Nyanjata Sangsam, Padmasusastra, 1898, #201


--- 268 ---

Nyanjata Sangsam

1. Sinom

1. rinêngga atma srinata | Jêng Gusti Pangran Dipati | Nararya Mangkunagara | ping catur ingkang mandhiri | kang lagya mardisiwi | winarah rèh mring rahayu | Jêng Pangran Prangwadana | kang arsa têmbe gumanti | mrih widada dumadining yogatama ||

2. tumana mring susilarja | arju marta maratani | sawadya wadu-wandawa | aywana winalang kapti | myang pinrih pinarsudi | rumakêting kadang-karuh | lan malih mêmiluta | lumêkêt susêtyèng budi | dening para atmajendra Surakarta ||

3. kasidaning sih-sinihan | sumrambaha makangsali | tumrap ing praja mandhala | jêjêg arjaning kang bumi | menak sarwa dumadi | dera myat para gung kumpul | sumungku abipraya | mêmayu ayu lêstari | antarane kèh suka manadukara ||

--- 269 ---

4. nahên wau winursita | kang putra tinuduh maring | pasanggrahan ing Wanarga | bêbêrêg buron wanadri | myang mamèt minèng kali | lan para atmaja prabu | tamtuning ri ubaya | jujug myang mangsaning wanci | Pangabean badhe pakumpulanira ||

5. kang minôngka gêgunungan | Jêng Pangeran Angabèi | manggalatmaja iswara | wau praptaning ubanggi | Akad Kaliwon kaping | sadasa Dulkijah taun | Be kang salira mentar | wana iku amarêngi |§ = 1808 [Sengkalan: salira mentar wana iku (Ahad Kliwon, 10 Dulhijah 1808 A.J.), sic. seharusnya: Sêlasa Kliwon, 10 Dulhijah 1808 A.J., 25 November 1879 A.D.]. tabuh lima jêng pangran wus pêparentah ||

6. arakit kang palênggahan | pantyalit ngarsèng pandhapi | bakubangku. bundêr munggèng madya | asri kinupêng ing kursi | ngarsa têpyèng pandhapi | rêspati sinungan babut | ya ta tabuh nêm prapta | para ri kang arsa ngiring | kang ngruhuni Jêng Pangran Natakusuma ||

7. tan dangu ing pêpakira | nèng Natar samya pêpanggih | Jêng Pangeran Pakuningrat | katigane ingkang rayi | Jêng Pangran Arya Singgih | Prabuningrat [Prabu...]

--- 270 ---

[...ningrat] malihipun | Kangjêng Pangeran Arya | Kusumadiningrat tuwin | sinêbut Walandi wasta Tuwan Jan ||Kurang satu suku kata: kang sinêbut Walandi wasta Tuwan Jan.

8. ngantosi ing wiyosira | tan antara sigra mijil | jêng pangran sampun siyaga | busana cara Walandi | nulya lênggah ing kursi | para ri tata alungguh | anganti praptanira | têtamu kang arsa mampir | kunêng prapta wanci tabuh madya sapta ||

9. Pangran Prabu Prangwadana | kering ing raka kêkalih | Jêng Pangran Gôndasaputra | myang Gôndatmaja kang rayi | miwah ari kêkalih | Radèn Mas Subyakta timur | lan Radèn Mas Suprapta | wontên malih kang umiring | môngka pamugari Arya Brajanata ||

10. punika ingkang pêputra | jêng gusti kang kaping kalih | malih prênah ingkang paman | jêng gusti kang kaping katri | nênggih ingkang sêsiwi | Suryadarma jêjuluk |Kurang satu suku kata: Suryadarma ajêjuluk. wusnya pinêthuk sigra | ngacaran lênggah ing kursi | mubêng tarap tan kari Dyan Wirasmara ||

11. tan dangu sunggata wedang | sru turi wusing lumarih |

--- 271 ---

dungkap wanci tabuh sapta | sigra budhalira sami | sampun ngaturan nitih | rata pangkat juru-juru | sri tinon lampahira | praptèng Bacêm têdhak aglis | Dyan Tumênggung Jayasarosa amapag ||

