Karimataya, Anonim, 1906, #137 (Pupuh 01-09)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

SERAT KARIMATAYA

--- 1 : [0] ---

Sêrat Karimataya

Kadamêl ăngka 1 urutipun saking Sêrat Pustakaraja Madya.

--- 1 : [1] ---

1. Dhandhanggula

1. amurwani manising kintaki | panêdhaking Srat Pustakaraja | pan pinugut ing wiwite | bibar Jayabinangun | kang sinuhun anyakrawati | jumênêng ing Ngastina | Yudhisthira Prabu | sakadangira sadaya | karaton gung wus ngumpul dadya sawiji | Wiratha nut sumewa ||

2. mawor anèng Ngastina nagari | wus sinungan mulya ing kawiryan | sajuru-juru pinancèn | pan jinêjêr jinurung | sadayanya wus samya mukti | samya jinunjung lênggah | nagri dèn dum-êdum | marang Prabu Darmaputra | kang para ri sadaya wus samya tampi | parentahnya sang nata ||

3. Radèn Wrêkudhara sinung linggih | Banjarjungut lan ari Sang Parta | nênggih wus dhinaupake | lan Banuwati sampun | pinaringan ing Banakêling [Banakê...]

--- 1 : 2 ---

[...ling] | gumantyèng Jayadrata | myang ari waruju | sira Sang Arya Nangkula | lan Sadewa kalih samya kinarya ji | anèng nagri Mandraka ||

4. nama Prabu Nangkula lan ari | Prabu Sadewa tulus raharja | ing Mandraka karatone | miwah kang para wadu | samya sinung măncanagari | bêktan saking Ngamarta | kang sami jinunjung | miwah Prabu Baladewa | Rêsi Bisma palênggahannya ginanti | dumadi paranpara ||

5. wontên punakawannya kêkalih | apan sami kadang naking-sanak | sinung sih nama kalihe | Praswapati kang sêpuh | pinaringan ing Gilingwêsi | Sayakèsthi rinira | Mukabumi sinung | kalihnya jinunjung raja | nama Prabu Praswapati Sayakèsthi | samya tulus wibawa ||

6. wontên malih kang sinung palinggih |

--- 1 : 3 ---

para santana kawulawarga | pinangkat punggawa kabèh | Ngastinarja kalangkung | para ratu maksih sumiwi | dèrèng wontên linilan | maring prajanipun | miwah Sri Bathara Krêsna | dèrèng kundur maring nagri Dwarawati | ya ta malih winarna ||

7. dèrèng dangu antawisirèki | saking dènira prang Bratayuda | pan maksih tunggil warsane | taun surya ingetung | sinangkalan sajroning warsi | paksa gunaning nata |[1] taun căndra ketung | tata gatining pandhita |[2] duk samana nagri Ngastina winarni | wontên cipta sasmita ||

7. kadhatêngan cahya anglimputi | sabuwana kèbêkan sadaya | tan ana wruh pinangkane | cahya wênês sumunu | lintang lawan kang bumi langit | miwah kang surya candra | sadaya kalimput | kongsi sapta ri mangkana | datan ana kang

--- 1 : 4 ---

wikan rina lan wêngi | amung kang tinêngêran ||

8. lamun karasa arsa abukti | miwah nginum puniku siyangnya | kang tinêngran ing ratrine | akèh swaraning manuk | paksi munya rinungwèng janmi | walangkrèk calapita | lir saba nèng gunung | nanging padhang tan prabeda | surya candra kalihnya datan kaèksi | kasoran prabanira ||

9. duk samana sang sri narapati | Yudhisthira miwah para nata | sadaya ngungun galihe | samya duhkitèng kalbu | narka prabancana dhatêngi | sagunging para nata | prasamya angruruh | manawa na ingkang mawa | Nata Krêsna miwah Prabu Matswapati | katiga Baladewa ||

10. samya parentah kinèn ngulati | kang mawa cahya arda angkara | samana tan wruh ênggone | kapitèng tyas sadarum | dadya rêmbag samya sêmadi | manêgês karsaning [karsa...]

--- 1 : 5 ---

[...ning] Hyang | kang murwèng pandulu | ri wusnya samya mangkana | nulya wontên parmaning jawata lêwih | nuruni rata cahya ||

11. kusirira myang kuda pangirit | mawa cahya prabaning bawana | tumibèng ngarsa panêpèn | kagyat kang samya nungku | para nata lan para ari | sadaya samya mulat | gawok tyas sadarum | ya ta Sri Bathara Krêsna | wus atampi ing sasmita ingkang prapti | mèsêm jroning wardaya ||

12. ingkang samya anèng byantara ji | datan ana anggraitèng driya | amung kagawokan kabèh | wau ta sang aprabu | Yudhisthira lan para ari | lênggah marêk ing rata | miwah para ratu | Bathara Krêsna tan têbah | myang Wiratha Sang Aprabu Matswapati | miwah Sri Baladewa ||

13. dangu samya gènira ningali | Sri Bathara Krêsna angandika | nanging sindi [si...]

--- 1 : 6 ---

[...ndi] yêktine[3] | namung kinarya sêmu | pasamuan apasanggiri | dhuh yayi sri narendra | miwah para ratu | langkung ginaip punika | karsaning Hyang wontên ingkang dèn paringi | rata kang mawa cahya ||

14. nanging kawula datan andugi | ingkang sinung rata di punika | mila yèn sami karsane | inggih prayoginipun | katitihan aganti-ganti | pundi ingkang linilan | sayêkti pikantuk | samana Sri Yudhisthira | duk miyarsa miwah kang para narpati | suka rêmbag sadaya ||

15. Prabu Matswapati kang rumiyin | wus tumamèng swandana angkara | tan pikantuk panitihe | kadya upamènipun | angidaki wayangan nênggih | tan ana garantêsnya | sang nata gya wangsul | marêk ing Sri Yudhisthira | Sri Bathara Krêsna gumujêng ing galih | alon [a...]

--- 1 : 7 ---

[...lon] dènnya ngandika ||

16. matur marang Prabu Matswapati | kadospundi raosing sarira | miwah ta ing antarane | Sri Matswapati muwus | datan wontên raose ugi | manah kula kalintang | pan sangêt kumêpyur | mèsêm Sri Bathara Krêsna | sigra ngatag mring Prabu Drupada aglis | laju tumamèng rata ||

18. tan prabeda lan duk Matswapati | dènnya manjing rata tanpa karya | sampun wangsul ing ênggène | Sri Baladewa Prabu | tan pakantuk dènnyarsa nitih | gantya Bathara Krêsna | alon lêbêtipun | sêsandi angarah-arah | sarwi angling patute ragèngsun iki | ingkang sinungan rata ||

19. wus umanjing tan adangu mijil | sangking cahya prabaning swandana | wus wangsul lêga galihe | nulya sira Sang Prabu | Darmaputra

--- 1 : 8 ---

umanjing aglis | tan pae lan ing ngarsa | saksana gya wangsul | marang palênggahanira | sigra ari Sang Sena ingatag aglis | kinèn manjing ing rata ||

20. Bratasena gumuyu sarya ngling | lah ta iku iya ngêndi ana | sarana ingujudake | nanging sayêktinipun | yèn kang amrih utamèng pati | tan samar sangkan paran | kang ywa salang surup | sira Sri Bathara Krêsna | asasmita ing ari sarwi nganthuki | sigra Sang Bratasena ||

21. marêpêki rata gya anitih | tan adangu Sang Sena gya mêdal | tanpantuk don panitihe | nulya para ri mangsuk | ganti-ganti wus tanpa kardi | miwah para santana | tan pae rumuhun | ya ta Sri Bathara Krêsna | sukèng galih nulya pirêmbagan malih | myang sagung para nata ||

22. ingkang samya marêk [ma...]

--- 1 : 9 ---

[...rêk] ing jro puri | Sri Bathara Krêsna angandika | sampun luwar sadayane | èstu dede kinayun | yèn suwawi ing yayi aji | yogya atur uninga | ing sasolahipun | inggih dhatêng Saptarêngga | kangjêng eyang ingaturan aningali | rata andiwangkara ||

23. Prabu Yudhisthira duk miyarsi | tuwin sagung kang para narendra | mangayubagya karsane | wusnya dadining rêmbug | prabu ari kalih tinuding | umarêk mring kang eyang | marang ing Ngartawu | Prabu Nangkula Sadewa | wus winêling sadayanya rèh puniki | prabu kalih gya budhal ||

24. tan winarna lampahirèng margi | Prabu Nangkula lawan Sadewa | praptèng Saptarga kalihe | majêng mring eyangipun | praptèng ngarsa ing eyangnèki | Bagawan Abiyasa | kagyat [kagya...]

--- 1 : 10 ---

[...t] duk andulu | prabu kalih atur sêmbah | sampun katur sadaya ingkang wawêling | wiwitan awêkasan ||

25. ngunguning tyas wau duk miyarsi | Sri Maha Bagawan Abiyasa | wus karasa ing rasane | nulya dhawuh mring sunu | Sri Bagawan Dhrastharata Ji | arsa maring Ngastina | kang putra sang wiku | nuwun kêdah umiringa | tan linilan kinèn têngga ing asrami | kang putra tan lênggana ||

26. wus mangkana sang mahambêg êning | sampun bidhal saking Saptarêngga | ingiringakên wayahe | ing Mandraka sang prabu | lawan wontên siswa kang ngiring | sakawan atut wuntat | tan kawarnèng ênu | wus praptèng nagri Ngastina | Sri Bagawan Abiyasa manjing puri | panggih lan para wayah ||

27. Natèng Ngastina lan para aji | miwah sagung kang para rinira | gupuh angaup padane | amung [a...]

--- 1 : 11 ---

[...mung] kang para sêpuh | datan tumut amangênjali | amung anjawab asta | satata wus lungguh | miwah para pramèswara | kumarubut gantya-gantya mangastuti | rawuhing eyangira ||

28. Sri Bagawan Abyasa ningali | prabaning rata kang mawa cahya | wus karasèng wardayane | nanging maksih sinamun | karsaning kang jawata lêwih | sinantosan wardaya | wêkasing tumuwuh | wus tan samar pamorira | ing kawasan kang kawawas amung pasthi | pinusthi ing sri nata ||

2. Sinom

1. samana kang ponang cahya | duk nalikanira prapti | Sri Bagawan Abiyasa | obah kang dadya pangirit | kadya samaptèng kardi | kang cahya wuwuh sumunu | beda lan waunira | awit wruh ingkang dèn apti | solahira kadya

--- 1 : 12 ---

ge tinitihana ||

2. wus mangkana Sri Bagawan | Abiyasa ngandika ris | têtanya wawratanira | nênggih Ni Dèwi Untari | Sri Krêsna matur aris | pukulun sampun lèkipun | kang eyang malih nabda | iya ing wawêkas mami | lamun lair jabang bayi mijil priya ||

3. aja na ngêmak sirahnya | sarta parabana benjing | iya Radèn Dipayana | Sri Puntadewa wotsari | sandika turirèki | sarwi kumêpyur tyasipun | miwah kang para raja | tan ananduga tyasnèki | dene namanipun pinaringkên canggah ||

4. amung Sri Bathara Krêsna | kang sampun tampi ing galih | wau sri maha bagawan | sadangune aningali | kang rata cahyanèki | api kacaryan ing kalbu | alon dènnya ngandika | sun arsa bobot anitih |

--- 1 : 13 ---

ingkang rata amawa cahya angkara ||

5. pinambêngan datan kêna | kadêrêng kêdah anitih | nulya marêpêki rata | sigra anitih tumuli | ing ngriku sang mahêning | wus karsaning jawata gung | sirna kamanungsannya | wus wujud cahya anunggil | duk samana kang rata lajêng umêsat ||

6. mirut prabaning kang cahya | kang rata praptèng wiyati | wusana sami sakala | ing Ngastina sampun mulih | kadi ing nguni-uni | samana ingkang winuwus | nalika kadhatêngan | cahya kongsi pitung ari | datan kawistara siyang dalunira ||

7. ya ta Prabu Yudhisthira | miwah sagung para ari | mangu-mangunêng ing driya | tikbra sakala para ji | miwah kang para putri | sadaya karuna umung | lir tinêbak mong tuna | Sri Krêsna anggung maripih | angêngimur amrih [a...]

