Madepustaka, Anonim, 1934, #464

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Madepustaka Ing Abipraya Surakarta

__________

Pratelan kawontênanipun buku-buku, dumugi tutupipun taun 1934.

--- [2] ---

[...]

--- 3 ---

1. Undhang-undhang saha Pranatan I – VIII.

2. Salinan Oendang-oendang.

3. Klapêr Undhang saha Pranatan.

4. Hidayatul Ngawam.

5. Asmara Supi.

6. Umayon Pal I. II. IV.

7. Anggêr Nèdêrlan.

8. Piwulang Warni-warni.

9. Cênthini.

10. Cèkèl Endralaya.

11. Cêmporèt.

12. Cingkaradewa.

13. Raryyasaraya.

14. Ratu Adil.

15. Règlêmèn Pulisi.

16. Kăndhabumi.

17. Kandhungan.

18. Kartimaya.

19. Lêlana dhatêng Eropah (R.M.H. Suryasuparta).

20. Kasarasaning Raga.

21. Kitab Topah.

22. Kitab Lataifuttahah.

23. Eerste Congres voor de taal Land.

--- 4 ---

24. Durcara Arja.

25. Darmasaloka.

26. Dewaruci.

27. Babad Dipanagaran I-II.

28. Dongèng Warni-warni.

29. Tatacara.

30. Teladan jang Baik.

31. Topèng Mas.

32. Sandisastra.

33. Surti Kasambêtan Asmara Gandi.

34. Sajarah Dalêm.

35. Subasita.

36. Wedhabrata.

37. Witaradya I. II. III.

38. Langêndriyan Pustakawèni.

39. Pararaton I. II. III.

40. Paramayoga.

41. Pakêm Dhuwung.

42. Pak Banjir.

43. Pasinaon Nabuh sarta Damêl Găngsa.

44. Pustakaraja I-IX.

45. Pathi Basa.

46. Jitapsara.

47. Yudanagara.

48. Mahabarata (Bale Pustaka).

--- 5 ---

49. Graaf de Monte christo.

50. Basiran Basirun.

51. Babad Rasul.

52. Babad Donya.

53. Babad Tanah Jawi.

54. Babad Mataram.

55. Babad Giyanti I–V.

56. Bangsawan moeda.

57. Geaardheid van den Inl. Werkman.

58. Anglingdarma.

59. Abunawas Aboenawas.

60. Perobahan Djaman.

61. Ăntasena Krama.