12. lan Dyan Ariya Sêbrata | wus dangu praptanirèki | angrukti sagung kang palwa | badhe kinarya anitih | nabrang mring wetan kali | mangkana samapta sampun | sinaoskên ing ngarsa | wong agung samya anitih | miwah palwa kang amot swandana rata ||

13. ing ranu tan winursita | wus prapta sawetan kali | kuda pangirid pinasang | tan liru prênahirèki | wong agung tarap sami | jumênêng têpining lurung | keringing ratanira | kang arsa dipun titihi | mangsah nêngah Jêng Pangran Gôndaatmaja ||

14. kadi Radèn Baliputra | tinut ing ari kêkalih | Subyakta lawan Suprapta | Jayasarosa pêpatih | Arya Sêbratèng wuri | praptèng ngarsa wus atundhuk | pamit arsa wangsula | mring

--- 272 ---

nagri lan ari kalih | miwah Jayasarosa Arya Sêbrata ||

15. amungkur basukyèng ngarga | narimèng sih anganthuki | sawusnya abêbagean | nulya kur-ungkuran sami | sigra sarêng anitih | tan winarna lampahipun | kang wangsul maring praja | wuwusên kang lumastari | asri tinon wimbuh rêngganirèng marga ||

16. patinggi umbul myang rôngga | anggrêbêg samargi-margi | samya anitih turôngga | ing kanan miwah ing kering | ngarsa rolas salangsir | amandhi banderanipun | abajo sangklat rêkta | biru calana mantêsi | acêcaping ijo ginayut taliwang ||

17. ing marga tan winursita | ing dhusun Walang wus prapti | kèndêl sang narpasiwaya | gantyaning kuda pangirid | tan dangu wusnya rakit | sigra wau bidhalipun | prapta ing Sukaharja | mangkana wong agung sami | têdhak saking rata pinêthukkên marang ||

18. sira Dyan Wiryakusuma | ngaturan laju mring panti | panggubahan madyèng awan |

--- 273 ---

rinêngga sri sinalisir | ring wastra môncawarni | sinamir ron tinatuwuh | umyang pradôngga munya | kunêng ta sang narpasiwi | sampun sami lênggah ing kursi sadaya ||

19. midêr wantu larihira | miwah wadya kang umiring | wus tan ana kêkurangan | sapangkat-pangkatirèki | dangu lêrêpnya nuli | wong agung ing bidhalipun | sarêng anitih rata | sayagung dasih kang ngiring | wau Radèn Ngabè Wiryakusuma ||Kurang satu suku kata: wau Radèn Ngabèi Wiryakusuma.

20. andhèrèkkên sêdyanira | wangsul panambangan mangkin | ya ta ing Kêpuh wus prapta | aganti kuda pangirid | tan dangu bidhal malih | lêstari ing lampahipun | wus praptèng panambangan | kèndêl têpining bênawi | nèng sabrang lèr samya têdhak saking rata ||

21. sigra anitih giyota | ing sabrang kidul wus prapti | laju minggah pasanggrahan | urmat pradôngga munya tri | sarêng dènira manjing | wismasri rêngganing wangun | sampun atata lênggah | myang wadya inghangingkang. umiring | wus pinarnah

--- 274 ---

ing sajuru-jurunira ||

22. tan dangu palêrêpira | mung angunjuk sawatawis | sigra wau bidhalira | karana mèh praptanèki | laladan Wanagiri | kadêrêng asruning kayun | wantu sami taruna | mêmpêng kasudiran mingis | amung sangsam tan lyan dadya ardayèng tyas ||

23. tan winarna marga prapta | Wanagiri nuju wanci | marêngi tabuh sawêlas | laju anjujug wanadri | ing kono wus miranti | sanjata miwah kudèku | myang kawula ing desa | kang badhe kinèn angiring | kalih nambang samakta gêgamanira ||