--- 1 : 14 ---

[...mrih] lêjaring wardaya ||

8. nulya Sri Bathara Krêsna | parentah kinèn akardi | panuturirèng kamuksan | dupanya sampun binasmi | tan antara dhatêngi | tandhane kêkasih tuhu | sagung jawatèng wiyat | miwah kang para apsari | angudani gănda mrik lan kêmbang-kêmbang ||

9. sumilir maruta gănda | yayah mangayuh wiyati | dera sang kalêngkaning rat | kerut karakêtan tistis | trênyuh sapraja kingkin | kataman ing kung kalangkung | kongas kusuting kang rah | mirut mirutaning bumi | kang kawangwang kung-kung ngawêngi ngawiyat ||

10. ima anglimputi pura | lir tumuntur ing prihatin | tidhêm ing sakala dahad | kadaut tyasing nagari | taru-taru kapyarsi | sru kang katêruh kumêpyur | ri wusnya tan antara | katingalan ing wiyati | cumalorot kadi andaru kumênyar ||

11. tumiba ing

--- 1 : 15 ---

ênggènira | Sang Rêtna Dèwi Untari | nulya wontên kang pawongan | amajêng matur wotsari | gupuh solahirèki | dhuh pukulun sang aprabu | kawula tur uninga | gusti Sang Dèwi Untari | ing samangke inggih babar mijil priya ||

12. suka Prabu Yudhisthira | gupuh samya anêdhaki | miwah sagung para nata | wus prapta gèning Untari | sadaya aningali | sang jabang bayi binagus | ngênguwung cahyanira | samana wus dèn namani | wawêlinge Sang Bagawan Abiyasa ||

13. nênggih kinèn namanana | Radèn Dipayana nguni | ing mangkya wus linaksanan | lajêng karan sanagari | nulya sri narapati | Sri Krêsna sigra anuduh | maring wukir Saptarga | pan kinèn atur udani | mring kang rama Sang Bagawan Dhêstharata ||

14. lamun ingkang rama seda | myang babarira Untari | samana

--- 1 : 16 ---

ingkang dinuta | sira Sang Prabu Sêtyaki | sampun anandhang wêling | budhal saha wadyanipun | kunêng ingkang dinuta | ya ta kawuwusa malih | duk samana wontên nangkoda ngajawa ||

15. karyanya dagang turăngga | janma sangking tanah Kêling | awasta Puthut Bratana | sampun pakaryanirèki | dhatêng ing tanah Jawi | kathah pêpajênganipun | nuju sawiji dina | ki puthut marêk sang aji | lawan bêkta gêgramènira turăngga ||

16. samana Sri Yudhisthira | anuju miyos tinangkil | pêpak sagung para raja | punggawa satriya mantri | supênuh păncaniti | sang nata kagyat andulu | wontên nangkoda prapta | akathah bêkta turanggi | tinimbalan sampun prapta ngarsa nata ||

17. dinangu ing sêdyanira | umatur lamun agrami | turăngga [tu...]

--- 1 : 17 ---

[...răngga] wêdalan sabrang | manawi karsa sang aji | sampun kinèn ningali | kabèh dêdaganganipun | wontên kuda satunggal | kinarsan ing sri bupati | pinaringan arta ing sarêgènira ||

18. Puthut Bratana turira | pukulun sri narapati | patikbra nuwun dêduka | tan susah pinaring picis | sumăngga sri bupati | katura sadayanipun | amba turkên kewala | amung idi sang siniwi | ulun pundhi tulusa angèstupada ||

19. lawan Ki Puthut Bratana | akathah tur-aturnèki | mangkana Sri Yudhisthira | arsa bêk sri narapati | langkung sihirèng galih | marang sira kyai puthut | ginanjar ing Kuningan | sakiwa têngênirèki | kang acêlak kalilan ngangge karajan ||

--- 1 : 18 ---

20. sampun sami ingèstrènan | ki puthut adêgirèki | sumujud angaras pada | lawan dipun tarimani | putri Rêtna Durmadi | nênggih nguni putranipun | sira Arya Durmuka | nak-sanaking sri bupati | wus dhinaupakên lan Puthut Bratana ||

21. akathah pêparingira | babêktan saking sang dèwi | tan winarna antaranya | ki puthut sampun apamit | wus kalilan tumuli | budhal saking ngarsa prabu | ing sarerehanira | lawan saking tanah Kêling | amiranti saupakartining raja ||

22. tan winuwus lampahira | ing Kuningan sampun prapti | lajêng anyêngkali kitha | nêngna kang sinungan ing sih | gantya ingkang winarni | wuwusên wukir Ngrêtawu | patapan Saptarêngga | Bagawan Dhêstharata Ji | tampi jarwa sasmita [sasmi...]

--- 1 : 19 ---

[...ta] sedaning rama ||

23. karasèng sangking wardaya | miwah pamiyarsanèki | kêsaring tyas tanpantara | sêsêk waspanira mijil | kêtêr-patêr[4] kuwatir | karsaning ăngga kumêdut | tandhane duka karsa | miwah kang kapyarsa sami | sêsauran munya parêk ing patapan ||

24. pêksi dhandhang mawurahan | munya lês kadya pêpeling | lir karunaning duhkita | tan taha taning asrami | dhuh sang arsa wiyadi | ramanira sampun lampus | tuwan kari anggana | tulusa têngga asrami | wus mangkana Sri Bagawan Dhêstharata ||

25. sayarda trênyuhing driya | nuwinda padoning alis | kang kanang karsa sungkawa | wontên malih kapiyarsi | têngis kongas manangis | wèh sasmitaning [sa...]

--- 1 : 20 ---

[...smitaning] malatkung | ima manglimput arga | truh tan aris mawa tistis | rês-rêsing tyas karasa sungkawanira ||

26. ngênglênging driya sungkawa | waspanira andrês mijil | sampun sinantosèng prana | tan waswas moring dumadi | kyèhing sasmita prapti | tidhêming saarga kusut | kasat matèng wardaya | wau Sri Dhêstharata Ji | tanpa muwus mung amawas kawêkasan ||

27. saksana samaptèng driya | ngèsthi pêpasthèning urip | sasampunira mangkana | kasaru praptanirèki | kang putra Sri Sêtyaki | duk prapta têpining gunung | sri bagawan wus krasa | uninga sajroning galih | kêsaring tyas sadaya karasèng driya ||

28. dupi praptèng ngarsanira | kang putra Prabu Sêtyaki | sri bagawan gupuh tanya | kulup sira lagi prapti | datan sangsayèng margi | miwah ta lamun ingutus [ingu...]

--- 1 : 21 ---

[...tus] | nêmbah Sri Lesanpura | pangèstu tuwan basuki | lawan malih pukulun prapta kawula ||

29. inggih kawula dinuta | ing putra tuwan sang aji | kinèn ngaturi uninga | ing paduka narapati | nênggih wus katur sami | sagung sapiwêlingipun | wiwitan awêkasan | myang ambabarnya Untari | mijil priya pan sampun katur sadaya ||

30. samana Sri Dhêstharata | nalikanira miyarsi | ature Sri Lesanpura | kagyat ing yas tanpa angling | tumungkul sru prihatin | katon karantan kalangkung | tikbra sakala dahat | sumaput tyas manaputi | kasêsêgên ing driya têmah palastra ||

31. gugup Prabu Lesanpura | saksana utusan aglis | lêlayu maring Ngastina |

--- 1 : 22 ---

dutanya sampun winêling | nêngna ingkang tinuding | winuwus sungkawanipun | pratipnyaning Saptarga | gung alit samya prihatin | miwah Rêtna Gêndari sapawongannya ||

32. asru kataman sungkawa | gumuruh karunèng wukir | sang dyah nungkêmi ing raka | kuwur Sang Prabu Sêtyaki | myarsa suwarèng tangis | anggung dènira mangimur | mrih lipuring sungkawa | prapta prabawaning rêsi | lindhu gonjing saarga tanpa antara ||

33. prahara gora ru-ara | rêp-rêp riris tanpa aris | kêkuwung ngawêngi arga | kawangwang tumeja kuning | kunêng ingkang prihatin | kocapa ingkang ingutus | punggawa Lesanpura | prapta Ngastina nagari | amarêngi sang nata miyos sewaka ||

34. supênuh ing panangkilan | pêpak kang samya sumiwi | satriya mantri punggawa | myang wadyabala

--- 1 : 23 ---

panamping | lir robing jalanidhi | miwah ingkang para ratu | maksih samya anewa | samya jajar ing para ji | miwah Sang Sri Bathara Krêsna tan têbah ||

35. jajar Prabu Baladewa | miwah Wiratha Sang Aji | jajar Sang Prabu Drupada | sumiwèng ngarsa tan têbih | ing Mandraka Narpati | Nangkula Sadewa ngayun | satriya myang punggawa | sumiwèng ngarsa narpati | Sang Arjuna nunggil Arya Bratasena ||

36. dutanya Sêtyaki nêmbah | katur sadaya kang wêling | purwa ing wêkasanira | ngungun sadaya kang myarsi | nata parentah nuli | arsa têdhak ing Ngrêtawu | sandika wus samêkta | tan antara budhal sami | rêrikatan datan kawarna ing marga ||

37. praptaning wukir Saptarga | sang nata sawadyanèki |

--- 1 : 24 ---

wus marêk wangkening rama | Bagawan Dhêstharata Ji | sadaya anglut tangis | Bathara Krêsna kalangkung | angimur kang sungkawa | dupi lipur sawatawis | Rêtna Dèwi Anggêndari amit bela ||

38. sapawongan kawan dasa | pinambêngan nora kêni | lajêng dènnya suduk jiwa | wus nunggil wangkening laki | ngungun ingkang para ji | mangkana lajêng tinutur | panutur purwèng pêjah | sawusnya sampêt basuki | sri narendra karsa kundur mring nagara ||

39. saksana wus pêparentah | sang nata kundur tumuli | gumuruh kang wadyabala | datan kawarna ing margi | ing Ngastina wus prapti | lajêng sewaka sang prabu | munggèng ing panangkilan | sadaya lajêng sumiwi | tata lênggah tan owah lan saban-saban ||

40. wau ta kang para nata [na...]

