Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 202-236)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Wadono.

Angawat-awati dhusun-dhusun tuwin kalurahan-kalurahan inkang[1] kapasrahan ambage padamêlan ingkang dipun bubuhakên dhatêng dhusun-dhusun tuwin kalurahan-kalurahan wau.193197
Angrigênakên kalurahan ingkang kêdah mranata padamêlan kalurahan (sanès padamêlan nagari = Heeren diennst) murih padamêlan wau lastari adil utawi sagêd adil panindakipun.193199a
Angawat-awati kalurahan dhusun ingkang kapasrahan ambage, sapintên ingkang dados sêsanggènipun pajêg kêpala satunggal-satunggaling tiyang.1931913
Angesahakên tiyang pêlanyahan ingkang wontên ing margi umum, ngajêng hotèl, logêmèn, pènsion, rèstauran sasaminipun.1931102
Maringi sêrat palilah kangge angambah ing wana-wana sarta pasitèn-pasitèn.193232 - 1
Kawajiban anglacak panêrakipun pranatan bab damêl wara-wara ing kitha Surakarta.1933116
Kawajiban anyukani blangko palapuran dhatêng tiyang ingkang badhe kapajêgakên, supados anglapurakên pamêdalipun.1933325 - 1
Nyukani palilah bilih palapuran ing nginggil wau sampun kenging katandhan dening tiyang sanès awit saking pakènipun ingkang wajib angladosakên palapuran wau.1933328 - 2

--- 203 ---

Angisèni blangko palapuran ing nginggil wau manawi wontên tiyang ingkang pratela mbotên sagêd nyêrat, salajêngipun nandhani awit saking pakènipun ingkang wajib angladosakên palapuran sarta anyulang-nyulangakên.1933328 - 3
Nampèni palapuran saking tiyang ingkang botên kaparingan blangko palapuran.1933329 - 2
Nampèni palapuran ijêman saking tiyang ingkang amadoni katêmtuaning pajêg, inkang botên sagêd nyêrat; salajêngipun aturipun kaugêran, katitimasan sarta katandhan nama.1933339 - 3
Sagêd kapatah dening Pêpatih dalêm angrampungi panyuwunipun tiyang sanèsipun ingkang kasêbut ing adêg-adêg 3 sarta paring sumêrêp karampungan wau dhatêng ingkang gadhah panyuwunan kala wau lampah ingkang saprayoginipun.1933356 - 4
Sagêd kapatah dening pêpatih dalêm kenging maringi kamayaram[2] kados inkang kasêbut ing ngandhap, dhatêng tiyang ingkang botên wajib ngladosakên palapuran, sanajan botên wontên panyuwunanipun: 1. maringi kamayaran kados inkang kasêbut ing bab 55. 2. maringi kamayaran ingkang lampah-lampahing pangetangipun sami kalihan ingkang kasêbut ing bab 55; punika wau manawi pangetangipun pamêdal rêsik kirang saking 3, 4 ing arta kangge wêwaton pangetanging pajêg, dening kêbêsmèn sasaminipun.1933356 - 8
Kawajiban anglacak panêraking pranatan pajêg pamêdal.1933368
Sabên 3 wulan sapisan kawajiban anglapurakên dhatêng nagari kawontênaning abdi dalêm ikang kaparingan blanja mandung utawi kawêlasan; ugi kawontênaning tiyang ingkang padamêlanipun sajawining nagari ingkang lajêng dumunung salêbêtipun kitha Surakarta.1933611

--- 204 ---

Kawajiban anglacak panêrakipun pranatan sêkar api taun 1932.1933815 - 1
Wênang nindakakên panggledhah kados ingkang kasêbut bab 1 undhang pranatan kaping 20 Aug. 1865, kaewahan kaping 4 Aug. 1894.1933815 - 2
Samăngsa-măngsa wênang nindakakên panyiwêr, nindakakên papriksan tumrap barang-barang cihnaning prakawis ingkan[3] pêrlu kasiwêr sarta wênang andhawuhakên supados barang-barang wau kapasrahakên sadaya.1933816
Kêdah ngulat-ulatakên ing saparlunipun supados ingkang wajib anêtêpi pêpacak undhang pranatan bab pandamêl sarta panyadenipun es, toya Walandi ingkang dipun jantoni koolzuur sasaminipun, utawi pêpacak-pêpacak sanèsipun ingkang kadhawuhan wêwaton undhang pranatan punika, salajêngipun anglacak panêraking pêpacak-pêpacak wau.1933115 - 1
Ing sawanci-wanci antawisipun palêthèk dumugi suruping srêngenge wênang dhatêng ing pabrik sapasitènipun, patukangan utawi yêyasan sanès-sanèsipun angulat-ulatakên; ugi dalu manawi panyambut damêlipun dalu.1933115 - 2
Wênang mundhut conto pêrlu badhe katitipriksa kawontênaning samukawis ingkang kadamêl ing pabrik ngriku.1933115 - 3
Wajib ngêkêr wadosing kawontênaning sadaya ingkang gêgayutan kalihan papriksan ing nginggil wau tumrap kawontênaning panggaotan in[4] pabrik.1933115 - 3
Wênang andangu dhatêng ingkang kaparingan sêrat palilah utawi dhatêng tiyang-tiyang ingkang nyambut damêl ing pabrik murih sagêdipun angsal katrangad[5] gêgandhengan kalihan panindaking pêpacak-pêpacak undhang pranatan No. 11 punika.1933116 - 1

--- 205 ---

No. Bab TaunNo. Art. Sub.Kêtêrangan.
1.Pajêg pamêdal1934115. 2.
2.Pajêg pamêdal193631
3.Pajêg pamêdal3651. 2.
4.Pajêg pamêdal3661
5.Pajêg pamêdal3671
6.Pajêg pamêdal3761. 2.
7.Pajêg crisis34121 t/m 8
8.Pajêg personeel364I t/m III
9.Pajêg personeel36171. 2.
10.Pajêg personeel375I. II
11.Pajêg personeel3791
12.Tata rêrêsik37131
13.Algemeer Spaarfonds35912 (5)
14.Girik regeling (waterschap)35141 t/m 9
15.Onderwijs37115. 8. 9.
16.Pamiyara ulam37126. 9. 10.

Bab Pangadilan saha Kapulisèn.

Pangagêng District (Wadono) mangarsani Districtsgerecht.R. O.Bab 78
Jagi tata-têntrêm saha ngupados katrangan prakawis kadurjanan (misdrijven) saha palanggaran.I. R.Bab 1 Bab 36,1 Bab 40,1
Manawi manggihi tiyang ingkang nuju nindakakên kadurjanan utawi palanggaran (ingeval van ontdekking op heeterdand) wajib nyêpêng tiyang wau saha nindakakên saparlunipun murih têrangipun bab wau.I. R.Bab 4,2
Ngulat-ulatakên anggènipun lurah dhusun tuwin sanès-sanèsipun nindakakên padamêlan kuwajibanipun saha dhawuhakên parentah saparlunipun.I. R.Bab 7 Bab 38
Saminggu sapisan nampi palapuranipun lurah dhusun bab kawontênanipun dhusun.I. R.Bab 8,1
Nindakakên dhawuhipun pangagêng Afdeeling.I. R.Bab 36,2
Dhawuhakên parentah bab panjagining tata-têntrêm dhatêng lurah dhusun tuwin sanès-sanèsipun, ingkang dados rèhipun saha nêrangakên pandamêlan wajibipun.I. R.Bab 37

--- 206 ---

Nata pajagèn miturut dhawuhing bupati.I. R.Bab 39, 1
Nglapurakên angsal-angsalanipun anggènipun ngupados katrangan bab kadurjanan saha palanggaran katur bupati.I. R.Bab 40,1
Nimbali saksi-saksi.I. R.Bab 40,2
Nindakakên papriksan prakawis kadurjanan saha nglapurakên angsal-angsalanipun katur bupati.I. R.Bab 41,1 bab 42
Nyêpêng tiyang ingkang nyalawadi (verdacht).I. R.Bab 43
Saha ngaturakên dhatêng bupati, ananging kêdah botên nilar dugi prayogi.I. R.Bab 45
Sabên nyêpêng tiyang kêdah damêl relaas, saha nyatiti nama, dunung tuwin aturipun tiyang-tiyang ingkang sagêd dados saksi.I. R.Bab 48,1
Ngaturakên relaas wau dakwa saha bukti sanèsipun katur bupati.I. R.Bab 48,2
Manawi pêrlu dalah saksi-saksi.I. R.Bab 48,3
Botên kenging nahan tiyang langkungipun saking tigang dintên tigang dalu.I. R.Bab 50
Botên wênang ngêculakên tiyang tahanan, amung manawi manah pêrlu, usul dhumatêng bupati, kanthi ngaturakên tiyang wau.I. R.Bab 52
Sabên 14 dintên nglapurakên dhatêng bupati kawontênanipun bawahipun.I. R.Bab 53,1
Mutus prakawis ingkang katindakakên dening Districtsgerecht.I. R.Bab 86
Nêtêpakên dintên kangge raad.I. R.Bab 87,1
Sadèrèngipun mutus, wajib nêdha pamanggihipun adviseur.I. R.Bab 89
Ngaturakên palapuran bab-bab ingkang kaputus dhatêng bupati.I. R.Bab 90
Sasampunipun kaparingan katrangan saking bupati, bilih wontên ingkang nglapurakên putusanipun Districhtsgerecht, nglapurakên kawontênanipun prakawis wau, kanthi ngaturakên pamanggihipun adviseur.I. R.Bab 92
Dhawuhakên dhatêng lurah dhusun nindakakên karampunganipun Districtsgerecht.I. R.Bab 93,1 bab 98,1
Manawi parlu dhawuh nyiwêr barang-barangipun ingkang karampungan.I. R.Bab 93,2

