Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372

1. Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
2. Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan
Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 2
Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 2 dari 2

[1]

Punika sêrat sujarah têgêse punika, pintêr sêja angarah-arah gawe kurup mêthik saking sêrat Mustaka Rancang, kapirit saking ngèlmu iladuni, a[...]l(1) katêmune, duni andunungakên Mustaka Rancang, têgêse mustaka dhuwur, têgêse rancang angrancang gawe kurup, pananggalan, windu papat taun wolu, dina pitu pasaran lima.

Ing ngandhap punika katranganipun adêgipun nagari Majapait, nuju kurup Akadiyah, nuju windu Kunthara, taun 1388, windu Adi taun Dal, sasi Bêsar tanggal kaping 30, dina Akat Wage, wuku Wayang, sorene lajêng ngalèh kurup Sêtungiyah, tumêka Dêmak têkan Pajang umur 11 taun, nuju windu Sancaya, taun Je sasi Bêsar tanggal kaping 29, dina Sênèn Pon wuku Maktal sore, lajêng angalih kurup Jamngiyah, dumugi Tasura umur 28 taun, nuju windu Sangara taun Jimawal, sasi Bêsar tanggal kaping 29, dina Rêbo Pon, wuku Julungpujut, sore lajêng angalih kurup malih Kamsiyah dumugi Surakarta umur 79 taun, nuju windu Kunthara taun Ehe sasi Bêsar tanggal kaping 29, wuku Julungwangi ôngka taun 1748, sore la-

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[2]

jêng angalih kurup Arbangiyah, sapriki sampun angsal pitung dasa sakawan taun lumampah punika taun Je ôngka 1822.

Punika sami ngawruhana dunungipun windu sakawan nêptu sadasa.

Wi, têgêse wi wicara kang linuwih.

Du, têgêse du dunungakên windu sadaya punika.

Ing ngandhap punika katranganipun:

Windu Adi, têgêse adêging jagat lagi sawiji dumunung marang srêngenge, srêngenge iku sêrênging ati, mulane panas sorotipun.

Windu loro aran Kunthara, dununging kôntha-kanthining bumi lan langit, rina lan wêngi.

Windu têlu aran Sangara, têgêse nalika Gusti Kangjêng Nabi Adam tinitahake marang ing dunya lawan Babu Kawa, ginodha marang Iblis, mulane ana etung Iblis Adam Hawa.

Windu sêkawan aran Sancaya, dumununge pêcahing jagat, iki dinadèkake papat,

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[3]

dumung(2) keblat papat, ana etung api angin banyu bumi.

Pêcahe windu papat dadi wolu, dumunung ana taun wolu. Sirah windu Adi, dadi sirah taun Alip, napsu siji dumunung mênyang rêmbulan, alam siji.

Taun Ehe nêptune lima, dumunung mênyang sangat nabi lima, mulane ana etung Amat, Jabarail, Ibrahim, Yusup, Ngijrail.

Taun Jimawal nêptune têlu, dumunung marang etung têlu, iman tokit makripat, têgêse iman, angimana, têgêse tokit anokitna, iya marang kakekating karêp, têgêse makripat iku wis amaspadakake mênyang panggayuh mau.

Taun Je nêptune pitu, dumunung mênyang sirahe sasi Sura, diarani sangar, sangaraning uwong, mulane tanggal sapisan sasi Sura diaranne(3) sangaraning taun, dumunung mênyang dina pêpitu.

Taun Dal nêptune papat, têgêse Dal iku dadi, dumunung dadine mênyang etung papat, cipta reta, rasa, pangrasa. Têgêse ci-

[4]

pta wali, têgêse reta tamantèn, têgêse rasa wangulu, kang wus ngalilani ngèlmu rasa, têgêse pangrasa sêksi.

Taun Be nêptune loro, têgêse Be bêbuka, bungah laki rabi, têgêse laki lêga olèh lanang, têgêse rabi bungah olèh bojo boja krama.

Taun Wawu nêptune nênêm, têgêse Wawu wani gunêming rasa, wis katêmu rasa.

Taun Jimakir nêptune têlu, têgêse Jimakir wis akiring taun kari dhewe, dumunung wadhah isi tutup, wadhah bumi, bumi wedok, isi awang-awang, timbangane bêbasane wa walat, tutup langit têgêse langit lanang, angurêpi bumi wedok.

Sira(4) dina At,(5) nêptune lima, têgêse Akat angangkati gawe sêsarat lima, sirah pasaran Lêgi, nêptune lima, têgêse Lêgi lêganing ati dumunung dhatêng sangat pitutur, kalangan pacak wêsi, slamêt rijêki, mulane ora masthi tanggal sapisan Ahmat pitutur, luguhipun(6) sangat nabi wontên tanggal, tanggal sapisan enjing Ahmat, tanggal pindho enjing Jabarail, tanggal ping têlu enjing Ibrahim, tanggal ping pat enjing Yusup, tanggal ping

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[5]

lima Ngijrail, lungguhipun sangat pitutur, punika wontên pêkênan Lêgi enjing pitutur, Paing enjing rêjêki, Pon enjing slamêt, Wage enjing Pacakwêsi, Kaliwon enjing kalangan, dina pitu pasaran lima, kakumpulake dumunung dhatêng môngsa rolas, dumunung etung kawan prakara nginggil wau kangge sadaya. Etung têlu kanggo kumpule nêptu wêton din(7) pasaran sakalihan. Etung papat kanggo etung paningkah, nêptu dina pasaran sakalihan, etung lima kanggo etung kumpuling jênêng sakalihan, etung pitu kanggo samabarang,(8) awit ana etung tanggal sapisan Ahmat pitutur, awit sirah kurup siji, windu Adi taun Alip sasi sura tanggal sapisan Akat Lêgi, têgêse Akat angangkati gawe sangat siji, têgêse Lêgi lêga ing karêpanipun.

Taun Ehe sasi Sura tanggal sapisan Kêmis Kaliwon, têgêse Kêmis amisahe Amat lan pitutur, têgêse Kliwon wani pisah panêngên lan pangiwa.

Taun Jimawal, sasi Sura tanggal sapisan Salasa Kliwon, têgêse Salasa iku Salamêt pamisahe sangat dhuwur mau, Kliwon wani nê-

[6]

sêl ana omah kang têngah, mulane Kliwon iku awit diarani dina Gara Kasih Slasa Kliwon.

Taun Je sasi Sura tanggal sapisan Sêtu Wage, têgêse Sêtu wis tutug, têgêse Wage iku wadhahing wêsi, mulane diarani Wage iku Pacakwêsi.

Taun Dal sasi Sura tanggal sapisan Rêbo Pon, têgêse Rêbo karêp, têgêse Pon panggaweyan, panggawene dhuwur mau.

Taun Be sasi Sura tanggal sapisan, Sênèn Pon têgêse Sênèn sênêng, têgêse Pon panggawene wadhah.

Taun Wawu sasi Sura tanggal sapisan Jumungah Paing, têgêse Jumungah, nuju muwah-muwuh, têgêse Paing pangan, mulane Paing iku enjing rijêki.

Taun Jimakir sasi Sura tanggal sapisan, Salasa Lêgi têgêse Salasa slamêt, awal têkan a-

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[7]

kiring taun, têgêse Lêgi lêga, awit awaling kurup Akadiyah, satunggal kurup sami umur satus kalih dasa taun.