--- 1 : 25 ---

[...ta] | sadaya anuwun amit | arsa kundur mring prajanya | Wiratha Sri Narapati | miwah Baladewa Ji | amit mring Madura sampun | miwah Bathara Krêsna | kundur maring Dwarawati | Sri Drupada amit maring ing Cêmpala ||

41. sadaya sampun linilan | amung Drupada Sang Aji | kinèn ngalih mring Ngamarta | sandika aturirèki | dene kang para aji | nom-anom pan dèrèng kundur | misih anèng Ngastina | tan ana kang dèn lilani | amung para ratu kang sêpuh sakawan ||

42. punika ingkang kalilan | kundur mring prajanirèki | wau ta Sri Yudhisthira | kondur ngadhaton sang aji | bubar kang samya nangkil | samana kang para ratu | wusnya antara dina | sagung kang para narpati |

--- 1 : 26 ---

abudhalan mring prajane sowang-sowang ||

43. amung Sang Prabu Drupada | marang Ngamarta nagari | sakathahe wong Cêmpala | wus sami kinèn angalih | boyongi anak rabi | miwah rajadarbèkipun | Ngamarta wus raharja | suka manahe wadya lit | tata tita gantya wau kawuwusa ||

44. ya ta nagari Ngamarta | tulus raharja samangkin | samana asalin warsa | tauning surya winarni | sangkalanirèng warsi | katri gunaning sang wiku |[5] taun căndra ingetang | anênggih ingkang winarni | sinêngkalan obah kartining prabata |[6]|

45. kunêng nagari Ngastina | gantya kawuwusa malih | kang anggung anêgês karsa | nèng wana Tikbrasarèki | Wagiswara ta lagi | dènira samya manungku | sira Arya Swatama | lawan Arya Karpa nênggih | katigane sira Arya Kartamarma [Kar...]

--- 1 : 27 ---

[...tamarma] ||

46. duk maksih prang Bratayuda | pratiwa katri sêmadi | dènnya kalêbêt ing wêca | benjang yèn Dèwi Untari | dènira anggarbini | yèn ambabar mijil kakung | iku kang mêjahana | mocok sirahe sang katri | mila dahat rudatin ing manahira ||

47. ing mangke miyarsa warta | lamun Sang Dèwi Untari | wus ambabar mijil priya | Swatama gugup ing galih | miwah sang arya kalih | sami aclum netyanipun | prapta pikir pupusan | ngugêmi ambêg prajurit | wus anêmah satriya matiyèng rana ||

48. dadya samya pirêmbagan | Swatama ngandika aris | lah puniki paran karsa | yèn nanggunga asêmèdi | tanpa wêkasan ugi | wus lami pijêr nênungku | kula amyarsa warta |

--- 1 : 28 ---

lamun Sang Rêtna Untari | wus ambabar jabang bayi mijil priya ||

49. suwawi lamun sambada | dhinustha sang jabang bayi | yèn pinanggih pinêjahan | sampun kongsi bisa urip | ngêntosi lamun akir | puniku benjang kabanjur | anêtêpi ing jăngka | Kartamarma anauri | lah ta inggih suwawi ngantos punapa ||

50. luhung mangke pinêjahan | inggih mumpung maksih alit | Sang Karpa nambungi sabda | lah inggih nuntên suwawi | lawan măngsa puniki | andika sami katêmpuh | sedane sri narendra | wajib samya apêpulih | sapikantuk sampun katungkul nèng wana ||

51. sawusnya dadining rêmbag | katiga sami miranti | ngrasuk gêgamaning aprang | wus sinandhang radèn katri | nêdya datanpa dasih | tan antara bidhalipun |

--- 1 : 29 ---

samarga rarêmbagan | benjang yèn manjing ing puri | sabiyantu anêdya yuda kênaka ||

3. Pangkur

1. ya ta kang lagya lêlampah | kawuwusa nagari Dwarawati | Bathara Krêsna Sang Prabu | dangu dènnya sineba | putranira Radèn Satyaka nèng ngayun | miwah Sang Patih Udawa | wus munggèng ngarsa sang aji ||

2. Bathara Krêsna ngandika | he ta kulup samaptaa dèn aglis | sawadyabalanirèku | sun arsa mring Ngastina | liwat saking pan ingsun sandeyèng kalbu | iya maring pamanira | Sinuhun Ngastina adi ||

3. nanging sun mêtu gêgana | sira nuli nusula laku mami | Si Udawa aja kantun | sandika aturira | sigra radèn samapta sawadyanipun | nulya Sri Bathara Krêsna | samapta budhal tumuli ||

--- 1 : 30 ---

4. wus manapak jumantara | ingkang kari sampun budhalan aglis | sawadyanira gumuruh | mèh prapta ing Ngastina | nêngna Prabu Krêsna kang lagya lumaku | warnanên nagri Ngastina | hyang arka wus nitih wukir ||

5. samana kang cinarita | Radèn Dipayana sru dènnya nangis | pamularira kalangkung | tan kêna ingênêngan | ingkang ibu dahat singkêling tyasipun | myarsakkên tangising putra | kathah karaosing galih ||

6. kagagas-gagas tyasira | sira Rêtna Untari milu nangis | Wara Sumbadra kalangkung | putêk tyas ngêmu waspa | dènnya amrih lêjare ing wayahipun | sangsaya sru pamularnya | kang eyang milu anangis ||

7. Radèn Abimanyuputra | tuhu lamun jawata ingkang kardi | pamulare radèn sunu | Untari sambatira | dhuh Pangeran paran iki putranipun [putranipu...]

--- 1 : 31 ---

[...n] | dene tanpa sita-sita | ing panangisira kaki ||

8. Rêtna Banuwati sigra | radèn putra cinandhak dèn ênêngi | alon ing pamuwusipun | mênênga sira nyawa | wêlasana kabèh wong tuwanirèku | paran ingkang sira pinta | têka mular datan sipi ||

9. Rêtna Drupadi anyandhak | mêksa datan darana dènnya nangis | Wara Sumbadra kalangkung | ardaya kèh karasa | para arum sadaya singkêl tyasipun | Sang Aprabu Yudhisthira | sungkawa duk amiyarsi ||

10. milu mangimur ing wayah | Radèn Dipayana tan kandhêg dening | sakèhing para pangimur | saya sru pamularnya | duk samana ana swara kapirungu | dening Prabu Yudhisthira | mangkana dènnya miyarsi ||

11. hèh hèh kaki Yudhisthira | lamun arsa tutut wayahirèki | sira

--- 1 : 32 ---

sungana sêsanggup | benjang gumantyèng nata | lawan aranana Parikêsit iku | lah nuli wêcananana | wus têlas kang kapiyarsi ||

12. ya ta Prabu Yudhisthira | amituhu ing ujar kang kapyarsi | marêpêki wayahipun | sarwi sinungan ujar | dhuh dhuh Parikêsit mênênga ta kulup | benjang gumantia nata | sira ingkang sun lilani ||

13. mangkana Dyan Dipayana | duk miyarsa kèndêl dènira nangis | suka tyasira sadarum | lajêng guling rahadyan | wus binêkta manjing pasareyanipun | sang nata wangsul lan garwa | maring jungut tilamsari ||

14. Sang Rêtna Wara Sumbadra | sare munggyèng kadhatyan lawan cèthi | madya ratri wancinipun | Sang Rêtna Banuwatya | majang wulan kalawan parêkanipun | ing natar sajroning pura | samya kapati

--- 1 : 33 ---

aguling ||

15. nêngna kang samya anendra | kawuwusa kang nêdya laku maling | sang duratmaka têtêlu | Swatama lawan Karpa | Kartamarma mangkana ing lampahipun | praptaning nagri Ngastina | wus wanci ing lingsir wêngi ||

16. laju manjing ing jro pura | sarya nandukakên sêsirêpnèki | nglimputi jroning kadhatun | sami kenging kamayan | sawusira lajêng lumampah sang pandung | ngidêri sajroning pura | sakèh gêdhong dèn intipi ||

17. tinon asonya kewala | nora nana nênggih Dèwi Untari | amung rara kênya turu | kathah madyaning natar | prawira tri ngalih-ngalih lampahipun | prapta gène Banuwatya | nèng nglatar maksih aguling ||

18. wantuning tan antuk nendra | katêlangso gènnya ngênêng-ênêngi | duk mulare [mu...]

--- 1 : 34 ---

[...lare] radèn sunu | dadya sakeca nendra | kawimbuhan kênèng kamayaning pandung | sêsirêpira andadya | tan ana janma ngalisik ||

19. ya ta Arya Kartamarma | duk uninga mring Rêtna Banuwati | kagagas muntap tyasipun | sakala salin karsa | kang kawangwang Banuwati cêmêripun | sedaning garwa tan bela | têmah krama lan Prêmadi ||

20. bramantya Sang Kartamarma | sigra narik kadga sarya sru angling | hèh Banuwati sirèku | nguni sira sun sêmbah | ing samêngko anjing iki bêktiningsun | mangkene sira tan lana | si anjing mêmanas ati ||

21. sigra tinigas murdanya | kapisanan Banuwati ngêmasi | katri lajêng lampahipun | ngulati ênggènira | Rêtna Dèwi Untari datan kapangguh | kadi bingung katiganya [ka...]

--- 1 : 35 ---

[...tiganya] | dangu ngubêngi jro puri ||

22. ya ta wau kawuwusa | lampahira Bathara Dwarawati | praptèng Ngastina wus laju | lumêbèng dhatulaya | lingsir dalu sang nata ing lêbêtipun | tan ana ingkang uninga | sadaya kapati guling ||

23. sapraptanirèng jro pura | Nata Krêsna kagyat dènnya ningali | lampahing maling têtêlu | Swatama Kartamarma | lawan Karpa Nata Krêsna mire gupuh | matêk aji lêlimunan | angodhol lakuning maling ||

24. tysira atarataban | angandika sang nata jroning galih | kadingarèn na tyas ingsun | têka atarataban | ingsun nate kinarubut sèwu mungsuh | tan kadi mangke tyas ingwang | sampun lajêng atut wuri ||

--- 1 : 36 ---

25. lajêng lampahe sang dhustha | Nata Krêsna maksih dènnya kêkinthil | samana lampahing pandung | bingung tan wruh ing marga | kawarnaa Dyah Wilutama andulu | yèn putrane tan wruh marga | maring gon Dèwi Untari ||

26. saksana dènnya tumêdhak | Rêtna Dèwi Wilutama wus panggih | lan Swatama putranipun | kagyat sang dwijawara | duk andulu yèn ibunipun tumurun | lajêng umarêk tur sêmbah | kang ibu têtanya aris ||

27. dhuh kaki paran karsanta | sira iki padha kawêlasasih | Radèn Swatama umatur | ibu sêdya kawula | angulati ênggèning Untari ibu | rèhning ulun kenging wêca | inggih benjing kang mêjahi ||

28. dhatêng ing badan kawula | inggih sutanipun Dèwi Untari | patutan lan Abimanyu | mangke sêdya kawula | ulun dhustha [dhu...]