24. nahan ta sang siwayendra | tumêdhak saking ratèki | anèng pratêlonipratêloning. marga | kang mangidul anjog maring | ing pasanggrahan adi | kirang sapal têbihipun | dene kang maring wana | mangetan ujuring margi | sami sapal têbihe ngungkurkên arga ||

2. Pangkur

1. kunêng ta sang narpaputra | ingaturan samya nitih turanggi | sigra sarêng lampahipun | saha bala kumêrap |

--- 275 ---

gunging kuda winatara pitung atus | kumutug saengga jawah | sringsri. tinon samargi-margi ||

2. yèn ginagas duk samana | kadya Sultan Jayusman Malebari | tinuduh mring ramanipun | miwah pra arinira | lumurug prang gêcak nagri Ngambarkustup | Prabu Sêmakun kang môngka | manggala pangirid baris ||

3. punika iribe uga | Arya Brajanata kang mugarèni | tinut sagunging pra sunu | sarèh bawaning wana | amêmatah prayoganing laku-laku | mamrih ing pikantukira | kunêng praptèng prênahnèki ||

4. samya têdhak saking kuda | wus binagi kapara rajasiwi | sajuru-juruning panggung | wusnya ngaturan minggah | saha dasih kang nômpa sanjatanipun | sampurna pangrakitira | sinasmitan ngati-ati ||

5. nêngna kang sampun prayitna | kawuwusa wadya kang samya giring | mangsah kumrutug anggrêgut | tan pae lan magut prang | sangkêp sagung gêgaman tan ana kantun | sarwi suraknya wurahan |

--- 276 ---

kadya rubuh ingkang wukir ||

6. miwah bêndhenya angangkang | myang thongthongan narunthung barêbêgi | wor bèri bêgor abarung | wuwusên kang atadhah | pratmajendra wus musthi sanjatanipun | wau ta pêpanggungira | Jêng Pangeran Angabèi ||

7. mênjangan nênêm kang prapta | narpatmaja awas dènnya ningali | tiniyungkên kuntanipun | mênjangan sru malêsat | kanêm pisan angorèk ngiwa anêmpuh | panggungira Jêng Pangeran | Kusumadiningrat aglis ||

8. angayat kunta baswara | wus tiniban kêna sukune kering | kang têngên tiba gumêbrug | tangi asru malumpat | mingêr nulak anggêndring palayunipun | ngarsane pêpanggungira | Jêng Pangeran Angabèi ||

9. nanging têbih antaranya | satus sèkêt tindak wataranèki | sigra ingayatan gupuh | wontên dasih turira | adhuh gusti maksih dahat têbihipun | angling sang siwayatmaja | sok uga sun anibani ||

--- 277 ---

10. sigra tiniban sanjata | sangsaya sru palayunya lir thathit | mangalèr gya kinarutug | sanjata barondongan | maksih gancang manjangan palajêngipun | saksana tinut ing kathah | patinira dèn gêbugi ||

11. kunêng ta pêpanggungira | narpaputra Jêng Pangran Angabèi | lagyeca imbalan wuwus | lan dasih nulya ana | sangsam èstri sing kilèn malayu nêmpuh | dupi parêk panggungira | kandhêg palayunirèki ||

12. prayitna sang tanayendra | ngayat kunta kang kinarya ing nguni | marwasa baranggah agung | mangkana wus tiniban | kêna tênggokira trusing têpakipun | gumêbruk tibèng bantala | tangi sru lumayu ngênthir ||

13. narajang panggunganira | narpaputra jêng pangeran arya aglis | Kusumadiningrat sampun | nibani kang sanjata | pan kaplorod kabêsèr pok buntutipun | tan kandhêg palajêngira | wantuning wus nandhang kanin ||

14. tan têbih antaranira |

--- 278 ---

nulya rêbah sangsam wus angêmasi | pinundhut ginotong sampun | prapta soring panggungan | samya têdhak mariksa ing tatunipun | gya parentah kinèn murak | kunêng ta wong agung sami ||

