Paliatma, Pigeaud, 1953, #1393

Judul
1. Paliatma, Pigeaud, 1953, #1393. Kategori: Agama dan Kepercayaan > Wulang
»  Paliatma, Pigeaud, 1953, #1393. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Dhandhanggula

1 duhduhaduhp]atMjmmi, ai=k=mijilSki=g/wni=w=, k=wusM|kSai=jm[nN, k=lai/klni=sun\ lrlpffip]jurit\ sir=[g/sumurupP, [fnP]c[y=klB|, [gonSunM`ihatinKenSir, awitHi=sunJ|men_8z]nFipti, A/ym=@u!&r.
1 dhuh-dhuh adhuh pra atmaja mami | ingkang mijil saking garwaningwang | kang wus muksa ing jamane | kang lair kalaningsun | lara lapa dadi prajurit | siranggèr sumurupa | dèn pracayèng kalbu | gon sun mrihatinkên sira | awit ingsun jumênêng Pangran Dipati | Arya Mangkunagara ||
2 [norpegtPne[d=sunBtin\ mugsiraktumusSnN, knug]ani=NsunH=[g/, ai=m_[kowusJinuru=, ai=k=[m=oktnDni=widi, tum][pPmr=sir, kulupYekTinipun\ sirpdplk]m, anÒ|kPut]atMjpz]nFipti, timB=lnJen_zir.
2 nora pêgat panêdhèngsun batin | muga sira akatumusana | kanugrahaningsun anggèr | ing mêngko wus jinurung | ingkang măngka tandhaning Widhi | tumrape marang sira | kulup yêktinipun | sira padha palakrama | antuk putra atmaja pangran dipati | timbang lan jênêngira ||
3 kpi=klihsirwusF/[bni, b[lwisMabwtP]i[y=og, kpi=t]isirwusF/[b, pvCiliruni=lu=guh, pdlwnPut]n/pti, kpi=ptSir[tomP, kwi/ywnHgu=, sinebutJen_p[zrn\ pdlw[nHy=tk=ski=mmi, m=-ski=aibunir.
3 kaping kalih sira wus darbèni | balewisma abawat priyăngga | kaping tri sira wus darbe | panci liruning lungguh | padha lawan putra narpati | kaping pat sira tămpa | kawiryawan agung | sinêbut jênêng pangeran | padha lawan eyang ta kang saking mami | myang saking ibunira ||
4 k=m=[ko[norsni=t-sMmi, ai=zt[sSb=sni=sunJw, an[nai=jmnKi[y, wusKen[ynSinebut\ knug]anHi=k=v/tnNi, mul[nput]ni=w=, [fnNri[m=pnF|m\ [ykupitul=uzi=sukSM, ai=su[nHzetS=kni=kmul-nKki, b}kh[aluau/rir.
4 kang mangkono rasaning tyas mami | ing atase bangsaningsun Jawa | anane ing jaman kiye | wus kêna yèn sinêbut | kanugrahan ingkang nyartani | mulane putraningwang | dèn narimèng pandum | yèku pitulunging suksma | ingsun èngêt sangkaning kamulyan kaki | brêkahe luhurira ||
5 m_[koaugkulupJen_mmi, 2gbuzh[soku/ri=a=-$ukSM, 2gni=sunHwi[tF[n, kteknPne[d=sun\ buzhai=sunF|lusi[rki, [soku/kuai=a=-$ukSM,[fsfuru=zipun\ sunM|lihm]i=kl=g_zn\ bisweruhai=tumvJnirsmi, auripM|a[n=[fov.
5 mêngko uga kulup jênêng mami | lêga bungah sokur ring Hyang Suksma | lêganingsun awit dene | katêkan panêdhèngsun | bungah ingsun dulu sirèki | sokurku ing Hyang Suksma | de sadurungipun | sun mulih mring kalanggêngan | bisa wêruh ing tumanjanira sami | uripmu anèng donya ||
6 ffisufs[nFyni=zti, amu=kriarinT8[zrn\ 8]=wfnskf=[z, k=ffiglihai=sun\ [f[npdmkSihlitTlit\ k=[m=okyusWni=w=, wusSuwifkTaun\ aiylmunMen=zn,fiws[n[y[nHoraikuamsQi, ffiai=k/ynir.