62. Sangupati.

63. Jiwa Raga.

64. Pakêm Ringgit Purwa, Sri Sadhana.

65. Wadu Aji.

66. Wêwarah Sêmèdi.

67. Sare satoes taoen.

68. Surasabasa.

69. Nitisruti.

70. Salah pilih I–II.

71. Pathi Cênthini.

72. Djadjalan Warno-warno.

73. Menantikan soerat dari Radja.

74. Djeumpa Atjeh.

75. Bancak Dhoyok.

76. Rahasia Oetara.

77. Gawaning wawatekan I–II.

78. Riwajat Nabi.

79. Kasehatan badan.

80. Yudagama.

--- 6 ---

81. Malaria.

82. Tatacara Islam.

83. Babad Panambangan.

84. Tapêl Adam I–II.

85. Gids voor den bezoeker van de schatkamer.

86. Korte gids voor den Borobudur.

87. Korte gids voor de Arches logische verzameling.

88. Kaelokan orang perempoean.

89. Piwulang Nistha Madya Utama.

90. Verslag omtrent het beheer en den toestand van het lands opvoedings gesticht.

91. Verslag omtrent het beheer en den toestand van het centraal doorgangshuis voor regeerings pupillen.

92. Wêwaosaning Para Jêjaka ingkang Diwasa.

93. Layang Kiriman.

94. Mengharap Singangsana Keiser.

95. Pangasah boedi.

96. Dari hal djenis ilmoe kepandean Eropa.

97. Glompong loetjoe.

98. Lêlana dhatêng Eropah (K.P.H. Kusumadiningrat).

99. Pakêm Ringgit Purwa, Rabinipun Suryaatmaja.

100. Pranacitra.

--- 7 ---

101. Romo I. II. III.

102. Pipisahan 27 taoen I–II.

103. Babad Tanah Jawi (W. Fruin – Mees).

104. Căndrasakala.

105. Saloka kalihan Paribasan.

106. Pranata Masa.

107. Bab Sêsakit Bêngang.

108. Pangilon ing Matsuyamah.

109. Bab Sêsakit Èstri.

110. Bab Lalêr lan Panumpêsipun.

111. Bab Pangupakara Bayi.

112. Ki Agêng Drêpayuda.

113. Walidarma.

114. Jalma Suyatna.

115. Arjunawiwaha.

116. Tumusing Lampahipun Tiyang Sêpuh.

117. Pratingkahipun Damêl Sinjang Bathik.

118. Pasatoan.

119. Babad Pandhawa.

120. Ki Pandhanarang ing Têmbayat.

121. Kridhaatmaka.

122. Dasanama Jarwa.

--- 8 ---

123. Pemboeka akal.

124. Sotya Rinonce.

125. Wedha Purwaka.

126. Pusara Krama.

127. Raja Kapa-kapa.

128. Dadalane bisa ketjoekoepan.

129. Warnakrija.

130. Pemimpin bagi prijaji Boemipoetra.

131. Kawruh Basa.

132. Panutan.

133. Mayangkara.

134. Nata Cangkrama.

135. Tata Yogya.

136. Galuga Salusur Sari.

137. Maduwasita.

138. Cariyosipun Banawi Sala.

139. Sri Juwita.

140. Sri Karongron I–III.

141. Sri Mataya.

142. Sêmbahyang.

143. Kakkul Islam.

144. Purwakanthi.

145. Pasalatan Jawi.

146. Dongèng Akal Pangaos Kalih Sèn.

147. Prêgiwa Prêgiwati.

148. Lêlampahanipun Robinson [Robinso...]

--- 9 ---

[...n] Krusu.

149. Babad Taman Sriwêdari.

150. Kirti djoendjoeng dradjat.

151. Negeri kegelapan.

152. Pranatan Panitiyasa (Ruimistêr, 1894).

153. Kaduwunging Jêjodhoan.

154. Bahaja jang Mêngantjam.

155. Kitab Pirasating Sujanma, Katurangganing Wanita.

156. Erang-erang.

157. Dhêdhasaraning Wêwatêkanipun Manungsa.

158. Cariyos Sèwu Satunggal Dalu.

159. Islam lan teosopi.

160. Pralambanging Satunggal-tunggaling nagari tanah Jawi.

161. Pêrsewan Tanah Jawi lan Madura.

162. Kekoeasaan Consul boeat orang dagang.

163. Wedhanararya.

164. Soeloeh menternakkan hidoep hidoepan.

165. Arjuna Sasrabau I–V.

166. Hikajat pandjataderan.

167. Wirajêglong.

--- 10 ---

168. Pemimpin.

169. Hikajat Radja moeda Sjah Merdan.

170. Titi Asri I.

171. Dongèng Sato Kewan.

172. Sri Makutha.

173. Tumusing Panalăngsa.

174. Pandjirêmêng.

175. Bab Anulungi Tiyang badhe Gadhah Anak.

176. Racikan Jampi.

177. Paramasastra Jawi.

178. Peratoeran hoekoem polotie I. R.

179. Pedoman pandak menanam sajoer.

180. Bahasa lan saloka.

181. Para Băngsa.

182. Gêndrayana.

183. Tasawub.

184. Uran-uran Bêgja (Surya Mataraman).

185. Ngèlmi Pitêdah Sajatining Gêsang (Surya Mataraman).

186. Wedhakarana.

187. Jogiasastra.

188. Pakêm Narasoma, Pandhu Papa, Bima Bungkus.

189. Padhalangan Ringgit Purwa I–XXVI.

190. Wrêdhamudha.

191. Jayaprana Bali.

192. Sesalan kawin, roesak [roe...]

--- 11 ---

[...sak] keloewarga.