15. bubaran mring pasanggrahan | madyèng wana rinêngga tarub asri | ing kono dhadharan sampun | tabuh ro wancinira | bidhal malih anggiring mring wana Kêthu | nibani ping kalih kêna | ngularan datan kêpanggih ||

16. tabuh madya lima bubar | kondur maring pakuwon Wanagiri | pinêthuk ing urmatipun | umyang ponang mardôngga | asri tinon rêrêngganing lurung-lurung | tinatirah suji rancang | kasmaran kang aningali ||

3. Asmaradana

1. pringwulung ingkang kinardi | pinaju pat têngahira | pinalang adêg-adêge | kinêmbang rineka cakra | têpung ing kering kanan | nginggil sinungan palêngkung | sri sinamir janur pita ||

2. cêcagaking wancaksuji | rinênggèng ron sêsêkaran | langkung wèh sêngsêm [sêngsê...]

--- 279 ---

[...m] wuryane | miwah marik pinanjêran | rontèk lawan bandera | rolas kaki longkangipun | banjêng praptèng pasanggrahan ||

3. kunêng ta wong agung prapti | pasanggrahan samya têdhak | wus manjing jro pandhapane | ing kursi lênggah atarap | sêsaosan wus aglar | madyèng pahêman kinêpung | wau ta kang pasanggrahan ||

4. mangalèr ajêngirèki | rineka rakiting Jawa | dhapur sêsinom dalême | sinungan kamar sakawan | kinajog jarambahnya | têpung kanan keringipun | jawi brunjung sakanira ||

5. pinlêstèr rata agasik | tinembok pagêring wisma | ingusar anyar tabête | ngarsa sinung paringgitan | kêkalih kamarira | wetan kilèn prênahipun | pinantês sri busananya ||

6. gambar miwah kaca murni | kawacan myang pagulingan | kunêng pandhapa dhapure | jogglo gêng balunganira | wantu parêking wrêksa | kapat sakagurunipun | rêspati sinung bêbuntal ||

--- 280 ---

7. agêng sapêluk tur gilig | anggubêt rineka sarpa | sakawan têpung sirahe | nèng têngah krun gantilannya | istha kadyarsa môngsa | kang sarpa maring damar krun | mangkana salokanira ||

8. têpyèngsun duk pinalisir | ing wastra bang biru seta | kinaywapu pêpêloke | taritis sinung taratag | tinatuwuh kang saka | ing pisang matêng witipun | rarywalit kacaryan mulat ||

9. kalênengannya ngrêrangin | anèng kajogan pandhapa | ringgit wor rêbab swarane | yayah ngalapêna jiwa | kunêng kang samya lênggah | tan dangu bubaran sampun | kasayahên saking wana ||

10. wus pinarnahakên sami | pakuwone sowang-sowang | narpaputra katigane | ing dalêm pakuwonira | kamar kilèn ing têngah | Jêng Pangran Ngabèi iku | ingkang rayi kilènira ||

11. kamar ingkang nomêr kalih | Jêng Pangran Natakusuma | dene ta kang rayi malèh | Jêng Pangeran Pakuningrat |

--- 281 ---

ing kamar paringgitan | kang wetan pakuwonipun | Jêng Pangeran Prabuningrat ||

12. sisihing raka amrêgil | paringgitan kilèn kamar | nênggih malih pakuwone | Jêng Pangran Aryakusuma- | diningrat kilèn prênah | gêngdhonggêdhong. longkang nataripun | lan dalêm gung pasanggrahan ||

13. kaputrèn pantêsirèki | upama wong agung praja | dene tan ana korine | Pangran Prabu Prangwadana | nèng dalêm kamar wetan | Pangran Gôndasaputrèku | nèng jawi pakuwonira ||

14. Arya Brajanata malih | Tuwan Jan Dyan Wirasmara | sami jawi pakuwone | kunêng wus sami alukar | busana ngenggar-enggar | tabuh sapta malih ngrasuk | busana saparêngira ||

