Babad Pajajaran Dumugi Dêmak, Anonim, 1865, #1747 (Bagian 1: Pupuh 10-15)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

10. Sinom

1. wontên carita anyêbal | saking jêjêring narpati | nanging dhaup wingkingira | karsaning dewa kang luwih | karya lampahan nagri | elok lawan majadipun | desa Pêngging kocapa | raryalit kang dadya wiwit | kalumpukan lan angon lêmbu maesa ||

2. akathah rare atusan | akale ing bocah cilik | akarya ukur-ukuran | sapa ta ingkang pinanggih | ukur sanga dadya ji | kinarya rêratonipun | wontên rare satunggal | ukure sanga pinanggih | nanging busuk tan purun pinanggih kathah ||

3. saking Buyut Pêngging ika | plêsatan sing Majapait | morod saking pakumpulan | lajêng dênnya matiragi | nèng sela anggêlinting | ingulatan wus kapangguh | raryyalit klumpuk bêras | ingusung marang wanadri | gadhahaning bapa biyang cinolongan ||

4. kêndhil kêndhi dandang klasa | binêkta mring wana sami | kêbo kang dèn ngon pinragat | sabên dina siji-siji | pinênging nora kêni | sinrêngênan ngalih nglumpuk | royoman olah-olah | bapakne samya nabêti | tan marèni malah mandar samya dadra ||

5. ing dalu arêrêmbugan | kang badhe kinarya aji | kang kêpanggih ukurira | ingulatan tan kêpanggih | dadya rare satunggil | kang badhe kinarya ratu | anake Umbul Dibya | wus rêmbag sadaya sami | lan anake kaume sampun arêmbag ||

6. sêmana ing dina Soma | wus samya kumpulan malih | akarya taratag rambat | miwah kang bangsal pêngrawit | reka-reka wus dadi | tuwin badhe alun-alun | lawan rekaning [reka...]

--- 49 ---

[...ning] pura | wismane rakit wus dadi | anak umbul sêmana wus binusanan ||

7. nulya dadya ratunira | lininggihkên reka kanthil | sineba mring rare kathah | kang măngka patih ngundhangi | ing mangke sri bupati | ing Pêngging jêjulukipun | Prabu Driya Sêngara | raryyangon sadaya sami | saur pêksi ngèstrèni jênênging nata ||

8. nulya ngujung lir karatyan | kumroyok kang raryya alit | gya kondur marang ing pura | tata ngiring rare èstri | rekane ngampil sami | sapraptanirèng kadhatun | manahe mêlang-mêlang | tan eca dènira guling | pan akathah rinasa lan kang katingal ||

9. antaranira sawulan | dènira jumênêng aji | sinêmbah ing rare kathah | manahira minggrang-minggring | sêmana wus ngêmasi | jro pura reka gumuruh | tangise pra wanita | wadya rare nglumpuk sami | ingkang layon apan sampun binêcikan ||

10. rare angon wus kumpulan | rêrêmbagan kang dadya ji | sapa yogyane gumantya | raryyangon sêmene iki | ubaya dina Kêmis | arsa dadèkakên ratu | naking Umbul Prawira | sêntanane mring kang lalis | wusnya rêmbag raryyangon kang pinituwa ||

11. wus mragad lêmbu maesa | kinarya bojana sami | sadalu samya lah-olah | akarya sajèn prasami | sawuse samya dadi | kawarnaa enjangipun | rare kumpul sadaya | nujoni dina Rêspati | sinadhiyan rare kang badhe ingangkat ||

12. sêmana nulya ingangkat | jinênêngakên narpati | sinêmbah ing rare kathah | ingundhangan wus ngèstrini |[1]

--- 50 ---

anake kaum nuli | dongani an gumuruh |[2] ambêngan pirang-pirang | bojana drawina sami | lan ratune raryyangon langkung sukanya ||

13. wun[3] kondur malêbèng pura | ingayap para pawèstri | kasukan sajroning pura | lan rarèstri alit-alit | pan namung tigang ratri | sang nata rare gya lampus | tangisisa[4] gumêrah | orêg rare angon sami | ingkang măngka pituwa ngumpul sadaya ||

14. kang layon sampun pinêtak | anggrêgut kang rare sami | rêmbagan sarowangira | priye sanak-sanak iki | dene datan kuwawi | ingsun junjung dadi ratu | nora kêlar sinêmbah | sapa baya kang kuwawi | angupaya prayogane kang kuwawa ||

15. anake nujum cinoba | kirane iku kuwawi | wit ki nujum sugih japa | kêlar dipun kabêktèni | pilih ingkang prayogi | ingkang bagus warnanipun | pasthi kêlar sinêmbah | anake nujum prasami | samya maras yèn jinunjung dadya nata ||

16. jrihe tan kenging suminggah | apan wus rêmbug prasami | iyêg dènnya karya nata | sapa-sapa kang pinilih | ukure kang pinanggih | tan kêna nyelaki iku | pinêksa rare kathah | wus rêmbug rare satunggik |[5] binusanan arsa jinunjung narendra ||

17. wus mragad lêmbu maesa | kinarya bujana sami | raryyangon kumpul sadaya | arsa ngadêgkên narpati | wus linênggahkên kanthil | sinêmbah rara[6] sadarum | nulya samya bujana | salamêt madêg narpati | num-inuman sadaya asuka-suka ||

18. wus dadya antaranira | sadina sawêngi mati | pan ora kuwat sinêmbah | rare samya sêdhih kingkin |

--- 51 ---

dènira karya aji | kaping tiga samya lampus | tan kêna sinuwawa | malati karaton iki | pan wus tita tan wontên purun kinarya ||

19. wus samya apirêmbagan | tanna karsa angunduri | awirang ucaping jalma | kasusra tatăngga dèsi | dene ta lamun dadi | bocah angon pêksa luhung | dadya rare akathah | samya rêmbag amrêsudi | apêpanthan wau dènira tirakat ||

20. ana ingkang manjing wana | manjing guwa ingkang wêrit | sawênèh minggah ing arga | pakuburan anênêpi | asupe mangan guling | dènnya mrih wangsid dewa gung | rare satus pêpanthan | tuwin kang munggah ing wukir | dènnya tilêm sadaya sami kêkadhar ||

21. ana turu ngara-ara | nuju wanci lingsir wêngi | raryyakèh sami miyarsa | yèn ana swara dumêling | sakèhe rare sami | kapengin aduwe ratu | pan iya uga ana | ingkang bakal ratunèki | apan dudu anake wong bêndarakan ||

22. anake buyutku uga | ingkang sira siya sami | kang rare balilu dhawak | golèkana dèn kapanggih | iku gawenên aji | sadaya sami karungu | nulya ngulati samya | rare balilu ing nguni | pan kêpanggih turu nèng watu kêmlasa ||

23. raryyakèh sami asila | angubêngi sela sami | pramilane apan samya | abukuh ngadhêp kang guling | ya ta ingkang ngukuli | kagyat dènira aturu | tangi myat rare kathah | angêpung sila prasami | adhêrodhog ajrih lamun pinêjahan ||

24. lumèngsèr nulya lumaywa | raryyakèh nulya tut wuri | wênèh gendholi ing wuntat |

--- 52 ---

anak buyut datan apti | mêksa dipun cêpêngi | kang nyêpêng prasamya ambruk | kathah ingkang kuwalat | Jaka Bodho kang kinapti | sigra kesah kapêthuk Raja Sindhula ||

25. sumurup marang ing raryya | nata pandhita anunggil | mring Jaka Bodho punika | anulya adarbe osik | bok sun gêlêm kinardi | ing raryyakèh dadi ratu | sêmana wus ingangkat | linênggahkên reka kanthil | cahyanira salin kalangkung gumawang ||

26. raryyangon seba sadaya | gangsal atus winitawis | kang alênggah dhampar rekan | hèh sakèhe bocah sami | sira padha dèn bêkti | mituhua ujar ingsun | ingsun jumênêng nata | ana nagara ing Pêngging | kabèh bocah padha sira ngèstokêna ||

27. dene ta jêjuluk ingwang | Sri Makurung aran mami | raryyangon ajri[7] sadaya | sandika sami jurungi | lan ebat aningali | cahyane kang dadya ratu | konjêm pasilanira | sadayane ajrih asih | Sri Makurung osiking tyas apan arsa ||

28. akarya pêpatihira | adangu mring rare alit | Umbul Logêndèr ta apa | duwe anak lanang ugi | dadia patih mami | raryyangon tur sêmbah matur | inggih wontan[8] punika | anulya jinunjung patih | aranana Patih Logêndèr kewala ||

29. anake umbul ing Pajang | dadia sosoran patih | anamaa Wirapraja | naking Umbul Kuwêlnèki | ya dadia bupati | Suradigdaya Tumênggung | wus sami jinunjungan | sakèhing raryyangon sami | nama Arya Dêmang Răngga Pandêlêgan ||

30. ngabèi [ngabè...]

--- 53 ---

[...i] lan ulubalang | pêcattăndha ăndhamoi | Sri Makurung ingujungan | mring wadya kang dèn junjungi | sêmana wus miranti | kaprabone dadi ratu | wadya kinèn nêlukna | marang wong tuwane sami | asebaa marang ingsun sadayanya ||

31. dadya raryyangon wus bubar | mantuk mring wismane sami | wong tuwane gêgamannya | kêris pêdhang tumbak bêdhil | bapakne kinèn sami | asebaa ratunipun | Sri Pêngging Makurungan | nyêntak wong tuwane sami | edan têmên bocah iki padha angomyang ||[9]

32. kang akon padha sebaa | marang ing ratune sami | êndi ana ratu setan | liyane ing Majapait | anake anauri | anama Prabu Makurung | pinarak ing dhêdhampar | bapa sebaa dèn aglis | wong tuwane tan gêlêm pan ginêlandhang ||

33. wênèh dadya jêg-ujêgan | wong tuwane dèn larihi | warata wong tăngga desa | kêrêngan lan anaknèki | ingkang maido sami | pitutur ing anakipun | wênèh ngandêl kewala | mring anakira tut wuri | sarêng myarsa lajêng samya angawula ||

34. prênah eyange sang nata | kang aran Buyut ing Pêngging | tinêlukkên sampun kalah | suwita marang sang aji | kang tuwa milwa sami | nêlukkên bêkêling Kêdhu | Mêntaok laju ngetan | Gunung Kidul têluk sami | amêngalor Sokawati têluk samya ||

35. sêmana wus karya kutha | rame wong kang nambut kardi | nagari Pêngging wus dadya | agêmah kathah kang jalmi | murah sarwa binukti | tulus kang sarwa tinandur | mangkana sring[10] narendra | ing Pêngging arsa akrami | wus mangsane marang wanodya [wano...]