Kurup Akadiyah, umuripun satus kalih dasa taun, nuju windu Adi taun Alip sasi Sura tanggal sapisan Akat Lêgi.

Kurup Sêtungiyah, nuju windu Sancaya, taun Alip tanggal sapisan Sêtu Kliwon, sarêng sampun angsal satus kalih dasa taun ngalih kurup malih.

Kurup Jamngiyah nuju windu Sêngara, taun Alip sasi Sura Jumungah Wage tanggal sapisan, sarêng sampun angsal satus kalih dasa taun ngalih kurup malih, Kamsiyah nuju windu Kunthara taun Alip sasi Sura tanggal sapisan Kêmis Pon, sarêng sampun angsal satus kalih dasa tau(9) ngalih kurup Arbangiyah, nuju windu Adi, taun Alip sa(10) Sura tanggal sapisan Rêbo Paing, sarêng sampun angsal satus kalih dasa taun nga-

[8]

lih kurup malih. Kurup Salasiyah nuju windu Sancaya, taun Alip sasi Sura tanggal sapisan Slasa Lêgi, sarêng sampun angsal satus kalih dasa taun ngalih kurup Sênènngiyah nuju windu Sêngara taun Alip sasi Sura tanggal sapisan Sênèn Kaliwon, sarêng sampun angsal satus kalih dasa taun wangsul kurup Akadiyah nginggil wau, ananging botên tumbuk Akat Lêgi windu Adi, tumbukipun tigang dasa gangsal kurup, taunipun 4080 taun. Lungguhipun ôngka papat dhatêng windu, ôngka wolu dumunung dhatêng taun, angkaning kurup 35, ôngkang(11) tigang dasa dumunung dhatêng tanggal, ôngka gangsal dumunung dhatêng sangat gangsal, milanipun botên mêsthi tanggal sapisan Ahmat pitutur. Lungguhipun sangat nabi wontên tanggal, tanggal sapisan enjing Ahmat, tanggal pindho enjing Jabarail, tanggal ping têlu enjing Ibrahim, tanggal ping pat enjing Yusup, tanggal ping lima enjing Ijrail. Lungguhipun sangat pitutur wontên pêkênan Lêgi enjing pitutur, Paing enjing

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[9]

rêjêki, mila botên mêsthi tanggal sapisan Ahmat pitutur, manawi tanggal sapisan wontên Lêgi, inggih punika ingkang nami Ahmat pitutur, manawi tanggal sapisan wontên Kaliwon enjing Amat kalangan, manawi tanggal sapisan Wage enjing Amat pacakwêsi, manawi tanggal sapisan wontên Pon enjing Amat salamêt, manawi tanggal sapisan wontên Paing enjing Amat rêjêki, manawi wangsul dhatêng Lêgi ugi kados nginggil wau.

Kula mirêngakên ingkang sampun kalampahan kapêthèkakên tanggal sapisan Amat pitutur, punika sangking dèrèng pinanggih panggalih, saya dèrèng manggih dunungipun kurup nginggil wau, awit kurup satunggal Akadiyah, sakpriki tigang èwu pitung atus sangang dasa taun, taun Jimakir ôngka 1.

[10]

Awit kurup Arbangiyah ingkang lumampah punika rumiyin kurup Kamsiyah, windu Kunthara taun Ehe sasi Bêsar, tanggal kaping 29, wuku Julungwangi ôngka 1748, sore lajêng ngalih kurup Arbangiyah tanggal sapisan Jumungah Pon taun Alip, widonipun(12) nuju Sêngara, sasi Sura tanggal sapisan Rêbo Wage, wuku Kêlawu,(13) mulane diarani Arbangiyah, dumugènipun ing taun Jimawal ôngka 1821 sampun kalampahan lamènipun kados sapriki 73 taun, bokmanawi cocog saking petangku(14) benjing ôngka 1868 windu Adi taun Alip sasi Bêsar tanggal kaping 28 wuku Wukir ingalih kurup malih Salasiyah taun Alip sasi Sura tanggal kaping 1 Slasa Pon punika lêrês lêpat kula borongakên.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[11]

Punika pêsangatang(15) nabi punapa tanggalipun, taun Alip dhatêng Rêbu Wage Amat pacah.

1 5 3 7 4 2 6 3
74 57 67 39 95 85 48 64

Amat Jabarail Ibrahim Yusup Ngijrail | Jabarail Ibrahim Yusup Ngijrail Amat | Ibrahim Yusup Ngijrail Amat Jabarail | Yusup Ngijrail Amat Jabarail Ibrahim | Ngijrail Amat Jabarail Ibrahim Yusup | Pitutur Kalangan Pacakwêsi Slamêt Rêjêki | Rêjêki Pitutur Kalangan Pacakwasi(16) Slamêt | Slamêt Rêjêki Pitutur Kalangan Pacakwêsi | Pacakwêsi Slamêt Rêjêki Pitutur Kalangan | Kalangan Pacakwêsi Slamêt Rêjêki Pitutur

Ingkang kasbut sumantên wau, nama pasangatan nabi, lampahipun angetang jam

[12]

1 Tanggal Sapisan 1 2 3 4 5
1 Alip 1 2 3 4 5
74 Amat Jaba Ebra Yusup Ngijrah
64 Pacah Kalangang Pitutur Rêjêki Slamêt
94 Slamêt Pacah Kalangang Pitutur Rêjêki
47 Slamêt Pacah Kalangang Pitutur Rêjêki
39 Rêjêki Slamêt Pacah Kalangang Pitutur
89 Rêjêki Slamêt Pacah Kalangang Pitutur
65 Pitutur Rêjêki Slamêt Pacah Kalangang
55 Pitutur Rêjêki Slamêt Pacah Kalangang
48 Kalangang Pitutur Rêjêki Slamêt Pacah
78 Kalangang Pitutur Rêjêki Slamêt Pacah
84 Pacah Kalangang Pitutur Rêjêki Slamêt
94 Pacah Kalangang Pitutur Rêjêki Slamêt

Nahas Tanggal

Sura 1 7 13 19 25
Musu 2 8 14 20 26
Rêjê 4 10 16 22 28
Pasa 5 11 17 23 29
Duka 6 12 18 24 30
2 Sasi
Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[13]

Tanggal pisan taun Ehe

1 57 44 38 75 89
1 2 3 4 5
Ngijrail Yusup Elip Jabara Amat 57 Jabara Elip Yusup Ibrahim
pacah kalangang pitutur rêjêki slamêt 34 pacah kalangang pitutur rêjêki
slamêt pacah kalangang pitutur rêjêki 79 slamêt pacah kalangang pitutur
slamêt pacah kalangang pitutur rêjêki 69 slamêt pacah kalangang pitutur
rêjêki slamêt pacah kalangang pitutur 95 (17) slamêt pacah kalangang
rêjêki slamêt pacah kalangang pitutur 45 rêjêki slamêt pacah kalangang
pitutur rêjêki slamêt pacah kalangang 38 pitutur rêjêki slamêt pacah
pitutur rêjêki slamêt pacah kalangang 88 pitutur rêjêki slamêt pacah
Kalangang pitutur rêjêki slamêt pacah 64 kalangang pitutur rêjêki slamêt
Kalangang pitutur rêjêki slamêt pacah 54 kalangang pitutur rêjêki slamêt
pacah kalangang pitutur rêjêki slamêt 47 pacah kalangang pitutur rêjêki
slamêt 77 pacah
Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