--- 207 ---

Namtokakên wêwangên tumrap pambayaripun dhêndhan.I. R.Bab 98,1
Nindakakên karampunganipun Regenschapsgerecht saha nglapurakên kalampahanipun.I. R.Bab 113,1
Wetboek van Strafrecht katumrapakên tumindak kangge para kawula dalêm Surakarta.Stbl. 1911 No. 569 juncto Stbl. 1917 No. 497 Art. 21

Kuwajibanipun Bupati Politie.

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Maringi idi pandamêlanipun rooster tumindaking padamêlanipun mantri pananggap.191745
Nampèni pratelan bab panampinipun arta mantri pananggap sarta arta ingkang sampun dipun asokakên, salajêngipun katur ing pêpatih dalêm.1917413,2
Anjênêngi kumpulan lurah wontên ing kawêdanan, ngrêmbag palapuran saking mantri pananggap kalihan wadono sarta A.W. manawi pêrlu ngaturakên panimbang ing pêpatih dalêm.1917417,1
Marsudi lumadosipun pajêg nanging botên kenging nyêngkakakên.1917417,2
Ngwontêni balabag ingkang dipun sêrati pêpeling tumrap lampahipun kareta motor, sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan.191796
Maringi tapak asta legger pajêg bumi.1917109,2
Dados warga kumisi pajêg pasiten.19171010,1
Ngradinakên pajêg tumrap pêrsil satunggal lan satunggalipun, mawi angèngêti paturanipun tiyang alit ingkang kagalih lêrês.19171010,2
Maringi tapak asta sêrat kohir pajêg siti pola B.19171010,3
Andhawuhakên metang pajêg pêrsil malih utawi bage pêrsil wau malih manawi wontên paturanipun tiyang alit ingkang lêrês.19171010,7

--- 208 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Maringi palilah tiyang utawi pakêmpalan ingkang tumrap sadhengaha tiyang, badhe damêl karamean, yêyasan sapiturutipun wontên ing Sriwêdari. Palilah wau ingkang tumrap kawulanipun kangjêng guprêmèn ingkang maringi pangagênging paprentahan panggenan sarêmbag kalihan bupati politie ingkang tumrap kawula dalêm ingkang maringi bupati politie kitha sarêmbag kalihan pangagêng parentah karaton.1917134 - b
Maringi idi ewah-ewahan pasitèn.1917181
Ngrêmbag paturan bab ewah-ewahan pasitèn kalihan tuwan assistsnt[6] resident.1917183a. 2
Sabên wulan ngaturakên dhumatêng pêpatih dalêm kawontênanipun ewah-ewahan pasitèn.1917183b
Mutusi grêjêg bab padamêlan intiran.19172314,2
Nêtêpakên sarta mocot abdi dalêm jogowèsthi sarêmbag kalihan tuwan assistent resident.1917252
Maringi idi bantokakên jogowèsthi nganglang dhatêng karamean.1917257.7
Maringi idi bab mantri politie jogowèsthi kabantokakên dhatêng jawi kitha.1917258.2
Maringi idi pangêlihipun griya pos sarta panggenan pajagèn jogowèsthi ingkang têtêp.19172510
Ngaturakên panimbang dhumatêng pêpatih dalêm bab badhe maringi idi ngliyêrakên pemahan salêbêtipun kitha dhatêng sanès bangsa.1917338.4
Nêtêpakên pursetelan kathahipun arta pitulungan kangge andadosi[7] griya, sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan.1917363.2
Nyudakakên kathahing arta cicilan waragad damêl griya, sarêmbag kalihan tuwan assistent resident.1917366.3
Maringi palilah panyuwunipun griya yêyasan nagari dhumatêng têtiyang ingkang sami pindhah saking kampung ingkang sawêg dipun dandosi, sarêmbag kalihan tuwan assistent resident.1917367.1
Maringi idi bab sudanipun sewan ing sawulanipun.1917367.3

--- 209 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Maringi idi bab pangliyêripun sewan griya sarêmbag kalihan tuwan assisten resident.19173610
Nyuwak palilah sudanipun cicilan sarêmbag kalihan tuwan assistent resident.19173612
Sabên wulan nampèni palapuran saking kantor panicilan arta griya, salajêngiun katur pêpatih dalêm.19173621
Nampèni saking tiyang ingkang nyêpêng logement palapuran tiyang ingkang botên purun dipun pèngêti.191738b.1.2
Nampèni saking tiyang ingkang nyêpêng logement pèngêtan cacahing tamu.1917386,3
Rumêksa supados tumindakipun bau heerendienst botên nyarêngi măngsa garap sabin.19173915
Nampèni règistêr cacahing bau heerendienst ingkang sampun tumindak saking para wadana karêmbag ing pakêmpalan kabupatèn.19173917,3
Nêtêpakên lurah dhusun sarêmbag kalihan tuwan assistent resident.1917431
Maringi pikukuh lurah dhusun kauningan pêpatih dalêm.1917433
Maringi kêkancingan pocotipun lurah dhusun, mufakat kalihan tuwan assistent residen sarta têrang ing pêpatih dalêm.1917434
Maringi idi pamitipun lurah dhusun.1917437
Matrapi arrest lurah dhusun ingkang botên nêtêpi wajib.19174328
Nêtêpakên sarta mocot andhahanipun lurah dhusun.19174333
Matrapi arrest babaunipun lurah dhusun ingkang botên nêtêpi wajib.19174333
Nglêrêsi grêjêgipun bêkêl ingkang kapocot botên narimahakên dhatêng têtêmpahipun.1917455,2
Mufakat kalihan pangagênging paprentahan panggenan namtokakên panggenan kangge nyingkirakên kewan ingkang kenging sakit maleus, amargi ingkang gadhah botên nyumanggakakên kewanipun[8] pêjahi.1917471,2

--- 210 ---

Kuwajibanipun Abdi Dalêm Bupati Pangrèhpraja.

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Mupakat kalihan pangagênging paprentahan panggenan, anamtokagên[9] panggenan ingkang botên kenging dipun langkungi kapal sarta rajakaya (maesa, lêmbu, menda, babi.)1918210e
Mupakat kalihan pangagênging paprentahan panggenan, manawi nuju wontên sêsakit agêng andhawuhakên botên kenging sade, ngidêrakên sarta andhasarakên têtêdhan sarta ombèn-ombèn.1918210h
Mupakat kalihan pangagênging paprentahan panggenan, maringi idi I: ngêdêgakên, damêl utawi anggadhahi bango sasaminipun wontên ing panggenan utawi lurung ingkang kaambah ing ngakathah.1918212a
II. ngêdêgakên, damêl utawi anggadhahi bango sasaminipun wontên ing panggenan ingkang katingal saking lurung ingkang kaambah ing ngakathah.1918212b
III. ngêdêgakên, damêl utawi anggadhahi warung, panggenan pamemeyan ulam utawi barang sanès-sanèsipun ingkang mambêt.1918212c
Mupakat kalihan pangagênging paprentahan panggenan, dhawuhakên sarupinipun mêrgi toya botên kenging dipun dèkèki anggrêg-anggrêg, bêndungan, sudhetan utawi malih botên kenging ngilèkakên toya saking mêrgi toya wau ngantos langkung saking samêsthinipun.1918212d
Mupakat kalihan tuwan assistent resident andhawuhakên dhatêng sadhengaha inkang nêrak pêpacuh ingkang kawrat in rijksblad taun 1918 angka 2 bab 12, mulihakên barang ingkang karisak, bibrah warung sasaminipun ingkang dipun dêgakên.1918218,1
Mupakat kalihan tuwan assistent resident nindakakên punapa samêsthinipun manawi inkang kadhawuhan kasêbut ing nginggil botên ngèstokakên salêbêtipun wanci ingkang sampun katêtêpakên. [ka...]