--- 54 ---

[...dya] kasmaran ||

11. Asmaradana

1. amundhut sri narapati | Tingkir ana wanodyendah | kalangkung ayu warnane | wus katur marang nata |[11] kinarya garwa tuwa | kang măngka garwa nèmipun | pawèstri sangking ing Bêtah ||

2. kirang sae ingkang warni | mangkana nata sineba | pêpak wadya punggawane | nulya dhawuhkên rêmbagan | yèn lami tan sebaa | marang nagri Majalangu | yêktine pinarêp ing prang ||

3. măngsa kuwata wong Pêngging | amungsuh lan wong sajagad | ratwagung Majapaite | yèn sêmbada payo padha | seba mring Majalêngka | Patih Logêndèr jumurung | miwah sakèhing dipatya ||

4. wus rêmbug adandan sami | kalawan upêktènira | wus kawrat pikulan kabèh | saksana nulya umangkat | rêmbatan anèng ngarsa | gya sang nata lan tumênggung | datan kawarna ing marga ||

5. wus prapta ing Majapait | katur marang Brawijaya | ngalun-alun pondhokane | ya ta nagri Majalêngka | wontên bêbatoh[12] kalah | tinagih laju angamuk | tan wontên kang nadhahana ||

6. wong Majapait awingwrin | kang ingamuk kathah pêjah | Prabu Brawijaya miyos | pinarak ing sitibêntar | kang botoh ngamuk arsa | minggah marang sitiluhur | Ratu Pêngging atrêngginas ||

7. bêbotoh dipun adhangi | Sri Makurung gya pinêdhang | wali-wali pan malèsèd | Sri Brawijaya kacaryan | wau dènnya tumingal | ramene dènira tarung | nèng kidule wringin kêmbar ||

8. botoh nulya dèn têmpiling | dhas malapor kapisanan | suka ningali sang rajèng |

--- 55 ---

Raja Pêngging tinimbalan | sapraptaning ngayunan | tur sêmbah silanya bukuh | Sri Brawijaya ngandika ||

9. lah wismanira ing ngêndi | lawan ingsun tan umiyat | Raja Sri Makurung ture | ulun ing Pêngging patikbra | wingi gèn kula prapta | mondhok wontên ngalun-alun | arsa sowan padukendra ||

10. arsa ngaturakên bêkti | pêjah gêsang ngong katura | dhumatêng paduka rajèng | kawula atur pramêtya | didalêm anêlukna | ing Pêngging saurutipun | mangidul mangalèrira ||

11. Kêdhu Pagêlèn prasami | Mêntaok lawan Sêmbuyan | Sokawati sapêngalèr | mangilène Salatiga | Gagatan lan Bahrawa | sami lulut dhatêng ulun | anggêpe sami ngawula ||

12. samangke katura gusti | pramila kawula sowan | kaatura sadayane | saupêktine punika | kaatur mring narendra | kalêpatan amba prabu | kawula nuwun apura ||

13. Brawijaya ngandika ris | lah Pêngging ingsun tarima | sakèhe prasêtya kabèh | ing mêngko ya karsaningwang | sira kang nguyunana | sakuloning gunung Lawu | gunung Mrapi saubêngnya ||

14. ing gunung Sumbing pratuwin | saubênge milwa sira | nulya tinriman putrine | luwih ayu warnanira | sabên măngsa sebaa | lan sun paringi jêjuluk | Dipati Andayaningrat ||

15. pan sampun linilan mulih | lan abêkta putri endah | prapta ing Pêngging lampahe | kalangkung pasihanira | lan putri Majalêngka | garwane roro kapungkur | mangkana Sri Majalêngka ||

16. wus lama jumênêng aji | Brawijaya ping kalihnya | muksa

--- 56 ---

kagêntèn putrane | saking Cêmpa ibunira | pan taksih apêparab | Brawijaya kaping têlu | patih maksih Gajahmada ||

17. sakèhe kang pra dipati | tan wontên ingowahan |[13] asih lulut sadayane | nagari sangsaya arja | tan wontên kang lumawan | garwanira putri agung | gantya ingkang kawursita ||

18. Ratu Pagêdhongan ardi | kundhang sawuse angrêbat | kunjaran bêkta arine | jalu binêkta mring arga | sarêng lan lampahira | kalawan Radèn Sêsuruh | mangetane tilar praja ||

19. kandhane kinarya gênti | èwêt lamun sinarênga | Ki Agêng Tarub sedane | tilar garwa tanpa putra | maksih nom kèpi brăngta | sang dyah sabên-sabên esuk | nyaponi ing makamira ||

20. mring raka kang sampun lalis | saking têmêne ing priya | tanpa dhahar tanpa sare | wus rêsik kondur mring wisma | ing dalu pan supêna | mring raka sinungan sunu | jalu pêkik warnanira ||

21. dyah kagèt anulya tangi | lajêng mangkat mring makaman | kang pinêndêng mung impène | wancinira bêdhug tiga | prapta makaman kagyat | ana jabang bayi murub | jalu lir trahing sri nata ||

12. Sinom

1. gya jabang bayi ingêmban | bok răndha bungah tan sipi | binêkta mantuk mring wisma | lipur trisnanirèng laki | kalingan sihing siwi | ni răndha nulya gêgêbyur | jampi wêjah salirnya | lir wong mêntas darbe bayi | mangkar-mangkar pambayunira ni răndha ||

2. wus karsanira ing dewa | wêdale susu kang warih | putrane pan sinasêpan [sinasêpa...]

--- 57 ---

[...n] |[14] Ni Răndha Tarub wus pranti | barang rêtining bayi | têtapêl lan tèrèkipun | pilis lan bobokira | papok gêdhonge miranti | nyai răndha wus tan ana kakurangan ||

3. saluku mangku kang putra | anak putu samya prapti | anjêngêr dènira mulat | nak putu kang têbih-têbih | maido samya angling | kapanane sun tan wêruh | wêtêngan datan măntra | nulya sami dèn wartani | anak putu samya bêkta pêpanganan ||

4. ing Tarub lir pakaulan | bayi sinuson mantêsi | lir putra gènira yoga | sêmana sampun alami | nêkakkên sandhang bukti | bêja daulate rawuh | asugih nyai răndha | tanbuh gone dunyanèki | nyai răndha langkung suka bungahira ||

5. mangkana salokanira | tinilar dunya nututi | ni răndha sugih kalintang | bêjane saking kang siwi | putra dèn pirantèni | sakarsanira dèn ugung | panganggo pinêpêkan | wayahe dêdolan lagi | nulup kinjêng bandhêmbo miwah kandhêla ||

6. ingiring ing rare kathah | wus lama mêpêk birai | sangsaya bagus sinawang | pawèstri akèh kagimir | nginggahi anukoni | raina wêngi gumrumung | parawan lan wulanjar | nora nana mulih-mulih | ingkang kuwat parawan sami ngêlamar ||

7. nak sudagar sambiwara | nak bakul kang sugih-sugih | anake Êmpu Malandang | nak prameya gênti prapti | nglamar tan dèn tampani | miwah anak para buyut | nontoni sami prapta | banjur nora mulih-mulih | ingkang ibu aris dènira ngandika ||

8. nyawa sira akramaa |

--- 58 ---

sasênêngira mas gusti | pan iku wanodya kathah | êndi kang sira sênêngi | anaking êmpu gusti | miwah anak para buyut | bakul lawan sudagar | kang nglamar samya yu luwih | anauri biyang sun tan arsa krama ||

9. apik têmên apa sira | nganti rabi widadari | lagya kasêngsêm wak ingwang | biyang anênulup pêksi | nanging kapalang mami | biyang datan darbe tulup | nulya nêpi mring makam | wontên sumlagrang nèng nginggil | warni tulup gya cinandhak mring Ki Jaka ||

10. dadya karêm sabèng wana | ni răndha tansah malangi | tinuturan putranira | aja karêm ing wanadri | ing wana langkung wêrit | têngah nèng têlaganipun | nanging ta anyeluman | padusaning widadari | yèn marêngi Gara Kasih Măndhasiya ||

11. widadari padha siram | asuka pating jalêrit | Ki Jaka kagyat nèng wana | miyarsa têngah wanadri | rame swaraning èstri | acêciblon samya adus | Dyan Jaka manjing wana | karsanya arsa udani | praptèng bèji amulat langkung kagiwang ||

12. satuwuk ingsun tumingal | wanodya tan kadi iki | gènnya dus sami wêwuda | tan ana tinahèng ati | Dyan Jaka aningali | wêntis kuning susu gêmuh | lênglêng sangêt kedanan | dènnya lumampah aririh | kang asiram tan nyana yèn katêkanan ||

13. Dyan Jaka alingan wrêksa | sinjang kêmbê[15] lan kulambi | kang dèn angkah mring Ki Jaka | kalingan kayoman tambi | sigra dèn bêrangkangi | datan kawistara sampun | kêmbên sinjang rasukan | tulup kang kinarya nyuthik | pan wus kêna klambi lurah widadarya ||

14. sinjang

--- 59 ---

lawan kasêmêkan | Nawangwulan kang darbèni | kinandhut nulya ginawa | mulih ingumpêtkên aglis | dinèkèk soring pari | nulya age-age wangsul | sarwi ambêkta sinjang | kêkêmbên lawan kulambi | sampun prapta anèng têpining talaga ||

15. nulya wau dhaham-dhaham | kang siram kagyat prasami | anyandhak sinjang rasukan | amumbul marang wiyati | mung Nawangwulan maksih | wangsul angum jroning banyu | sinjang rasukan ilang | nyana karayut kang dhingin | lir gulamit sosote anyalapita ||

16. kasusu apa sidhungkah | nora angêntèn-êntèni | angrayut sinjang rasukan | pakarane ingsun kari | kapriye polah mami | ya sidi paragi ngantu | sambat sosote nêlas | padha dene kang dhahami | kaya apa rupane agawe gita ||

17. baya ta dhangling wong owah | wong adus dipun parani | têkane datan saraba | sidi sabêring tokiyik | gawe kêpyuring ati | dipangana buta sèwu | Dyan Jaka mèsêm ing tyas | ngatingal nyamur nulupi | ingkang pêksi apan sarwi bănda tangan ||

18. ngadêg têpining talaga | pi-api tan wruh sang dèwi | sinamur nulup kukila | duk tumingal sang dyah angling | baya ika kang baring | ingkang dhaham-dhaham wau | ngêgèt-gèti wong siram | gumagus anulup pêksi | sarwi bănda tangan polahe si dhongkah ||

19. kêpriye ing polah ingwang | busana sun krayut dhingin | sidi bêndho kari nglongan | sidi kêthok dikêlèti | ya iku ingkang baring | dhahami wong lagi adus | tan [ta...]