[Sampul bêlakang luar](18)

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

Lampahing naga dina

1. Akat, sirah, kilèn, buntut, wetan ... srêngenge

2. Sênèn, sirah, kidul, buntut, lèr ... rêmbulan

3. Salasa, sirah, wetan, buntut, kilèn ... lintang

4. Rêbo, sirah, lèr, buntut, kidul ... bumi

5. Kêmis, sirah, lèr wetan, buntut, kidul kilèn ... gêni

6. Jumungah, sirah, lèr kilèn, buntut, kidul wetan ... banyu

7. Sêtu, sirah, kidul kilèn, buntut, lèr, wetan ... angin

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[14]

Môngsa Kasa têngange pêcap(19) 4, asar pêcak 11, 41 dina

Môngsa karo, têngange pêcak 3, asar pêcak 10, 23

Katêlu pêcak 2, asare pêcak 9, 24 dina

Kapat, têngange pêcak 1, asar pêcak 8, 25 dina, tumbuk sadina sawêngi

Kalima, têngange pêcak 1, asar pêcak 8, 26 dina.

Kanêm, têngange pêcak 2, asar pêcak 9, 41 dina.

Kapitu, têngange pêcak 2 asar pêcak 9, 41 dina.

Kawolu, têngange pêcak 1, asar pêcak 7, 26 dina, tumbuk sadina sawêngi.

Kasonga, têngange pêcak 1, asar pêcak 8, 25.

Sapuluh, têngange pêcak 2, asar pêcak 9, 24 dina.

Dhêstha, têngange pêcak 3, asar pêcak 10, 23 dina.

Sadha, têngange pêcak 4, asar pêcak 11, 41 dina.

Katêlu, 24 dina, 2, 9.

Kanêm, 41 dina, 2, 9.

Kapitu, 41 dina, 2, 9.

Kapat, 23 dina, 1, 8 tumbuk sadina sawêngi.

Kalima, 26 dina, 1, 8.

Kawolu, 26, 1, 7 tumbuk sadina sawêngi.

Kasanga, 25, 1, 8.

Sapuluh, 24, 2, 9.

[0]

Jumungah Paing ping 29, ½11 siyang.

Wontên prênjak mungal(20) ngubêngi griya, sangking kilèn lèr, mangetan lajêng mangidul, punika ngalamat punapa.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

Sangaraning wulan

Sura, Sapar, sangaranipun Sêtu Ngahat.

Mulut, Rabingulakir, Jumadilawal, sangaranipun Sênèn Slasa.

Jumadilakir, Rêjêb, Ruwah, sangaranipun Rêbo Kêmis.

Pasa, Sawal, Dulkangidah, sangaranipun Jumungah.

Bêsar, sangaranipun Sêtu, lan Akat.

Nahasing Wulan

Ingkang wontên nahasipun amung wulan pitu iji, Sura, Rabingulakir, Jumadilawal, Pasa, Sawal, Dulkangidah, Bêsar.

[0]

Nahasipun

Sura kaping 13 nahas, kala Kangjêng Nabi Ibrahim dipun obong dhatêng Raja Namrut.

Rabingulakir kaping 16 nahas, kala Nabi Yusup kacêmplungakên sumur.

Jumadilawal kaping 5 nahas, kala Nabi Nuh dipun kêlêm.

Wulan Siyam kaping 21 nahas, kala Nabi Mungsa prang kalihan Raja Pirngon(21)

Sawal kaping 3 nahas, kala Nabi Adam katurunakên sangking swarga.

Dulkangidah kaping 24 nahas, kala Nabi Yunus dipun untal ulam nun.

Bêsar kaping 25 nahas, kala Kangjêng Rasulolah kagutuk ingkang waja.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

Pisarat Kesahan Têbih mawi Sumêrêp ing Dintên

Ing dintên Akat saratipun mawia sumping, punika lampahipun Nabi Yusup.

Sênèn anatab lêlandhêp, punika lampahipung(22) Bagendha Ngumar ingkang mlampah.

Slasa manggang tangan ing latu, lampahipun Bagendha Abubakar.

Rêbo kasaratan kudhung sinjang, awit lampahipun Nabi Ayub.

Kêmis saratipun tumênga langit, lampahipun Bagendha Ngali.

Ing dintên Jumungah saratipun kêmu, lampahipun Kangjêng Nabi Muhkamad.

Sêtu saratipun ngandhut siti kadèkèk pusêr, lampahipun Kangjêng Nabi Adam.

Yèn èngêt angsaripun wilujêng.

[0]

Yèn kesah têbih mawia sarat kados ing ngandhap punika, angsaripun wilujêng.

Ing dintên Akat, saratipun mawi sumping, lampahipun Nabi Yusup.

Sênèn asaratipun natab lêlandhêp, lampahipun Bagendha Ngumar.

Slasa saratipun manggang tangan ing latu, lampahipun Bagendha Abubakar.

Rêbo, saratipun kudhung sinjang, lampahipun Nabi Ayub.

Kêmis, saratipun tumênga langit, lampahipun Bagendha Ngali.

Jumungah, saratipun kêmu, lampahipun Kangjêng Nabi Muhkamad.

Sêtu, saratipun ngandhut siti kadèkèk pusêr, lampahipun Nabi Adam.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

Cangkriman

[Dhandhanggula]

1. mung kêkalih garwane sang pêkik | kang sajuga putrane wus kathah | sami jalu sigit kabèh | gunggunge pitu likur | yèn sinêbut sawiji-wiji | ibune mèlu kocap | winuwus karuhun | panutupe ingkang rama | putra bapa pêjah nèng payudan sami | minule ing ngakathah. Wukon ||

2. kayon agung aèng kang winarni | mung sawiji wolu wastanira | ganti-ganti panganggone | êpangira winuwus | nora langkung mung rolas iji | sêkare tigang dasa | salong nyongalikur | amituhu ngoh(23) ing êpang | sêkar uwoh kang sapalih warni putih | cêmêng sapalihira. Batanganipun taun ||

3. kawarnaa kang guyup ing kardi | awisma gêng anèng dhêdhuwuran | tanpa wilangan korine | rukun dènnya dêdunung | gêdhongira pinetak sami | barang abahan wisma | mijil sangking tutuk | miwah prêlu damêlira | lamun sinikara barêng anuduki | katga kantun nèng brasa. Batanganipun tawon ||

4. rêtnaning dyah satata aguling | nèng paprêman sajujung kewala | tanpa nabda salamine | sampun prasasat lampus | ing satuwuh datanpa laki | ewadene ta uga | wau rêtnaning rum | anggarbini trêkadhangan | yèn ababar putra mêsat kadi angin | wèh baya mring kang kambah. Batanganipun mariyêm ||

Sinèng(24)

cinatur gusti lêlima | lumampah arsa mêmaling | papat wus manjing babahan | ing wisma tinujyèng kapti | sajroning wancak suji | kang kari nuli anusul | anutupi babahan | kang nèng jro kacêpêng sami | pinêjahan rah mili sangking babahan. Batangipun kinang ||

Kinanthi

ginodhi badan sakojur | saksana asru binanting | dangu kêkèjèk sang rêtna | cinandhak ngumbulkên inggil | tinadhahan tibanira | nèng asta sang dyah ngêmasi. Gangsingang ||

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

[Mijil]

rêtnaning dyah lami mangun tèki | sajroning paturon | sangking dahat amati ragane | katarima nulya salin warni | busana sarwadi | kawasa pinunjul. Ênthung ||

[Durma]

byar rahina wijilira sangking guwa | nuju ing kawat wanci | saksana ngambara | tanpa wilis kèhira | praptèng gêgana anuli | tantara sirna | tibèng siti abrindhil. Sêkar Durma laron ||

[Pocung]

awis pangguh ki pucung lan garwanipun | yèn kangên saksana | tutur ing tôngga têpalih | jêlah-jêlèh wruha dènnya mong asmara. Kucing gandhik ||

Adêgipun Nagari Maospait 1301-1403 rusak, umur 102 taun.