--- 1 : 37 ---

[...stha] mumpung bayi maksih timur | ibu badhe amba lunas | sampun kongsi sagêt urip ||

29. lan malih wau kawula | sadangune ngulati tan kapanggih | pun Kartamarma duk wau | mêjahi Banuwatya | wontên natar sawêg sakeca aturu | tinigas murdane pêjah | ya ta Natèng Dwarati ||

30. nalikanira miyarsa | tyas kumêpyur ngunandikèng jro galih | baya iki mawanipun | gon ingsun tarataban | liwat saking bêbaya si anjing iku | dene ta kaliwat-liwat | mêjanani marang mami ||

31. mangkono pratingkahira | măngsa dadak padha manggih basuki | lawan paran polahipun | yayi pe yèn uninga | matur malih Swatama mring ibunipun |

--- 1 : 38 ---

dhuh mugi dipun wurungna | ing pêca kang gêgirisi ||

32. lawan pundi ingkang marga | angandika Wilutama Sang Dèwi | sangking sru trêsna mring sunu | hèh kaki mangetana | ika ana gêdhong maksih damaripun | iya iku ênggonira | lah age dèn ngati-ati ||

33. Wilutama wus umêsat | dhustha katri laju dènnya lumaris | Bathara Krêsna duk wau | waspada solahira | duk Swatama kapanggih lan ibunipun | sigra ngruhuni lampahnya | prapta gèning Dyah Untari ||

34. nanging maksih alimunan | ya ta Dèwi Untari eca guling | para putri ingkang tunggu | sadaya anggêlasah | amung jabang bayi ingkang sampun wungu | myang kèndêl datan amular | ya ta Bathara Krêsna glis ||

35. lênggah ngulon-ulonira |

--- 1 : 39 ---

jabang bayi Sri Krêsna amiranti | mangkana dhustha têtêlu | umajêng manjing sana | anèng dagan dènira sami arêmbug | kapêksa ing angkahira | mèh prapta ing bangun enjing ||

36. sulaya pratikêlira | tiga nulya ngagagi kang jêmparing | ingayat-ayat adangu | rahadèn putra suka | panyanane liniling suka gumuyu | sigra dènnya karoncalan | anjêjak jêmparingnya tri ||

37. Kartamarma anèng ngarsa | saraweyan astane kanan kering | kang kanan anyampe sampun | gandhewane Swatama | kering nyampe Sang Karpa gandhewanipun | dadya jêmparing malêsat | ambalik lajêng ngênèni ||

38. naratas dhustha têtiga | kawatgata kenging jăngga pribadi | aniba katiganipun | nèng dagan [da...]

--- 1 : 40 ---

[...gan] gulasaran | Nata Krêsna suka dènira andulu | mèh prapta bangun raina | prabaning raditya mijil ||

4. Mijil

1. bang-bang wetan sang hyang arka mijil | wau sang akatong | wus rinacut wau silumane | Rêtna Dèwi Untari nulya glis | kagyat sang lir Ratih | gupuh gènnya wungu ||

2. duk ningali mring Sri Harimurti | sang rêtna yun anjog | maring jogan sang nata sabdane | hèh Untari sira aja wigih | mêngko sun wartani | mau ana pandung ||

3. duratmakane katri wus mati | sutanta kang mocok | lah ta iku nèng jawi wangkene | ya ta kagyat sang rêtna miyarsi | sajawining kori | wontên wangke pandung ||

4. wantuning èstri ajrih nulyanjrit | Sri Krêsna lingnya lon |

--- 1 : 41 ---

lah ta aja bribin sira mangke | mapan uwis sun dunungkên têbih | sambutên dèn aglis | lah nini putramu ||

5. gupuh dènnya manambut ing siwi | sang nata gya miyos | lah kariya sira anèng kene | ingsun arsa marêk yayi aji | saksana umijil | wau lampahipun ||

6. marêk maring Yudhisthira Aji | maksih anèng gêdhong | eca guling lan pramèswarine | Nata Krêsna anothok kang kori | alon dènira ngling | wungua ri prabu ||

7. lah sampun sakecanên aguling | wau kang anèng jro | duk miyarsa Sri Krêsna dêlinge | sigra wau sang nata miyosi | tundhuk lan raka ji | nèng jawining pintu ||

8. alon matur Sri Yudhisthira Ji | kamayangan ingong | kaka prabu ing

--- 1 : 42 ---

mangke rawuhe | ing Ngastina têka rawuh enjing | baya wontên kardi | Sri Krêsna lingipun ||

9. dhuh ri aji praptèng ulun ngriki | wau sirêping wong | mila dalu saking gêng watire | duk maksihe anèng Dwarawati | datan bêtah yayi | tansah kêpyur-kêpyur ||

10. prapta kawula sajroning puri | pan tumuntên anon | duratmaka têtiga lampahe | wus winartan solahirèng ratri | Sri Puntadewa Ji | angungun kalangkung ||

11. sigra gantya wêwarta sang aji | mring raka sang katong | pamulare ing dalu wayahe | salwiring rèh katur ing raka ji | Nata Krêsna myarsi | dadya samya ngungun ||

12. sang hyang rawi wêktunya wus inggil | mijil nata karo | sigra têdhak marang gèning wangke | sri narendra wau duk ningali | gya

--- 1 : 43 ---

cèthi kêkalih | dyan ingutus gupuh ||

13. animbali sagung para ari | miwah para katong | cèthi kalih wus nêmbah lumèngsèr | sigra sampun dhinawuhan mangkin | sagung para ari | gugup lêbêtipun ||

14. sampun kerit mring cèthi kêkalih | sagung prawira nom | praptèng pura wus sumiwi kabèh | para ari ngarsa dènnya linggih | samya atur bêkti | raka kalihipun ||

15. Nata Krêsna angandika aris | hèh sagung riningong | miyarsakna tutur ingsun kiye | mau ratri ana laku juti | umanjing jro puri | kang maling tatêlu ||

16. lah ta iku rupane kang maling | katiga tos-atos | Aswatama lan Karpa kalihe | Kartamarma amangarah pati | mring wayahirèki | sutane [su...]

--- 1 : 44 ---

[...tane] Bimanyu ||

17. ing samêngko wus padha ngêmasi | dening wayah ingong | tanpa sesa maling katêlune | ingkang wangke lah dulunên sami | sagung para ari | ngungun duk andulu ||

18. samya mulat mring wangkening maling | Sri Mandraka Katong | Prabu Nangkula lan Sadewane | yun kabangan marang wangke katri | Sang Sri Krêsna angling | iku dudu laku ||

19. ngêndi ana mungsuh wus ngêmasi | ingajak prang pupoh | tuwas sayah yêkti tanpa gawe | Arya Sena bêkuh dènira ngling | dhuh kakangku aji | pagene sirèku ||

20. têka datan anganggo baribin | wong nêmu pakewoh | jamak nganggo wêwarah kadange | Sri Bathara Krêsna ngandika ris | dhuh pangrasa mami | tan susah pitutur ||

--- 1 : 45 ---

21. nora pae sira lawan mami | rumêksèng kadhaton | pakewuhing praja iki kabèh | pracayakna maringsun sayêkti | kaya tan gumingsir | nanggulang pakewuh ||

22. aywa sandeya kabèh sirèki | ewuhing karaton | katêmpuhna ing pun kakang kiye | saking gon ingsun rumêksa yêkti | marang yayi aji | Yudhisthira Prabu ||

23. Nata Krêsna angandika malih | sagung ariningong | yêktènana yayi besuk têmbe | iya lamun ana bayi alit | yèn tan kanthi sakit | mular dalu-dalu ||

24. yitnanana yayi ingkang bêcik | aja kabêsturon | lah rêksanên praptèng saratrine | iku ana bêbaya kang prapti | sagung para ari | sandika wotsantun ||

25. Sri Bathara Krêsna [Krê...]

--- 1 : 46---

[...sna] ngandika ris | hèh Sena riningong | ingsun iki dahat mong wirage | marang arinira Si Prêmadi | dene bakal kingkin | ingsun mêngko tutur ||

26. maring yayi duk ing mau ratri | Banuwati layon | pan cinidra tinigas murdane | duratmaka iki kang matèni | ingsun tan mênangi | duk panigasipun ||

27. nanging yayi mungguh Banuwati | wus pasthine layon | praptèng jangji ing sawêngi kiye | pinulung ing dewa kang among sih | marmane sun iki | tan bisa têtulung ||

28. ya ta wau kang samya miyarsi | sandeya èsmu loh | risang Parta kumêpyur galihe | tarataban ing tyas sênik-sênik | tan panggah palinggih | lajêng nglès amêtu ||

29. anglêsing tyas nityasèng mong kingkin | lêlana sang anom [ano...]

--- 1 : 47 ---

[...m] | tanpa rowang anglalu galihe | kunêng ingkang kapugutan ing sih | kang winarna malih | nata kalihipun ||

30. lawan para ari maksih nangkil | anèng jro kadhaton | Nata Krêsna tan wrin duk lungane | Sang Arjuna dadya sri bupati | angandika aris | lah iku dèn gupuh ||

31. wangke iku marêkna ing mami | nulya prabu karo | ing Mandraka sigra nyaosake | praptèng ngarsa wangke pandung katri | Sri Nata Krêsna ngling | kang maling têtêlu ||

32. pinarsapan hèh sirèku juti | karêm laku cêlor | Aswatama ing pamugarine | lah sirèku dadia brêngkutis | hèh Kartamarmèki | dadia sirèku ||

33. kowangan kang dhêdhăngka ing jis-jis | Karpa sira mêngko | lah dadia

--- 1 : 48 ---

êngkik-êngkikane | aja parêk sira lawan janmi | pinae sasami | lawan kutu-kutu ||

34. hèh hèh enggal sirnaa sirèki | săngka ngarsaningong | kang sinabdan matur katigane | angumbara wus datan winarni | wau ta sang aji | Yudhisthira Prabu ||

35. lawan Nata Krêsna manjing puri | yun nampurnèng layon | para ari pan umiring kabèh | kawuwusa sagung para cèthi | gumrah samya nangis | gustinira lampus ||

36. Rêtna Dèwi Drupadi manangis | miwah para sinom | gumarumung asru panangise | Dyah Sumbadra lênggah sarya nangis | sêsambatirèki | dhuh yayi riningsun ||

37. nguni dadya kadang sêpuh mami | mangkya ariningong | wus tinêmah nêdya dadi anèm | sangking sampun mahambêk lan mami | têka [tê...]