--- 60 ---

[...n] wruh ing subasita | baguse tan dèn ênggoni | sapa ingkang duwe putra dèn tambakna ||

20. Dyan Jaka mèsêm ing driya | priye apa ngong tanduki | bêbasa karayut baya | lagi têka dèn dukani | durung wruh ing prakawis | yèn takona kang kadyèngsun | lir gulamit sosotnya | Dyan Jaka ngrêpa ngrih-arih | kadospundi ing purwa madya wêsana ||

21. kang dados duka punapa | pinurwa anggèr rumiyin | sang dyah sêndhu dènnya ngucap | ngong iki mulane kari | sira mau dhahami | lungaa apa gawemu | atugu wong kawudan | iya ta ngisin-isini | mamêdèni dimèn bali kancaningwang ||

22. balikan agèr tinanyan | abdine dipun dukani | kula mantuk dhatêng wisma | mêndhêt sinjang kêmbên klambi | minta biyung yèn olih | kawula ngaturi mupus | kang muksa ywa rinasan | wus mantuk kayangan sami | ingkang wingking pinikira ingkang tata ||

23. nauri sang dyah anyêntak | nora kudu mikar-mikir | saengganing raganingwang | dene ta kaya wong mati | yèn misih kang asêpi | atugu wong lagi kungkum | mundhak mêmanas ing tyas | dudu kadangira mami | inggih anggèr saupami saupama ||

24. wontêna kang tulung sinjang | kasêmêkan lan kulambi | jangjine kadya punapa | mêsakakên ngum ing warih | yèn ana kang nulungi | iya bangêt trimaningsun | tuwa sun aku bapa | nom dadi sadulur mami | yèn kaprênah tuwa tunggal yayah rena ||

25. yèn sira tulung maringwang | sun aku sadulur mami | nèng marcapada dêlahan | tulusa dadia kanthi | Dyan Jaka anauri | dèrèng

--- 61 ---

eca rêmbagipun | kaot băndha sêpala | anyukup wong dama miskin | datan wontên malih-malih mung punika ||

26. yèn sêmbada lan sang rêtna | dadosa tatukon mami | sinjang kêmbên lan rasukan | mung punika duwèk mami | yèn anggèr nyuwawèni | jagane patukon ingsun | ênggèn ingsun akrama | pun ibu wong dama miskin | mung punika gadhangan dados tumbasan ||

27. yèn sêmbada apanggiha | jaka rara sang dyah angling | iku dudu padon dhongkah | yèn mêngkono sun tan apti | Dyan Jaka anauri | yèn tan rêmbag inggih sampun | pabênan lan wong mlarat | yêktine kawula pamit | wus kantuna kawula mantuk mring wisma ||

28. Ki Jaka lunga singêdan | dhêpès têpining talagi | kusuma kang ngum ing toya | alara-lara anangis | niyaya kănca mami | sun tinilar padha mabur | sinjang ingsun kabandhang | kêmbên lan rasukan mami | têmahane sun kari anèng talaga ||

29. yèn arsa ngulungi sinjang | rinêngkuh kinarya rabi | lagya sun antêp kewala | ithik-ithik mutung mulih | kaniyaya kêpati | bok iyaa dipun tutug | têtulung wong kawudan | sun rasa-rasa ing ati | iya bênêr si jênat băndha sêpala ||

30. sumakeyan wong abăndha | duwèke ginawa mulih | sang dyah karasa kabêtah | tanpa wêkas anèng warih | dhasar sênêng kang ati | kusuma rara amuwus | cêluk-cêluk kang lunga | lah jênat balia maning | lah ta iya ingsun turut ujarira ||

31. Ki Jaka [Ja...]

--- 62 ---

[...ka] Tarub miyarsa | anulya ngatingal malih | kadipundi nimas rara | ingkang kaparênging kapti | tan gadhah pabên malih | amung kang wus katur wau | sinjang lawan rasukan | dadosa têtukon mami | sang dyah arum wau wijiling wacana ||

32. lah jênat sakarsanira | ingsun nurut ing sirèki | lah apa sakarsanira | tan bêtah angum ing warih | akêsêl ingkang ati | Ki Jaka Tarub amuwus | lamun sira yayi mas | wus nurut ing karsa mami | nulya sinjang pinêndhêt sangking kandhutan ||

33. lah age sira ulungna | wus sinung sinjang kulambi | kasêmêkan wus tinampan | sang dyah mêntas saking warih | asinjang limar adi | jingga mruta kêmbênipun | datan arsa rasukan | sapolahe amantêsi | kang rasukan kinèn bêkta Radèn Jaka ||

34. sang ayu angore rema | sangsaya imbuh ing warni | Dyan Jaka daud prayanya | tansah asabil ing galih | garwa ingajak mulih | ingiringkên runtung-runtung | sampun prapta ing wisma | kang ibu kagèt ningali | suka bungah putra mulih angsal garwa ||

35. tur widadari yu raras | ingkang mantu dipun kanthi | kang putra sinandhing lênggah | pungkurane dèn arasi | bisa têmên akrami | putraningsun wong abagus | pan binoja wiwaha | anak putu samya prapti | anyênyumbang ingkang mantu rinêsikan ||

36. dhangir alis pinaesan | pinidih kalangkung asri | jinamang mas kinatipa | sêngkang pangnunggul[16] hèr bumi | gumyur tinatah asri | kasangsaya wimbuh ayu | sang dyah agêlang kana | sêsêkaran susun kalih | kalungipun susun tiga pênding rêtna ||

37. nayakane murub mubyar |

--- 63 ---

siningsiman kalih sisih | intên hèr laut kalihnya | sinjange pathola wilis | kêmbên gadhung malathi | rinenda ing êmas murub | pan widadari nyata | rinêngga ing busana di | kang tumingal lêng-lêng pan kadi matia ||

38. tan ana bisa anyăndra | tangèh pinurwa ing Kawi | Dyan Jaka wus rinarêngga | rajakaputran rinakit | baguse tanpa tandhing | pantês anurunkên ratu | panggih jêjaka rara | lir Kamajaya lan Ratih | èstri ayu kakunge bagus utama ||

39. raina wêngi tan pisah | runtung-runtung kadi mimi | dadya pêpenginan kathah | kang ibu langkung dènnya sih | cinatur sampun lami | nyidham kaworan sang ayu | ri sêdhêng pêpasihan | kêpalang prapta ing pasthi | nyai răndha ing Tarub grah nulya seda ||

40. kari brăngta onêng sang dyah | lola tinilar ing bibi | kalihe sangsaya trêsna | Dyan Jaka sampun gêntosi | kabêta desa nami | wasta Ki Agêng ing Tarub | sinêmbah ing wong kathah | gènnya wawrat sang rêtnadi | sangang wulan lair kang putra wanodya ||

41. warnane lir ibunira | eyangira kang nuruni | ratu mas ing pagêdhongan | nahên sakèh kang nulungi | Prabu Anyakrawati | lan garwa sami têtulung | kinudang ingkang wayah | putuningsun iki benjing | nurunakên ratu Jawa tan kasêlan ||

42. têdhak pitu iya benjang | ingkang malês lara pati | mring têdhak Siyung Wanara | satêdhak-têdhake ngabdi | sampun sinung kêkasih | Rara Nawangsih puniku | kang eyang nulya musna | kang kari samya prihatin | tanpa rewang karepotan dening putra ||

43. sang dyah

--- 64 ---

pan adang piyambak | sarya rewang jabang bayi | kang raka amêndhêt wrêksa | putra sinarèkkên kanthil | sang ayu matur aris | gih tuwan andika tunggu | gêni gèn kula adang | kawula arsa mring kali | ngumbah popok ingompolan putra dika ||

44. inggih ing wêling kawula | sampun ganggu têngga gêni | kang raka sagah anêngga | kang rayi marang ing kali | kyagêng osiking galih | dene iya arèningsun | gon ingsun asêsawah | pirang-pirang masa iki | lumbung ingsun apan ora lukak-lukak ||

45. lan ingsun durung uninga | gonira anutu pari | apa iki dipun êdang | anulya dipun ungkabi | dang-dangan dèn tingali | kukusane isi pantun | sawuli kathahira | anjêngêr dènnya ningali | kasêktène ingkang rayi Nawangwulan ||

46. nulya kinêkêban inggal | tumungkul nyogokkên gêni | ingkang rayi nulya prapta | ngumbah popok saking kali | sampun ingêpe nuli | anulya mring pawon gupuh | gêntosi ingkang raka | gènnya dang sinantêr gêni | sinugokkên kayu pirang-pirang rêmbat ||

47. tan bisa sumub gènnya dang | anggraita kusumadi | baya ta ganggu ki omah | dang-dangan dipun ungkabi | beda lan sabênnèki | sakêdhap matêng puniku | mêngko liwat diwayah | nulya dèn ungkabi malih | apan maksih sawuli kang pantun mêntah ||

48. sang rêtna matur ing raka | baya ta sampun pinasthi | yèn dika pisah lan ingwang | dene anglirakên wêling | dang-dangan dèn ungkabi | Ki Agêng kèndêl anjêtung | Ni Dèwi Nawangwulan | kalangkung susah ing galih | sabên dina [di...]