193. Madat dan Alchohol ratjoen rajat.

194. Baoesastra Melajoe Djawi.

195. Pitutur Jati.

196. Wedhatanaya.

197. Têpapalupi I–II.

198. Sastramiruda I.

199. Pandamprana.

200. Rahasia toean Arten.

201. Bab hangin.

202. Bima Bungkus.

203. Nitisastra.

204. Dorawêca.

205. Pasrèn.

206. M. N. III Cangkrama.

207. Supraba lan Sumintên.

208. Mitra Musibat.

209. Rêsi Buda.

210. Jagal Abilawa I–II.

211. Hajoe hingkang sial I–II.

212. Moengsoeh moengging tangklakan[1] I–II.

213. Saking papa doemoegi moelja I–II.

214. Betjik katitik hala ketara.

215. Pratikêl Nanêm ing Pakêbonan.

216. Ihtiyar Ngupados Kasugihan.

217. Soewarsa–Warsiah.

218. Ngantêpi tekat.

219. Ihtiar marganing kesembadan.

--- 12 ---

220. Kênya Kabuka.

221. Bakda mawi rampok.

222. Panuntun Kamulyaning Bocah Wadon.

223. Pengadjaran ilmoe potret.

224. Begimana orang bisa djadi satoe detective jang terkenal.

225. Katresnan doenja akerat.

226. Kaoetamaning kenja.

227. Kidungan Warni-warni.

228. Babad Mataram (Trunajaya) I–V.

229. Bok Răndha Sêtyadarma tuwin Rarasati.

230. Liman seta tata djanma.

231. Kawruh Ringgit Gayutanipun kalihan Agami.

232. Pitêdah Bab Pamulasaraning Tiyang Sakit.

233. Pratikêlipun Damêl Barang Anaman saking Dêling.

234. Kitab Manasik Haji.

235. Bab Jinajah.

236. Sri Krêsna Barata.

237. Bambang Dwi Astha, sambêtipun Sri Krêsna Barata.

--- 13 ---

238. Amurwakala.

239. Wet nasehat dan rasia manoesia tentang berhoeboengan antara lelaki dan perempoean.

240. Radja moeda sjah Merdan.

241. Adad istiadat orang belanda.

242. Abis gelap terbitlah terang.

243. Maerten Harpertz. Tromp.

244. Nadpada Krama.

245. Makutha Rama (Kesawasidhi).

246. Kartapiyoga Pakêm.

247. Basa Basuki.

248. Nitimani I–II.

249. Een heer.

250. Omgang met Dames.

251. Gevaren voor Jonge Mannen.

252. Wij Jonge mannen.

253. Malle gevallen.

254. Van Allerlei slag.

255. Ngèlmu Etang (Pangajaran).

256. Candhi Barabudhur.

257. Pêpeling lan Pamrayoga.

258. Kramaleya I–IV.

259. Poppenkast.

260. Lêlampahanipun Simbat.

261. Suluk Cariyosipun Jêjaka 4 Elok.

262. Nurul Ngalam.

263. Bêdhahing Karaton [Kara...]

--- 14 ---

[...ton] Ngayogyakarta, saha Kendhangipun Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping VI ing Surakarta.

264. Pemerentahan Nederland dengen Indi.

365.[2] W. K. S. Drie Bouusteeken.

266. Postspaarbank in Nederlandsch Indie.

267. Jadual.

268. Pêpeling.

269. Batoek kering T.B.C.

270. Ngèlmu Bumi, Indiya wetan.

271. Verslag Boedioetomo taoen I. II.

272. Pertapan Islam.

273. Pakêm Ringgit Purwa, Arimba, Palasara, Dewabrata.

274. Pakêm Bale Sêgala-gala, Jagalabilawa, Kăngsa.

275. Logat Melajoe.

276. Anggêr Indiya Nèdêrlan.

277. Babad Pacina (Kartasura).

278. Pêthikan Kabarangin.

279. Arjuna Jêlur.

--- 15 ---

280. Sajarah Uruting Panjênêngan Nata Wiwit Kadewatan.

281. Nayakatama.

282. Mahabarata (Teyosupi).

283. Hadisjawèn I.

284. Asrarriççalaat.

285. Pustaka Gêgêbêngan.

286. Dangwatul Ngalam.

287. Kasidan Jati.

288. Wara Jiwangga.

289. Sapta Păncawara.

290. Pramatisara.

291. Ramayana I. II. III.

292. Wêwarah Mursida Jati.

293. Hikajat Buffalo Bill.

294. Kalandari.

295. Het Rijwiel.

296. Parail.

297. Pituduh Bab Têtanèn.

298. Tatacara Tiyang Kaili Sêlèbês.

299. Karaton Powan.

300. Cipta Waskitha.

301. Jiwandana.

302. Asrori Siyam.

--- 16 ---

303. Panglipur I. II.

304. Mardisewaya.

305. Lèsêngipun R.M.H.H. Purbahadiningrat.

306. Bab Amêncarakên Tiyang.

307. Ringkesan pengatoeran Negri.

308. Salinan Staatsblad dan Bijblad.

309. Penjakit mata.

310. Rara Kadrêman Kasambêt Warni-warni.

311. Pranatan Cêcêkêlane Pulisi Namtokake Paukuman.

312. Nitikarsa.

313. Sêsorah dhatêng Punggawa Dhusun.

314. Wees – dan boedelkamer.

315. Pemimpin memilih pentjarian (Com: voor de Volslectuur) I. II. III.

316. Pemimpin memilih pentjarian (Kandoeroean Ardiwinata) I serie B.

317. Wicara Kêras.

318. Răngga Angrong, sambêtipun Bambang Dwiastha zie 237.

319. Wêcaning Bèbêl.

320. Wara Wursita.

321. Jarot.

322. Calonarang.

323. Cangkrimane kawarna. [kawar...]

--- 17 ---

[...na.]