--- 211 ---

têtêpakên. Ingkang nyanggi waragadipun ingkang nêrak pranatan wau.1918218,2
Kêdah nguningani têgêsipun têmbung karang-kitri.19189
Nampèni palapuran panyuwunan pikukuh pemahan, salajêngipun katur pêpatih dalêm.19181811
Nampèni palapuran saking A.W. utawi wadono samăngsa wontên sabab ingkang kakintên badhe damêl kasangsaran.1918245
Undhang-undhang sasaminipun ingkang suwau mawi ungêl-ungêlan panggêdhening paprentahan panggonan, santun mawi ungêl-ungêlan: abdi dalem bupati pulisi mupakat kalihan tuwan assistent resident.1918263
Bupati politie punika, sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan namtokakên nalar-nalar ingkang kêdah mawi palilahipun A.W.1918283
Nampèni palapuran kawontênanipun tanêman dêling, salajêngipun katur ing pêpatih dalêm mawi ngaturakên pamanggihipun.191830adeg-adeg 3/4
Maringi dhawuh bab tanêman kalapa.Pranatan pêpatih dalêm katitimasan kaping 16-11-1918 angka 389 bab 2.
Ngaturakên règistêr palapuran tanêman cikal ing nagari.idem bab 4.
Maringi dhawuh dhumatêng kumisi ingkang kuwajiban mariksa bab kawontênanipun kênthongan ing padhusunan.19183610a, 1
Nampèni pratelan saking kumisi kasêbut ing nginggil bab kawontênanipun kênthongan, priyayi pulisi ingkang nglirwakakên kuwajibanipun lajêng kasêrêp-sêrêpakên utawi dipun patrapi.19183610a, 3
Mranata lampah-lampahipun anggènipun priyayi pulisi nyatakakên kuwajibanipun tiyang alit sarta nyadhiyani proces-verbaal cap-capan kangge para priyayi wau.19183610b, 3
Manawi wontên kadurjanan kècu sanalika kêdah lajêng suka sumêrêp dhatêng assistent resident tumrap bupati kitha Surakarta ugi lajêng suka

--- 212 ---

sumêrêp dhatêng tuwan Hoofdcommissaris van Politie. Bupati lajêng rawuh dhatêng ing blabag.19183610c, 2
Manawi wontên kadurjanan kècu lajêng maringi waragad kangge pados katêrangan dhumatêng para abdi dalêm priyayi politie.19183610c, 4
Ngaturakên ing nagari proces-verbaal bab kècu kalayan sajêlas-jêlasipun.19183610c, 6
Manawi wontên parlunipun samasa wontên kadurjanan rajakaya ugi kêdah mriksa dhatêng blabag.19183610d,
Sabên tigang wulan sapisan ngaturakên ing nagari règistêr kawontênanipun kadurjanan limrah kadurjanan rajakaya sarta kadurajanan kècu.19183610e,
Namtokakên dhatêng para tiyang alit rech kabudidayan sapintên kathahing pantun ingkan[10] kêdah kasade dhatêng kabudidayan wau.Pranatan pêpatih dalêm kaping 1 April 1919 angka 392 bab 2.
Maringi pamrayogi kabudidayan bab kathahing sarta mangsaning panyadenipun pantun dhatêng tiyang alit.idem nginggilbab 5,1
Rb.angkabab
Maringi idi panyuwakipun bumi-damêl sarta gadhuhan pemahan amargi ingkang gadhah wajib botên nêtêpi padamêlan sêsanggènipun (verplichte diensten).191955
Nampèni sêrêgan tiyang kanggenan ron kopi pêtêng, salajêngipun katindakakên rol polisi.191910,3
Maringi dhawuh mradinakên undhang-undhang bab ron kapi.[11]191910,4
Ngaturakên ing pêpatih dalêm paturan bab pajêg panggaotan sarta pamêdal ingkang saking rumaosipun ingkang nyanggi kawratan.19191213,2
Nampèni panyuwunan suwaking pajêg panggaotan utawi pajêg pamêdal utawi dhêndhan pajêg wau.19191218,4
Maringi dhawuh nanêmi pasitèn ingkang dèrèng wontên tanêmanipun ingkang kakintên sagêd mêdal manawi dipun tanêmi samukawis.1919151,1

--- 213 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Nampèni pasitèn bêra ingkang kapasrahakên lêlahanan kangge sawatawis măngsa pêrlu kaparingakên tiyang sanès supados katanêman.1919152, 1
Nampèni katrangan sabab-sabab wontênipun pasitèn bêra botên dipun tanêmi.1919152, 2
Nêtêpakên sarta mocot kumisi ingkang nguwaosi pakuburan ingkang kangge ing ngakathah.1919172, 1
Nampèni saking kumisi pamulangan tani ing Têgalgondo, palapuran kawontênanipun murid ingkang sampun tamat pasinaonipun kanthi katrangan dunungipun lare wau.19201,1
Maringi tapak asta buku gadhe letter A.1920510,2
Manawi wontên parlunipun kenging mundhut lumadosipun buku gadhe letter A.1920510,3
Namtokakên kathahing têtêmpah saking tukang gadhe dhumatêng ingkang anggadhèkakên manawi barang ingkang kagadhe ical utawi risak, sarta ingkang anggadhèkakên wau dèrèng narimahakên têtêmpahipun tukang gadhe.1920514,2
Kawênangakên mariksa utawi nglampahakên kengkenan nidakakên[12] papriksan ing salêbêtipun griya pagadhean.1920518
Nampèni saking tukang gadhe ing pungkasaning wêwangên pamajêg, palapuran kawontênanipun barang gadhèn sarêman sasaminipun.1920520
Maringi tapak asta pratelan petangan sarêman ingkang kêdah kapasang wontên ing sacêlaking griya pagadhean.19207,2
Manawi mirêng wontên bêncana latu kêdah tumuntun dhatêng ing panggenan bêncana wau.19201113
Kapasrahan nindakakên pamupunipun walêdan pajêg, kenging makilakên, nanging kêdah lapur ing pêpatih dalêm.192224
Arta pêpajênganipun lelangan barang bêslahan gadhahanipun tiyang ingkang malêdakên pajêg, kêdah tumuntun kaladosakên dhatêng ingkang wajib nampèni, samantên wau sasampunipun [sasam...]

--- 214 ---

[...punipun] kasuda saparlunipun manawi wontên tirahanipun.192229, 2
Nampèni sêrat panyuwunan palilah andhudhuk sela gamping, sasaminipun kacirenan panimbang, sêrat panyuwunan wau lajêng katur nagari.192252
Kenging maringi kalowongan palapuran bab pandangon pajêg pamêdal.1922626,4
Dados pangarsaning commissie ingkang kapatah namtokakên kathah sakêdhiking pajêg pamêdal.1922631,3
Manawi wontên pêrlunipun kuwajiban anggènipun dados pangarsaning commissie wau kenging kawakilakên, nanging kêdah wontên idinipun papatih dalêm.1922631,4
Tiyang ahli (deskundige) sarta juru basa ingkang kapatah mariksa buku-bukunipun tiyang ingkang wajib nyanggi pajêg pamêdal manawi sanès punggawa nagari, sadèrèngipun nindakakên padamêlanipun, kêdah sami ngaturakên sumpah utawi prajanji rumiyin wontên sangajênging bupati pulisi.1922638,5
Ingkang kapungut pajêg pamêdal kenging kapudhut katêmênanipun sarana kasumpah wontên sangajênging bupati pulisi.1922640,4
Nampèni palapuran aanslag pajêg pamêdal.1922642b,1
Nampèni paturan saking têtiyang ingkang botên kalêrês nyanggi pajêg pamêdal.1922642b,2
Nêtêpakên kathah sakêdhiking kêkirangan pajêg.1922646
Nyêrêp-nyêrêpakên dhatêng tiyang utawi pakêmpalan ingkang suwau botên kakengingakên pajêg pamêdal, nanging lajêng kalêrês kakengingakên utawi tumrap ingkang sampun nyanggi pajêg, kalêrês mindhak.1922647,2
Anggènipun nyêrêp-nyêrêpakên kados ingkang kasêbut nginggil wau mawi andhawuhakên supados tiyang ingkang kalêrês nyanggi pajêg wau ngaturakên katrangan tumrap prakawis wau.1922647,3