--- 65 ---

[...na] anutu pantune têlas ||

49. salumbung kantun sadhasar | arsa tinutu kang pari | pinêndhêt pantun katingal | kêmbên tapih lan kulambi | sigra sinambut aglis | nyata cidra somah ingsun | nulya rinasuk samya | kang kêmbên tapih kulambi | sigra matur wau dhatêng ingkang raka ||

50. ki omah atur kawula | pan inggih sampun pinasthi | mung samantên dugènira | panggihe apalakrami | kawula nuwun pamit | pan inggih wawêling ulun | lamun putra karuna | damêla gubug kang inggil | pêpanggungan lamun nangis putra tuwan ||

51. sinèlèhna pêpanggungan | ki agêng angrês ing galih | yayi mas aywa mêngkana | datan bisa ingsun kari | kang rayi anauri | sampun karsaning dewa gung | yèn nangis putra tuwan | ngobara mrang kêtan langking | tan adangu kawula anuntên prapta ||

52. ki agêng èsmu karuna | arsa angrangkul kang rayi | trêngginas sang dyah umêsat | amumbul marang wiyati | ki agêng duk umaksi | mumbule kang rayi wau | niba sangêt kantaka | tan adangu nulya nglilir | anungkêmi dhumatêng atmajanira ||

53. adhuh anggèr putraningwang | tandrêman tinilar bibi | sêmana ing lama-lama | sabên ingkang putra nangis | dinèkèk panggung inggil | sarwi kutug mêrang wulung | ingkang ibu tumêdhak | anêsêpi ingkang siwi | ingkang rama amênggah-mênggah tumingal ||

54. mangkana salamènira | yèn wus gya nilar kang siwi | nulya rama ngambil ngêmban | tan pisah siyang lan latri | yèn babad mring wanadri | putra ginendhong tan kantun | blêg ibune kang warna | lir jambe nom sigar

--- 66 ---

palih | aprak-ati ruruh kaduk manisira ||

13. Dhandhanggula

1. saya lami yuswane sang dèwi | rumaja putri pan saya endah | kunêng kang winarna Rajèng | Brawijaya ping têlu | angrênggani ing Maospait | anyandhang gêrah raja- | singanên sang prabu | kalangkung susah ing driya | Brawijaya ing dalu sare naritis | ana swara kapyarsa ||

2. lamun arsa waluya sang aji | nyarènana putri saking Wandhan | nulya anglilir sang rajèng | kalangkung pungun-pungun | ngandika ris marang kang rayi | Sang Rêtna Dwarawatya | inggal luwih ayu | cèthi Wandhan kuning enggal | sawusira pinaesan dèn sarèni | sapisan grahe sirna ||

3. waluyanira lir wingi uni | putri Wandhan pan lajêng awawrat | wus dhatêng ing sêmayane | ambabar miyos jalu | pan kinêbon kang jabang bayi | lama-lama diwasa | ginadhuhkên wau | mring Ki Bodho juru sawah | saagênge tumut nyaosakên pari | nanging ngriyini lampah ||

4. pan ajujug marang ing sitinggil | sarêng miyat mring gamêlan kathah | lajêng tinabuh êgonge | tinitir pan jumêgur | samya kagyat wong Majapait | rahadèn tinakenan | sapa kang sêsunu | têka wani nabuh găngsa | Kyai Sêkar Dalima kagungan aji | rahadèn cinêkêlan ||

5. astanira kiwa têngên aglis | sira wau Dyan Bondhan Kajawan | kang nyêpêng kinipatake | ana ingkang kabêntus | wênèh bunyak bathuk lan pipi | ceko baune sêmpal | dyan jaka amuwus | anabuh gong ingsun dhawak | têka padha adahwèn nyêkêli mami | wus katur [ka...]

--- 67 ---

[...tur] sri narendra ||

6. Radèn Bondhan Kajawan pinanggil | prapta ngarsanira naradipa | Brawijaya ngandika lon | nake sapa sirèku | sira wani nabuh gong mami | Kyai Sêkar Dalima | dyan jaka wotsantun | anakipun juru sawah | nulya nusul juru sawah praptèng ngarsi | ngêmori kang atmaja ||

7. juru sawah langkung dènira jrih | ngraos prapta ing bilainira | sri naranata dêlinge | hèh juru bocah iku | apa nyata anakirèki | gya matur awotsêkar | gih yêkti pukulun | tan uninga kala mangkat | ngrumiyini amba dhèrèkakên pari | pêjah gêsang konjuka ||

8. sang aprabu kemutan yèn titip | atmaja jalu mundhut paesan | tinimbang nèng pangilone | warnanya lir sang prabu | lon ngandika sri narapati | juru sawah nakira | parakêna gupuh | mring ki jêbèng Tarub srahna | Radèn Bondhan pinaring kris saput pranti | dhapur mlela gêndhaga ||

9. prabot sapangadêg dèn paringi | sarta Radèn Bondhan binisikan | mring nata wruhanamu mèh | gêmpuring Majalangu | sirna kraton pan êmèh ngalih | sira nutugkên benjang | nèng nagri Mantarum | run-tumurun têdhakira | wis mangkata Dyan Bondhan wus angabêkti | mundur sangking ayunan ||

10. juru sawah ngiring wus lumaris | sapraptane ing wana binegal | wong sawêlas kang mênggawe | ingijèn radèn wau | wong sawêlas tan ana kari | ginoco mung nyapisan | kapisanan lampus | datan amindhoni samya | pan sabêras pugut pucuke kang kêris [kêr...]

--- 68 ---

[...is] | marma têdhak Mataram ||

11. datan arsa angagêma kêris | awak-awak waja duk sêmana | Radèn Bondhan kawitane | lampahe dyan lêstantun | wus angambah ing têpisiring | manjing Tarub padesan | ki agêng duk lungguh | nèng wisma lawan kang putra | Nin[17] Nawangsih wus agêng ayu kang warni | lir widadari swarga ||

12. wayahira pan rumaja putri | kakangane pan angrusak taman | ki juru sawah praptage | wus lumêbèng ing pintu | Kyagêng Tarub apan ningali | marang ing tamunira | anulya tumurun | ngancarani mring kang prapta | pinaraka ing salu kakang lan mami | sinauran sumăngga ||

13. ginêlaran klasa sami linggih | juru sawah lawan Radèn Bondhan | Kajawan anèng wurine | Ki Agêng Tarub muwus | sami lujêng kang juru sabip |[18] sinauran anêdha | parikramanipun | kula punika dinuta | mring Sang Nata Brawijaya Maospait | maringakên kang putra ||

14. Radèn Bondhan Kajawan kang nami | mangsi borong ing karsa nindakna | sri nata pasrah lamine | mangkana Kyagêng Tarub | wus anduga karsaning aji | gih andika matura | anuwun jumurung | sawusira sinêmbrama | sigra pamit ki juru sawah wus mulih | Radèn Bondhan tinilar ||

15. Kyagêng Tarub langkung dènira sih | Radèn Bondhan sinungan pêparab | Dyan Lêmbu Pêtêng namane | kinanthi siyang dalu | sinadulurakên tumuli | lawan atmajanira | Nawangsih sang ayu | radyan aywa taha-taha | iya iku sadulurira pawèstri | ngladèni marang sira ||

--- 69 ---

16. lamun arsa dhahar sira gusti | amundhuta marang arinira | sarênga dhahar arine | mangkana Kyagêng Tarub | karyanira marang wanadri | amatun gaganira | rahadyan tan kantun | milwa matun gaganira | lamun mantuk Dyan Lêmbu Pêtêng ngarèni | maksih amatun gaga ||

17. yèn lumampah enjing ngariyini | datan mantuk lamun dèrèng sêrap | dadya kyagêng saya sihe | wus lama radèn bagus | wayahira pan sampun akir | Ni Nawangsih sêmana | brai sandhangipun | Dyan Lêmbu Pêtêng karyanya | sabên dina ababad maring wanadri | karya lêlahan gaga ||

18. Ni Nawangsih sabên dina ngirim | sêkul sumbul lawan jangan kênda | sarwi anyangking kêndhine | mantuke lamun surup | lawan ingkang rayi dèn iring | linirik saking wuntat | ciptanirèng kalbu | Dyan Lêmbu Pêtêng kasmaran | sabiling tyas nanging tansah dèn sandhungi | tungkakira sang rêtna ||

19. sang dyah rara aturira aris | dhuh si kakang nyandhung tungkak ingwang | wanti-wanti panyandhunge | kang raka ris gumuyu | yayi enggal kasêlak wêngi | yèn dinukan jêng rama | dèn rikat lumaku | sapraptanira ing wisma | Ni Nawangsih matur mring rama bêbisik | kala wau pun kakang ||

20. Lêmbu Pêtêng mantuk sing wanadri | sikil kula tansah sinandhungan | saking wuri kula tolèh | panyandhungira mambu | kula srêngên kakang sêngadi | sêlak kawêngèn marga | Ki Agêng ing Tarub | mèsêm nak ingsun diwasa | lon ngandika wus jamake putra mami | sadulur gêguyonan ||

21. tata tita pinanggihkên nuli | sira Radèn Lêmbu Pêtêng lawan | Ni Dèwi Nawangsih mangke |

--- 70 ---

rinarêngga duk dhaup | tan kuciwa kakunge pêkik | anglir Hyang Kamajaya | èstrinira ayu | sor widadari Kaendran | duk sêmana samya sih-sinihan kalih | siyang dalu tan pisah ||