324. Abimanyu Kèrêm.

325. Lêlampahanipun Pêksi Glathik.

326. Ki Agêng Pakêr.

327. Kucing lan Jago.

328. Sapu Ilang Suhe.

329. Cobaning Ngaurip.

330. Langêndriya.

331. Mênur Seta.

332. Kêmbang Jaya.

333. Sirwenda Danurwenda.

334. Kancil.

335. Bayan Budiman I. II.

336. Beginselen der Plantkunde.

337. Hikajat Bachtijar.

338. Doewa belas tjeritera.

339. Bijoeng koewalon.

340. Tjarijosipoen tijang remen main.

341. Hoepodarjo.

342. Bab Sêgawon Edan.

343. Ngèlmu ka-Allahan.

344. Ngèlmu Makripat.

345. Tapsir Kuran Jawèn I.

346. Laksitarja.

347. Katurangganing Pêksi [Pê...]

--- 18 ---

[...ksi] Pêrkutut.

348. Wat het leven vernietigt.

349. Van Rome naar Jerusalem.

350. Kabar Kêjawèn taun 1928-1629.[3]

351. Jampi Susah.

352. Talijiwa.

353. Wedhawara.

354. In Ketenen.

355. De Arme edelman.

356. De Kandelaars van den Keizer.

357. Thor den Beer.

358. De Avonturen van Oliver Twist.

359. Moesoeh dalam selimoet I. II.

360. Hilang ta' tentoe rimbanja.

361. Kehilangan pengantin.

362. Anak perawan di dalam soenji.

363. Zaman Kita.

364. Het Rozenboekje.

365. Handelskennis en Handels terminologie.

366. Beginselen der Wis en Natuurkundige Aardrijkskunde.

367. Mededeelingen van het Laboratarium voor Planten ziekten No. 10.

368. Huwelijk en Liefde in de Glanstijdperken van Oostersche Beschaving.

369. De Roode kamer.

370. De Geheime Macht.

371. Yatnayoga.

372. Bagawatgita.

373. Damarwulan.

374. Babad Rănggawarsitan I.

375. Gatholoco.

--- 19 ---

376. Kalamwadi.

377. Vaderlandsche geschiedenis.

378. Al foer Qan.

379. Pleidooi Ir. Soekarno c. s.

380. Soeami istri.

381. Taçawoef Islam.

382. Accirathal Moestaqiem.

383. Igama Islam.

384. Recept Kemadjoean.

385. Regentschaps Kies Ordonnantie.

386. O, Harta ... O, Tjinta.

387. Terdjeroemoes dalem tjengkeramannja kawanan bandiet.

388. Oeroengnja doewa pernikahan.

389. Ngauw Tjoe Tie Kan Sia.

390. Kang Lam Jan?

391. Takdir?

392. Satoe pemboenoehan jang kedjem.

393. Apa moesti bikin?

394. Lucretin Bargia.

395. Anaknja matjan poetih.

396. Djalan ka kabinasaan.

397. Lagoe dari toedjoe Soerga.

398. Markiezin de Pompadour.

399. Perempoean tjerdik.

400. Penoentoen memegang boekoe Kooperatie.

401. Hak perkoempoelan dan persidangan.

402. Piwulang Pakih.

403. Inlansê Gêmintê Ordhonansi.

404. Rêgènsêkap kis Ordhonansi.

405. Practische Sociologie.

406. P. Smith Journalist.

407. Geschiedenis der Nederlandsch Letterkunde.

408. Het geheim deroude Juffrouw.

--- 20 ---

409. Het huis van Boeleke.

410. The John Grier Home.

411. Een van mijn zoon.

412. Het geheim Document.

413. De schoonheid van de Vrouw.

414. Het eenzame kind.

415. Onder de gele banier.

416. Graff Ricardo.

417. Uit het stof der Aarde.

418. Tijdschr. Djawa, extranummer, aançeboden P.A.A.M.N. VII.

419. Tijdschr. Djawa Oost Java en Madoera nummer.

420. Landsopvoedings Gesticht 1926-1927.

421. Gevangenis wezen over het jaar 1928.

422. Regeering almanak I.–II.

423. Jayèngbaya.

424. Pangrêsulaning kewan.

425. Kabar Kiyamat.

426. Piwulang Nulis.

427. Wangsalan.

428. Karahayon.

429. Warna Sastra.

430. Rêngga Suyasa.

431. Wendharaga.[4]

432. Panitisastra.

433. Nasaikulbadingah.

434. Cipta Gugah.

435. Kawruh Pamiyak.

436. Kawêritan.

437. Sopanalaya.

--- 21 ---

438. Căndrarini I.–II.

439. Kridhasastra.

440. Kalatidha.

441. Piwulang Cablaka.

442. Wedhayatmaka.

443. Platuk Bawang.

444. Wedyaprastawa.

445. Manuhara.

446. Sabda Utama.

447. Wisnubrata.

448. Ngèlmu Karoyalan.

449. Pakêm Kumbayana, Găndamana, Krêsna Pujăngga Krêsna Kêmbang, Ambangun Taman Maerakaca.

450. Nitiprana.

451. Tri Pamăng Sajati.

452. Gagasan Prakara Tindaking Ngaurip.

453. Madulaya.

454. Pêpeling marang Sira kang padha Bakal Mati.

455. Babad Mukamat.