Ing Dêmak adêgipun sami risakipun nagari Maospait. Risakipun ing Dêmak 1503.

Ing Pajang tunggil taun, taun kalihan risakipun nagari Dêmak.

Kala Arya Jipang nglurug dhatêng Pajang 1531.

Risakipun Pajang 1540, umur 43 taun, kraton.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[[0]](25)

Ing ngandhap punika kanggenipun bilih Danawa mara tamu.

Ladrang Sobrang Pathêt Nêm Salendro, kangge Danawa rêpatan salendra(26) Pathêt 6.

BK.w.ety.ytewety22..112ng1[..12356n57656531n21y1.131n23321ytengt..ty123n2.21yty1n2321y..5n67767567gn6....665n67767652n3.333565n321yt121gny.ytewetny1ytewetnny1ytewetny22..112gn1]

Ladrang Babar layar laras salendro pathêt sanga.

BK.2.3565323565321yngt[w.w(27).etnyuytewetnyuytewetny2321ytengt..ty112n1..12335n3.356765n35321ytengt22.3567n672.3567n672.3567n62321ytengt]

Kala dhalang ingkang kina-kina kados ta ladrang Bayar(28) Layar punika kanggenipun bilih Sêmar mabur, wangsalanipun Mara thole babarên layarmu. Wangsul jaman sapunika, dipun tekadi rampung kalihan Ayak-ayakan kemawon, botên sami gêsangakên kala kina.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

Katranganipun gêndhing, kangge wêdalipun ringgit purwa, kloewarnja wajang poerwa.

1. Bathara Guru: Kawit

2. Bathara Endra: Kawit

3. Ngastina: Kabor, Damarkèli, Gandrungmangu

4. Basudewa: Krawitan, Kanyut

5. Dwarawati: Titipati, Kadukmanis

6. Cêmpalarêja: Puspawêdhar, Glondhongpring

7. Kumbina: Gandrungmanis

8. Wiratha: Tunjung karoban

9. Nglesanpura: Malarsih, lan Titipati

10. Kurupati: Lonthang utawi Rèndhèh

11. Môndaraka: Laranangis, lan Randhat

12. Widadari: Irim-irim utawi gêndhing Larasati

13. Ing Ngamarta: Tunjung Karoban.

Ingkang bêkta clêmpung wau pun Truna.

Ing dintên Kêmis Lêgi sontên wanci jam 5, wulan kaping 28 Jumadilakir ôngka 1824 nyadèkakên calêmpungipun Bapak Wôngsawijaya ing Adiwijayan, kaborong Bandara Angabèi Prajamartana, kaparingan arta 20 kalih dasa rupiyah.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

No 1

Ing ngandhap punika pratelanipun gêndhing wêdalipun ing ringgit purwa. Punapa ingkang mêdal kapantês gêndhingipun. Ada-ada dalah sakpathêtipun pangathik-athikipun ringgit sampun kapantês sadaya. Inggih namung lowung kenging kadamêl pèngêt.

Dewa ingkang rumiyin, kados ta jêjêr Bathara Guru utawi jêjêr Bathara Endra, gêndhingipun Kawit, gêndhing gêndèr, bilih jêjêr Ngastina gêndhing Kabor, ugi gêndhing gêndèr, manawi jêjêr ratu sanès-sanèsipun punika Krawitan. Yèn sampun jêjêr sasuwukipun gêndhing pathêtan nêm kadugèkakên pathêtipun. Sadugining pathêtan kèndêl lajêng ada-ada Gurisa, sakèndêling ada-ada, saupami ratu wau sigêg panggalih, sakèndêling ginêm pathêtipun Sêtradatan.(29) Yèn botên sigêg inggih amung pathêt padatan kemawon, utawi salêbêtipun ing jêjêran ingkang tamtu mawi tamu, dados gitaning jawi Ayak-ayakan patih mêdal janturan sêsêg. Sasampunipun tambaning wirama, patih wangsul lajêngan ayak-ayakan suwuk tanpa pathêt. Patih matur saparlonipun lajêng kinèn ngirit tamonipun, munduring patih pathêtan sangking nêm. Lêbêting tamu mawi ladrangan, kapantês punapa tamonipun.

Kados ta tamu Nata Ngamarta sakadangipun ladrang Mangu, Baladewa ladrang Diradamêta lan Rêmêng, Kôngsa ugi sami kalihan Baladewa ladranganipun. Yèn Pamade Srikaton, Sabrang bagus Kôndha manyura.

No 2

Kurupati, ladrang Plupuh, yèn danawa rêpatan ingkang sowan ladrang Sobrang. Yèn ingkang sowan pêksi, Moncèr, Nangkula Sadewa Kêmbangpepe, Sangkuni Lere-lere, Pandhita Durna Kaki-kaki Tunggu Jagung, Rôndhawidada ladrang Gonjang, Narpati Karna ladrang Sobah, Jalasêngara ladrang Erang-erang, yèn patih sabrang ladrang Kôndha nêm. Sasampuning mantês ladranganipun para tamu, yèn sang nata kondur ngadhaton Ayak-ayakan, dumugi ngajêng gapura kajantur, cengkokipun Panjangmas. Satêlasing pocapan Ayak-ayakan suwuk tanpa pathêt. Lajêng sasmita mundhut gêndhing punapa ingkang badhe kawêdalakên.

Saupami kadhatonan Banowati, gêndhing Damarkèli lan Gandrungmangu, suwuking gêndhing pathêt manyura agêng, kanthèn asta bujana, pathêt loloran.

Yèn kadhatonan Jêmbawati, gêndhing Kadukmanis lan Titipati, suwukipun gêndhing pathêt padatan kemawon.

Sêtyawati ing Môndaraka gêndhing Laranangis utawi Puspawêdhar pathêt manyura agêng, awit wawi Banowati.

Kadhatonan Mandura Basudewa, gêndhing Kanyut.

Kumbina Gandrungmanis, inggih mawi pathêt manyura agêng utawi Kanyut, yèn Kanyut botên pathêt manyura agêng.

Yèn kadhatonan taksih Kurupati, gêndhing Lonthang utawi Rèndhèh, sasuwuking gêndhing pathêt amung padatan kemawon.