6 dadi suda sandeyaning ati | amung kari arinta Pangeran | Prangwadana sakadange | kang dadi galih ingsun | dene padha maksih lit-alit | kang măngka yuswaningwang | wus suwidak taun | iya lamun mênangana | diwasane yèn ora iku amasthi | dadi ing karyanira ||
7 [m=okprarinirkki, si$uyitNaikuspznDp\ ken[n[fnSuwunN[k, au=gh[ap=ktTipun\ jen_pz]nKlmunNuwis\ aumu/[wolulsW/s, wwzenNnipun\ k=k[mo[tJ`oni=pusTk, kkvCi=znG|p}[mnHi=k=tiniti, ai=ng]i$urk/t.
7 măngka para arinira kaki | Si Suyitna iku sapangandhap | kênane dèn suwunake | unggahe pangkatipun | jênêng pangran kalamun uwis | umur wolulas warsa | wêwangênanipun | kang kamot jroning pustaka | kêkancingan guprêmèn ingkang tiniti | ing nagri Surakarta ||
8 m=@ungrnHi=ssijuli, kpi=nenemT=glLi=w[lonF, k[atu=sktau[nN, fu[kSwu[wolu=ztus\ swifkNemHi=k=lumris\ sinu=[a=okskwn\ 6/;akSrnipun\ ai=m_[kopminTni=w=, mr=sirk[bhprput]mmi, mupu=sunMkSihges=.
8 Mangkunagaran ing sasi Juli | kaping nênêm tanggaling Walănda | kaetung saka taune | duk sèwu wolung atus | sawidak nêm ingkang lumaris | sinung ăngka sakawan | R : aksaranipun | ing mêngko pamintaningwang | marang sira kabèh para putra mami | mupung sun maksih gêsang ||
9 awitHikitumeknNi=[bvJi=, ai=sunTitipPrarinir, 8]=wfnskf=[z, xkSnenHyunipun\ ajtaamitutu/ri, k=mr=kra/jn\ supy[n[bsuk\ [ynG|mnTijen_zi=w=, 2sTriybism_kuazaubBi, m]i=kf=w/gnir.
9 awit iki tumêkaning benjing | ingsun titip para arinira | Prangwadana sakadange | rêksanên ayunipun | aja taha amituturi | kang marang karaharjan | supayane besuk | yèn gumanti jênêng ingwang | lêstaria bisa mêngku angaubi | mring kadang warganira ||
10 m_[koa[yokulupHnF|mK/fi, liyski=wjibM|p]i[y=og, sirsunB|buhaia=[g/, rumekSm]i=adimu, k=wusHi=sunTitipKenSmi, sunH/snutugGen, kuwjibnNi=sun\ antai=p]jnir, murihtmBhlulusSsira_[gonNi, lnPrkf=zir.
10 mêngko ayo kulup andum kardi | liya saking wajibmu priyăngga | sira sun bubuhi anggèr | rumêksa mring adhimu | kang wus ingsun titipkên sami | sun arsa nutugêna | kuwajiban ingsun | anata ing prajanira | murih tambah lulusa sira ênggoni | lan para kadangira ||
11 w2/ri=sunMr=sirkki, ayWlimutPd[a[sTokKen, kyk=sunÒ|tu/ki[y, diain\yWk/ygiyuh, kpi=klihyWk/yaisin\ kt]iyWk/ysir, rusuhai=pz}=kuh, pi=ptHyWm]ihpiyl, m]i=w[nF=w=pi=limsiryWk/fi, nepSu[nglihai=w=.
11 walêr ingsun marang sira kaki | aywa limut padha èstokêna | kaya kang sun tutur kiye | dhihin ywa karya giyuh | kaping kalih ywa karya isin | katri ywa karya sira | rusuhing pangrêngkuh | ping pat aywa mrih piala | mring wandèngwang ping lima sira ywa kardi | nêpsune galih ingwang ||
12 k[bhaikuffiwul=mmi, ai=s[m=ossira[p[pk, wninerkW2/ki[y, tnÓ|putSki=ai=sun\ atsSki=sirp]ibfi, yekTikenpt]pPn\ sauj/ri=ku+kum\ kjbk=wusWinhy, sumurupPwjibBi=[w=oai=k=smi, anÒ|kKmul-nNir.