--- 215 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Manawi wontên parlunipun namtokakên sintên ingkang kalêrês dados pangajênging batih.1922715,2
Tiyang ahli ingkang kuwajiban napsir kêrta ajining sewan tuwin pirantos griya sarta tarip pirantos griya kêdah ngaturakên sumpah wontên sangajênging bupati politie.1922726,2
Maringi lilah nyèrèt kajêng utawi barang atos sanès-sanèsipun wontên ing margi1922118
Sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan maringi dhawuh awisan mêrgi botên kenging kangge mlampah pelosipet.1922122,1
Sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan maringi tatêngêr blabag wontên ing mêrgi ingkang botên kenging kangge mlampah pelosipet.1922122,2
Sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan adamêl undhang-undhang tumrap mêrgi tutupan botên kenging kangge mlampah pelosipet.1922122,3
Sarêmbag kalihan pangagêngin[13] paprentahan panggenan maringi dhawuh suwaking undhang mêrgi tutupan tumrap pelosipet.1922126,3
Kenging maringi sêrat palilah kangge mragat rajakaya wontên sajawining pamragatan kangge ingkang ngakathah.1930
Manawi katranganing papriksan pêpacaking pranatan punika botên kaèstokakên, punika bupati P.P ndhawuhna parentah dhatêng ingkang gadhah pasewan, nindakakên sapêrlunipun, murih nglaksanani pranatan punika, manawi salêbêtipun wêwangên ingkang tinamtokakên dening bupati P.P. wau ingkang gadhah pasewan botên ngèstokakên, bupati P.P. marintahna nindakakên saparlunipun, wragadipun kêdah kabayar dening ingkang gadhah pasewan.1923218 - 4
Manawi ingkang gadhah pasewan ngantos rambah-rambah botên ngèstokakên parentah, punika bupati P.P kenging nyuwak palilah ingkang kasêbut bab 13 wau, makatên punika botên nyuda paukuman kasêbut ngandhap punika.1923218 - 5

--- 216 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Manawi sêratipun palilah kasuwak awit saking panyuweenipun[14] ingkang gadhah pasewan, utawi awit saking nalar kados ingkang kasêbut adêg-adêg pungkasan bab 18 ing nginggil punika bupati P.P badhe mrentahakên ngulapi têngêran angka ingkang kasêbut ing bab ping 14 saking kareta utawi grobagipun.1923219 - 1
Ing satunggal-tunggaling kareta sapanunggalanipun ingkang kangge tumpakan tiyang utawi ingkang dipun sewakakên, kêdah wontên sêratipun pratelan ingkang dipun wastani tarip-tarip, dipun trapakên ing panggenan ingkang katingal. Dene wragadipun pandamêl sarta pangêtrapipun tarip wau kêdah kabayar dening ingkang nyewakakên, sêrat punika mratelakakên kathah-kathahing pasewanipun, miturut ingkang katêtêpakên dening bupati P.P.1923220 - 2
Bobotipun barang ingkang kenging dipun êwratakên ing kareta sapanunggilanipun wau sarta mratelakakên sanès-sanèsipun ingkang pêrlu dipun sêmêrêpi ing ngakathah, sêrat pratelan punika lan ewah-ewahanipun kêdah wontên tandha tanganipun bupati P.P. minangka tandha yèn sampun dipun uningani.1923220 - 2

Rijksblad 1924.

Pranatan Bab Kanggonan Simpin utawa Tandho Tètès.

Manawi A.W. ingkang mbawahakên nyukani palilah tumrap ingkang kenging kanggnan tètès, punika kêdah dipun pèngêti ing règistêr, sarta sabên nyukani palilah kêdah tumuntên lapur dhatêng abdi dalêm bupati P.P. ingkang mbawahakên sarta supados kaprasabênakên dhatêng tuwan A.R.192463

Kanthinipun Pranatanipun Papatih Dalêm Katitimasan kaping 14 Mèi 1924 Angka 469 kasêbut ing Bab kaping 38 Rijksblad 1924 angka 13.

Kumisi kaparingan pituwas kathahipun sarta pambagenipun dhatêng para warganing kumisi katamtokakên

--- 217 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
dening abdi dalêm bupati P.P. miturut panimbangipun gewestelek ambtenaar polkkreditwesen.7 - 3
Kajawi mawi palilahipun bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên, sarupinipun tiyang kaawisan botên kenging nglampahakên kareta utawi garobag ing margi, ingkang momotanipun moncol mêdal saking sipating roda langkung saking 20 c.m. ngiwa utawi nêngên utawi dipun sèrèt.192322 - 4
Kajawi manawi mawi palilahipun bupati pangrèhpraja, sarupining tiyang kaawisan: I. Botên kenging mêwahi boom sarta palang kajêng utawi tosan kangge sadhengaha pêrlu kapasang ing kareta grobag sapanunggilanipun ingkang wontên ing margi ingkang ngantos moncol mêdal saking sipatanipun rodha langkung saking 20 c.m.192322 - 6
II. Anglampahakên utawi akèn nglampahakên kareta utawi garobag wontên ing margi isi momotan munjung-munjung inggilipun langkung saking 2½ m. kaukur saking dhasaripun.192322 - 7
III. Ngangge kapal ajaran utawi ngajari kapal wontên ing margi.192322 - 10
Kusir utawi ingkang nglampahakên kareta grobag kêdah nelakakên ingkang dados pamarêmipun bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên, bab kasagêdanipun nglampahakên kareta grobag ingkang badhe dados padamêlanipun. Manawi sampun nêtêpi ingkang kasêbut ing nginggil punika lajêng kaparingan palilah kangge nindakakên padamêlanipun, dene sêrat palilah wau dipun tèmpèli gambaripun inkang kaparingan palilah, sarta kêdah kabêkta salêbêtipun nindakakên padamêlanipun, supados nuntun sagêd nêdahakên yèn wontên panêdhanipun pulisie.192325 - 4

--- 218 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Kreta grobag sapanunggalane ora kêna liwat ing lurung, alun-alun utawa ara-ara sapêpadhane, kang wus diwalêri têrang bupati pangrèhpraja kang ambawahake sarêmbug lan tuan assistent resident sarana dipasangi têtêngêr blabag kang katulis muni apa kang dadi wêwalêrane.192327- 2
Panggenan pakèndêlanipun kareta grobag sapanunggilanipun punika ingkang namtokakên bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan, mawi dipun pasangi têngêr balabag.192327 - 4
Botên kenging nyewakakên kapal sapanunggilanipun kewan ingkang kenging dipun pasangi, sarta nyewakakên kreta utawi grobag sapanunggilanipun, manawi botên angsal sêrat palilahipun bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên.1923213 - 1
Manawi panyuwun wau botên kalilan, bupati pangrèhpraja kêdah mratelakakên punapa ingkang dados sababipun botên kalilan wau, dene manawi wontên ingkang botên narimah dhatêng putusanipun bupati pangrèhpraja kenging nginggahakên paturan dhatêng pêpatih dalêm.1923213 - 5
Têngêr lan angkane manut layang rigistering kantore bupati pangrèhpraja kang ambawahake kang kudu kapasang ing sarupane kareta têtunggangane wong, iku katamtokake kamot ing layang palilahe.1923214 - 1
Mênggah tumrap grobag sapanunggilanipun ingkang kangge momotan barang ugi katamtokakên mawi têngêr papan, wiyaripun botên kirang saking 10 cm. panjangipun 15 cm, katèmplèkakna ing grobag ingkang katingal cêtha, sapamrayoginipu[15] bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên, ngêmot aksara lan angka ingkang nêrangakên: 1. Kabupatèn pangrèhpraja ingkang ambawahakên dumuginipun grobag wau. 2. Kadhêstrikanipun. 3. Kabudidayan utawi dhusunipun. 4. Angkaning grobag.

--- 219 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Mênggah rêringkêsanipun aksara ingkang mratelakakên kabupatèn ingkang ngêrèhakên punapadene kadhistrikanipun kabudidayan utawi dhusun dununging grobag sapanunggilanipun wau, miturut ingkang katamtokakên dening bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên ingkang sampun sarêmbag kalihan tuwan assistent resident têtêngêr wau kêdah cêtha sampun ngantos kalintu utawi samar.1932214 - 6
Manawi wontên suda wêwahipun kathahing kapal sapanunggilanipun kewan ingkang kenging dipun pasangi, utawi suda wêwahing kathahing kreta lan grobag sapanunggilanipun, punika ingkang nyewakakên ing salêbêting wolung dintên, kêdah lapur dhatêng bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên.1932216 - 1
Papan dalah griyanipun ingkang kangge pasewan sakathahing prabot pasewan, sakathahing kewan tumpakan utawi pasangan sarta samukawis pirantos, kêdah dipun opèni ingkang rêsik, dipun tambal sulam karisakanipun sarta dipun parsudi ing sapêrlunipun murih têbihing sumêlang, dene bab ingkang kasêbut ing nginggil wau, ingkang nguwaosi pasewan kêdah miturut sapamrayoginipun bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên.1932217 - 1
Ing sacêlakipun kandhang lan gêdhogan kêdah dipun yasani sumuran tandhon rêrêgêd, katembok ingkang prayogi, sarta mawi brumbungan margi hawa supados gandanipun sagêd abêr, inggiling brumbunganipun wau botên kirang saking 4 mètèr, sarta ukuranipun sumuran wau tumrap satunggal-satunggalipun pasewan badhe katamtokakên piyambak dening bupati pangrèhpraja.1932217 - 3
Bupati pangrèhpraja ingkang ambawahakên ing dalêm sawulan sapisan utawi langkung saking sapisan miturut pinanggihing parlu kêdah papriksa utawi akèn papriksa punapa kawontênanipun ing satunggal-tunggaling [...satunggal-tung...]