15. sarêng mijil mring pandhapi | tan ewah ing rakitira | kadya duk wau praptane | munya salendro pelognya | sadasa ringgitira | kinèn sarêng bêksanipun | abarung suka kang mulat ||

--- 282 ---

16. wong agung eca miyarsi | sarwi ngunjuk sasukanya | kunêng wus dungkap wancine | tabuh kalih wêlas dhahar | nutug dènnya bujana | dangu nulya bibar sampun | makuwon lajêng anendra ||

17. ing dalu datan winarni | rêroncèning pagulingan | kawarnaa ing enjinge | Sênèn tanggal ping sawêlas | tabuh sapta siyaga | angrasuk busana sampun | malih arsa ambêbêdhag ||

18. samêkta wus samya mijil | sigra sarêng budhalira | lan sagung wadyabalane | samya anitih turôngga | sangkêp sagêgamannya | kawot ing turangganipun | enggaling carita prapta ||

19. tan pae lawan duk wingi | barang solahbawanira | malah kang sangsam wêdale | akathah datan petungan | nanging ta bokmanawa | dinanya kang tan pakantuk | nuju sêpi petangira ||

20. yèn titisirèng pambêdhil | tan owah lan saban-saban | apan iya pratandhane | singa kang tiniban [tiniba...]

--- 283 ---

[...n] kêna | rinuruh tan kapanggya | marma kukuh dinanipun | kunêng tabuh kalih wêlas ||

21. kondur saking ing wanadri | praptèng pasanggrahan dhahar | sigra tan dangu bubare | kasaput drês jawahira | wus ngaso masanggrahan | tan winarna roncènipun | tabuh catur sontênira ||

22. angrasuk busana sami | sadaya sampun samêkta | arsa tindak maring lèpèn | mariksa wong ngambil mina | samadya pal têbihnya | mangetan prênahira wus | budhal saha wadyakuswa ||

23. praptèng asistenan mampir | manjing jroning palataran | mangilèn loji ajênge | rakite wêwangun anyar | galdri ngubêngi wisma | yèn jawi ran jagasatru | sinung hèk wilis cètira ||

24. kunêng asistèn wus mijil | tundhuk sami têtabean | lênggah tan dangu budhale | miyos kori bêbutulan | wingking loji prênahnya | mangetan tan dangu rawuh | ing têpinirèng narmada ||

25. kang palwa sampun [sa...]

--- 284 ---

[...mpun] cumawis | miwah ta sakwèhning saya | wus samya samakta kabèh | jala jaring myang karakat | sambêr myang sèsèrira | pêcak sandhat anco susuk | silulup gogo lan tangan ||

26. mangkana wong agung sami | jumênêng pinggiring toya | palwa wus sinaosake | sirah naga ngarsa wuntat | asri sinung bandera | gya nitih sadayanipun | kêkanthèn inggahing palwa ||

4. Kinanthi

1. dhinawuhan adan sampun | tumandang sagung piranti | gumuruh sarêng asurak | kang amèt myang kang ningali | suka myat lumbaning mina | gung-agung sabayi-bayi ||

2. klalèn jambal miwah palung | wagal pacal marmas tagih | rêngarêng papar saklasa | kutuk rong pêluk gêngnèki | pusuh lêmpuk sênggaringan | urang-watang miwah bêthik ||

3. kada granggang jakaripu | badhèr talumpah saupih | atusan mina kang kêna | kunêng tabuh nêm kang wanci | kondur maring asistenan | ingacaran lênggah [lêng...]