22. ri mangkana Sang Sri Majapait | garwanira putri sangking Cêmpa | putra nata Cêmpa kang nèm | gumantya rama kang wus | muksa ratu ing Darawati | garwa ingkang taruna | putri Cina wau | wus wawrat ngidham kaworan | sring padudon karya runtiking narpati | tinrimakakên marang ||

23. Arya Damar mring Palembang nuli | timbalaning nata tan kalilan | tinunggila ing rêsmine | yèn wus wawratan mêtu | Arya Damar kalilan nunggil | yèn lanang sinunga ran | Radèn Patah iku | sakarsane yèn wanodya | kawarnaa sang pandhita Ngatasangin | kang wontên nagri Cêmpa ||

24. Ki Sèh Walilanang ingkang nami | lawan garwanira putri Cêmpa | pan kêkalih patutane | pambajêng jalu bagus | Radèn Rahmat ingkang wêwangi | wasis pasang wiweka | ngèlminira putus | arine wanodya endah | ri mangkana Dyan Rahmat mring rama pamit | pan arsa angawula ||

25. marang Sang Aprabu Majapait | lan putrane kang uwa binêkta | sang pandhita mustakime | Dyan Santri wastanipun | dyan umangkat rama tut wuri | angatêr ingkang putra | marang Majalangu | sapraptane Majalêngka | Sang Pandhita Ngatasangin wus apanggih | lawan Sri Brawijaya ||

26. sawusira masrahkên kang siwi | kêkalih marang sri naranata | sang pandhita sigra lèngsèr | mring nagri Cêmpa mantuk | putra kalih tinilar [ti...]

--- 71 ---

[...nilar] ngabdi | mring nata katarima | sae damêlipun | jatmika abêtah tapa | nèng jro pura rikat trangginas ing kardi | kalihe kinasihan ||

27. sri narendra sigra animbali | santana kang saking Pajajaran | Dyan Wilatikta namane | punika kang sêsunu | Adipati Ki Arya Sidik | sêkawan putranira | ingkang tunggal ibu | pambayun Dyan Wilatikta | kang panggulu Ki Rănggalawe ing Tubin | pandhadha Arya Teja ||

28. wuragile Dyan Jaran Panolih | praptèng ngarsa narpa lon ngandika | Wilatikta atmajane | kang èstri ingsun pundhut | sun panggihkên lan Rahmat ugi | manakawana mring wang | iku ta rumuhun | iya uga Wilatikta | matur nêmbah sumăngga ing karsa aji | kawula tan lênggana ||

29. sadayanya kagungan narpati | wus sinaosakên putranira | gya pinanggihakên age | sawusnya samya atut | Radèn Rahmat anuwun pamit | dhêdhukuh wananira | nagri Surèngkewuh | angsal idin amêmulang | ing sang nata tatane agama suci | manut ing Nabiyolah ||

30. ngandika ris Sang Sri Majapait | iya ingsun lilani kang arsa | kang tan arsa dimèn maksèh | agamane karuhun | Radèn Rahmat umatur aris | ngabêkti ngaraspada | anêmbah wus mundur | umangkat lawan kang garwa | tan kawarna ing marga pan sampun prapti | kang wana dhinêkahan ||

31. ingaranan dhukuh Ngampèlgadhing | sampun kathah ingkang tumut wisma | winulang kitab Kurane | ngadêggên[19] masjid agung | samya salat sakèhing [sakèh...]

--- 72 ---

[...ing] santri | wus madêg kang Jumungah | dhikiran gumuruh | sababdane[20] ngaji samya | santri kathah siyang dalu ngêlak-ngêlik | ngapilakên kitabnya ||

32. Arya Teja putranira èstri | dhaup lawan Dyan Santri ing Cêmpa | Burerah atut kramane | anèng Garêsik dhêdhukuh |[21] amandhita têngah wanadri | ran Sèh Dumadil Kubra | garwa wawrat sêpuh | gya babar seda konduran | putranira èstri ayunira luwih | ingêmong mring kang rama ||

33. lami-lami atmajanirakir | saya endah ing suwarnanira | nèng têngah wana wismane | adoh lor kulon kidul | tanpa wontên ingkang ngrasani | lama-lama awawrat | lan sudarmanipun | Sèh Ngabdul wau kalepyan | atirakat pandhita ngidêri bumi | kalangkung mêsu tapa ||

34. sapraptane mantuk aningali | putranira putri ngêmban putra | jalu abagus warnane | sirèku bèng ta uwus | ngêmban putra lakimu êndi | sang rêtna aturira | punapa sang wiku | supe paduka kang karya | kesah tuwan kawula tinilar bunting | punika dadosira ||

35. yèn mangkono anak putu mami | dalah mangke pandamêl bêbasan | anak putu wicarane | mangkana sang awiku | langkung wirang marang Hyang Widhi | tobatira nasoka | sakala agêbyur | bêngawan Garêsik seda | jisimira sewangan tan bisa kèli | amancêr anèng têngah ||

36. gya pinêndhêm marang wong Garêsik | pinênêdan anulya pinêtak | sinur tanah sidêkahe | sabên ing mangsanipun | sêkul pulên jangane mênir | pêcêle

--- 73 ---

ulam toya | pangêpunge surup | dang cukup sugihe mundhak | kontrak sapa wonge ingkang arsa sugih | mulea sapta Jumngah ||

37. marang Ki Sèh Kobra Ngabdulkadir | ingsak Allah wong kang amêlarat | dening Hyang dèn wèhi gawe | sakarsanira ontung | Ngabdul Kadir Kobra ambêrkati |[22] marma wong Grêsik samya | sadayane cukup | kocap wontên maolana | saking Juldah Ngatasangin kang nagari | ran Sèh Walilanang khak ||

39. pan jumujug Masjid Ngampèlgadhing | wus apanggih lawan Sunan Rahmat | sinugata sakarsane | tinanyan karsanipun | praptanira mring tanah Jawi | saure mung lêlana | apan arsa laju | mangetan mring Balambangan | pamit mangkat prapta Balambangan nagri | Sang Dipatya Blambangan ||

40. putranira èstri nuju sakit | tinambanan sèh kang lagi prapta | lajêng mulya anulya ge | pinanggihakên wau | maolana lawan sang dèwi | atut apalakrama | asih kalihipun | Adipati Balambangan | kinèn Islam mring mantu anyêntak wani | ingsun tan gêlêm Eslam ||

41. Ki Sèh Walilanang nyêntak runtik | mundur palarasan lajêng kesah | tinilar klalêng garwane | saking srêng myat sumaput | garwa lagi wawrat tri sasi | sapungkure mlasarsa | wau sang dyah ayu | lagya sêdhênge pasihan | pan kapalang tinilar marang ing laki | siyang dalu karuna ||

42. Balambangan pinarag gagêring | panarkane wau sang dipatya | dene ing wawêtêngane | kang lunga minggat mantuk | măngka tênungira nagari |

--- 74 ---

wus lair kang wêtêngan | jalu warna bagus | kang bayi gya tinêla |[23] mring Dipati Balambangan jabang bayi | linabuh ing samodra ||

43. gantya ingkang winursita malih | Patih Grêsik namane Kêmboja | pêjah răndha wong wadone | adagang karyanipun | nyai răndha Kêmboja sugih | dagange kinèn layar | mring Blambangan wau | nèng laut manggih tabêla | isi bayi anulya binêkta mulih | sinungkên nyai răndha ||

44. nyai răndha Kêmboja Garêsik | langkung suka wau manahira | antuk bayi padagange | nèng gêndhaga sinambut | pan pinupu dèn gumatèni | lama-lama diwasa | sinungan jêjuluk | Radèn Gira[24] namanira | ingaturkên Sunan Rahmat kinèn ngaji | pasantrèn Ngampèldênta ||

45. manah landhêp pangajinerèki | sakèhing kang aksara wus bisa | raphal makna lan murade | rasane wus kacakup | ngèlmu jati wus angawruhi | katrimèng gurunira | wus ingakên sunu | marang Jêng Susunan Rahmat | sinadulurakên lan putrane nênggih | Radèn Bagus Pangarsa ||

46. Radèn Bagus bantêr kang prihatin | siyang dalu tan dhahar tan nendra | tumanduk tingal êninge | angliyêk siyang dalu | nulya kêbo lanang pinatin | binêdhèl jroanira | winêdalkên sampun | nulya wau sinarenan | kang talingan grana tinutupan sami | tutuk kalawan netra ||

47. sawusira mlêbêt Radèn Pêkik | kulit kêbo nulya ingêdoman | luware nganti gogroge | wus lama Radèn Bagus | kang maesa [mae...]

--- 75 ---

[...sa] gogrog wus brêsih | lir êmas sinêpuhan | warnane Dyan Bagus | ngèlmune wali binuka | marang rama Sunan Ngampèl pan ingêlih | nama Susunan Bonang ||

48. wit sami kwasa amanjing wali | atapa nèng jroning kêbo lanang | rêmbagan lawan arine | Dyan Giri dèn jak nglangut | sampun mangkat acara druwis | prapta ing nagri sabrang | Malaka jinujug | panggih lan Sèh Alul Iman | kinurmatan anèng masjidipun alit | tinanyan aturira ||

49. amba kalih santri tanah Jawi | yèn pinarêng badhe dhatêng Mêkah | Sèh Alul Iman dêlinge | manira tan sarêju | marang Mêkah ngambil punapi | mung angujudi sela | kêdhik kang pakantuk | suwunge nagara Jawa | lah pikirên ramanira wong sawiji | Susunan Ngampèldênta ||

50. lamun sira nyêlamkên wong Jawi | iku agung ing muphangatira | tinarima ing Hyang Manon | panggawenira iku | wus muliha nak ingsun kalih | Si Giri wakilira | ing pamulangipun | ramanira saya tuwa | ya Si Bonang amuruka para wali | iki wasiyat ingwang ||

51. jungkat kêskul lan kulambi silir | sun juluki Anyakrakusuma | ya Si Giri wasiyate | jubah rasukanipun | Timbultoya raning kulambi | ya Sang Prabu Satmata | jêjulukanipun | karo wis padha mangkata | atur sêmbah gya lèngsèr ing ngarsa kalih | mantuk mring tanah Jawa ||

52. sapraptaning wisma Ngampèlgadhing | Radèn Giri pinanggihkên lawan | putrane Jêng Sunan Ngampèl | warnane luwih ayu | arinira Rahadèn Pêkik | kinarya badal [ba...]