Ing Lesanpura Glondhongpring, pathêtipun lasêm utawi Titipati

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

No 3

Manawi Prabu Wiratha gêndhing Maskumambang, Tunjungkaroban utawi Gantalwêdhar.

Ing Cêmpalarêja, gêndhing Puspawêdhar pathêt manyura agêng utawi Glondhongpring, sasuwuking gêndhing yèn gong gulu pathêt lasêm.

Yèn kadhatonan Ngamarta, Tunjungkaroban pathêt lasêm, satêlasipun kadhatonan para ratu, adêg pasowan jawi.

Sata Korawa Kêmbangtiba, yèn Dursasana dipun adhêp tiyang Pagêlèn lan Citraksi, taksih wontên pagêlaran, punika gêndhingipun Prihatin lan Sêmukirang.

Bratasena lan Rukmara(30) ,gêndhing Dhandhun.

Sômba Sêtyaki Udawa, gêndhing Dhaton Bêntar, yèn amung Patih Udawa ijèn wontên pagêlaran, punika tanpa gêndhing, amung srêpêgan kajanturakên, lajêng pocapan.

Burisrawa lan Rukmarata gêndhing Bolang-bolang.

Yèn dewa, Turirawa gêndhingipun.

Yèn Ugrasena lan Arya Prabu, gêndhing Murdaningkung.

Lesanpura Radèn Sêtyaki lan patih, gêndhing Prihatin utawi Dhaton Bêntar.

Cêmpalarêja, Drusthadyumêna Dhaton Bêntar.

Wiratha, Seta, Untara, Ratsôngka(31) gêndhing Titisari utawi inggih Dhaton Bêntar, sawêdal-wêdalipun ringgit yèn pasowanan jawi, sasuwukipun ing gêndhing lajêng ada-ada Gurisa, yèn badhe kapalan nimbali patih, badhe andikakakên ondhang jawi, punika ada-ada rumiyin, lêkas sangking laras nêm. Munduring patih ada-ada Hastakuswala lêkas saking nêm a-

No 4

lit. Sasampuning dumugi ing jawi, rampunging dhawuh, patih wangsul mring ngajêngan malih, taksih ada-ada Hastakuswala, nanging larasipun santun lêkas sangking laras têngah, sawatawis angsal tigang cengkok mawi ompak-ompakan bêming kêndhang tinadhahan gong suwukan, mung jir ping tiga, kadadosakên ada-ada Mantaraman, tancêping patih lajêng kinèn bodholakên baris. Mêdaling patih inggih ada-ada malih, winastan ada-ada enjing budhal gumuruh, nama Mantaraman, patih mêdal jawi, suwuking ada-ada, lajêng tinêngran bêndhe ngungkung, lajêng cinandhak binukanan sangking gêndèr dene gêndhingipun sak kajêngipun ingkang gêndèr kemawon, sasampuning kapalan prampogan, prang lan gunungan, kapêtha ambabadi wana, sasuwuking srêpêgan gunungan dipun tancêpakên têngah kêlir mèncèng nêngên pathêt kêdhu, kèndêling pathêt rampung pocapan saprêlonipun, taksih kêdah mawi pathêtan sangking laras nêm rumiyin. Awit kadamêl ngaso ngiras kadamêl ngèngêt-èngêt gêndhingipun punapa ingkang badhe kawêdalakên.

Adêging para ratu sabrangan

Sabrang bagus gêndhing Udansore pathêt lasêm.

Yèn Durga gêndhing Mênyanseta pathêt ugi lasêm.

Manawi sabrang sèwu nagari Lana, Rindhik, mênggah manggènipun gêndhing kêdah wrêni tiga punika.

Wrêkudara kalihan Gathutkaca, gêndhing Dhandhun lan Gêndhu, suwuking gêndhing lajêng ada-ada Gurisa.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

No 5

Danawa karaton gêndhingipun Guntur lan Majêmuk, suwuking gêndhing ugi lajêng ada-ada Gurisa.

Kôngsa lan Sratimôntra(32) gêndhingipun Babad pathêt lasêm.

Yèn Prabu Dasamuka, gêndhing Paksibayan babad pathêt lasêm.

Dewa gêndhing Kocak pathêtipun inggih lasêm.

Prabu Kurupati gêndhing Jombang pathêtipun inggih lasêm.

Prabu Kakrasana, gêndhing Bujôngga utawi Lokanônta, pathêtipun lasêm, yèn Narayana dipun timbali kêng raka, majêngipun ladrang Sêkargadhung, Sêkargadhung ringgitan botên Sêkar gadhung cikowa-cikowa.

Prabu Jungkung Mardeya, gêndhing Lokanônta pathêt lasêm.

Yèn Ngamarta gêndhingipun Paksibayan lan Bujôngga.

Yèn para buron wana kalêmpakan, gêndhingipun ladrang Wani-wani, saupami dênawa prêpatan dipun timbali majêng punika inggih mawi ladrangan, Moncèr utawi Bêdhat, suwuk ada-ada Mantaraman.

Yèn Radèn Burisrawa wontên wana, tanpa gêndhing amung pathêt kemawon, dipun tutakên Togog lan Saraita.

Yèn kitiran putih Bathara Guru wontên ing Ngastina, gêndhing Mênyanseta, naming(33) guru wau botên wujud guru, wujud gunungan. Ingkang saupami dênawa raton ingkang jêjêr, sampuning nimbali dênawa prêpatan lajêng sami bodholan. Botên ngêmungakên danawa raton, sanadyan sabrang sanès-sanèsipun mawi nimbali dênawa rêpatan ugi lajêng bodholan dalah saprampoganipun danawa, satêlasing dênawa

No 6

ingkang sami lumampah, prampogan kalampahakên piyambak, mawi dipun andhêgakên kakocapakên sawatawis lajêng bodhol malih, pun prampogan wau sabibaring prampogan gunungan katancêpakên têngah kêlir, suwuking srêpêgan lajêng pathêtan lindur lêkasipun kados sanga, nanging jêbul sanès plajêngipun. Mila kawêstanan pathêt lindur, sakèndêling pathêt lindur yèn mawi gara-gara, mathêt manyura, pocapan sawatawis lajêng ada-ada manyura, angocapakên gara-gara kocak têlênging gambiralaya kaya kinêbur, lajêng dados sampak, Nala Garèng Petruk mêdal sami gêlut, bibaring sami gêlut Sêmar mêdal sampak suwuk. Lajêng pathêt manyura, Sêmar takèn rare angon dangu kang putra sakalihan. Rarèn ngangèn(34) bêlaka, lajêng kinèn nimbali Nala Garèng. Majênging Nala Garèng Sêmar ura-ura kagok katanon. Sakèndêling kagok katanon Garèng dipun takèni Sêmar saprêlonipun, Garèng walèh bilih tas kêrêngan lan Petruk mawi banyolan. Petruk dhatêng mawi ura-ura Pangkur, uran-urane moyoki Garèng, sami kalêmpakan Sêmar Nala Garèng Petruk. Sasampuning banyol sawatawis, lajêng sami ngadhêp bêndaranipun, pathêtipun sanga, sakèndêling pathêt mungêl gêndhing sapantêsipun.

Punika bilih mawi gara-gara, manawi botên mawi gara-gara, mêntas pathêt lindur, pocapan sawatawis inggih lajêng pathêt sanga.