--- 285 ---

[...gah] sami ||

4. sinambrama ing pangunjuk | tan adangu nulya pamit | enjang bidhal maring praja | asistèn sung arjèng margi | sawusira têtabean | gya bidhal sawadyanèki ||

5. praptèng pasanggrahan agung | lajêng lênggah ing pandhapi | anutug kasukanira | dene mung kari saratri | gêndhing miwah langên swara | kinanthi dèn wolak-walik ||

6. jam kalih wlas dhahar sampun | bibaran samya aguling | ing dalu datan kawarna | ya ta kawuwusa enjing | ri Anggara Paing tanggal | kalih wlas siyaga sami ||

7. ingundhangan arsa kondur | samêkta sagung piranti | wus pinatah kang lumampah | miwah kang badhe umiring | nèng palwa myang kamomotan | sampat pamintanirèki ||

8. nihan sawusira ngrasuk | busana wong agung sami | budhal saking pasanggrahan | gumrah sagung kang umiring | sira Dyan Jayasarônta | Ondêrêgèn Wanagiri ||

9. anguntapkên urmatipun |

--- 286 ---

sêdya wangsul ing bênawi | ya ta wus praptèng narmada | palwanira wus cumawis | naga sri dhaulu sirah | binusanan lir duk wingi ||

10. sutendra ngaturan sampun | sigra dènira anitih | dene sagung para wadya | kang palwa sampun binagi | wus kawot sadayanira | gya mancal andhandhang mulih ||

5. Dhandhanggula

1. silir-silir wong agung amilir | asri bayak lampahing baita | lir paksi cakar walangèn | dulur-dulur aluntur | kang gamêlan munya ngrêrangin | ringgit wor swaranira | rinêngwa anganyut | tan têbih palwa swandana | sang siwaya kasukan samargi-margi | mangkana lamun kandhas ||

2. kalih atus jalma kang jagèni | ngurung-urung nut lampahing palwa | tan kari ing saparane | lamun kandhas anggêbyur | nyurung ana ingkang anarik | kambanging palwa minggah | lumampah adulur | yèn têlas margèng dharatan | samya minggah ing dhusun amêgat ngarsi | sadangune mangkana ||

3. sangsayagung ing samargi-margi |

--- 287 ---

bawah kang kambah saurutira | bangawan inagnyan kabèh | mêthuk têpining ranu | marma kêrig têkwan rarywalit | kang umur limang warsa | kambah anggarubyug | samana panggagasira | kang angripta ya Allah kang murbèng bumi | luwih pamintanira ||

4. kang sinung nikmatirèng kadadin | lawan titah kang sinung sangsara | dene tan ana iribe | kang luhur samo sinung | mêngku ring rèh kawiryan adi | nir prih rêrênggining tyas | prapta ing sakayun | kang cilik nandhang sangsara | alpa boga busana langkung panas prih | payahing angganira ||

5. yèku pan maksih nandhang kuwatir | bok ginitik marang lurahira | mila sêngkut pratingkahe | karingêtnya kadya dus | kèndêl mênggah akêmpis-kêmpis | dhuh babo kang misesa | buwana sawêgung | mugi paringa aksama | maring dasih tuwan ingkang kawlasasih | kunêng ing lampahira ||

6. sang sutendra wau lumastari | samarga-marga tansah kasukan |

--- 288 ---

gumuruh wadya swarane | yèn tinon isthanipun | kadyatmajèng Janggalamanik | Sang Ino Kasatriyan | duk budhalirèku | saking ing candhi pulo bang | sakadeyan arsa gêpuk nagri Bali | nitih pun jaladara ||

7. sêngsêm mulat wuryaning pagajih | myang pasêngkrèn kèh tanêmanira | têpyèng ranu saurute | kênthang katela jagung | kacang kara miwah kacipir | kacang cina sêmôngka | karai lan timun | jarak jali juwawutnya | mangsanira lagya nêdhêng angundhuhi | marma wèh arsèng driya ||

8. tambah malih sri langên ing pinggir | sêsaosan sagung desa-desa | kang kamargan saurute | sung môngka bêktinipun | sêsaosan sakadarnèki | winehan hub-ahuban | wisma isthanipun | ing jro mèsi tumpêng panggang | myang sêmôngka kang palwa gantya nampani | samarga pan mangkana ||