--- 220 ---

[...galing] pasewan sarta bab wontênipun kapal sapanunggilanipun kewan ingkang kenging dipun pasangi punapadene kareta lan grobag sapanunggilanipun ingkang dados golonganipun pasewan wau.1923218 1
Sadèrèngipun papriksa apêsipun kirang 24 jam bupati pangrèhpraja marentahakên dintên anggènipun badhe papriksa, mawa katamtokakên ing wayahipun, kareta lan grobagipun punapa jaran sapanunggilanipun ingkang kenging dipun pasangi wau sami papak wontên ing panggenanipun pasewan wau.1923218-3
Sêrat kabar nagaritaunangkabab
Bupati pangrèhpraja sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan kitha namtokakên règistêr kangge mèngêti tiyang èstri ingkang panggêsangipun dados sundêl.192533,1
Saha manawi wontên ingkang botên ngèstokakên, wênang andhawuhakên mèngêti wau.192533,2
Bupati pangrèhpraja sêrêmbag kalihan pangagêng paprentahan kitha wênang dhawuhakên nutup pasundêlan.192541
Saha ing sawanci-wanci wênang nyuwak panutupipun wau.192545
Bupati pangrèhpraja namtokakên panggenan saha wêkdal kangge mariksa, awratipun utawi kêkiyatanipun pangêwrat kareta motor.1925126,1
Sadèrèngipun 7 dintên saking pamariksanipun badhe paring dhawuh dhatêng ingkang wajib bayar pajêg.1925126,2
Sasampunipun tampi sêrat palaporan pajêg (motor) ingkang dipun isèni jawaban saha dipun tèkêni, bupati pangrèhpraja lajêng ngladosakên dhumatêng pêpatih dalêm.1925129,3
Bupati pangrèhpraja (sagêd) nampi sêrat paturan kawratan tumrap kathahing pajêg (motor).19251211,3
Bupati pangrèhpraja kapatah ngulat-ulatakên saha nglacak panêrak pêpacakipun [pê...]

--- 221 ---

[...pacakipun] pranatan pajêg motor saha pranatan pajêg kareta (sanèsipun motor).19251311
Bupati pangrèhpraja maringi palilah tiyang damêl, mêwahi utawi ngewahi griya saha ngidèni ngewahi utawi nyulayani palilah wau.1925173,a
1925173,b
Bupati dhawuhakên pêpacak tumindakipun pranatan bab damêl griya.1925173,c
Maringi palilah ngrembak griya sapanunggilanipun utawi peranganing griya.1925175.1
Saha dhawuhakên parentah kangge ngrêksa sampun ngantos wontên kasangsaran.1925175.2
Maringi palilah ngênggèni utawi akèn ngêngèni[16] griya utawi peranganing griya, ingkang suwau dèrèng nate dipun ênggèni.1925178.1
Nêtêpakên wêwangên anggènipun tiyang gadhah griya kêdah nêtêpi pêpacak-pêpacak tumrap griya-griya ingkang sampun wontên nalika pranatan bab damêl wiwit tumindak.1925179
Ngulat-ulatakên tumindakipun tiyang damêl griya.19251713
Nêtêpakên pêrnah adêging griya.19251714
Wênang nglilani botên nêtêpi pêpacak rooilijn.19251715.1
Namtokakên rooilijn.19251715,2
Namtokakên pêpacak tumrap ukuranipun sêla-sêlaning griya ingkang kêdah dipun mluwakakên.19251717,3
Namtokakên kawrat ing sêrat kêkancingan ing pundi salêbêtipun kitha ingkang kenging dipun dêgi griya pipit-pipitan.19251718,1
Wênang maringi palilah botên nêtêpi pêpacak-pêpacak bab patrap padamêlanipun griya pipit-pipitan.19251718,5
Wênang nyêbalakên saking pêpacak bab inggiling jagan griya patrap rapêt.19251719,3
Saha bab inggiling tembok raining griya ingkang wontên ing pinggir margi.19251720,4
Namtokakên griya ingkang kenging kawastanan alit.19251721,2

--- 222 ---

Wênang nyêbalakên saking pêpacak bab pandamêlanipun saha kathahing kakus tumrap satunggal-satungaling[17] griya19251724,3
Wênang ngawisi pamêndhêtipun toya saking sumur ingkang kamanah botên prayogi kangge ombèn-ombèn, saha ngrusak sumur wau.19251725,2
Wênang nyêbalakên saking pêpacak bab têbihing sumur saking kakus saha luwangan.19251725,3
Namtokakên kathahing, wiyaring saha pêrnahipun bolongan margi angin ing pawon.19251726,5
Namtoakên patrapipun damêl tawing payon.19251727,2
Namtokakên ichtiyar kangge jagi sampun ngantos wontên griya kêbêsmèn.19251728
Dhawuhakên parentah kangge jagi sampun ngantos ing griya ingkang badhe kaadêgakên, anyês.19251729
Namtokakên lêbêting fondament.19251730,3
Namtokakên pandamêling talês ingkang tumumpang ing kajêng utawi tosan, angurus wêdhi ing pasitèn ingkang badhe dipun pasangi talês, saha panganggenipun labur bêton ingkang mawa tosan.19251730,4
Namtokakên pêpacak murih santosaning tembok.19251731,8
Namtokakên kêkiyatanipun andha, miturut badhe panganggenipun.19251734
Namtokakên pêpacak bab pambucalipun toya jawah, toya pasiraman, toya pawon saha sêsukêr.19251737
Namtokakên inggiling pagêr.19251739,1,2
Namtokakên pambucalipun toya gêdhogan saha sêsukêr.19251740,16
Wênang nyêbalakên saking pêpacak bab kêkiyatanipun pirantos saha andha-andha pandamêlipun griya.19251741,1,2
Prentah ngrêsiki griya ingkang wontên amanipun bangsa grêmêt.19251746
Prentah garingakên papan ingkang jêmbêg kangge jagi kasarasan umum.19251750
Namtokakên inggiling windu sumur19251751
Manawi wontên tiyang ngêdêgakên griya sasaminipun, bupati pangrèhpraja [pangrèhpra...]

--- 223 ---

[...ja] wênang dhawuhakên damêl aling-aling murih botên damêl sumêlangipun tiyang langkung.19251752,3
Namtokakên kêkiyatanipun aling-aling, stelling, steiger saha andha.19251753,1
Mriksa griya utawi peranganing griya kangge jagi kawilujêngan saha kasarasanipun tiyang ingkang ngênggèni utawi kawilujêngan saha kasarasan umum.19251754,1
Saha manawi parlu prentah nyuwungakên.19251755,1,56
Utawi nutup.19251757,3
Kanthi prentah masangi têtêngêr.19251759
Kangge jagi kawilujênganipun tiyang ingkang gêgriya sacêlakipun, prentah ngrembag griya ingkang sampun kasuwungakên utawi katutup, kanthi maringi sumêrêp dhatêng inkang gadhah.19251760
Mriksa gambar tuwin sanès-sanèsipun kangge pamanahan pamaringipun idi (damêl griya tuwin sanès-sanèsipun).19251764,6
Namtokakên tiyang ingkang dipun wastani mlarat, gandhèngipun kalihan wragad-wragad pamaringipun idi.19251764,7
19251767,10
Maringi idi tumrap panyuwunan ngonjot danguning wêwangên wiwit pandamêlanipun griya.19251769,1
Saha nyuwak idi wau.19251769,2
Wênang dhawuhipun ngrembak griya utawi peranganing griya ingkang pandamêlipun cêngkah kalihan pranatan.19251774,1
Utawi ngèndêlakên pandamêlipun.19251774,2
Maringi idi nèmplèkakên utawi akèn nèmplèkakên wara-wara.1925222
Manawi pêrlu mriksa wara-wara wau sadèrèngipun katèmplèkakên.1925223,2
Wênang nyuwak idi wau.1925226,1
Saha paring sumêrêp bab panyuwaking idi wau dhatêng ingkang kaparingan idi, wadono karti praja utawi wadono utawi A.W. ingkang bawahakên.1925226,3
Maringi pêthuk pambayaranipun prabeya masang wara-wara.1925228,3
Wênang botên nêtêpi pranatan.19252211
Utawi têlas wêwangênanipun.19252212,5