--- 1 : 49 ---

[...ka] mangke yayi | nguncati maringsun ||

38. iya kabèh maru-maru mami | pan wus padha layon | ing samêngko kari sira dhewe | saking dahating trisnanirèki | marang jênêng mami | tan rêngkuh-rumêngkuh ||

39. mêngko sira alumuh kapati | marang raganingong | aksamanta ingsun kèh lupute | pamêngkuningsun mring ari mami | dhuh ta Banuwati | sapa kanthiningsun ||

5. Kinanthi

1. mangkana panangisipun | Rêtna Sumbadra Sang Dèwi | mèh kadurus laraning tyas | samana kasêlak prapti | Maha Prabu Yudhisthira | lan Bathara Dwarawati ||

2. para ari atut pungkur | umanjing sajroning puri | ya ta Sri Bathara Krêsna | angimur tangising ari | Maha Prabu Yudhisthira | maripih mring pramèswari ||

--- 1 : 50 ---

3. sasampunnya samya lipur | sagung kang sami anangis | nulya Sri Bathara Krêsna | parentah kinèn angrukti | upakarti kasampurnan | wus samapta punang saji ||

4. gya tinunu wangkenipun | Rêtna Wara Banuwati | tinutur maring kamuksan | sampun paripurna sami | mangkana Sri Nata Krêsna | nimbali Radèn Prêmadi ||

5. Natèng Mandraka umatur | raka paduka dewaji | duk maksihe wontên jaba | nalikanira miyarsi | lamun garwanipun pêjah | tan darana kesah mijil ||

6. Bathara Krêsna angungun | miwah Yudhisthira Aji | ardaya kecalan kadang | mangkana Sri Harimurti | amit arsa ngulatana | lungane Radèn Prêmadi ||

7. Prabu Yudhisthira matur | sumăngga ing kaka aji | mugi tuwan pinanggihna [pinanggih...]

--- 1 : 51 ---

[...na] | rayai paduka Prêmadi | nauri Bathara Krêsna | sampun sandeya ing galih ||

8. amung ing sapungkur ulun | nuntên utusana nuli | ngaturi raka paduka | kakang Prabu Mandura Ji | lan rama tuwan Ngamarta | mituhu ingkang winêling ||

9. Sri Bathara Krêsna sampun | abidhal margèng wiyati | nêdya ngulati Sang Parta | mangkana malih winarni | Sang Aprabu Yudhisthira | parentah punggawa kalih ||

10. samapta badhe ingutus | mring Mandura angaturi | kang raka Sri Baladewa | punggawa ingkang satunggil | ingutus maring Ngamarta | sami kinèn angaturi ||

11. sandika ing aturipun | dwi punggawa kang tinuding | datan winarna ing marga | praptèng Mandura kang siji | lajêng marêm[7] mring sang nata | Baladewa [Bala...]

--- 1 : 52 ---

[...dewa] wus pinanggih ||

12. duta manêmbah umatur | kawula gusti tinuding | rayi tuwan sri narendra | paduka dipun aturi | têdhak dhumatêng Ngastina | wus katur sadaya sami ||

13. ngungun Baladewa Prabu | sigra dènira ngundhangi | ing wadya samapta budhal | datan kawarna ing margi | praptèng nagari Ngastina | wus panggih lawan sang aji ||

14. ya ta malih kang ingutus | maring Ngamarta nagari | ing marga datan winarna | praptèng Ngamarta [...]-gih[8] | lawan Sang Prabu Drupada | duta umatur wotsari ||

15. gusti kawula ingutus | putra tuwan sri bupati | ngaturi jêng padukendra | dhatêng Ngastina nagari | putra tuwan sang lir rêtna | dahat onêngirèng galih ||

16. Prabu Drupada angutus | parentah budhal tumuli | maring nagari Ngastina |

--- 1 : 53 ---

tan antara sri bupati | wus budhal sawadyanira | gumuruh samargi-margi ||

17. tan winarna lampahipun | sapraptanirèng wanadri | wontên janma atênaga | lir wong edan solahnèki | nênggih wasta Wiku Mudra | gêlah-gêlah anèng margi ||

18. marêpêki lampahipun | dipangganing Drupada Ji | dupi cêlak ing matêngga | Sang Wiku Mudra nulya glis | ngamuki wong ambêk pêjah | gègèr wadya Ngamartèki ||

19. pinarbutan ing wadya gung | gugup solahirèng jurit | dadya tanpantuk ing yuda | punggawa Ngamarta sami | sigra Risang Wiku Mudra | marêpêki sri bupati ||

21. sarwi mênthang langkapipun | lumêpas ingkang jêmparing | kawatgata Sri Drupada | jaja nrus lajêng ngêmasi | wusnya jêmparing [jêmpa...]

--- 1 : 54 ---

[...ring] anulya | sang wiku muksa tan kèksi ||

22. wadyanya langkung angungun | kyana patih sru manangis | tyas tan nyana yèn sang nata | kongsi anêmahi lalis | dadya kang para punggawa | angrukti wangkening gusti ||

23. duta Ngastina lêlayu | mring Ngastina tur upêksi | salwiring rèh solahira | wus kamot ingkang tinuding | Dhasthakètu wus utusan | mring Ngamarta tur udani ||

24. marang pramèswari prabu | winêling sadaya sami | wus budhal duta kalihnya | datan winarna ing margi | caraka maring Ngamarta | prapta wus matur ing gusti ||

25. katur sapitungkasipun | mangkana sang pramèswari | nalikanira miyarsa | aturnya dutaning patih | sigra dayintèng Ngamarta | karunanjrit tan sinipi ||

26. gupuh

--- 1 : 55 ---

sang rêtna sumusul | yun wikan wangkening laki | ingiring wadya kang têngga | praja tan winarnèng margi | dupi prapta gèning raka | tan sarănta malayoni ||

27. sang dyah anungkêmi gupuh | kunarpanirèng raka ji | tanpanon rat idhêpira | kadurus rasaning ati | pramèswari ing Ngamarta | têmahan bela ngêmasi ||

28. ya ta Patih Dhasthakètu | sayarda tikbraning galih | lajêng anungka utusan | mring Ngastina anusuli | lamun pramèswari seda | wus mêsat ingkang tinuding ||

29. datan kawarna ing ênu | ing Ngastina sampun prapti | samana Sri Yudhisthira | anuju miyos tinangkil | pêpak kang sumiwèng nata | punggawa prameya mantri ||

30. ya ta duta kang rumuhun | lajêng marêk ing sang aji |

--- 1 : 56 ---

ngaturkên sasolahira | miwiti malah mêkasi | kumêmbêng Sri Yudhisthira | nalikanira miyarsi ||

31. miwah kang sami angrungu | ngunguning tyas èsmu wingit | tan antara malih prapta | duta kang lumakyèng wuri | lajêng ngabyantarèng nata | umatur saha wotsari ||

32. wus katur sadayanipun | sapitungkasnya ki patih | ngênglêng sang nata miyarsa | mangu mangunêng ing galih | saksana kundur ngadhatyan | sarwi parentah tumuli ||

33. kinèn samapta ing laku | punggawa myang para ari | lamun Prabu Yudhisthira | arsa têdhak ing wanadri | sandika kang para wadya | sang nata wus praptèng puri ||

34. lajêng wêwarta sang prabu | mring garwa Dèwi Drupadi | sagung salwiring pawarta | mangkana duk amiyarsi |

--- 1 : 57 ---

langkung trênyuhing wardaya | sang dyah aniba ing siti ||

35. asru ing pamuwunipun | kagagas-gagas ing galih | dènira kari anggana | tinilar ing yayah bibi | myang kadang sadaya sirna | tuwin putranya ngêmasi ||

36. tyas rudah yayah kadaut | ăngga matrênyuh tan sipi | sang nata sru pangimurnya | dhuh jiwèngsun aywa kingkin | aywa kadurus tyasira | sun arsa mangkat tumuli ||

37. mring Ngamarta yun manutur | kamuksane rama aji | dhuh gusti sira mèlua | payo sun atêrkên yayi | aywa gung wiyoga dahat | ing satêmah tanpa kardi ||

38. payo mênêti mas ingsun | kunarpane rama aji | ika wus lami nèng wana | yèn kadangon kawlasasih | lah ta

--- 1 : 58 ---

nuli samaptaa | sun arsa budhal tumuli

39. riwusnya samaptèng laku | sagung kang badhe umiring | tan winuwus ing sungkawa | nulya budhal sri bupati | lawan pramèswarinira | ginarbêg samargi-margi

40. tan winarna lampahipun | ing wana Ngamarta prapti | mangkana rêtna dayinta | nalikanira ningali | kunarpaning yayah rena | sang dyah aniba gumuling

41. matrênyuh tyasira prabu | rêntênging driya tan sipi | dènira sang pramèswara | sayarda ardayanèki | anggung mangimur ing garwa | Kusuma Wara Drupadi

42. tan antara wusnya lipur | sigra dhêdhawuh sang aji | kinèn karya panuturan | upakartining ngabêsmi | sampun sumaji sadaya | sagunging kang brăngta kingkin ||

6. Asmaradana

1. mêpêki kang saji-saji | upakartining kamuksan [kamuksa...]

--- 1 : 59 ---

[...n] | kayu-kayu myang apine | sigra sang sri naradipa | parentah mring punggawa | kinèn nyumêda kang latu | saksana sami tumandang ||

2. kang dahana wus andadi | anggêrêng swarèng pawaka | lir ăndakara urube | yayah mangayuh ngawiyat | mumbul mangalad-alad | punang wangke kalihipun | pinanjingkên ing pawaka ||

3. wus prapta sajroning agni | kunarpa Natèng Ngamarta | sinarêng pramèswarine | ya ta kang ardi pawaka | jumêgur swaranira | wèh tăndha sampurnèng lampus | mangkana ing antariksa ||

4. kathah jawata nêdhaki | ngurmati kamuksanira | Sri Drupada lan garwane | mangastuti kêmbang-kêmbang | sagung jawatèng wiyat | sumawur ing agni murub | lir manginggar ing sungkawa ||

5. marang Sang Rêtna Drupadi |

--- 1 : 60 ---

ingkang tinitah misesa | bawana pramèswarine | kadya nangsayèng wardaya | muksaning ramanira | miwah ibu sorinipun | wus samya manggih kamulyan ||

6. parêk ing Hyang Otipati | tan sangsaya kalihira | amulya ing swarga kabèh | têlas wuwusing jawata | kang anèng antariksa | sakathahing jawata gung | wus kundur maring kahyangan ||

7. sirêp urubing kang agni | sang nata apêparentah | kinèn anyandhi awune | kalihnya wus pinênêdan | sampurna sri narendra | nulya sang natarsa kundur | punggawa samya samapta ||

8. Sang Sri Yudhisthira Aji | wus budhal sawadyanira | datan winarna lampahe | praptaning nagri Ngastina | sang nata lawan garwa | lajêng manjing ing kadhatun | makuwon [makuwo...]