--- 76 ---

[...dal] wulang | kang pra santri agung | kang laphal sinungan makna | ijmak kiyas mangsudira dèn muradi | nèng nahwu tarbukanya ||

53. yèn wus salim nahwune wong ngaji | datan kewran sakathahing murad | barang karêping rasane | yun tuk kwaleanipun | ing pamore kawula Gusti | kèh ungêle kang kitab | ywa kewraning ngumpul | ngèlmu tan palihan Allah | salat anèng takbiratul ikhram musthi | anènge êhuakhad ||

54. wontên têdhak Rasul ingkang prapti | ing Carêbon ingkang darbe darah | Jenal Ngabidin namane | putranira pêpitu | patutane lan Cêmpa putri | kêkalih ingkang priya | nênggih ingkang sêpuh | Molana Maghribi rannya | kang panggulu Ki Sèh Akbar awêwangi | èstrinira têtiga ||

55. Maolana Maghribi sêsiwi | Ki Sèh Ajiduta namanira | Sèh Akbar èstri putrane | Ni Jatiswara ayu | wontên trahing Jêng Rasul malih | prapta ing Ngampèldênta | nênggih darahipun | Sèh Mahmuddinil Kabiran | wus tinuduh mring Sunan ing Ngampèlgadhing | ngimani Crêbonira ||

56. saurute Pajajaran sami | ing Barêbês prapta Bantên pisan | binorongakên Islame | sapraptanira ngriku | naklukakên nagara suci | kèh ajar kapêlajar | botoh kèh kabutuh | ri mangkana sampun krama | angsal sira Ni Jatiswara kang siwi | Sèh Akbar wus pêputra ||

57. jalu wasta Sunan Gunungjati | wus madêg Carbon Jumungahira | gênti kang winuwus malèh | Palembang kang dhinapur | putranira jalu kêkalih | pambayun Radèn [Ra...]

--- 77 ---

[...dèn] Patah | wawratan Sang Prabu | Majapait sakbabarnya | gya sinarèn putri Cina wawrat malih | babar Husèn wastanya ||

58. wuragilira mêdal pawèstri | Radèn Patah lawan arènira | Rahadèn Husèn ing mangke | pamit ing ramanipun | arsa marang ing Maospait | manakawan sang nata | manawi sarêju | linilan rama wus mangkat | jujug Ngampèl kalihe sami angaji | rukuning gama Islam ||

59. sawusira bangkit kèhing ngèlmi | radèn kalih anulya pamitan | arsa ngawula sang rajèng | wus kalilan ing guru | nulya kesah mring Majapait | sapraptanirèng praja | lajêng canthèl atur | katur nulya tinimbalan | Radèn Patah lan Radèn Husèn kairid | mring Patih Gajahmada ||

60. Brawijaya angandika aris | marang sira wau kyana patya | bocah ing ngêndi wijile | ki patih lon umatur | pun Dipati Palembang siwi | abdinta Arya Damar | dene ingkang sêpuh | wawratan sing tanah Jawa | kalanira tinarimakkên kang bibi | dhumatêng Arya Damar ||

61. sampun wawrat sawêg tigang sasi | sakbabare gya sinarèn wawrat | mijil jalu Dyan Husène | Dipatya Plembang patut | sarêng myarsa wau sang aji | nulya amundhut kaca | ngilo sang aprabu | tinimbalan Radèn Patah | yêkti sami pasêmon lawan sang aji | miwah pasikonira ||

62. radèn kalih nèng jro pura lami | katarima pangawulanira | Dyan Husèn jinunjung linggèh | dadya Dipati Têrung | aran Pêcattăndha Dipati | sira Rahadèn Patah | kinèn ngulon wau |

--- 78 ---

yèn ana witing gêlagah | gandanira wangi kinèn andhukuhi | rahadèn awotsêkar ||

63. tur sandika nulya awotsari | ngaraspadanira sri narendra | Radèn Patah nulya lèngsèr | saking ing ngarsa prabu | amangulon dènnya lumaris | anuli wontên glagah | gandanira arum | winastan alas Bintara | nulya kèndêl dhêdhêkah pan sampun dadi | kang tumut wisma kathah ||

64. janma kanan kering samya prapti | lajêng babat nênandur sabarang | sêmana sampun arjane | ingkang tinandur tulus | cinacahkên ingkang tut wuri | rongèwu ingkang wisma | karya malih dhukuh | dhukuh-dhinukuhan kathah | ing Bintara pan sampun dèn êlih nami | ing Dêmak papucungan ||

14. Pocung

1. gantya wau Sunan Benang rine jalu | asru tapanira | Susunan Ngudung kang nami | aprawira ulah prang ingêring praja ||

2. ari malih wus padha wisma i[25] gunung | nênggih ngardi Murya | Sunan Murya awêwangi | sakêlangkung pinêsu sru tapanira ||

3. ari malih Sunan Darajat jêjuluk | têngga ingkang rama | milya anèng Ngampèlgadhing | tumut mulang raka Sunan Giripura ||

4. santri kathah majêng mundur minta wuruk | Sunan Giri mluwat | laminira tigang sasi | sawêdale momong putra lit karuna ||

5. sêdyanipun ngênêng-nêngi putra muwus | sela ingaranan | gajah nulya dadi èsthi | apa sira tan wêdi dêlêngên ika ||

6. ingkang sela gajah mêta sru lumayu | bêngak-bêngok munya | ngajrihi amobat-mabit | gadhing panjang mingis tumilal[26] lir kilat ||

7. sarêng miyat Susunan [Su...]

--- 79 ---

[...sunan] Giri anjumbul | ngrasa kabrabeyan | arikat dènira angling | hèh ta liman amaliha dadi sela ||

8. nulya dhêkêm kang dirada dadya watu | maksih gatra gajah | mangkana Susunan Giri | ngluwat malih tobat sumungkêm ing Suksma ||

9. dene nglairakên kodrating Hyang Agung | angsal kawan dasa | dina tinarimèng Widhi | wusnya luwar kondur dadi waliyolah ||

10. Sunan Ngudung apêputra Sunan Kudus | nglangkungi kabuka | sakèhing kang ngèlmi-ngèlmi | dadi pangulune Adipati Dêmak ||

11. Adipati Dêmak kadhawuhan prabu | Sang Sri Majalêngka | têtêp dadya adipati | sarupane wong Islam padha ngidhêpa ||

12. gawening wong salêksa măngka lêlungguh | dadya ratu Islam | kang manut andika nabi | nanging ingkang tan manut aywa pinêksa ||

13. pan maksiha agamane Budanipun | wong kang samya Islam | prasamya ngojok-ojoki | ingkang rama Sang Aprabu Brawijaya ||

14. prayogine tinêlukkên gamanipun | marènana Buda | manuta sarengat nabi | sigra dandan Sang Adipati ing Dêmak ||

15. abodholan sowan marang gurunipun | Sunan Ngampèldênta | ing Surabaya wus prapti | lajêng sowan manêmbah angaraspada ||

16. sawusipun rêrêp nèng Ngampèl sadalu | Adipati Dêmak | umatur saha wotsari | marang guru Jêng Susunan Ngampèldênta ||

17. marma amba sowan ing ngarsa pukulun | yèn parênging karsa- | nira nênggih sang ayogi | kalilana Maospait linanggara ||

18. jêr

--- 80 ---

puniku sawadyane maksih kupur | Jêng Sunan ngandika | dadya mêngkono ki bayi | iya apa alane sudarmanira ||

19. ingsun iki angawula sang aprabu | mungguh ing agama | sinakarêp tan nglarangi | pinaringan tanah kinarya pradikan ||

20. tanpa seba ngenak-enak amêmuruk | miwah marang sira | tumitahmu ngalam kabir | marganira iya saking ramanira ||

21. apa ingkang sira walêskên sang prabu | kinulawisudha | gêdhe sinungan nagari | wong salêksa ing Dêmak nama dipatya ||

22. mardika ngratoni agama sadarum | anganggo linarang | kang ngungkuli sira bayi | iba-iba pêparinge marang sira ||

23. dene lagi tan arsa Sêlam sang prabu | karsaning Pangeran | Allah durung amarêngi | anrimaa aywa gege măngsa sira ||

24. Adipati Bintara nèng Surèngkewuh | sampun tigang dina | lawan inggih tigang latri | pamit mantuk mring Dêmak sawadya budhal ||

25. pan sinigêg gêntya ta ingkang winuwus | Radèn Wilatikta | sasedane tilar siwi | pan sajuga Radèn Said namanira ||

26. sakêlangkung blunthah ing pakaryanipun | manggung ngabotohan | kêplèk kècèk dhadhu posing | yèn raina gur-anggure ngadu ayam ||

27. lamun kalah sinuwèk badaning sawung | yèn kalah bêbegal | dalune anggung mêmaling | ngadhang dalan kalamun ana wong liwat ||

28. wong sapuluh rongpuluh binegal purun | ingijèn kewala | kang wong rongpuluh barindhil | Radèn Said manggung matèni dêdalan ||

29. ri mangkana Jêng Sunan Bonang

--- 81 ---

lêlaku | nèng wana kapapag | arsa binegal Dyan Said | lon ngandika mara arsa begal ingwang ||

30. nora gawa donya sakondri ragèngsun | mung amundhi Allah | kêmput prakêmpa puniki | lamun arsa sira jêbèng begal dunya ||

31. wong nyang pasar Nglasêm ika akèh elur | gawa dunya kathah | sira begala ki bayi | Radèn Said anjomblong tan bisa ngucap ||

32. tanpa krêkat lêpas lampahe sang wiku | mlêbèng Masjid Tuban | mangkana Rahadèn Said | sapa mau liwat anèng ngarsaningwang ||