--- 224 ---

Sêrat kabar nagaritaunangkabab
Mèngêti sakathahing palilah masang wara-wara.19252213
Pados katrangan ing bab prakawis panêraking pranatan wara-wara.19252214
Rijksladtaunangkabab
Nampi palapuran saking saha maringi pêthuk dhatêng tiyang ingkang badhe suka piwulang agami Islam, salajêngipun kunjuk pêpatih dalêm.192621,1
Nuntun saha nitipariksa anggènipun wadana saha A.W. ngulat-ulatakên anggènipun suka piwulang wau murih lastarining tata têntrêm.192623
Mratitisakên têtêping tumindakipun saha pados katrangan ing bab prakawis panêraking pranatan pajêg têtingalan.1926717
Nampi panyuwunan palilah tiyang sade inuman kêras.1926163,2
Maringi pêthuk.1926163,3
Saha wara-warakakên panyuwunan palilah wau.1926163,4
Nampi paturan kawratan saking têtiyang bab pamaringipun idi tumrap panyuwunan wau.1926163,5
Maringi idi tumrap panyuwunan wau.1926163,6
Utawi nulak.1926163,7
Mèngêti idi-idi sade inuman kêras.1926168
Nyuwak idi sade inuman kêras.19261612
Wênang nutup panggenan sade inuman kêras, sadintên muput utawi sawatawis jam.19261615,1
Kanthi maringi dhawuh kawrat ing sêrat dhatêng ingkang gadhah.19261615,2
Ngunjukakên têtêdhakanipun kêkancingan nutup panggenan panyadean inuman kêras kunjuk pêpatih dalêm.19261615,3
Ngulat-ulatakên tumindakipun pranatan sade inuman kêrês.[18]19261618
Maringi idi tiyang manggaota sade puhan.192713,1
Mèngêti pamaringipun, panyuwakipun saha pêjahing sêrat idi wau.192717
Nampi sêrat panguwaos saking ingkang kaparingan idi dhatêng tiyang sanès minangka pitadosipun saha maringi idi.192719,2

--- 225 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Nampi palapuranipun tiyang ingkang kèndêl anggènipun nindakakên panggaotan sade puhan.1927110
Nyuwak idi sade puhan.1927111
Dhawuh mriksa tiyang ingkang nyambut damêl wontên ing pamêrêsan.1927113,2
Mara-marakakên angsal-angsalanipun papriksan puhan.1927118.3
Nampi palapuranipun keurmeester bab kasarasaning kewan ing pamêrêsan.1927119,3
Dhawuhakên pêpacak murih prayogining puhan saha panyimpênipun.1927121,2,3
Saha nyêbalakên saking pêpacak wau.1927122
Sabên taun namtokakên ciri kangge nyirèni kewan ing pamêrêsan ingkang sampun kapriksa.1927124,1
Ngrêksa murih têtêping pranatan pamêrêsan saha nglacak panêrakipun.1927127
Nampi palapuranipun tiyang ingkang badhe manggaota dagang kewan pamêrêsan.1927128,1a
Sarêmbag kalihan bosschbeheerder namtokakên margi-margi, sêlip-sêliping pasitèn wawêngkonipun wana, ingkang ing ngriku tiyang kenging bêkta utawi damêl latu.192892
Nyêbalakên saking pêpacak bab ngawisi tiyang damêl utawi bêkta latu wontên ing margi-margi, sêlip-sêliping pasitèn wawêngkonipun wana.192892,3
Ngupados katrangan prakawis panêraking pranatan bab ukuran tuwin timbangan.1929214,1
Sarujuk kalihan pangagênging paprentahan panggenan namtokakên papan mawa angkaning griya.192992.1
Saha angkanipun.192992,4 bab 3
Tuwin papan mawa angka perponding tumrap griya ingkang nyanggi pajêg perponding utawi pajêg pasitèn kitha.192994,1
Wênang bucal nyêgah samukawis ingkang kapasang ingkang nyulayani pranatan angkaning griya.192999
Ngulat-ulatakên murih têtêpipun pêpacaking pranatan angkaning griya1929910
Ngulat-ulatakên pangêrèhing pakuburan ing padhusunan dening pangêrèhing [pa...]

--- 226 ---

[...ngêrèhing] dhusun.1929133,2
Nampi palapuranipun wadana (A.W.) bab wontênipun ama ulêr ing klapa.1927161,2
Dados lid pangrèh Algemeene spaarfonds.1927186,1
Kenging maringi sêrat palilah kangge mragad rajakaya wontên sajawining pamragatan kangge ing ngakathah, nanging rajakaya wau kêdah kapriksa keurmeester rumiyin.193018,1
Sarêmbag kalihan dhoktêr kewan kenging maringi lilah kangge nglêbêtakên sarta mbêkta daging enggal ingkang botên mawi cap utawi daging ingkang dipun dhêm, dhatêng wawêngkoning pamragatan kangge ing ngakathah.1930121
Sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan maringi palilah dhatêng tiyang sade daging.1930124
Manawi keurmeester kapambêng bupati polisi manawi parlu kenging matah tiyang sanèsipun pambantu keurmeester, makili padamêlanipun keurmeester wau.1930125,3
Nampèni saking plaatselijk ambtenaar Centrale Kas palapuran kawontênanipun bang dhusun ingkang katutup193043,2
Kalayan panimbangipun plaaatselijk ambtenaar Centrale Kas kawênangakên ngèndêli warga kumisi bang dhusun.193046
Nêtêpakên sarta ngèndêli carik bang dhusun mawi panimbangipun plaatselijk ambtenaar Centrale Kas.193047
Awêwaton panimbangipun plaatselijk ambtenaar Centrale Kas nêtêpakên pituwasipun carik bang dhusun.193049
Nêtêpakên kathahing waragad lampah tumrap carik bang dhusun, samantên wau manawi carik wau pêrlu mawi kaparingan waragad lampah.1930410,2
Manawi wontên carik bang dhusun kagantung kalênggahanipun plaaeselijk[19] ambtenaar C.K. kêdah tumuntên lapur dhatêng bupati polisi.1930411,2

--- 227 ---

Bab paprentahan Rijksbladtaunangkabab
Awêwaton panimbangipun plaatselijk ambtenaar C.K. ngèndêli carik bank dhusun ingkang botên tumêmên utawi botên nyêkapi.1930412
Awêwaton panimbangipun p.a.C.K. Matêsi kumisi bang dhusun kengingipun nyimpên arta bang dhusun.1930423
Awêwaton panimbangipun p.a.C.K. nêtêpakên arta sadhiyan waragad kabêtahanipun bank dhusun.1930426
Sarêmbag kalihan p.a.C.K. manawi wontên parlunipun kenging matêsi kathahing arta ingkang kasambutakên.1930433
Sarêmbag kalihan p.a.C.K. sasampunipun angsal idinipun pêpatih dalêm, kenging:1930434
a. namtokakên ngindhakakên utawi nyudakakên sarêman. b. namtokakên sarta ngewahi prajanjianing nyambut. c. Nêtêpakên sarta ngewahi lampah-lampah ngicalakên potang-potangipun bang dhusun ingkang têtela botên sagêd wangsul.1930434
Manawi wontên parlunipun kapasrahan panguwaosipun pêpatih dalêm ingatasipun bank dhusun.1930435
Maringi palilah ngêdêgakên yêyasan ingkang kalampahakên mawi pirantos sêtum utawi pirantos ingkang mawi gas sarta electrisch.193081,3
Manawi nampèni paturan ingkang kawêngku "Hinderverordening", manawi botên lêrês kêdah kawangsulakên mawi kasêrêp-sêrêpakên.193085,1
Palilah ingkang kawêngku "Hinderverordening" manawi damêl pakèwêd, ingkang anggadhahi pakèwêd kenging mratelakakên dhumatêng bupati pulisi salêbêtipun sawulan.193085,3
Manawi wontên paturan kados ingkang kasêbut nginggil wau, bupati pulisi kêdah lajêng nindakakên papriksan.193085,4
Dhawuh ingkang botên marêngakên panyuwunan palilah ingkang kawêngku [kawêng...]