--- 1 : 61 ---

[...n] kang para wadya ||

9. samana Rêtna Drupadi | sarawuhing dhatulaya | misih sungkawa galihe | rinasa saya karasa | muksaning ramanira | lan kang ibu sang dyah ayu | lalu kalingling lolanya ||

10. atajin dhahar myang guling | rêtna dayinta tyasira | datan tolih kawiryane | mung ngayam-ayam antaka | saking sru ardayanya | ngênglênging driya malatkung | kongas kawistarèng netya ||

11. tanpantara siyang ratri | pamularira sang rêtna | pan akathah sêsambate | yèn latri nungku paprêman | yèn siyang gubêl raka | putêking tyas sang aprabu | kataman tangising garwa ||

12. anuju dina sawiji | risang narendra dayinta | marêk ing raka sang katong | nungkêmi pada karuna | kathah sêsambatira | dhuh kang masesa

--- 1 : 62 ---

maring sun | asiha ing dasihira ||

13. paran wêkasane sêdhih | dhuh pukulun batharèngwang | lah tulungên raganingong | brasthanên ing ngarcapada | atêrna mring kamuksan | sampun kapanjang katèngsun | tumuwuha tuwas-tuwas ||

14. yèn uripa awak mami | wus tanpa pangarsa-arsa | dhuh sang nata dewaningong | amung amukti wibawa | datan arjèng wardaya | tansah gêng ardayèng ulun | lalu amêmala dahat ||

15. rama ji myang ibu sori | sirna datan têkèng ăngga | miwah kadang-kadang ingong | tan dadya rudahing manah | dêstun cuwa kewala | sasampuning tyas pukulun | tan wontên kinudang-kudang ||

16. duk Păncawala ngêmasi | pukulun putra paduka | paran benjang wêkasane [wêka...]

--- 1 : 63 ---

[...sane] | wau ta duk amiyarsa | Sang Prabu Yudhisthira | rawat waspa kapirangu | ngongas ngênêsing wardaya ||

17. mangkana lingira aji | dènira ngimur ing garwa | sarwi ngrarêpa sang katong | dhuh ariku aywa dahat | kasangsayèng driyanta | nadyan nêmahana lampus | pun kakang măngsa kantuna ||

18. aja kadurus ing galih | benjang praptaning dêlahan | gusti maksiha karongron | ywa pisah saparanira | janmaa kaping sapta | kondhangên kaping sapuluh | tan gingsir sapakonira ||

19. dhuh wulatên ari mami | tolèha maring pun kakang | ilangên lara wirage | sapa kang andasihêna | benjang nèng Endraloka | aja lyan sira mas ingsun | saksana wau sang nata ||

20. garwa sinambut [si...]

--- 1 : 64 ---

[...nambut] tumuli | binêkta maring paprêman | ingarih-arih gya sare | anèng ron lan raka nata | kunêng kang mriyêmbada | mangimur ing garwanipun | nahên gantya kawuwusa ||

21. kang anggung anèng wanadri | Sang Parta datanpa rowang | kawlasarsa saparane | sakesahnya saking praja | duk sedane garwanya | Rêtna Banuwati iku | tyasiranggung ngaru-ara ||

22. tanpa dhahar miwah guling | nityasa sungkawanira | rawat waspa saparane | datan liya kang kaarsa | amung Putri Mandraka | sagon-gonira agandrung | wigêna yayah antaka ||

23. mangkana karsaning galih | Sang Parta jroning sungkawa | dhuh mirah pêpujan ingong | benjang praptaning dêlahan | aywa pisah pun kakang | kadurus ing lara gandrung | Sang Parta saparanira ||

24. sruning kadarpan wiyadi [wiya...]

--- 1 : 65 ---

[...di] | saputing tyas tanpanon rat | têmah emut satriyane | ing driya asru kabangan | katon kang duratmaka | hèh dhustha sikara mring sun | patimu pati druhaka ||

25. yêkti sinêrang ing bumi | kaèsi-èsi ing benjang | patimu tan kumpul lan wong | sakala kèngêtan garwa | lajêng niba ing kisma | wungunira pungun-pungun | datan pêgat ngungak-ungak ||

26. lajêng tumindak aririh | sarwi angalap puspita | kinuswa-kuswa sarine | dhuh yayi iki puspita | pantês nèng ukêlira | wênèh ron sêkaring gadhung | lah karyanên sêsinthingan ||

27. karêmênanira nguni | ukêl sarwi sêsinthingan | tinon asri rompyoh-rompyoh | kinalèwèr anèng jăngga

--- 1 : 66 ---

duk maksih nèng Mandraka | nalikaningsun andulu | akarya larasing driya ||

7. Mijil

1. sang sayarda kang kaciptèng galih | risang prawira nom | dènnya seda wau ing garwane | rêtnaning rat Sang Dyah Banuwati | anggung nèng wanadri | mung ketang sang ayu ||

2. tajin dhahar miwah tanpa guling | wau ta sang anom | tan aketang ing wanapringgane | sruning kadarpaning tyas wiyadi | ing siyang myang ratri | ketang murcanipun ||

3. ingkang garwa tansah dèn ulati | sagon-gon wirangrong | karungrungan ngarang saparane | ngungak-ungak jurang kali-kali | nityasa gêng wingit | èngêt garwanipun ||

4. tanpa mêndha saparan ngrêrintih | dhuh woding tyas ingong | sasmitanên gusti kêkasihe | aywa pijêr sangsaya mring mami | tan wande ngêmasi [ngê...]

--- 1 : 67 ---

[...masi] | pun Parta pukulun ||

5. yèn tan antuk usadanta yayi | tan wurung salah ton | sruning agring yayi tanpa sarèh | rangu-rangu pajêr[9] ngèsthi pati | sapa ngusadani | gon ingsun lara kung ||

6. nora katon kasatriyan mami | mung sira katongton | kayaparan bae wêkasane | ênggon ingsun anandhang wiyadi | anèng ing wanadri | mung ketang sirèku ||

7. riwusira Sang Parta anangis | pêtêng netra karo | kawêranan ing waspa wijile | singkêling tyas tansah kawlasasih | astanira kalih | gung ngusapi kang luh ||

8. hyang ratitya[10] wus anitih wukir | bang-bang sirat kulon | ima rayung wuyungan driyane | sangsayarda ardaning wiyadi | ngênglêng Sang Prêmadi | ton pringganing dalu ||

9. kèh swaraning [swara...]

--- 1 : 68 ---

[...ning] ratri kapiyarsi | dening sang wiranom | calapita walangkrèk arame | lir karunaning dyah mêmaladi | yyang candra umijil | ping astha sumunu ||

10. asri kawuryan rêsmining langit | kang tranggana abyor | lir panjrahing puspita wudhare | saking gêgêlung rara rinêmih | gya lumampah ririh | ranguning tyas ngadhuh ||

11. rinaras ing tyas nityasa tistis | nir tonton tan tumon | Risang Parta trênyuh tan wrin ing rèh | karănta-rănta rêntêngirèki | putêk manaputi | murcita sang gandrung ||

12. mêtêk jaja ambêkuh manangis | ketang ingkang layon | ngêndi baya babo panukmane | kaluluting yayi Banuwati | sikara andadi | ugungan amuput ||

13. dhuh wulatên dasih ta kaswasih | sasaran wirangrong | tanpa [ta...]

--- 1 : 69 ---

[...npa] rowang angruruh dhèwèke | tanpanon rat netrèngsun kêkalih | sruning gêng wiyadi | katanggulang ing luh ||

14. dhuh yyang-yyanging akasa wiyati | parêgêna ingong | iya ngêndi baya panggonane | kang dinunung ing kalulut mami | dhuh hyang suranadi | tulungên katèngsun ||

15. dene padha nangsaya mring mami | babêndu maring ngong | kaya wus tan ana jagad kiye | isèn-isèn kang padha ingambil | kang kungkulan dening | wiyati supênuh ||

16. têka amung pinilih sawiji | kaya ta kurang wong | lah pulungên wasisan sun kiye | aywa anggung andêdawa sêdhih | wus tan ana ugi | kang wêlas maring sun ||

17. lah ta jawataning kang wanadri | asiha maring ngong | sampurnanên laraningsun kiye | parêkêna ênggone tumuli | swamèngsun kang lalis | pinulung dewa gung ||

18. saya kalunta dènnya lumaris | wau sang wiranom [wirano...]

--- 1 : 70 ---

[...m] | kasangsaya kadurus larane | ing samarga-marganing wanadri | nityasèng panangis | dahat kawlasayun ||

19. diwasaning ratri gantya enjing | hyang arka sumorot | amrabani ing wana sunare | layoning sêkar anjrah nèng siti | kadya sung wêwangi | mring kang kasmala kung ||

20. sêkar pudhak aparêk srigadhing | dhêkêt lan argulo | yom ngayêmi wora-wari cènggèr | sêkar sikatan sumêkêt witing | witing widasari | re wana lung gadhung ||

21. sêkar dangan mulêt anèng ing wit | tulup pan ngalap gon | gêgancetan babondhèt prabusèt | gogrok katêmpuh ing maruta ris | angrês sang kaswasih | mulat ing sarwa rum ||

22. sining wana kang kamargan dening | risang prawira nom | kadya sumungsung nambrama kabèh | sari-sari sumawur

--- 1 : 71 ---

ing margi | amrih dèn alapi | mring sang lumintu kung ||

23. ya ta wau kang agung wiyadi | anon puspita byor | wungu malih sakala ngênglênge | karêrantan rêntênging tyas tistis | mung ngèsthi ing pati | samarga agandrung ||

24. ana manyura parêk ing margi | lir nayut wirangrong | pan mangkana manyura esthane | tanpa gawe solahirèng margi | balia dèn aglis | radèn aywa banjur ||

25. tanpa wêkas anggagas wiyadi | wus jamak mangkono | amung dipun ngangge ing tyas sarèh | dèn patitis tinata ing budi | ngêndi ana janmi | mati bisa wangsul ||

26. babo tuwan kawawas ing sêdhih | tan bisa patêmon | mêrak lajêng sumêbut ibure | wontên kidang parêk lir papeling | emuta dèn aglis | yèn satriya punjul

--- 1 : 72-73[11] ---

--- 1 : 74 ---

8. Kinanthi

1. [...] | [...] | [...] | [...] | dasih ta datanpanon rat | kalaban waspa drês mijil ||

2. marawayan wêtuning luh | sapa kang asihèng dasih | aywanggung nangsaya dahat | datan kawawa nahêni | saking sruning laraningwang | lir murcatma sabên ari ||

3. sruning kataman lara kung | mung sira paraning kapti | apan lêlangêning wana | miwah karêsmining tasik | kumaraning kang bawana | măngsa tuka ngusadani ||

4. kabèh akarya wulangun | lêlangêning kang kaèksi | kang sarwa gănda sun gănda | katular ing ăngga mami | malah gêng mêmala dahat | wèh ardaning wardaya di ||

5. dhuh sang murtining rum-arum | paran solahta maskwari | apisah lan dasihira | sapa umatur ing gusti | yèn lêlangên mring sawarga | apa tan atilar yayi ||

6. sampun têbih lampahipun | Sang Parta samargi-margi | nityasa [nitya...]