Katranganipun wêdaling Janaka tuwin para bambang-bambangan.

Yèn Pamade wontên Ngukir(35) Ratawu, gêndhing Kalunta, ngadhêp kang eyang

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

No 7

Yèn Ôngkawijaya, gêndhing Gôndakusuma wontên Ngrêtawu.

Janaka wontên wana gêndhing Lagu Dhêmpêl.

Yèn wontên Madukara Bontit utawi Pêksi Kuwung.

Janaka wontên wana Gêndrèh Kêmasan, gêndhing gih Gêndrèh Kêmasan.

Yèn Janaka dados cèkèl gêndhingipun Dhêndhasanti lan Jongkang, sarupènipun Janaka wontên guwa panggenan sêpi-sêpi, punika gêndhingipun wrêni tiga 1. Lalêr Mêngêng, 2. Jongkang, 3. Dhêndhasanti.

Manawi Irawan lan Bagawan Jayawilapa, gêndhing Sumar lan Lala.

Manawi bambang wontên gunung gêndhing Lara-lara lan Sêmêdhang.

Manawi bambang gusèn, têgêsipun Bambang Sêtija, gêndhing Kêncêng, bambang saunduripun sangking rêdi, ingkang tamtu dumugi ing wana lajêng kapapag danawa cakil lan prêpatan, dados prang dênawa pêjah, Togog mundur, adêg bambang Sêmar sapranakipun sami ngadhêp. Badhe bodholipun ing bambang wau, mawi pathêt jingking, têlasing ompak-ompaking pathêt, kalajêngakên dados Ayak-ayakan. Ingkang pêrang Janaka botên mawi pathêt jingking, amung sêndhon pathêt sangking barang kemawon. Satêlasing pathêt lajêng Ayak-ayakan, sabibaripun pêrang sêkar, lajêng adêg ratu punapa sanès-sanèsipun. Gêndhingipun kados ing ngandhap punika. Manawi Prabu Krêsna, gêndhing Rondhon lan Sêmèru, Klompong.

Yèn Kumbina gêndhing Côndra.

Yèn prabu Ngastina Kêncèng Barong.

No 8

Manawi nata ing Cêmpala, Lalêr Mêngêng.

Manawi Nata Wiratha gêndhing Mandul lan Sêmiring.

Nata ing Lesanpura, gêndhing La-êla utawi Côndra.

Baladewa inggih Côndra utawi Erang-erang Pagêlèn.

Sabrang bagus Songgèng.

Danawa raton gêndhingipun Gologothang, suwukipun ing gêndhing lajêng ada-ada Gurisa agêng nama Manggalan.

Manawi mêdal bangsanipun wêlasan gêndhingipun Talutur.

Nata ing Ngamarta, gêndhing Gandrung Mangungkung.

Saupami adêg para dewa, gêndhingipun Gègèrsore.

Nata ing Mandraka, gêndhing Côndra lan Madukocak.

Nrêpati Karna wontên wana kalihan Sata Korawa, gêndhingipun Ladrang Uluk-Uluk utawi Ladrang Giyak-giyak.

Yèn danawa rêpatan kalihan dênawa cakil, gêndhing Jangkrik Genggong.

Bilih danawa alasan jalêr estri, gêndhing Babad Kêncêng.

Manawi Dasamuka, Ladrang Kagok Madura.

Nata ing Mandura dêmdêman kalihan Sêtyaki, Kagok Madura.

Radèn Wrêkudara adêg kalihan para kadang kadeyanipun Bayu, punika Ladrang Uga-uga, suwuking gêndhing ada-ada Manggalan.

Bathara Guru lan Nrada, Madukocak lan Gègèrsore.

Boma Nrêrakasura, gêndhing Kêncèng Barong.

Bilih bambang anak rôndha widada, gêndhing Gambirasawit.

Upami adêge astrèn(36) inggih Gambirsawit, Onang-onang.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

No 9

Narayana kalihan Rara Irêng, gêndhing Gambirsawit.

Narayana yèn kalihan Rukmini, gêndhing Genjong.

Bilih pandhita kalihan anakipun tri(37) gêndhingipun Bondhèt.

Môndraka bapakipun Narasoma, gêndhing Côndra.

Danawa raton kang dados Sinuhun ing Dwarawati jagongan kalihan Sumbadra nama Endhang Pandhandari, gêndhingipun Genjong Goling lan Jongkang, gêndhing gêndèr.

Sasampunipun amraceka gêndhing punapa ingkang kawêdalakên para ratu tuwin adêg sanèsipun ratu, gêntos santun pathêt manyura, ugi kapantês punapa wêdalipun ing ringgit. Dhudhukipun gêndhing ratu sampun manyura.

Manawi adêg Pandhawa pêpak, yèn taksih dalu Bujôngga Anom utawi Ramyang, yèn sampun katingan(38) trontong-trontong, gêndhingipun Bangbang Wetan. Suwuking gêndhing pathêt sastradatan.

Baladewa gêndhing Capang lan Dhalang Krahinan.

Basudewa gêndhing Pocung lan Bujôngga Anom.

Suyudana gêndhing Jongmèrukudus lan Gliyung.

Nglesanpura, gêndhing Glewang Gonjing lan Runtik.

Môndraka, gêndhing Pritjohan utawi Randhat.

Wiratha, gêndhing Montro Madura lan Jêlamprang.

Cêmpalarêja, gêndhing Runtik lan Gênès.

Sabrang Bagus gêndhing Kutut Manggung lan Kôndha Manyura.

Danawa raton gêndhing Liwung utawi Erang-erang Topèng, Ricik.

Manawi Gathutkaca lan Anoman, gêndhing Eling-eling Badranaya.

No 10

Manawi Sêmar kalihan Kanastrèn wontên ing Klampis Cêmêng, gêndhingipun Loro-loro Gendhong, yèn Sêmar mabur ladrang Bayar Layar.(39)

Pandhita kalihan anakipun èstri mêdal manyura, gêndhing Montro utawi ladrang Gonjang utawi gêndhing Malarsih.

Para raja sèwu nagari, gêndhingipun ladrang Sumirat lan Liwung.

Dèwi Rara Irêng lan Patih Udawa, gêndhingipun Mêrak Kasimpir.

Sarupènipun para èstri, bilih adêg yèn mêdal salêbêtipun taksih sanga, gêndhingipun Gambirsawit, Lala, Onang-onang, Gênjong, manawi adêg sampun pathêt manyura, gêndhingipun Kutut Manggung, Lobong, Boyong, Malarsih, Montro.

Inggih cêkakipun gêndhing ingkang pancèn sakeca kangge wêdalan èstrèn, bilih gêndhing kasar inggih kangge ringgit dugangan.

Para setan Setra Gôndamayu godha, gêndhing Dhêndhagêdhe.

Bilih Prabu Sri Dênta prang kalihan Wrêkudara, gêndhing Abusinta.