456. Salokajiwa.

457. Gêsang Sêsrawungan.

--- 22 ---

458. Sang Prabu Subrata.

459. Gadadara (Rama Krêsna).

460. Agama lan Kawruh.

461. Darajad.

462. Endralaksita.

463. Kalêmbatan.

464. Kridhayangga (Pakêm Jogèd).

465. Paramacipta.

466. Banyu Bêning.

467. Pangracutan.

468. Gugontuhon.

469. Muhtasorut taokhidilkafi.

470. Hikayatul Arwah.

471. Wedhasupêna.

472. Kapracayan.

473. Piwulang.

474. Gara-gara.

475. Talirasa.

476. Warnaprana.

477. Pangawikan Pribadi (Surya Mataraman).

478. Pangoelir boedi.

479. Pêpali nabi Gonghucu.

480. Lairipun Gathutkaca.

--- 23 ---

481. Sapta Păncawara.

482. Sajarah Rănggawarsitan.

483. Kautusipun Kangjêng Nabi Muhamad.

484. Tunggul Jati.

485. Kridhaning Agêsang.

486. Jalma Laksita.

487. Kawruh Sêsaji.

488. Căndra Wanita.

489. Sasmita Rasa.

490. Ilmu Sêpiritismê.

491. Căndrawarna.

492. Kawruh Pangungsêt.

493. Wedha Asmara.

494. Asmara Dwi Pedah.

495. Utang Budi Nyaur Budi.

496. Lawn Tennis.

497. Sedjarah Pergerakan Indonesia I–IV.

498. Darmagandhul.

499. Sèh Sitijênar.

500. Kêpatèn Obor.

501. Hikajat Kalila dan Damina.

502. Menak Jobin.

503. Sèh Jangkung.

504. Jampi Mlarat.

505. Caritane Si Yunus.

--- 24 ---

506. Baron Sêkèndhèr.

507. Isin Ngaku Bapa.

508. Mitra Darma.

509. Si Woeragil.

510. Radèn Kamandaka I–II.

511. Kabungahaning Ngaurip.

512. Antêping Wanita.

513. Cakrawarti.

514. Masdjid dan Makam doenia Islam.

515. Haar roeping.

516. Nalawasa Nalasatya.

517. Wedha Satya.

518. Tata Manguyun (Mas Ngantèn).

519. Toedjoe belas tjeritera.

520. Perdjalanan Gulliper.

521. Tjeritera perang Itali Toerki di Tripoli II.

522. Hal ilwal Kota Betawi zaman doeloe.

523. Hikajat poetri Djoharmanik.

524. Hikajat Langlang Boewana.

525. Negri Tjina djaman keradjaan Tay Sang Tiauw.

526. Pembalesan satoenona moeda.

527. Tjerierta Jang Soen Sioe.

528. Lima ekor Siloeman tikoes bikin riboet Tangkhie.

529. Sanasunu.

530. Katurangganing Kapal.

531. Mamina.

--- 25 ---

532. Asab dan sengsara.

533. Dr. Abdul Rivai dalam Volksraad.

534. Ngabêkti ing Gusti Sarana Anggulawênthah Lare.

535. Tentang orang Tionghwa dengan Nationalismenja.

536. De Suiker machinerieen.

537. Suikerriet Cultuur en de Rietsuiker Fabricage op Java I–III.

538. Riet – suiker fabrieken op Java en Harmachinerieën.

539. Jaarboek voor suiker fabrikanten ing Ned – Indie.

540. Fabrikatie van suiker uit suikerriet op Java.

541. Rempeer den reitern und schubern.

542. Handbuch der bandwirts chaftlichen Planzenzuchtung Band I–V.

543. Der untergang des Abend landes eerster Band suiker Bond.

544. Kultur technischer wasserbou eerste Band.

545. Das Zuckerohr und siene Kultur.

546. Mitscherlicht Boden kunde für Land – und Foostwirte.

547. Selected Poems of osear wilde.

548. The Case of Jennie brice.

549. Torchy.

550. Nachmahr.

551. Petite Anthologie des prosateurs francais G. Walch.

552. Mademoiselle de la seiglie re par Jules sandeau.

553. Ruy Blas par Victor Hugo.

554. Le Cid par Corneille.

--- 26 ---

555. Le Gendre de Monsieur Poerier par Augierst Sandeau.

556. Eve Victor icuse par Pierre de Coulevin.

557. Ivanhee par Sir Walter Scott.

558. Sans famille par Hector Malst.

559. Die insel Thule.

560. Jean Christophe L. Aube.

561. Fran Burgemeis terin.

562. Meinen Kameraden den herrenreitteen van der Aronee.

563. Reeine Mama.

564. Ewei wenschen.

565. Das Weiberdoes.

566. Das grosse heimed.

567. Unter dem Freits baum.

568. Chre.

569. Agrifurchemie.

570. Lochter der hefuba.

571. Goethes Werte in flecln Landen Bond II–VI.

572. Pater Rofegges.

573. Der Lodesreiter.

574. Werlebtgestaltet.

575. Klein eyolo.

576. Lanfeaten.

577. Ewei Wenschen.

578. Rudolf Lersog der Lebenturrer.

679.[5] Otto ernst oemperder wann.