33. têka salin ing sak iki manah ingsun | ujare wong liwat | kang ginawa amung Widhi | angèbêki ing sakèhing bumi alam ||

34. nulya nusul Dyan Said marang kang langkung | nut labêting gănda | lir mayang jambe wangining | pan mangkono labêt kang wus aoliya ||

35. gandanipun ical judhêg anèng tajug | masjidira Tuban | sila nèng lataring masjid | datan ngaub kapanasên lan kodanan ||

36. ri mangkana Sunan Benang arsa wulu | miyos maring latar | aningali mring kang linggih | datan pandung yèn Said kang arsa begal ||

37. anèng wana dêdalan gêdhe duk pangguh | jêng sunan ngandika | dene sira jêbèng Said | apa karyanira sila anèng latar ||

38. nêmbah matur kula arsa anggêguru | dhumatêng paduka | basa Allah kadipundi | duk kapranggul lan amba têngahing wana ||

39. lon ngandika Sunan Benang wruhanamu | wong maguru awrat | tan kêna mlèpèng ing kapti | kinon malbu

--- 82 ---

gêni gêdhe mopo batal ||

40. Radèn Said tur sêmbah sumarah ulun | sanadyan lêbura | kawula datan sumingkir | anglabêti ing guru kang pangandika ||

41. ngandika rum Sunan Benang apa sarju | ingsun pêndhêm sira | wit sirarsa wruh ing Widhi | Radèn Said ature datan lênggana ||

42. gya pinêndhêm Dyan Said nèng kilèn tajug | Jêng Sunan gya kesah | lêlana nuruti kapti | ing saparan lamènira wus sawarsa ||

43. nulya wangsul mring masjid Tuban andhudhuk | papêndhêmanira | apa baya maksih urip | samêntase Dyan Said kêtêk kewala ||

44. tan ngarêjêt tan wontên ambêkanipun | lir kapuk pusuhan | sinandhingkên mring wong angi | ingiliran tinêmpuh ing kukus panas ||

45. gya ngarêjêt Radyan Said nulya lungguh | lajêng ngaraspada | sira sunan mangênjali | gya rinangkul kang jăngga mring Sunan Benang ||

46. wusnya lênggah winisik ngèlmu wus putus | ingajak tirakat | midêr-midêr mring wanadri | Jêng Susunan Benang aris angandika ||

47. lah tunggunên jêbèng iki têkên ingsun | cinêblokkên nulya | têkên nèng têngah wanadri | lamun ana uwong sira lumayua ||

48. atur sêmbah dhatêng sandika pukulun | gya jêng sunan kesah | tinilar lêlana malih | pan ingiring santri pêpitu nèng wuntat ||

49. lamènipun sampun wontên tigang taun | nulya jêng susunan | wangsul mring gène Dyan Said | sampun prapta ing têngah wana êgènnya ||[27]

50. santri pitu kinèn ngupadosi wau | marang sira Radyan [Radya...]

--- 83 ---

[...n] | Said kinèn animbali | dyan lumampah santri pitu wusnya pêdhak ||

51. Radyan Said sarêng mulat gya lumayu | lumajêng rumangkang | dèn bujung wong pitu sami | tan kacandhak palayune kadya kidang ||

52. malah rikat plajênge Dyan Said wau | wong pêpitu sayah | anututi mêmpis-mêmpis | wangsul matur marang Jêng Susunan Benang ||

53. ulun sampun nimbali Dyan Said wau | sarêng amba panggya | lumajêng rumangkang kêsit | sapuruge amba bujung tan kacandhak ||

54. pan gumujêng Sunan Benang emut ngandhut | kêkêpêlan sêga | ingasta nulya lumaris | ingindhikan Dyan Said nulya lumajar ||

55. gya binalang sêga kêpêlan kacundhuk | nuju mukanira | andhêkêm Rahadèn Said | miyat gurunira wau ingkang prapta ||

56. gya lumajêng Dyan Said mangaras suku | ngusapi dlamakan | Sunan Benang ngandaka[28] ris | wis luwara ki jêbèng sira mentara ||

57. mangulona mring Crêbon karyaa dhukuh | lan Êsèh Malaya | têmua lawan sang yogi | Sunan Gunungjati Carêbon kang wisma ||

58. gêgurua marang Jêng Susunan Makdum | wis sira mangkata | manira nutukkên kapti | atur sêmbah anulya ungkur-ungkuran ||

59. Sèh Malaya angampiri garwanipun | anèng ing Jêpara | lampahira tan kawarni | pan samarga-marga lumampah noraga ||

60. mindha pêkir pan wus lêpas lampahipun | langkung ing Sêmarang | nèng pasar kèh wong ningali | sami ngucap hèh ika daruwis apa ||

61. dene pêtêng paningale netraningsun [netraning...]

--- 84 ---

[...sun] | tyas ingong lap-lapan | dudu wadine wong iki | anèng soring wringin uwok ing trêbaya ||

62. wus kawarta Dipati Sêmarang gupuh | lajêng mentar panggya | lan Sèh Mlaya ingkang prapti | datan samar tingale lamun pandhita ||

63. atur sêmbah lajêng dènnya ngaras suku | Sèh Mlaya ngandika | para iki wong ing ngêndi | ngujung mring sun dudu sanak dudu kadang ||

64. lagi mêngko sun wêruh marang sirèku | apadene sira | lagi iki têmu mami | Sang Dipati Sêmarang matur tur sêmbah ||

65. măngsaborong badan amba mring sang wiku | măngsa kilapana | wulu salămba puniki | sakrêntêging manah amba pan uninga ||

66. dadya mèsêm ing galih sang mahawiku | Dipati Sêmarang | praptanira anglakoni | darma umat tumindak sakarsaning Hyang ||

67. iya jêbèng sun trima aturirèku | ingsun iki darma | nglakoni prentahing Widhi | ingsun arsa mampir ing masigidira ||

68. wis muliha praptaningwang mêngko surup | marang wismanira | tur sêmbah sang adipati | lèngsèr saking ngarsa wismane wus prapta ||

69. binisikan garwanira mêngko surup | sun bakal dhayohan | pasrah wisma anak rabi | sarupane dunyèngsun srahkên sadaya ||

70. aywa sira sumimpang ing karsaningsun | tur sêmbah kang garwa | datan lênggana ing kapti | mantêp marang priya aturnya sêndika ||

71. praptèng surup wus rawuh sang mahawiku | wismaning dipatya | kang rayi kinèn ngabêkti | mangusapi dalamakan sawusira ||

72. sang dipati tur sêmbah marang sang wiku | wisma dunya brana | garwamba kalawan siwi | kaatura [ka...]

--- 85 ---

[...atura] dhatêng sang yogi sadaya ||

73. sun tarima dipati aturirèku | ingsun karya apa | dunya angêbot-êboti | ingsun arsa salat nèng masigidira ||

74. wusnya têdhak asalatan nèng ing tajug | dhèrèk sang dipatya | amakmum maring sang yogi | sawusira salat bakdanira Ngisa ||

75. lon ngandika marang sang dipati wau | kabèh dunyanira | wèwèhna wong pêkir miskin | satêlase enggal sira mangidula ||

76. bumi Jawa miring mangalor sun dulu | sira awismaa | sasênêngira pribadi | dimèn timbang kang bumi ywa kongsi jomplang ||

77. para iman akèh nèng lor marmanipun | ikang[29] bumi jomplang | wus winulang sang dipati | saraosing ngèlmi sadaya wus wikan ||

78. gya umangkat mangilèn sang mahawiku | dalu sakêplasan | kari gana sang dipati | sakêlangkung manahe dènnya kasmaran ||

15. Asmaradana

1. ya ta wau kang lumaris | Sèh Malaya sampun prapta | ing Carêbon marak age | marang ingkang Jêng Susunan | Gunungjati duk lagya | pinarak nèng srambi tajug | tur sêmbah Ki Sèh Malaya ||

2. mangaras ing pada aglis | sawuse anulya lênggah | amêpês dhingkul silane | Sunan Makêdum ngandika | jêbèng slamêtan sira | Sèh Malaya matur nuwun | kapundhi wontên mastaka ||

3. angsala barkat sang yogi | ing salami amba gêsang | sang pandhita ngandika lon | apa karyanira prapta | marang ing ngarsaniwang |[30] Sèh Malaya awotsantun | inggih sumăngga ing

--- 86 ---

karsa ||

4. badan kawula puniki | kados botên kakilapan | sang pandhita mèsêm tyase | sirarsa maguru mring wang | rasaning sasmitèng Hyang | duk sira ngluwang sêtaun | ngèlmu wiladung kang murad ||

5. Sèh Malaya wus winisik | tan ana kang kaliwatan | Mahasuci iradate | wêruh sadurunge ana | lêgèng tyas Sang Sèh Mlaya | tur sêmbah nuwun pangèstu | arsa dhadhêkah mring wana ||

6. têpi nglèpèn kang prayogi | wus kalilan gya tur sêmbah | angaras suku lumèngsèr | Sèh Malaya sampun prapta | lèpèn satêngah wana | ing pulo Upèh ranipun | pan wontên galinggangira ||

7. gêng panjang nèng pinggir kali | kinarya sèndhèn yèn rina | kinarya jaga dalune | wira-wiri jaga-jaga | êbyare babat wana | sayah sèndhèn glinggang kayu | antuk kawan dasa dina ||

8. kang galinggang gêsang malih | angrêmbyang sami sakala | tăndha katrima karsane | kang banjaran sampun dadya | masigid wismanira | têtanêmanira asung | wowohan pêpak sadaya ||

9. wus akèh santri angaji | padhêkahan sri kawuryan | winastan Kalijagane | kèh ngulama Jawa prapta | mêguru Sèh Malaya | saya ngradon dhêkahipun | kanan kering milya wisma ||

10. gêntia ingkang winarni | Adipati ing Sêmarang | kang kasmaran ing gurune | kang pakon gya linampahan | dunyane binucalan | mring pêkir miskin sadarum | potange ngicalkên samya ||

11. amung garwanira ngênthit | kagunganira priyăngga | mas intên linêbokake | wuluh gadhing kinêbêkan [kinêbê...]