Bilih kangge ngruwat, mêdal sarupènipun ratu lêlêmbat, gêndhingipun Dhêndhasèwu, adêging Bathara Guru lan Kala, gêndhing Kawit, yèn lêkas ngruwat amung Ayak-ayakan kemawon utawi inggih ladrang Eling-eling Badranaya, punika kala kina, kadosdene Sêmar ingkang saupami mabur gêndhingipun ladrang Babar Layar, Nala Garèng bilih jogèt gêndhingipun Kêncrèng, dênawa cakil wontên wana gêndhingipun Jangkrik Genggong, bilih dênawa alasan gêndhingipun Babad kêncêng.

Ingkang kasêbut sadaya wau, kala dhalang ingkang pancèn sagêt, sampun tamtu bilih ngêdalakên ringgit kapantês punapa wêdalipun, gêndhing dalah sak pathêtipun kamanggènakên. Pramila gadhah rêgu lan gadhah gêsang.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

Ing ngandhap punika ênut ladrang Kôndha 6 salendro.

BK.w.ety..12.12yyeyt.e.gnw[.e.te.nw.y.1.3.n2.3.2.3.n2.y.t.e.gnw .e.t.e.n2.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.5.3.ng2.3.5.3.n2.5.6.3.n5.6.5.6.n5.!.6.3.gn2.3.2.3.n2.5.3.1.ny.3.2.1.ny.e.t.e.gnw]

[0]

Punika ladrang Plupuh salendro pathêt 6.

BK.w.ety..12.12yyeyt.e.ngw [.e.t.e.nw.1.y.e.nt.y.t.y.nt.1.y.e.gnw .e.t.e.nw.1.y.e.nt.y.t.y.nt.1.y.3.gn2.3.5.3.n2.5.3.5.n2.5.3.5.n2.5.3.1.gny .3.2.1.ny.5.3.5.n2.5.3.5.n2.5.3.1.gny.3.5.1.ny.1.y.e.nt.y.t.y.nt.1.y.e.gnw]

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

1 Kombangmara pathêt 5 25 Glêndhèh pathêt 5B
2 Kêmbangmara pathêt 5 26 Jatikondhang pathêt 5B
3 Larajala pathêt5 27 Logondhang pathêt 5B
4 Daradasih pathêt 5 1 Krawitan pathêt nêm salendro
5 Tejanata pathêt 5 2 Titipati pathêt nêm salendro
6 Kêmbang Mayang pathêt 5 3 Prihatin pathêt nêm salendro
7 Mayang Mêkar pathêt 5 4 Dhaton Bêntar pathêt nêm salendro
8 Tejasari pathêt 5 5 Sêmu Kirang pathêt nêm salendro
9 Talutur pathêt 5 6 Lara Nangis pathêt nêm salendro
10 Côndrasari pathêt 5 7 Mandul Pathi pathêt nêm salendro
11 Goyang pathêt 5 8 Mênyan Seta pathêt nêm salendro
12 Kagoklaras pathêt 5 9 Lokanônta pathêt nêm salendro
13 Sawunggaling pathêt 5 10 Turirawa pathêt nêm salendro
14 Sêmbur Adas pathêt 5 11 Larasati pathêt nêm salendro
15 Côndranata pathêt 5 12 Erang-erang pathêt nêm salendro
16 Taliwôngsa pathêt 5 13 Ranu Mênggala pathêt nêm salendro
17 Sêmanggita pathêt 5 14 Udan Sore pathêt nêm salendro
18 Jalaga pathêt 5 15 Lana pathêt nêm salendro
19 Pasang pathêt 5 16 Babad pathêt nêm salendro
20 Agul-agul pathêt 5 17 Glondhongpring pathêt nêm salendro
21 Muntab pathêt 5 18 Lana Gêndhing pathêt nêm salendro
22 Gôndapangasih pathêt 5 19 Rindhik pathêt nêm salendro
23 Gondrong pathêt 5 20 Mênggah pathêt nêm salendro
24 Mayangsari pathêt 5 21 Tunjung Karoban pathêt nêm salendro

[0]

22 Bujôngga pathêt nêm salendro 1 Sarayuda Pathêt 6 pelog
23 Paksi Bayan pathêt nêm salendro 2 Bondhan Kinanthi Pathêt 6 pelog
24 Mongkokdhèli pathêt nêm salendro 3 Mundhuk Pathêt 6 pelog
25 Lungkèh pathêt nêm salendro 4 Mongkok Pathêt 6 pelog
26 Maskumambang pathêt nêm salendro 5 Rambu Gêndhing Pathêt 6 pelog
27 Guntur pathêt nêm salendro 6 Gobêt Pathêt 6 pelog
28 Majêmuk pathêt nêm salendro 7 Paseban Pathêt 6 pelog
29 Kocak pathêt nêm salendro 8 Sêmang Pathêt 6 pelog
30 Dhandhun pathêt nêm salendro 9 Gonjang Anom Gêndhing Pathêt 6 pelog
31 Gêndhu pathêt nêm salendro 10 Gonjang Anom Bêdhaya Pathêt 6 pelog
32 Lobaningrat pathêt nêm salendro 11 Kadukmanis Pathêt 6 pelog
33 Rèndèh pathêt nêm salendro 12 Andhong-andhong Pathêt 6 pelog
34 Udanasih pathêt nêm salendro 13 Miyanggong Pathêt 6 pelog
35 Sidawayah pathêt nêm salendro 14 Ela-ela Pathêt 6 pelog
36 Parinom pathêt nêm salendro 15 Budhêng-budhêng Pathêt 6 pelog
37 Titisari pathêt nêm salendro 16 Pangasih Pathêt 6 pelog
38 Kêmbangtiba pathêt nêm salendro 17 Sambul lèwèk Pathêt 6 pelog
39 Mega Mêndhung pathêt nêm salendro 18 Sambul Laras Pathêt 6 pelog
40 Marasônja pathêt nêm salendro 19 Rêbêng Pathêt 6 pelog
41 Kadukmanis pathêt nêm salendro 20 Rangu Pathêt 6 pelog
42 Godhêg pathêt nêm salendro 21 Lonthang Pathêt 6 pelog
43 Gantalwêdhar pathêt nêm salendro 22 Sambul Gêndhing Pathêt 6 pelog
44 Puspawêdhar pathêt nêm salendro 23 Sêngkawa Pathêt 6 pelog
45 Jômba pathêt nêm salendro 24 Tamènggita Pathêt 6 pelog
Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

25 Kabor Bêdhaya Pathêt 6 pelog 21 Gôndakusuma S.P. 9
26 Pêngawe Pathêt 6 pelog 22 Sêmêdhang S.P. 9
27 Layu-layu Pathêt 6 pelog 23 Sumar S.P. 9
28 Gendhong Pathêt 6 pelog 24 Lara-lara S.P. 9
1 Bawaraga S.P. 9 25 Larawudhu S.P. 9
2 Gêndrèh Kêmasan S.P. 9 26 Mandul S.P. 9
3 Daradasih S.P. 9 27 Madukocak S.P. 9
4 Danaraja S.P. 9 28 Bontit S.P. 9
5 Lonthang Kasmaran S.P. 9 29 Laku(40) kadhêmpêl S.P. 9
6 Rondhon S.P. 9 30 Kalunta S.P. 9
7 Mawur S.P. 9 31 Mênyan Kobar S.P. 9
8 Glompong S.P. 9 32 Gègèr Sore S.P. 9
9 Klênthung S.P. 9 33 Ganggong S.P. 9
10 Lalêr Mêngêng S.P. 9 34 Wôngsaguna S.P. 9
11 Erang-erang Bagêlèn S.P. 9 35 Kêncêng S.P. 9
12 Pala Kalibêbêr S.P. 9 36 Genjonggoling S.P. 9
13 Côndra S.P. 9 37 Gambirsawit S.P. 9
14 Sêmiring S.P. 9 38 Genjong S.P. 9
15 Sêmèru S.P. 9 39 Bondhèt S.P. 9
16 Rênyêp Gêndhing S.P. 9 1 Pramugari Pathêt Barang
17 Rênyêp S.P. 9 2 Sinom Pathêt Barang
18 Sunggèng S.P. 9 3 Endhol-endhol Pathêt Barang
19 Kêncèng Barong S.P. 9 4 Klèwèr Pathêt Barang
20 Gandrung Mangun Kung S.P. 9 5 Gêndari Pathêt Barang