580. Telictos Rose.

581. Deutscher Gedichte.

582. Grosse dame.

583. Hans Heiner Roseliebs.

584. Clara Biebig das tug liche Brot.

585. Begräbnis.

586. Vus Dankbarkeit meinen Lungs.

587. Provinz Mäde Band.

588. Schillers werre Band VII–XI.

589. Die Otabt am Jun.

590. Schnurren und schwanke des fran züsischen Bauern volkes.

--- 27 ---

591. Lehrbuch des Land wersfehats Band I–V.

592. Gondil.

593. Spanisch.

594. Landbeedje de Bu.

595. Tiga Vonnis perkara Assurantie kebakaran.

596. Inlandsch Reglement.

597. Soerat hoekoem oendang-oendang Indie Nederland.

599. Supplement.

600 Tiga djalan kesempoernaän

601. Hal sanggoepan perdjandjiän contract

602. Umukipun Kahana kalihan Sumbul, lan Mulyacarita

603. Boekoe obat

604. Pituduh Cêkakan Bab Ngèlmu Ukur

605. Anak Radja Lahore masoek Mesehi

606. Penjakit cholera

607. Setijanja kepala anak negri

608. Kasarasaning raga

609. Sasmita têtiga

610. Poste restante

611. Penghidoepan nona bangsawan

612. De spoohand XII deel

613. Koloniaal Tijdschrift

614. Op Verzoek I deel

615. De verborgenheden van Marseille

616. Jaladara Rabi

617. Kartapiyoga

618. Pralambanging Jagad

--- 28 ---

619. Rama Duryapura

620. Pradjoerit hoetama

621. Dwi Karsa

622. Sitinoerbaja I – II

623. Pati Winadi

624. Sawitri

625. Setijorodjo I – VI

626. Vorstenlanden

627. Suksma Supana

628. Maryati lan Maryana

629. Tjarijos haneh

630. Parta Krama

631. Kartiwisaya

632. Makripat dhumatêng Kapal

633. Suluk Nitisruti

634. Nirs

635. Het dagboek van Dr. Smirnof

636. Voordrachten van Willem van Iujlen

637. Parikêsit, Pustakaraja IV.

638. Poestoko Kraton tanah Djowo

639. Nasibnja manoesia

640. Jaka Lodhang

641. Joly technische tuskunftsbugh

642. Technologische woordentolk in vier talen

643. Wulangrèh Tatakrama

644. Tekawardi

645. Uran-uran Macapat I – II

--- 3[6] ---

646. Ajipamasa, ăngka I

647. Isrok lan Mikraj

648. Dhêndhaning angkara, jilid I, II

649. Candha Pinggala

650. Gambar Babar Winados

651. Mintaraga

652. Boekoe ilmoe meliatin besar.

653. Boja Busana

654. Maladi Êning Jinarwi

655. Apa artinja Coöperatie?

656. Tjerita Roman kasopanan timoer.

657. Tjerita Roman Soeki.

658. Tjerita Roman Manchuria.

659. Tjerita Roman Kimono Dadoe.

660. Tjerita Roman Shanghai.

661. Tjerita Roman Batavia 1619.

662. Leidraad voor de reclasseering in Ned. – Indie.

663. De Gids voor Indië.

664. Yinarayadasa

665. Sriyatna I

666. Dêmang Pancalpanggung

667. Riyanta

668. Mrojol Sêlaning Garu

669. Pamoring Dhusun

670. Srikandhi Maguru Manah

--- 4 ---

671. Mijn geheim systeem.

672. Gapoeraning eloeh djilid I t/m V.

673. Beladjar bertapa ilmoe gaib.

674. Keterangan makloemat P.P.P.I.

675. Chotbah pemboekaan pada Kongres Indonesia – raja jang pertama 1 t/m 3/1 – '32.

676. Vlootwet dalam Volksraad.

677. Tjerita Roman Tionghoa (Soedara) Februari 1933.

678. Babat Indonesia (pengetahoean).

679. Inferna, eerste deel.

680. Volk tegen volk, I. II. Deel.

681. Volksraad jaarboekje.

682. Groot – Hindoe Droomboek.

683. Afwaarts (Tjerita Roes).

684. De kunst er goed uit te zien en jeugdig te blijven.

685. Het boek der waarzegkunst.

686. Omgang met Heeren.

687. Het Kaartleggen.

688. De Tip-top Ceremoniemeester.

689. Brievenboek

690. Swaraning Asêpi

691. Jugun[7] Mudha

692. Jayabaya

693. Pamiyak

694. Bocah ing Gunung