--- 1 : 75 ---

[...sa] kadya nangsaya | sagon-gon agung aguling | wungu mangu têbah jaja | ajuwêt ingkang panggalih ||

7. rangu-rangu kapirangu | solahe Radèn Prêmadi | diwasaning diwangkara | tan darana manjing wukir | sigra tumênga ing wiyat | katon gumanti ing ratri ||

8. kapyarsa swaraning dalu | kalong kêkalangan amrih | mêmangsan saananira | sining wana wanu wuni | wanèh kakalpu lan bêndha | kadhang karandhang kêrandhing ||

9. cacodhot dhadhu woh dhuku | dhuwêt tangkil lan kusambi | kêdhondhong kapundhung jirak | jambu sêmăngka lan manggis | gawon wungon parijatha | dhêkêt cêlakêt kadhasil ||

10. kèh warna pala gumantung | angrês dènira miyarsi | kalong ulêngan don [do...]

--- 1 : 76 ---

[...n] wohan | wurahan awira-wiri | unine kadya sêsambat | ing rara pinrêping ati ||

11. kèh warna pala gumantung | ngêdhanu jroning wanadri | ingalap kalong lêlangan | ing woh ana pilih-pilih | turuning cangak ngadhangan | yayah nugatèng lumaris ||

12. obahe kang kayu-kayu | lir gêtêring ăngga kungkih | ron aking akapa wanan | kumrusuk lir sahing tapih | piniluta ing asmara | mèh panduk ingkang mangungkih ||

13. sakala arda wulangun | nênggih Risang Pandhusiwi | winantu turidasmara | samarga-marga malatsih | tan ana ingkang kadriya | amung Wara Banuwati ||

14. dhuh yyang-yyanging kang malat rum | iki akarsa kaèksi | kaarsan samya wowohan | swaranya anggarit ati |

--- 1 : 77 ---

wèh onêng-onênging driya | yayah angudayèng galih ||

15. kaniaya sira masku | pagene tanpa pawarti | lêlangên ing Endraloka | paran sumusul ing gusti | saking sruning sandeyèng tyas | apa tan asih mring mami ||

16. antara diwasèng dalu | bang-bang wetan tinon asri | praptaning lêlangên wana | kukila barêngan muni | lir mangenggar-enggar driya | risang kandhuhan wiyadi ||

17. sata wana sru kaluruk | manyura manawung muni | wèh uninganing raina | marang mawuring kang sari | sêdhêng gandanya mrik ngambar | kentar ing maruta riris ||

18. pan truhning puspita tanjung | tri kandhu jaga kasturi | mênur malathi sridênta | angsoka kalak kumuning | kênanga purbanagara | sumarsana lan saruni ||

--- 1 : 78 ---

19. gambir-gambira rum-arum | rumambat ing nagasari | rêjasa sana sêmboja | argulo lan kacêpiring | prabusèt malathi dênta | taluki lir pacar warih ||

20. tumruntun puspitèng ranu | talutur kumuda asri | tuntung trate kanigara | karagan-ragan nèng warih | wewehane wèh wiyoga | ring risang kataman agring ||

21. samana kang among gandrung | mulat wigaring kang sari | sarira kamèt wigaran | sruning onêng mring kang rayi | putri adi ing Mandraka | sorine Sri Kurupati ||

22. mangu têmah gandrung-gandrung | kadurus raosing galih | sira Sang Pandhutênaya | lamine anèng wanadri | sarira sawang kunarpa | jwalita sadaya salin ||

23. kentar lali tan ing sêmu | sruning kabyatan wiyadi | miwah tanpa dhahar nendra |

--- 1 : 79 ---

kang kaarsa amung pati | wimarita tanpantara | lir murcatma sabên ari ||

24. tan antara wijilipun | raditya mardipèng bumi | anon ingkang paksi dhandhang | angadhang nèng tiris gadhing | swarane kawêlasarsa | kapyarsa ring sang magêng gring ||

25. kadya belani lara kung | dènnya tan kandhêg lumaris | sandeyèng kadudonira | yayah andudut tyas sêdhih | kadhasih ngêsah kaswara | dènnya non kang brăngta kingkin ||

26. ngênglênging tyas kang wulangun | lalu laranirèng margi | tan tolèh kawibawanya | mung ketang tinilar ing sih | karsaning wardayanira | amung ngayam-ayam pati ||

27. tan kandhêg ing lampahipun | anênggih Sang Pandhusiwi | mulat manyura mong raras | karasikan lan kang èstri | ngigêl [ngigê...]

--- 1 : 80 ---

[...l] ngisoring tilarsa | kaarsa mring sang lumaris ||

28. anglês tyasira andulu | emut onêngirèng galih | wungu wiyoganya dahat | sanityasa sambat mati | dhuh paran wusananira | laraningsun tan sinipi ||

29. cacat kang pêksi kêkuncung | datan kasangsayèng krami | kenging asmara widada | pan baya ta awak mami | sinartu tan sita-sita | wus pinasthi mati gêring ||

30. sarwi lumampah agandrung | Sang Parta samargi-margi | kambah wimbuhing wardaya | mangu mangunêng ing galih | lah yayi putri Mandraka | apa karananing gusti ||

31. dêdukèng dasih kalangkung | pagene tilar mring laki | aksamanên ta kawula | kongkalan anèng wanadri | tansah angruruh mring sira | tanpa dhahar miwah guling ||

32. kalalu alara [ala...]

--- 1 : 81 ---

[...ra] ing kung | mung sira gusti kaèsthi | tumaduk padoning netra | gumantung tungtunging ati | kabèh lêlangêning wana | tan dadya tămba wiyadi ||

33. dhuh yayi asiha mring sun | aywa nangsaya tan sipi | payo lêlangên nèng wana | ingkang kathah sarwa sari | ana ron pakis unusan | mimba sêsinomirèki ||

9. Sinom

1. duk samana Sang Arjuna | sangsayardayaning galih | dènira emut mring garwa | rêtnaning rat Banuwati | lena cinidrèng maling | milalu lara malat kung | tan wrin purwa duksina | putêking tyas manaputi | anglêgèyèh anèng ngisoring angsana ||

2. sumilir maruta gănda | tumanduk mawa gănda mrik | sumawur sarining sêkar | angsana nambramèng wingit [wi...]

--- 1 : 82 ---

[...ngit] | dènnyanggung brăngta kingkin | kagyat wungu sang wulangun | krêbêting lar manyura | sarwi manampar ing sari | nyananira sinjanging dyah rinatusan ||

3. julalatan Sang Arjuna | dhuh ariku Banuwati | tuhu asih mring pun kakang | paran karsanira yayi | sumusul ing wanadri | kasusul ing lampah ingsun | karubyuking kang sinjang | rinatusan gandanya mrik | aksamanên dasihe aniwèng raras ||

4. sarwi nolih ngering nganan | dangu tan ana kaèksi | ngênglêng Sang Parta alênggah | ngêningkên karsaning galih | tan dangu asêmèdi | jroning gandrung kapirangu | sawusnya amêmuja | lajêng tumindak aririh | kang kaarsa mung ngayam-ayam palastra ||

5. duk ing nguni sedanira |

--- 1 : 83 ---

Kusuma Wara Srikandhi | kalakung rudahing driya | lajêng dènnya animbali | garwa kang anèng wukir | Rêtna Palupi puniku | gya budhal saking arga | duk maksihe anèng margi | lawan putra seda minangsèng rasêksa ||

6. sayarda sungkawanira | dupi sampurnaning jurit | pramèswari ing Ngastina | Kusumèngrat Banuwati | kagarwa Sang Prêmadi | wontên rêrême tyasipun | dene Sang Banuwatya | amirib Wara Srikandhi | tan alami Rêtna Banuwati seda ||

7. cinidra ing duratmaka | mila sangsaya gêng wingit | wau ta Sang Dananjaya | kuliling marang ing bèji | karsa ngarêm-arêmi | ing tyasira kang wulangun | nulya mriksani toya | umbulira ponang warih | obah

--- 1 : 84 ---

ingkang tarate kambah ing tirta ||

8. dhuh yayi Putri Mandraka | iki tarate bang gusti | nyata karêmênanira | Sang Parta kèndêl anangis | ngênglênging tyas jinalit[12] | ngrêrintih sêsambat ngadhuh | dhuh babo ariningwang | dulunên panangis mami | anèng wana angruruh panuksmanira ||

9. anggèr wêlasa pun kakang | kongkalan anèng wanadri | tanpa rowang kawlasarsa | mung yayi paraning kapti | woding tyas ingsun gusti | tan lyan myang sira mas ingsun | lamun tan mêlasana | dasih andika mas gusti | anêmahi kasmala ngulati sira ||

10. sruning ngarang karungrungan | anggung kadhudhah ing sêdhih | amung ngangên-angên sira | paran wusanane gusti | yèn age tan paring sih | ngusadani [ngusa...]

--- 1 : 85 ---

[...dani] kapirangu | dasih andika dewa | tan wande nêmahi pati | saking sruning bunêk manah tan kawawa ||

11. waspèngsun drês marawayan | sapa kang asih mring mami | wusnya angucap mangkana | Sang Parta bêkuh anangis | nir kasatriyannèki | mung ketang kalulutipun | puwara driyanira | kongsi lami nèng wanadri | tan aketang pringganing samarga-marga ||

12. tajin dhahar lawan nendra | Sang Parta karsanirèki | mung ngayam-ayam palastra | mangkana sang kataman gring | dangu udrasanèki | sakèh isining wana gung | kadya bela sungkawa | dhêdhêp datan ana musik | saking sruning awlas maring sang wigêna ||

13. kunêng kang manggung wigêna | anèng sajroning wanadri | dahat dènnya kawlasarsa [kawlasar...]