[0]

6 Gêndrèh Pathêt Barang 2 Pritjohan Manyura
7 Bêdhaya Pathêt Barang 3 Cucur Bawuk Manyura
8 Cangkêt Pathêt Barang 4 Pareanom Manyura
9 Rimong Pathêt Barang 5 Dhudha Jaluk Lawang Manyura
10 Maraseba Pathêt Barang 6 Loyo Manyura
11 Jênthar Pathêt Barang 7 Irim-irim Manyura
12 Sangupati Pathêt Barang 8 Gênès Manyura
13 Bèlèk Pathêt Barang 9 Loro-loro Gendhong Manyura
14 Jong Mèru Bahgong Pathêt Barang 10 Jaka Lola Manyura
15 Jong Mèru Kudus Pathêt Barang 11 Jaka Lêntho Manyura
16 Cacadingrat Pathêt Barang 12 Sarimadu Manyura
17 Sêmbur Adas Pathêt Barang 13 Gandrung Manis Manyura
18 Layar Tukung Pathêt Barang 14 Pocung Manyura
19 Layar Bantên Pathêt Barang 15 Jlamprang Manyura
20 Silir Bantên Pathêt Barang 16 Malarsih Manyura
21 Ludira Gêndhing Pathêt Barang 17 Banthèng Warèng Manyura
22 Ludira Madura Pathêt Barang 18 Montro Manyura
23 Babar Layar Bêdhaya Pathêt Barang 19 Kutut Manggung Manyura
24 Babar Layar Gêndhing Pathêt Barang 20 Rôndha Nunut Manyura
25 Bandhilori Pathêt Barang 21 Kêmbang Gayam Manyura
26 Muncar Pathêt Barang 22 Lambangsari Manyura
27 Lêmpung Gunung Pathêt Barang 23 Montro Madura Manyura
28 Prawan Pupur Pathêt Barang 24 Montro Kêndho Manyura
1 Pujôngganom Manyura 25 Miling Manyura
Koleksi Warsadiningrat (MDW1894b), Warsadiningrat, c. 1894, #372: Citra 1 dari 1

[0]

26 Gêndrèh Manyura 1 Brêmara 5 bonang
27 Lagu Manyura 2 Babar Layar 5 bonang
28 Damar Kèli Manyura 3 Sêlebrak 5 bonang
29 Mêrak Kasimpir Manyura 4 Klênthung 5 bonang
30 Randhat Manyura 5 Glêndhêng 5 bonang
31 Capang Manyura 6 Gondrong 5 bonang
32 Dhalang Krahinan Manyura 7 Mêjêmuk 5 bonang
33 Gliyung Manyura 8 Pangrawit 5 bonang
34 Okrak-okrak Manyura 9 Dhênggung Turulare 5 bonang
35 Lêndhi Manyura 10 Dhênggung Solur Kangkung 5 bonang
36 Bolang-bolang Manyura 11 Dhênggung Asmaradana 5 bonang
37 Gonjing Glewang Manyura 12 Dhênggung Bantên 5 bonang
38 Rimong Manyura 13 Dhênggung Laras 5 bonang
39 Ramyang Manyura 14 Dhênggong 5 bonang
40 Lobong Manyura 15 Kodhokan 5 bonang
41 Boyong Manyura 16 Bondhèt Barang
42 Talimurda Manyura 17 Parigêntang Barang
1 Bujôngga Gandrung Bonang 18 Wêdhi Kèngsrê(41) Barang
2 Kocak Laya Bonang 19 Tukung Barang
3 Sidamukti Bonang 20 Siring Barang
4 Somantara Bonang 21 Gondrong Barang
5 Ima Winenda Bonang

[0]

1 Kabor Gêndèr 25 Bambangwetan
2 Kawit Gêndèr 26 Sumirat
3 Jongkang Gêndèr 27 Liwung
4 Lagu Dhêmpêl Gêndèr 28 Rena-rena
5 Sawunggaling Gêndèr 29 Manyarsèwu
6 Badaringan(42) Kêbak Gêndèr 30 Bêdhat
7 Kêncêng Gêndèr 31 Kêncèng
8 Dhêndhagêdhe Gêndèr 32 Moncèr
9 Dhêndhasanti Gêndèr 33 Singanêbah
10 Dhêndhasèwu Gêndèr 34 Alas Kobong
11 Têmantèn Anyar Gêndèr 35 Bindri
12 Gadhung Mlathi Gêndèr 36 Loyo-loyo
13 Klênthung Gêndèr 37 Erang-erang Topèng
14 Babar Layar Gêndèr 38 Babad Kêncêng
15 Mêndhang miring Gêndèr 39 Wani-wani
16 Abusinta Gêndèr 40 Cina nagih
17 Srêpêgan Gêndèr 41 Tukarmaru
18 Pasang Wetan Gêndèr 42 Kagok Madura
19 Bêdhati Gêndèr 43 Eling-eling Badranaya
20 Bindi Gêndèr 44 Rahab bala(43)
21 Bubar Nyutra Gêndèr 45 Sobrang
22 Ricik-ricik Gêndèr 46 Plupuh
23 Gêdrug Gêndèr 47 Kôndha Nêm
24 Bendrongan 48 Galaganjur

-----------------------------

(1) Naskah rusak

(2) dumunung

(3) diarani

(4) Sirah

(5) Akat

(6) lungguhipun

(7) dina

(8) samubarang

(9) taun

(10) sasi

(11) ôngka

(12) windunipun

(13) Kulawu

(14) petang kula

(15) pasangatan

(16) Pacakwêsi

(17) rêjêki

(18) Mulai di sini transliterasi dimulai dari belakang, naskah dibalik

(19) pêcak

(20) mungêl

(21) Menurut sejarah Islam, Nabi Musa perang dengan Fir’aun pada bulan Sura tanggal 10

(22) lampahipun

(23) woh

(24) Sinom

(25) Dimulai dari bêlakang sêtêlah sampul bêlakang dalam

(26) salendro

(27) Kurang satu kêtukan [periksa: 372_01.png]/>

(28) Babar

(29) Sastradatan

(30) Rukmarata

(31) Wrsôngka

(32) Suratimôntra

(33) namung

(34) rare angèn

(35) Wukir

(36) èstrèn

(37) putri

(38) katingal

(39) Babar layar

(40) Lagu

(41) kêngsêr

(42) Padaringan

(43) Wrahatbala