695. Nagara Mirasa jilid I

696. Gandrung Warana

697. Babad Kêdhiri

698. De koude neus.

699. Ngêdol Maratuwa

700. Kurbaning katrêsnan

--- 5 ---

701. Kêtliwêng Barêng

702. Trijaka Mulya

703. Panji Dhadhap, jilid I. II.

704. Babad Alit

705. Panji Jayèngtilam jilid I. II.

706. Resia Tangerang.

707. Panji Laras

708. Sêtya Harsaya

709. Ngalamat Ungêling Pêksi Prênjak, sarta Gagak

710. Cariyos Satus Sakawan

711. Cangkriman Basa Jawa

712. Wadya Aji

713. Ewuhaya

714. Medan boediman tahoen 1915.

715. Madubasa

716. Sasmita taun

717. Kawruh Reka Mardimulya Sawatawis

718. Sluyter's Monthly tahoen 1920-1922

719. Suluk Pèi

720. Hak berserikat dan berkoempoel

721. Perkawinan dan perkawinan anak-anak.

722. Pertjakapan tentang kesehatan.

723. Ilmoe kesehatan.

724. Layang Ngèlmu Alam Manungsa

--- 6 ---

725. Kawruh Bab Sêsakit Sawatawis

726. Ilmoe Adji-Widji.

727. Primbon Jampi Jawi

728. Warnabasa

729. Susila Sanggama

730. Maandblad tahoen III No. 8-10.

731. Kredhit Kopêrasi Jawi

732. Saridin

733. Alap-alapan Drusilawati

734. Kurupati Rabi

735. Alap-alapan Surtikanthi

736. Gajah Putih Asrati Putri

737. Panuntun Dhukun Bayi

738. Andum Warisan

739. Widyakarana

740. Nolèh Pakolèh

741. Warasewaya

742. Siti Rokanah

743. Soekarna sebagi Manoesia.

744. Babad Pagêdhongan

745. Tajusalatin

746. Djaka Sengkana.

747. Pangupakaranipun lare ingkang taksih nêsêp

--- 7 ---

748. Asmaradjaja

749. Sabda Rahayu, jilid I. II.

750. Pambalang tamak.

751. Si Kentoes djilid I. II.

752. Kewan Alasan.

753. Rănggalawe

754. Pandji Semirang.

755. Natuurgeheimen.

756. Uit den Sneeuwkuil.

757. Van Becit tot aapmensch.

758. De Mensch.

759. Op de Menschenster.

760. Wereldblik.

761. Ontwikkellings.

762. Het Leven der Liefde.

763. Kasugihanipun Tiyang Cêthil (Cariyos Hindhu)

764. Onze Natuurkunde.

765. Pertanjaän perusahaän.

766. Pemimpin toekang batoe (menjeritakan).

767. Pemimpin toekang batoe (gambar-gambar dengan daftarnja).

768. Pemimpin toekang tjet.

769. Pemimpin toekang kajoe.

770. Ilmoe keradjinan.

771. Sarabudaya

772. Sasmita Wrinitya

773. Sasmita Raga

774. Sasmita Supêna

775. Rajabrana

776. Kamanungsan

777. Bratayuda, jilid I.

778. Buratwangi

--- 8 ---

779. Bawa sagerongipun

780. Barukalinthing

781. Sarasêdya

782. Sastra Harjendra

783. Bagawan Senarodra

784. Pak Punuk

785. Ugêring Palakrama

786. Ngèlmi Pangasihan

787. Marditama

788. Jatimurti

789. Kawruh Mantig

790. Kambangan

791. Kalatidha, Sabdatama, Sabdajati

792. Nitisastra Kawi Dipun Jarwani

793. Wirit Rănggawarsitan, Jarwa

794. Witing Tatacara Jawi (Jarwa)

795. Darmastuti, kasambêt ringkêsan Babad Tanah Jawi Wetan, kasambêt malih Babad Tanah Jawi Sabibaripun Majapait.

--- 9 ---

796. Tatacaranipun Tiyang Kasripahan

797. Suluk Sèh Malaya

798. Yadnya Susila

799. Sumbadra Larung

800. Panuntun Tumrap Tukang Cèt

801. Kêkesahan dhatêng Riyo

802. Babad Tjirebon.

803. Recept Kemadjoean.

804. Melawat ke barat djilid I. II. II.

805. Sedjarah Doenia I. II. III.

806. Panji Sêkar

807. Dêdongengan jilid I. II.

808. Sport Besar

809. Kêbo Kênanga

810. Ringkêsan Babad Tanah Jawi

811. Manuhara

812. Mahawipara

813. Puspita Măncawarna I. II. III.

814. Sêkar-sêkaran

815. Kitiran Măncawarna

816. Panuntun tukang batu

817. Penoentoen boeat bikin obat njamoek dan stroop.