--- 228 ---

[...ku] "Hinder-Veordening"[20] kêdah kapacak ing kêkancinganipun bupati pulisi. 1930 8 6
Manawi pandamêlipun yêyasan ingkang kawêngku "Hinder-Verordening" botên sagêd rampung salêbêtipun wêwangên, palilahipun lajêng kasuwak, kajawi manawi sadèrèngipun sampun nyuwun ngulur wêwangên. 1930 8 8,3
Panguluripun wêwangên wau katamtokakên pupati[21] polisi. 1930 8 8,4
Manawi karampunganing panyuwunan ingkang kawêngku "Hinderverordening" botên ndadosakên pamarêmipun ingkang gadhah panyuwunan, kenging kasuwunakên kaparêngipun pêpatih dalêm mawi ngaturi priksa bupati pulisi ingkang lajêng nindakakên punapa saparlunipun. 1930 8 10,3
Manawi wontên lêlampahan kados kasêbut ing nginggil bupati pulisi lajêng ngaturakên sadaya prabot kanthi panimbang dhumatêng pêpatih dalêm. 1930 8 10,4
Palilah ingkang kawêngku "Hinderverordening" punika kenging kalumuntakakên dhatêng tiyang sanès, nanging kêdah têrang bupati pulisi. 1930 8 10,6
Palilah wau manawi wontên parlunipun bupati kenging mêwahi janji-janji karêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan. 1930 8 11,1
Sintên ingkang nyuwun karampunganing pêpatih dalêm bab janji wau kêdah lapur dhatêng bupati pulisi, bupati lajêng ngladosakên sêrat-sêrat prabot dhumatêng pêpatih dalêm kanthi panimbang. 1930 8 11,5
Manawi janji-janji wau botên dipun têtêpi, bupati lajêng andhawuhakên supados dipun têtêpi utawi bupati kenging lajêng nyuwak palilahipun karêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan. 1930 8 12,1
Bupati polisi kêdah mèngêti sadaya panyuwunan ngêdêgakên yêyasan ingkang kawêngku Hinderverordening. 1930 8 13

--- 229 ---

Kawênangakên nglarangi utawi nuntup yêyasan ingkang dèrèng angsal palilah utawi têlas wêwangunanipun, mawi dipun cap utawi sarana sanèsipun. 1930 8 14
Bupati pangrèh praja utawi pitadosipun manawi pêrlu kenging nglêbêti yêyasan ingkang kawêngku "H V" sanajan botên mawi palilahipun ing ngriku. 1930 8 16
Bupati pangrèh praja wênang nyuwak palilah ingkang kawêngku "H V" manawi yêyasan ing salêbêtipun tigang wulan wiwit saking dintên tumapakipun pranatan H.V. Dèrèng rampung sarta dèrèng tumindak. 1930 8 18,2
Yêyasan ingkang lêrêsipun kawêngku H.V. nanging sampun dados sadèrèngipun wontên H.V. salêbêtipun tigang wulan kêdah lajêng kasuwunakên palilah dhumatêng bupati polisi utawi wadono. 1930 8 18,3
Bupati pangrèh praja punika nêtêpakên juru ngetang jiwa. 1930 11 3,4
Maringi palilah tiyang ngingah babi. 1930 13 1
Andhawuhakên pêpacak-pêpacak tumrap panggenan ingkang kangge ngingah babi, sarêmbag kalihan dhoktêr kewan. 1930 13 1,2
Andhudhuk siti ingkang têbihipun kirang saking 5 mètèr saking saubênging umpak cagak kawat sterkstroom, punika kêdah mawi idinipun bupati pangrèh praja sarêmbag kalihan ingkang nindakakên panggaotan electrisch mawi kawat Sterkstroom. 1930 14 2,2
Bupati wênang andhawuhakên, ngrampas utawi ngrisak enz. wiwitan utawi têtanêman sanès-sanèsipun utawi griya, ingkang makèwêti kawat Sterkstroom ingkang wontênipun langkung rumiyin tinimbang wiwitanipun sapiturutipun wau. Anggènipun dhawuhakên botên parlu ngêntosi karampunganing pangadilan. 1930 14 6

--- 230 ---

Regent

Angawat-awati dhusun-dhusun tuwin kalurahan-kalurahan ingkang kapasrahan ambage padamêlan ingkang dipun bubuhakên dhatêng dhusun tuwin kalurahan-kalurahan wau. 1931 9 7
Angrigênakên kalurahan ingkang kêdah mranata padamêlan kalurahan (sanès padamêlan nagari = Heerendienst) murih padamêlan wau lêstari adil utawi sagêd adil panindakipun. 1931 9 9a
Angesahakên tiyang palanyahan ingkang wontên ing margi umum ngajêng hotèl, logêmèn, pènsion, restaurant sasaminipun. 1931 10 2
Sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan tumrap wawêngkonipun piyambak wênang anutup griya ingkang miturut pamanggihipun têtela kangge sadhiyan anglampahi jina sarta andhawuhakên nèmplèkakên turunan sêrat kêkancingan tumrap panutupipun griya wau, wontên ing pakarangan. 1931 13 1
Sarêmbag kalihan pangagênging paprentahan panggenan tumrap wawêngkonipun piyambak wênang nyuwak panutupipun griya kados ingkang kasêbut ing bab 1 ing nginggil wau. 1931 13 5
Sarêmbag kalihan landbouw consulent anamtokakên dhusun utawi panggenan pundi ingkang pancèn kenging sarta prayogi katindakakên ichtiar murih sagêdipun wêwah kawontênanipun tanêman klapa. 1932 13 1
Kawajiban anglacak panêrakipun pranatan bab damêl wara-wara ing kitha Surakarta. 1933 1 16
Kawajiban nyukani blangko palapuran dhatêng tiyang ingkang badhe kapajêgakên, supados anglapurakên pamêdalipun. 1933 3 25-6
Nyukani palilah bilih palapuran ing nginggil wau kenging katandhan dening tiyang sanès awit saking pakènipun ingkang wajib angladosakên palapuran wau. 1933 3 28 - 2

--- 231 ---

Angisèni blangko palapuran ing nginggil wau, manawi wontên tiyang ingkang pratela botên sagêd nyêrat, salajêngipun nandhani awit saking pakènipun ingkang wajib angladosakên palapuran, sarta ugi anyulang-nyulangakên. 1933 3 28-3
Nampèni palapuran saking tiyang ingkang botên kaparingan blangko palapuran. 1933 3 29-2
Anêtêpakên katêmtuaning pajêg susulan. 1933 3 42-1
Sadèrèngipun pamupu pajêg susulan wau, manawi wontên kêkiranganing pajêg, bupati kawajiban mundhut katrangan dhatêng tiyang ingkang nyanggi pajêg, dhatêng waris, dhatêng ingkang nindakakên wasiat, utawi dhatêng ingkang nguwasani barang têtilaranipun. 1933 3 42-2
Kawajiban maringi sêrat pajêg (aanslag biljet). 1933 3 46-3
Sagêd kapatah dening pêpatih dalêm angrampungi panyuwunipun tiyang sanèsipun ingkang kasêbut ing adêg-adêg 3 sarta paring sumêrêp karampungan wau dhatêng ingkang gadhah panyuwun kalayan lampah ing sapamrayoginpun.[22] 1933 3 56-4
Sagêd kapatah dening pêpatih dalêm kenging maringi kamayaran kados ingkang kasabut[23] ing ngandhap dhatêng tiyang ingkang botên wajib angladosakên palapuran, sanadiyan botên wontên panyuwunipun. 1933 3 56-8
1. Maringi kamayaran kados ingkang kasêbut ing bab 55. 1933 3 58-1
2. Maringi kamayaran ingkang lampah-lampahing pangetangipun sami kalihan ingkang kasêbut ing bab 55 wau manawi pangetanging pamêdal rêsik kirang saking ¾ arta kangge wêwaton pangetangipun pajêg dening kabêsmèn sasaminipun. 1933 3 56-8
Mundhut pratelan nama sarta griyaning kawula dalêm ingkang dados bêbaunipun, mawa katrangan pintên

--- 232 ---

bêrahan utawi pituwasipun bêbau wau sadhengah caranipun.1933358-1
Mundhut pratelan dhatêng pangrèhing pakêmpalan sasaminipuningkang anggadhahi wêwênang Rechtspersoon, ingkangnindakakên panggaotan ing ngriku tumrap kawontênaning parakawula dalêm ingkang nyambut damêl ing ngriku.1933358-2
Kawajiban anglacak panêraking pranatan pajêg pamêdal taun1933.1933368
Sabên 3 wulan sapisan kawajiban nglapurakên dhatêng nagarikawontênaning abdi dêlêm[24] ingkangkaparingan blanja mandung utawi kawêlasan; ugikawontênaning tiyang ingkang padamêlanipun sajawiningnagari ingkang salajêngipun dêdunung salêbêtipun kithaSurakarta.1933611
Wênang maringi palilah mênganipun griya pagantosan.193371
Suka palilah dhatêng ingkang majibi pagantosan badhe nutupgriya pagantosanipun, nanging kengingipun anulak tiyangnêbus dangu-dangunipun 2 dintên.193371
Nandhani raining kêbetan règistêr A.B.C. (gantosan) ingkangkawitan lan pungkasan, sarta amaraaf kêbetansanès-sanèsipun.193371
Mundhut buku-buku règistêr ing nginggil ingkang kêdahlajêng kaladosakên.193371
Sarêmbag kalihan tuwan resident kawajiban nindakakênundhang pranatan bab anumrapakên undhang pranatanipun K.Gupêrmèn ingkang kawastanan "Vuurwerk Ordonnantie 1932"dalah pêpacak panidakipun pranatan bab mêrcon wau, ingkangkatumrapakên kawula dalêm ing bawah nagari Surakarta.193381
Kawajiban anglacak panêrakipun pranatan sêkar api 1932(Vuurwerkordonnantie 1932)1933815-1
Wênang nindakakên panggledhah kados ingkang kasêbut bab 1undhang pranatan kaping 25 Augustus 1865, kawêwahan kaping4 Augustus 1894.1933815 -2

