Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya): Citra 1 dari 1
 5[0.621 .1y12321653n53235 0.6213216531n2 
  1y12 61151216531n21121 ty1235321yegt]
Ênggih .26n5 ....0.561163n2.... ..5565.!653n2 
Sindhèn
Munggah5[.6.5 .3.2.3.2.5.n!.5.! .5.!.#.@.6.n5 
  .6.5si.3.2.3.2.y.nt.2.1si.3.2.3.2.y.gt]