818. Panoentoen boeat bikin saboen tjoetji

819. Panitibaya

820. Bauwarna

--- 10 ---

821. Babad Tuban.

822. Pramanasidhi

823. Margayuwana

824. Walisana

825. Rêrêpèn

826. Kumalasêkti

827. Ilmoe sihir djilid I. t/m V.

828. Ilmoe Firasat

829. Pemimpin ngetik masin toelis.

830. Minggat dari Digoel I t/m V.

831. Dongèng cêkak-cêkakan kang angguyokake

832. Wiyatadi (Wulang Siswa)

833. Dewadata

834. Tuhuning Katrêsnan

835. De Profeet Ie. deel Ile. deel.

836. De Wereld Ie. deeltje.

837. Orang dari Perantjis.

838. Balewarna

839. Kawruh Sanggama

840. Susilakrama

841. Bab Alakirabi

842. Tennissen.

843. Larangan Sepak raga.

844. Pemimpin atawa ilmoe kesehatan.

845. Ik kan costuumnaaien.

846. Asmoro soetji

847. Boekhouden.

848. Practisch boekhouden I. II.

849. Het Koopmansboekhouden I.

--- 11 ---

850. De kracht van den Sterke.

851. Van Verre en Nabij

852. Ilmoe dagang tjara Amerika.

853. Suluk Sujinah

854. Rahsa Wursita

855. Kawruh Kadhokteran

856. Babad Majapait Dêmak Pajang

857. Jagading wanita

858. Het Leven van de meisjes in de H. B. S.

859. Jeugdige Zondaars te Konstantinopel.

860. Ajisaka

861. Kawruh Ambathik

862. Titi Anom, kasambêt Sêrat Pêpali Kina

863. Een slachtoffer van jalouzie.

864. Babad Pasanggrahan Dalêm ing Madusita

865. Cariyos Nawawi 90

866. Mênatu Cara Kêmajêngan

867. Babad Bandaran

868. Tri Laksita

869. Darmawirya

870. Babad Islam, jilid I

871. Pedoman Istri

872. Weten en Kunnen

--- 12 ---

873. Guru Desa taun I 1910-1911

874. Kăndhacêtha

875. Lêlampahanipun R. M. H. Purwalêlana, jilid I

876. Ngilmu taohid, jilid 3, 4

877. Islam lan Kristên, jilid 3, 4

878. Babading Ngilmu Tasawuf, lan Tarikatul Aoliyak

879. Perçalatan Indonesia.

880. Persatoean soetji dan Persamaän dalam azas kebangsaän dan ke-Islaman.

881. Wereld – vrede atau perdamaian doenia.

882. Roeh kebenaran.

883. De jongens van zeven.

884. Babad Pajajaran jilid I dumugi IV

885. Sorga doenia.

886. Kamoes Melajoe Djawa.

887. Kalimataya

888. Dongèng Cariyosipun Tiyang Sêpuh

889. Karamaadi

--- 13 ---

890. Kerapatan Besar Indonesia Moeda jang ke 29/12/30 – 2/1/31 Solo.

891. Bab panandoere palakirna.

892. Gita Gati

893. De Sexueele Zeden in woord en beeld.

894. Dumas Twintig jaar later.

895. De Man en de Vrouw deel II. III.

896. De Legende van Uilen Spiegel.

897. De Drie Musketiers I deel.

898. De Oostersche vrouw en haar hartstochten.

899. De Jordaan.

900. Het Duel.

901. De Kiest op zolder.

902. Pemimpin bikin saboen lerak.

903. Pendidikan anak dalem kandoengan iboenja.

904. Jimat Kalimasada Ical, utawi Anantarêja Takèn Sudarma

905. Stijfkopje verloofd

906. Pratama Kênya

907. Mahatma Gandhi Riwajat.

908. Moderne Economie school Deel I en II.

909. Tahlil, rawatif

910. Panji, lêlampahanipun Dèwi Sêkartaji dados Keyong

911. Mengadep pada kakinja Sang goeroe sêdjati.

912. Watu Gunung Keling

--- 14 ---

913. Konthol Sèwu (Tajusalatin)

614.[8] Sèwu Satunggal Dalu

915. Panuntun

916. Lampahan Jayapusara

917. Amor Amanti bus.

918. Levend – Dooden.

919. De Havik van Egypte.

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[Iklan]

 


tjangklakan. (kembali)
265. (kembali)
1929. (kembali)
Wedharaga. (kembali)
579. (kembali)
Seharusnya halaman 29 dan seterusnya. (kembali)
Jugul. (kembali)
914. (kembali)