--- 233 ---

Samăngsa-măngsa wênang nindakakên panyiwêr, nindakakênpapriksan tumrap barang-barang cihnaning prakawis ingkangpêrlu kasiwêr, sarta wênang andhawuhakên supadosbarang-barang wau kapasrahakên sadaya.1933816
Sarêmbag kalihan tuan resident kawajiban nindakakên undhangpranatan bab anumrapakên undhang pranatanipun K. Gupêrmènbab pandamêl sae panyadenipun ès sarta toya Walandi ingkangdipun jantoni koolzuur, ingkang katumrapakên kawula dalêming bawah nagari Surkarta.[25]1933111
Kêdah angulat-ulatakên ing saparlunipun, supados ingkangwajib anêtêpi pêpacak undhang pranatan bab pandamêl sahapanyadenipun ès, saha pêpacak sanèsipun ingkangkadhawuhakên wêwaton undhang pranatan ing nginggil;salajêngipun anglacak panêraking pêpacak-pêpacak wau.193355-1
Ing sawanci-wanci antawisipun palêthèk dumugi surupingsrêngenge wanang[26] dhatêng ingpabrik sapasitènipun, patukangan, utawi yêyasansanès-sanèsipun parlu angulat-ulatakên; ugi dalu manawipanyambut damêlipun dalu.1933115-2
Wênang mundhut conto pêrlu badhe katitipriksakawontênanipun samukawis ingkang kadamêl ing pabrik ngriku.1933115-3
Wajib ngêkêr kawontênan sadaya ingkang gêgayutan kalihanpapriksan ing nginggil tumrap kawontênaning panggaotan ingpabrik.1933115-3
Wênang andangu dhatêng ingkang kaparingan sêrat palilahutawi dhatêng tiyang-tiyang ingkang nyambut damêl ingpabrik murih sagêdipun angsal katrangan gêgandhengankalihan panindaking pêpacak-pêpacak undhang pranatan No. 11wau.1933116-1

--- 234 ---

No.BabTaunNo.Art.Sub.Keterangan.
1.Pènsiun193481 t/m 55
2.Pasudan pènsiun36191. 2.
3.Dwangschrift3571. 2.I. II. III
4.Algemene Spaarfonds35913 (2)
5.Girik regeling (Waterschap)35141 t/m 8
6.Padamêlan wajib (heerendienst)361102
7.Pajêg pamêdal36181 t/m 3
8.Êmpingan3741 t/m 2
9.Pamiyara ulam37123467172. 3.2. 3.513

Bab Pangadilan saha Kapulisèn.

Bupati pangrèh praja mangarsani Regentschapsgerecht.R. O.bab82.
Dados lid landraadR. O.bab92,1
Nindakakên sumpahipun pêngulu ingkang dados adviseuringpangadilan.R. O.bab114
Nampi règistêr putusan-putusanipun raad agami sakingpangarsaning raad wau, saha ngaturakên règistêr wau katurpangagêng paprentahan gewest.Reglement Priesterraden bab 6
Jagi tata têntrêm saha ngupados katrangan prakawiskadurjanan (misdrijven) saha palanggaran.I. R.bab 1bab 62,1
Manawi manggihi tiyang ingkang nuju nindakakên kadurjananutawi palanggaran (ingeval van ontdekking op heeterdaad)wajib nyêpêng tiyang wau saha nindakakên saparlunipun murihtêrangipun bab wau.I. R.bab 4,2
Ngulat-ulatakên anggènipun para abdi dalêm ingkang dadosrèhipun sami nindakakên pandamêlan wajibipun.I. R.bab 62,1,2
Nampi sakathahing paturan saha gigatI. R.bab 63,1
Nampi saha ngurus paturanipun kawula dalêm bab tindakipunabdi dalêm pangrèh praja saha polisi ingkang botên prayogi,nindakakên saparlunipun [sapar...]

--- 235 ---

[...lunipun] saha nglapurakên dhatêng pangagêngingafdeelingI. R.Bab 63,2
I. R.Bab 63,3
Nampi palapuran saha relaas saking pangagêng district sahangaturakên dhatêng pangagênging afdeeling.I. R.Bab 64,1
Suka sumêrêp dhatêng hoofdjaksa utawi jaksa, bilih nampitiyang tahanan, kanthi ngintunakên prabot-prabot ingkangmagêpokan prakawisipun.I. R.Bab 65,1
Sasampunipun hooffdjaksa utawi jaksa nindakakên papriksan,prabot-prabot wau kanthi panimbang kakintunakên wangsul,salajêngipun bupati ngaturakên prabot-prabot wau dhatêngpangagênging afdeeling.I. R.Bab 65,2
Bupati kawakilan bupati anom, ingkang wajib nindakakênsadaya pandamêlan ingkang kadhawuhakên dening bupati.I. R.Bab 67
Nampi palapuranipun tiyang ingkang ngulurakên putusanipundistrictgerecht.I. R.Bab 91,1
Saha maringi katrangan bab wau dhatêng wêdana.I. R.Bab 92
Maringakên têtêdhakan sêrat gigatkatêng[27] dakwa.I. R.Bab 101,2
Nêtêpakên dintên raad saha nimbali gigat, dakwa tuwinsaksi-saksi.I. R.Bab 101,5
Maringi sumêrêp dhatêng wêdana putusanipunregentschapsrecht ingatasipun bab ingkang karampungandening districtsgerecht ananging kaulurakên.I. R.Bab 104,3
Sadèrèngipun mutus bab ingkang katindakakên deningRegentschapsgerecht (103) kêdah mundhut pamanggihipun jaksasaha adviseur.I. R.Bab 109,1
Ngintunakên palapuran bab-bab ingkang kaputus dhatêngpangarsa landraad.I. R.Bab 110,1
Sasampunipun kaparingan sumêrêp dening landraad bilihwontên ingkang ngulurakên karampunganipunRegentschapsrecht, nglapurakên kawontênanipun prakawis sahaprabot-prabotipun.I. R.Bab 112,1
Manawi ingkang karampungan botên ngulurakên prakawisipun,bupati suka sumêrêp dhatêng pangarsa landraad, saha mèngêtibab wau.I. R.Bab 112,3

--- 236 ---

Dhawuhakên dhatêng wêdana nindakakên karampunganipunRegentschapsgerecht.I. R.Bab 113,2
Nantokakên[28] wêwangên tumrappambayaripun dhêndhan.I. R.Bab 113,3

 


ingkang (dan di tempat lain) (kembali)
ingkang (dan di tempat lain)
kamayaran (kembali)
kamayaran
ingkang (kembali)
ingkang
ing (dan di tempat lain). (kembali)
ing (dan di tempat lain).
katrangan (kembali)
katrangan
Assistent (kembali)
Assistent
andandosi (kembali)
andandosi
kewan dipun (kembali)
kewan dipun
anamtokakên (kembali)
anamtokakên
10 ingkang (kembali)
ingkang
11 kopi (kembali)
kopi
12 nindakakên (kembali)
nindakakên
13 pangagênging (kembali)
pangagênging
14 panyuwunipun (kembali)
panyuwunipun
15 sapamrayoginipun (kembali)
sapamrayoginipun
16 ngênggèni (kembali)
ngênggèni
17 satunggal-satunggaling (kembali)
satunggal-satunggaling
18 kêras (kembali)
kêras
19 plaatselijk (kembali)
plaatselijk
20 "Hinder-Verordening" (kembali)
"Hinder-Verordening"
21 bupati (kembali)
bupati
22 sapamrayoginipun. (kembali)
sapamrayoginipun.
23 kasêbut (kembali)
kasêbut
24 dalêm (kembali)
dalêm
25 Surakarta (kembali)
Surakarta
26 wênang (kembali)
wênang
27 dhatêng (kembali)
dhatêng
28 Namtokakên (kembali)
Namtokakên