9. miwah kang dadya sukaning galih | kèh kukila têpining udaya |

--- 289 ---

sinanjatan saurute | dêrkuku lan bêrkutut | blêkok jalak miwah gulathik | trinil grija kuthilang | tèngkèk thênguk-thênguk | kang kêna binujung palwa | anginggiri kalamun tumibèng warih | pambêlah gêbyur sigra ||

10. dupi praptèng manara ningali | lutung kathah nèng sengon kang wrêksa | pating caruwik swarane | parentah palwanipun | kinèndêlkên palwa wus minggir | sigra kang pratmajendra | tumêdhak sadarum | samya ngasta kang sanjata | Jêng Pangeran Natakusuma nibani | ponang lutung aniba ||

11. duk kumleyang linokakên mati | praptèng ngandhap gya tangi jumranthal | kang mulat suka guyune | wor ngungun sarwi jêtung | nora nyana dene ngapusi | tibane duk kumleyang | tingkahe lir lampus | tan wruh tibaning bantala | jaranthalan tumracak maring wit malih | sabên-sabên makana ||mangkana.

12. nulya ingkang rayi ganti-ganti | nyanjata nanging tan ana kêna | pan amung dadya sukane | mring

--- 290 ---

wadya kang dêdulu | ya ta Kangjêng Pangran Ngabèi | rênguning tyas sinamar | de pararinipun | agung dènnya sinurakan | sigra nyandhak sanjata tiniban kêni | lutung tibèng bantala ||

13. trus lambungira pêjah gumuling | wus pinundhut kawot ing baita | undhang budhal pamilire | wau sang narpasunu | datan kandhêg dènnya lumaris | sarwi adhêdhaharan | nèng palwa anutug | miwah sagung kulawarga | sinambrama tan ana kurang kang bukti | tiniti pinariksa ||

14. suka sagung wadya amênuhi | sarwa boga kunêng lampahira | wus prapta ing Kêdhung Banthèng | kèndêl samya angirup | rumpon tabuh kalih wlas wanci | mina mung sawatara | gya bubaran sampun | milir lêstari lampahnya | praptèng panambangan wanci tabuh kalih | laju ing lampahira ||

15. praptèng Nglêngking gisik wetan kali | wontên balêkok pinggiring toya | tiga ajajar encoke | ya ta sang narpasunu |

--- 291 ---

awas mulat ngandikèng siwi | lah Kusumadiningrat | pilihên paksiku | iya padha sinanjata | bêbarêngan kang putra tur sêmbah milih | kang mencok lèr priyôngga ||

16. kang kidul ingaturkên ramèki | mèsêm anganthuki sigra ngayat | sanjata sarêng kalihe | ingaban munya sampun | blêkok ingkang kidul kawilis | suka sagung tumingal | wimbuh langênipun | nulya pinèt ing baita | sampun katur kang paksi tinampèn aglis | milir malih kang palwa ||

17. wau praptèng Karadenan wanci | tabuh madya nêm kèndêl saksana | angirup malih rumpone | tan patya kèh tukipun | laju budhal palwa umilir | prapta ing pasanggrahan | poncol malih ngirup | mina antuk sawatara | budhal malih laju milir lumastari | eca lampahing palwa ||

18. tan rêkasa nut ilining warih | ya ta ingkang wanci tabuh madya | astha prapkèngpraptèng. Kêdhunggudèl | wong agung minggah sampun |

--- 292 ---

pinêthuk ing Radèn Ngabèi | Wiryakusumèng Natar | ingaturan laju | mring pakuwon tarub lênggah | saha wadya wus pinarnahakên sami | tinata pangkatira ||

19. asêsugun midêr ponang larih | wantu-wantu panêmbramanira | sawusnya dangu lênggahe | ngaturan dhahar sampun | miwah wadya parêng abukti | mumung. pae ênggènira | dhêdhaharan nutug | mangkana wong kang nêningal | tan petungan kêthèn ayutan pra sami | busana sarwa endah ||