12 kabèh iku dadi wulang mami | ing samăngsa sira apêpeka | wani nêrak walêr kiye | tan luput saking ingsun | atas saking sira pribadi | yêkti kêna patrapan | saujaring khukum | kajaba kang wus winahya | sumurupa wajibing wong ingkang sami | antuk kamulyanira ||
13 ski=p]jp=[gonNni=lai/, ai=k=diainNutWirftTir, pi[nDov=kulSg[w[n, kt]iskf/ripun\ biy[nTonia/jni=ng]i, kpi=ptH[zowelL, m]i=pitunnipun\ pi=limmilurumekS, p[kwuh[akpi=nemHmurinni, rus[kKp]jnir.
13 saking praja panggonaning lair | ingkang dhihin nut wiradatira | pindho nyangkul sagawene | katri sakadaripun | biyantoni arjaning nagri | kaping pat angowêla | mring pitunanipun | ping lima milu rumêksa | pakewuhe kaping nêm amurinani | rusake prajanira ||
14 lmunFtnM=[ko[nowkki, yekTikrmLmunSirpzn\ awitNi=glM`i=ku+ku[mM, tetepKnisQnipun\ avmhkenP]bwkki, vufkKkenFrjt\ k=m=[ko[nokulup\ [ynKen[fnSi=ghan, a=ggwmr=luluau/musmi, ni/kenÒ`hwitrf-.
14 lamun datan mangkonoa kaki | yêkti karam lamun sira pangan | awit ninggal mring khukume | têtêp kanisthanipun | anyamahkên prabawa kaki | nyudakakên darajat | kang mangkono kulup | yèn kêna dèn singgahana | anggêgawa marang lêluhurmu sami | nirkên trah witaradya ||
15 [rh[nai=sunW|s\zLai/kenKki, ai=k=ffisrsni=f]iy, mr=sirsfy[n, ai=m_[koweksSi=sun\ [fnHrukunS[akkpTi, lwnSfulu/rir, k=[asÒ`im=-jlu, k=pdnu=glSuf/m, ajanalaizlnnSmi, ai=k=mwsrn.
15 rèhne ingsun wus nglairkên kaki | ingkang dadi sarasaning driya | marang sira sadayane | ing mêngko wêkas ingsun | dèn arukun saeka kapti | lawan sadulurira | kang èstri myang jalu | kang padha nunggal sudarma | aja ana ala-ingalanan sami | ingkang mawa sarana ||
16 ski=wdgÒ|winSki=xmit\ sumwnski=liynir, lai/btinK=ag[w, fu/tssminipun\ spai=k=ge2mZwitTi, kenauptni=w=, yWm=gihrayu, nemuwbenF|ni=sukSM, [pom[pomsirk[bhajlli, [a[sTokNauj/ri=w=.
16 saking wadhag tuwin saking rêmit | sumawana saking liyanira | lair batin kang agawe | durta sêsaminipun | sapa ingkang gêlêm ngawiti | kêna upataningwang | ywa manggih rahayu | nêmua bênduning suksma | poma-poma sira kabèh aja lali | estokna ujar ingwang ||
17 ai=wusnp[nFozkukki, mr=sirk[bhatM[j=w=, ai=k=rayusef-[n, finwkNk=aumu/, winnÒ|wnug]ajti, sinu=znNkmul-n\ p]pTk=kinyun\ k=mr=ai=kra/jn\ ni/bvCnrinkS[a=ma$uci, slme[tFov[krt\,
17 ing wusana pandongaku kaki | marang sira kabèh atmajèngwang | ingkang rahayu sêdyane | dinawakna kang umur | winantua nugraha jati | sinungana kamulyan | prapta kang kinayun | kang marang ing karaharjan | nir bancana rinaksaèng Maha Suci | salamêt donya kerat ||
18 wnTiwnTiwul=zi=suf/mi, f/mtmtemenTinumnN, mn=us[m=oksemBh[a, mri=a=-maAgu=, ai=k=agu=asihfumfi, ffini=s]tCinit], fit-mnisNuju, limlsHi=k=cnF`m, ssi$urtaunFlS=k[l=w/si, [fwt(sM|l=put].
18 wanti-wanti wulanging sudarmi | darma tama têmên tinumana | manungsa măngka sêmbahe | maring Hyang Maha Agung | ingkang agung asih dumadi | dadining srat cinitra | Ditya Manis nuju | limalas ingkang candrama | sasi Sura taun Dal sangkalèng warsi | dewa trus mulang putra ||