--- 1 : 86 ---

[...sa] | Bathara Krêsna winarni | dènira angulati | murcane arinirèku | satriya Madukara | wus lami datan pinanggih | singkêling tyas wau Sri Bathara Krêsna ||

14. mangkana osiking driya | Sang Aprabu Harimurti | kadingarèn têmên ingwang | cabar tanpa daya mami | dene tanpantuk warti | maring ngêndi ariningsun | dhuh dewa dhuh bathara | tulunga dasih kaswasih | aywa manggung kasangsaya anèng wana ||

15. lalu ngênglênging wardaya | dènira gung angulati | ing ênggèning Dananjaya | samana Sri Harimurti | waspanira drês mijil | saking sru putêking kalbu | ya ta ing praptanira | parmaning dewa linuwih | ana swara amor ing maruta gănda ||

16. sumilir ing ngarsanira | Sri Bathara Dwarawati | rum-arum maruta mănda | mangkana linging kang wangsit |

--- 1 : 87 ---

hèh hèh Sang Wisnumurti | pagene têka kalimput | ênggone arinira | măngsa kilapana ugi | ulatana jroning alas Tikbrasara ||

17. iku kaliwat bêbaya | larane arinirèki | marma kaki dipun inggal | aywa suwe anèng ngriki | amung dèn ngati-ati | lah ta wus mangkata gupuh | ya ta Bathara Krêsna | wau ta duk amiyarsi | sukèng driya laju dènira lumampah ||

18. ing marga datan winarna | lampahira sampun prapti | jroning wana Tikbrasara | kagyat dènira ningali | solahe ingkang rayi | arusak sariranipun | alon dènnya sabawa | Sri Bathara Dwarawati | dhèhèm-dhèhèm marêpêki mring Sang Parta ||

19. kagyat kang rayi tumingal | waspada

--- 1 : 88 ---

dènnya ningali | ing praptanira kang raka | Sinuhun ing Dwarawati | agupuh malajêngi | prapta anungkêmi suku | sarya sru karunanya | kang raka putêk ing galih | dyan rinangkul lungayaning arinira ||

20. sarya lon ngandikanira | dhuh pagene ari mami | gingsir rêncananing dewa | kaya ta boya linuwih | jamak anganggo ririh | aywa kadarpaning kayun | ilang jênênging Parta | nanging ya bênêr sirèki | sapa bisa yayi katêkan sungkawa ||

21. pira ardaning wardaya | kalamun maksih kaèksi | sira kapugutan trisna | yèn lalia sira yayi | yêkti milu ngêmasi | saking kadarsaning wuyung | amung ta dèn waspada | sirèku satriya lêwih | aja pijêr kaluluh laraning driya [dri...]

--- 1 : 89 ---

[...ya] ||

22. kakangira yayi nata | kaliwat anahên wingit | miwah kadang-kadangira | sira karya walangati | duk lunganira nguni | nagara gung ura-uru | angruruh marang sira | malah kongsi ing samangkin | luwih tikbra brangtane wong sanagara ||

23. wus lêjarna brangtanira | aywa gung anèng wanadri | yèn sira susah ing garwa | patine Si Banuwati | pun kakang kang nglironi | wanodya ayu pinunjul | nanging ta piyarsakna | sun iki arsa wêwarti | kang akarya darunaning brangtanira ||

24. tan lyan saking garwanira | kang karya kingkinirèki | renane Si Aswatama | iya Si Wilutamèki | sutane dèn turuni | lah ta iku kang pituduh | sabarang rèh kacidran | ya ta wau duk [du...]

--- 1 : 90 ---

[...k] miyarsi | Sang Arjuna wungu tyase ambaranang ||

25. nir duhkitaning wardaya | saksana matur wotsari | mring raka Bathara Krêsna | sarwi prasêtya ing galih | dhuh kaka jêng dewaji | kasaksènana pukulun | garwèngong waranggana | sadaya ulun nêdhani | sampun kongsi parêk kalawan kawula ||

26. mantuna kagarwèng amba | Bathara Krêsna lingnya ris | iya yayi sakarsanta | ingsun ingkang ngudanèni | prasêtyanira yayi | muga tulusa ing kalbu | ya ta ana pratăndha | swaraning kang bumi langit | tri gumuruh jumêgur kang păncawora ||

27. miwah swaraning kang arga | gêtêr-patêr anggêtêri | kadya milu ngèstrènana | sêtyane Radèn Prêmadi | ya ta ngandika malih | Sang Parta mring garwanipun | kang anèng sariranya | sadaya

--- 1 : 91 ---

kang widadari | ingkang sami dumunung ăngga Sang Parta ||

28. ingkang anèng ing bun-bunan | Rêtna Dèwi Rarasati | Kilatmaya netra kanan | Kilatswara netra kering | Siratmara Sang Dèwi | kuping têngên dunungipun | Wiratmara kang kiwa | dene Dèwi Găndawati | adêdunung ing grana leng-lengan kanan ||

29. Rêtna Dèwi Găndarasa | dumunung grana kang kering | ing tutuk Dyah Talibrăngta | Talirasa sang lir Ratih | ing lidhah kang dèn goni | Drêsanala Sang Dyah Ayu | punika anèng manah | jêjantung Dyah Rêksawati | ingkang anèng pusêr Rêtna Dumyapatya ||

30. kang anèng purus Sang Parta | Kêncanararas Sang Dèwi | samya rumêksèng sarira | Sang Rêtna Kêncanawati | punika kang dèn goni | rumêksa [rumê...]

--- 1 : 92 ---

[...ksa] sajroning dubur | dene kabèh punika | sagung ingkang widadari | samya karèh dening Dèwi Drêsanala ||

31. kang măngka pramukyanira | lawan Dèwi Drêsawati | anênggih kang dadi tuwa | angrèh ingkang widadari | mangkana dènira ngling | Sang Parta mring garwanipun | lah yayi Drêsanala | lawan sagung widadari | padha sira mijila sing garbaningwang ||

32. ingsun wus lumuh mring sira | myang sakadangira sami | muliha maring kahyangan | dening sagung widadari | ya kabèh sun lumuhi | tan sira dhewe mas ingsun | mangkana sang lir rêtna | kumêpyur duk amiyarsi | rawat waspa sarêng alon wuwusira ||

33. dhuh pukulun paran karsa | sabda paduka mrih kingkin | migêna wong tanpa dosa | paran darunaning

--- 1 : 93 ---

runtik | têka lumuh kapati | mring dasih kang kawlasayun | nadyan kang waranggana | sadaya dosa ing gusti | pan kawula tan milu druhakèng tuwan ||

34. dhuh pangeran yèn paduka | tan arsa angaksamani | dhumatêng pra waranggana | kang wontên sarira sami | suka banjura lalis | sampun andêdawa wuyung | amba tan darbe gêsang | mung paduka guru mami | wus sun têmah tan mulat ing surya candra ||

35. anèng ăngga salaminya | saking pêpakoning gusti | dhuh pangeran lakiningwang | tan wruh margane asisip | katuwone wak mami | dhuh pangeran lakiningsun | kawula tan druhaka | amung lumampah satuding | Sri Bathara Krêsna angrês duk tumingal ||

36. Sang Parta malih ngandika | witning sira angakêni | gurunadi marang ingwang | yêkti kudu anglakoni | anut sarèhing laki

--- 1 : 94 ---

iku wanodya pinunjul | tuhu kalêngkaningrat | kasup kaonang ing bumi | jatmika di susila marang ing priya ||

37. lah ta yayi wus dèn inggal | aywa kèh kang sira pikir | sun lagya lumuh kalintang | mring sagung kang widadari | lah muliha dèn aglis | marang kahyanganirèku | mangkana sang lir rêtna | putêk tyas lajêng anangis | alon mijil sarowang saking sarira ||

38. praptaning jawi sang rêtna | samya amular tan sipi | luhira drês marawayan | lajêng sami angabêkti | ing pada kawlasasih | ngrêrêpa ing aturipun | dhuh babo batharèngwang | kang pinasthi gurunadi | sampun kirang aksamanta maring amba ||

39. Sang Parta alon ngandika | aywa sandeya ing galih | tan kurang aksamaningwang | mring sira ing lair batin | amung

--- 1 : 95 ---

yayi samangkin | kabèh manjing sudarèngsun | mangkana sang lir rêtna | sadaya mit mangênjali | wus ngambara sagunging kang waranggana ||

40. angrês sang kalih tumingal | murcane kang widadari | ya ta Sri Bathara Krêsna | alon ngandikanirèki | hèh Parta ari mami | ingsun ingkang paring liru | patine garwanira | Banuwati lan Srikandhi | miwah kabèh muksane kang waranggana ||

41. ingsun darbe pawong mitra | narendra ing Sriwêdari | nama Sri Arjunapatya | yèku krama putri luwih | punjul samaning putri | jatmika susilèng kakung | putri ing Parangguwa | nama Dèwi Citrahoyi | ing samêngko durung kêna cinangkraman ||

42. arsane sang lir kusuma | yèn antuk Radèn Prêmadi | prasêtya akarsa krama [kra...]

--- 1 : 96 ---

[...ma] | iya maring sira yayi | iya jênêngirèki | yayi ing mêngko kaliru | antuk Arjunapatya | mila tan carêm sang putri | pangrasane dinalih Arjuna sira ||

43. dene ta padha Arjuna | tan wruh yèn Arjunapati | tur iku ratu prakoswa | widigdaya ing ajurit | anom dhasare pêkik | nanging karsane sang ayu | yèn dudu jênêng para | sang dyah suka praptèng pati | ing samêngko misih nityasèng pamular ||

44. kang sinambat amung sira | mila Sri Arjunapati | tyase uyang mawuyungan | lali pruwita ing mami | tur yayi iku dhingin | wus manjing sudara tuhu | lawan jênêng manira | ing mêngko lagya wiyadi | tan kawawa mulat manise kang garwa ||

 


Tanggal: paksa gunaning nata (732 taun surya). Biasanya kata "nata" berwatak bilangan satu (1) mis. ratu, atau lima (5) mis. tata. (kembali)
Tanggal: paksa gunaning nata (732 taun surya). Biasanya kata "nata" berwatak bilangan satu (1) mis. ratu, atau lima (5) mis. tata.
Tanggal: tata gatining pandhita (755 taun căndra). (kembali)
Tanggal: tata gatining pandhita (755 taun căndra).
Kurang satu suku kata: nanging sinandi yêktine (kembali)
Kurang satu suku kata: nanging sinandi yêktine
gêtêr-patêr (kembali)
gêtêr-patêr
Tanggal: katri gunaning sang wiku (733 taun surya). (kembali)
Tanggal: katri gunaning sang wiku (733 taun surya).
Tanggal: obah kartining prabata (746 taun căndra). Semestinya taun căndra 756 berdasarkan taun surya 733 sebelumnya. (kembali)
Tanggal: obah kartining prabata (746 taun căndra). Semestinya taun căndra 756 berdasarkan taun surya 733 sebelumnya.
marêk (kembali)
marêk
Naskah tidak terbaca. (kembali)
Naskah tidak terbaca.
pijêr (kembali)
pijêr
10 raditya (kembali)
raditya
11 Halaman 72-73 rusak. (kembali)
Halaman 72-73 rusak.
12 jinait (kembali)
jinait