20. jêjêl tundhung-tumundhung apipit | rêbut ênggon ajêngkang-jinêngkang | mamrih katon pandulune | tiba pating gadêbug | tangi wênèh lajêng ambithi | dadya akêkêrêngan | pulisi abikut | pamisahe bokmanawa | ana ingkang anganggo gêgaman sami | dadya tan kobêr mulat ||

21. mawor barung kang pradôngga muni | abusêkan swaraning kang janma | pating talorong obore | riwut rêngyèng pandulu | kadi lampor wurahan atri | kunêng luwar bojana |

--- 293 ---

sigra budhalipun | wus dadya gusthining lampah | kondurira saking Kêdhunggudèl nitih | baita sowang-sowang ||

22. wus tan ana langênirèng margi | amung sare ngasokkên sarira | wit dahat arip sayahe | mangkana rinukti wus | pasarean palwa pribadi | nulya sarêng budhalnya | ya ta wus kapungkur | Kêdhunggudèl tan winarna | kang anendra sakeca nèng palwa milir | tan wrin wijiling arka ||

6. Mijil

1. kunêng gantya lingira ing nguni | wuwusên sang katong | linggar saking praja sabalane | Langênarja wus nyare saratri | wau jêng sang aji | ing dalu awungu ||

2. miyos ing Natar nuduh ing dasih | pêpilihan kang wong | manawa prapta ing sawancine | ingkang putra Jêng Pangran Ngabèi | tinimbalan aglis | pandhapa anjujug ||

3. kawuwusa kang andon aguling | ing Langênarjanjog | madya lima ing ngriku wayahe | narpaputra minggah wus apanggih | lan duta narpati | dhinawuhkên sampun ||

4. timbalane [timba...]

--- 294 ---

[...lane] kang rama sang aji | sandika gya bodhol | praptèng Natar anuju waktune | talingsingan tan panggih sang aji | turing kang pra êncik | ramanta sang prabu ||

5. sare malih kadangon anganti | wau ta sang anom | midêr anèng jro panatarane | byar raina utusan nimbali | kang raka nèng jawi | pangran arya prabu ||

6. dhinawuhkên sandika turnèki | sigra sarêng bodhol | minggah maring jro pasanggrahan |Kurang satu suku kata: minggah maring jro pasanggrahane. ingacaran minggah ing pandhapi | ngantosi narpati | ing sawungunipun ||

7. tan adangu wungune sang aji | tinimbalan gupoh | Jêng Pangeran Ngabèi kalihe | Pangran Prabu Prangwadana aglis | umanjing jro puri | panggih jêng sang prabu ||

8. sinabdan raharjanirèng margi | tur nuhun magupoh | myang dinangu ing paran tingkahe | matur purwa wasana tan gêmpil | gya tinundhung mijil | sandika wus mêtu ||

9. pratèngpraptèng. jawi pinaringan sami | sunggata sang katong | num-inuman pêpak sawarnine | miwah dhadharan sampun pinaring |

--- 295 ---

roti martegèki | sardhèn miwah kèju ||

10. myang sêmôngka kinarya lih-olih | ing rata wus kawot | kunêng wus kalilan mantuk kabèh | nêmbah mijil praptèng jawi kori | anitih rata glis | saha wadyanipun ||

11. tan cinatucinatur. lampahirèng margi | Pangabeyan rawoh | tumurun saking ing rata age | tabuh astha enjing ingkaingkang. wanci | wus samya umanjing | ngacaran alungguh ||

12. nèng pantyalit sangarsèng pandhapi | wus samya alunggoh | datan owah duk mangkat rakite | num-inuman tan dangu wus mijil | ingacaran sami | gya sarêsarêng. angunjuk ||

13. nulya pamit mantuk mring wismèki | linilan gya bodhol | praptèng jawi anitih ratane | kunêng wau Jêng Pangran Ngabèi | dangu sawikingingsawingkinging. | paran ta rahayu ||

14. matur wit têdhak praptèng samangkin | tan ana pakewoh | siyang dalu tansah rumêksane | pra santana kang kantun nèng wuri | anggung pamujining | kang maring rahayu ||