarwi cincing | apan iku kêbat nistha | rada angoso ing batin ||

21. poma-poma wêkas isun[3] | marang putraningsun èstri |

--- 145 ---

iku padha dèn anggoa | wuruke si bapa iki | yèn dèn lakoni sadaya | anganggo pitutur iki ||

22. si bapa ingkang ananggung | yèn dèn ago[4] kang wêwêling | wus pasthi amanggih mulya | ing dunya tuwin ing akir | lan aja manah nalimpang | dipun tumêmên ing laki ||

23. dèn bandhunga sanga likur | tyasira aja gumingsir | lair batin aja êsak | angladèni maring laki | malah sira ngupayakna | wanodya kang bêcik-bêcik ||

24. parawan kang ayu-ayu | sira caosna ing laki | mangkono patrape uga | ngawruhi karsaning laki | pasthi dadi ingkang trêsna | yèn wong lanang dèn turuti ||

25. yèn wong wadon ora asung | bojone duwea sêlir | miwah lumuh dèn wayuha | yaiku wadon panyakit | miwah tan wruh tatakrama | dalil kadis tan udani ||

26. pêpadhane asu buntung | cèlèng gotèng pamanèki | nora pantês pinêdhakan |

--- 146 ---

nora wurung mêmarahi | dèn dohna pitung bêdahat | aja nêja duwe pikir ||

27. kaya ta mangkono iku | balik kang dipun nastiti | marang wuruke si bapa | darapon manggih basuki | kaya ta yèn maca layang | tingkah wanodya puniki ||

28. pagene tan nêdya tiru | kalakuane pawèstri | kang kinasihan ing priya | apa pawèstri parunji | miwah ta èstri candhala | apan nora kêdhah-kêdhih ||

29. ingkang kinasihan kakung | kabèh pawèstri kang bêcik | kang nastiti marang priya | dene èstri kang parunji | candhala pan nora nana | dèn kasihi maring laki ||

30. mila ta kêrêp rinêmbug | dadine wong wadon iki | tanpa gawe maca layang | tan gêlêm niru kang bêcik | mulane ta putraningwang | poma-poma dipun eling ||

31. marang ing pitutur ingsun | muga ta Hyang Maha Suci | nêtêpêna elingira | marang panggawe kang bêcik | dèn dohna panggawe [pangga...]

--- 147 ---

[...we] ala | siya-siya kang tan bêcik ||

32. titi tamat layang wuruk | marang putraningsun èstri | Kêmis Pon ping pitu Ruwah | Kuningan Je kang gumanti | obah guna swarèng jagad |[5] sancaya astha pan maksih ||


Kurang satu suku kata: estokêna lair batin. (kembali)
Kurang satu suku kata: estokêna lair batin.
buwangên. (kembali)
buwangên.
ingsun. (kembali)
ingsun.
anggo. (kembali)
anggo.
§ = 1736 [Sengkalan: obah guna swarèng jagad (Kêmis Pon, 7 Ruwah 1736 A.J.,) [sic. seharusnya: Sênèn Kliwon, 7 Ruwah 1736 A.J.,Senin, 18 September 1809 A.D.]. (kembali)
§ = 1736 [Sengkalan: obah guna swarèng jagad (Kêmis Pon, 7 Ruwah 1736 A.J.,) [sic. seharusnya: Sênèn Kliwon, 7 Ruwah 1736 A.J.,Senin, 18 September 1809 A.D.].