--- 87 ---

[...kan] | karya têkên karsanya | wus watak wanodya iku | cupêt piandêling manah ||

12. ngandika sang adipati | mring garwa dunya wus têlas | ingsun arsa lunga age | kapibrăngta ing Pangeran | atilar praja wisma | apa sira iya milu | apa ta sira karia ||

13. aturing garwa tut wuri | pêjah gêsang nglêbur tapak | lah ta iya wêkas ingong | nanging aja gawa dunya | ngandêla ing Hyang Suksma | garwa inggih aturipun | anulya sami umangkat ||

14. namane sampun angalih | aran Ki Sèh Sangubrăngta | arêrendhonan lampahe | labêting lampah wanodya | kang raka anèng ngarsa | rayi nèng wingking rinangu | têkên wuluh gadhingira ||

15. têngah wana Srondhol prapti | wontên wong arsa bêbegal | Ki Sangubrăngta wuwuse | wong begal sun tan gêgawa | kae sira begala | wong wadon tatêkênipun | wuluh gadhing isi sotya ||

16. wus lêpas Ki Sangubrangti | kang garwa Sarondhol prapta | ingandhêg kang begal age | nyai dika ingsun begal | têkên dika sun têdha | sanjange kang liwat kruhun | isi êmas lan sêsotya ||

17. nulya inguncalkên aglis | têtêkêne wuluh dênta | Ni Sangubrăngta ge-age | lampahe agya nyandhaka | dhumatêng ingkang raka | mung kari salendhangipun | lampahe Ki Sangubrengta ||[31]

18. wus prapta ing Ngêlopait | wontên malih wong bêbegal | Ki Sangubrăngta wuwuse | kisanak kang arsa begal | manira tan gêgawa | wong wadon [wado...]

--- 88 ---

[...n] |lumakyèng pukur[32] slendhange sira jaluka ||

19. lampahe laju lêstari | Ki Sangubrăngta wus prapta | ing Salatiga wus rèrèn | Ni Sangubrăngta wus prapta | Nglopait kandhêg nulya | marang kang bêbegal wau | hèh Nyai Salendhang dika ||

20. ujare ingkang lumaris | rumiyin kinèn jaluka | Salendhang nguncalkên age | Ni Sangubrăngta gya mangkat | prapta ing Salatiga | wus panggih lan kakungipun | rèrèn sangandhaping wrêksa ||

21. asanjang marang kang laki | yèn babêktanira têlas | binegal nèng dalan gêdhe | kang raka lon saurira | têka sira nrimaa | wus karsanira Hyang Agung | dèn mantêp ngandêl ing Suksma ||

22. anulya sami lumaris | datan kawarna ing marga | wus prapta desa Wêdhine | nèng masigid Wêdhi rarywan | garwa kinèn mondhoka | nèng ing wisma desanipun | saksana Ki Sangubrăngta ||

23. manggihi kauming Wêdhi | lumêbêt dadya marbotnya | angisèni padasane | masigid kinarya salat | yèn dalu ngambil toya | karanjang kang dèn ge ngangsu | mring lèpèn pangambilira ||

24. kinarya tatămba arip | pan sadalu muput kêbak | dèn go wong akèh rinane | karya wulu wisuh salat | kang toya datan têlas | tan ana wruh para kaum | kalamun banyu karamat ||

25. Ki Marêbot Sangubrangti | sabên dalu ngambil toya | rina ngaji mring kaume | apa ingkang dèn wurukna | turutan lip-alipan | pandêrêsira athêkul | kinarya anamur lampah ||

26. mangkana ing lami-lami | dados [da...]

--- 89 ---

[...dos] rêrasaning kathah | yèn Marbot dede wadose | padasan tan kêna têlas | dèn angge wong akathah | awulu kalawan wisuh | Jumungahe wong atusan ||

27. tan kêna têlas kang warih | tan wêruh pangangsunira | Ki Marêbot salawase | sakèhing wong jrih sadaya | mangkana Sangubrăngta | marang rabènira tutur | hèh Rubiyah kabrabean ||

28. payo lunga marang ardi | ing Jabalkat ingkang kiwa | aywa ana wong kang wêruh | dhasare luhur kang arga | mubêng sukuning wana | nuli mangkat kalihipun | sapraptanira Jabalkat ||

29. nulya ngadêgakên masjid | kalawan wismaning garwa | sampun pêpak saprantine | nulya ana parmaning Hyang | padasan êbèh bêsar | sampun wontên toyanipun | kinarya wulu asiram ||

30. mangkana alami-lami | Jêng Susunan kang dhadhêkah | Lèpènjaga yèn sabate | awisma wontên ing arga | satêlase tumindak | anèng taji ngandika rum | sumakeyan kang atapa ||

31. bok aja nèng pucuk wukir | katingal saking têbihan | mlaku ginunggung wong akèh | kang rinasan sarêng myarsa | grundêle gurunira | nulya amalorod gupuh | dhêlik lor wetaning wisma ||

32. kiwa têngên lêngkèh ardi | gantya ingkang winursita | sang dipati ing Dêmake | arsa maguru mring Benang | sawadya wus budhalan | wus panggih lawan sinuhun | ing Benang lon angandika ||

33. apa karyane ki bayi | tumêdhak mring wismaningwang | tyas ingsun luwih gênjote | sang dipati atur sêmbah | mangaras [ma...]

--- 90 ---

[...ngaras] padaning kang | ing sawusira umatur | arsa maguru ing tuwan ||

34. sun trima sêdyanirèki | mangulona dipun inggal | ing Kalijaga dhepoke | ana pandhita Sèh Mlaya | iku lah gurunana | bubuhane muruk ratu | Dipati Dêmak anêmbah ||

35. wus lèngsèr sawadya aglis | lajêng marang Lèpènjaga | tanah Carêbon prapta ge | wus panggih lan Sèh Malaya | Sang Sèh Malaya mirsa | yèn prentahe gurunipun | praptane sang adipatya ||

36. nulya sinugata aglis | mung ngliwêt kêndhil satunggal | ingingokakên wong akèh | godhong gêdhang kang kinarya | wêwadhah ingkang sêga | wong sawiji ngadhêp pupus | gêdhang nulya ingisenan ||

37. sang dipati kinèn kriyin | kinêdhukakên adhahar | sawuse nulya wadya kèh | ngasta solèt sang pandhita | midêr pangêdhukira | ulam jangan wus nèng ngriku | jro kêndhil pêpak sadaya ||

38. wus wrata kang godhong sami | kaisèn sêkul sadaya | wong sèwu wus kingon kabèh | sami anadhah sadaya | wau wadya ing Dêmak | abikut pamulukipun | raose kalangkung nikmat ||

39. salaminira abukti | datan kadya sapunika | sêgêr sumrahe badane | wus tuwuk maksih kang sêga | linorodakên samya | mring sikêp pakathikipun | prasamya tuwuk sadaya ||

40. wus masanggrahan prasami | kang wadya sèwu sadaya | sang dipatya nèng ngarsane | Sang Pandhita Sèh Malaya | aris ing aturira | milamba sowan pukulun | arsa puruhitèng tuwan ||

--- 91 ---

41. kalawan inggih mondhongi | tuwan wismaa ing Dêmak | amba adêgakên katong | sakarsa kang dinalêman | pan ing Dêmak sumăngga | darmi amba dados ratu | panjênêngan ngwasanana ||

42. ngandika sang mahayêkti | iya jêbèng sun tarima | sakèhe aturmu kuwe | iya ingsun mapan darma | ngèlmu kagunganing Hyang | gya sang dipati winuruk | ngèlmu karaton wus bisa ||

43. surasane ngèlmu batin | sadalu datan anendra | sang pandhita lon dêlinge | jêbèng dipati kang enjang | kondura marang Dêmak | aywa sumêlang dèn ingsun | dhingini sun mlaku wuntat ||

44. anusul marang sirèki | sandika enjang gya budhal | kondur sawadyabalane | sang dipatya sampun prapta | ing Dêmak kang nagara | Sèh Malaya dandan pungkur | bodholkên nak rabinira ||

45. pindhah mring Dêmak nagari | sang pandhita nulya mangkat | tanpa rewang mlampah dhewe | santrine kinèn ngiringna | putra lit lawan garwa | datan kawarna ing ênu | sang pandhita sampun prapta ||

46. anèng ing Dêmak nagari | wus panggih lan sang dipatya | sinarahkên sadayane | siti Dêmak kang kinarsan | kang dados dalêmira | sa[33] pandhita ngandika rum | ing Ngadilangu kewala ||

47. kang wontên ing tanah Jawi | Jêng Sunan Ngampèl kang măngka | para wali pangiride | wit ingkang sêpuh piyambak | sarta kang paring prênah | sêmana pan sampun nglumpuk | anèng ing Dêmak sadaya ||

48. Sunan Ngampèl Sunan Giri | Sunan Benang Sunan Murya | Sunan Ngudung lan Kuduse | Sunan Gunungjati prapta [pra...]

--- 92 ---

[...pta] | ambêkta nak putunya | kinèn ngèstrèni sadarum | kalamun Ki Sèh Malaya ||

49. ing mangkya jumênêng wali | nama Panêmbahan Sunan | Jagamara ki parabe | panutub wali sadaya | mangkana Jêng Susunan | Ngampèlgadhing gêrah sêpuh | wus anguntir ing kamuksan ||

50. seda Sunan Ngampèlgadhing | kang para wali sadaya | anyalatakên layone | sinarèkakên saksana | anèng ing Ngampèldênta | pra wali para makêdum | ngiringkên layon sadaya ||

51. wus sampurna ingkang lalis | Sunan Drajad putranira | kang gumantya têngga Ngampèl | mangkana nagari Dêmak | sangsaya arjanira | kang para wali wus rêmbug | atandang yuda kanaka ||

Punika taksih wontên candhakipun kasêbut ing Sêrat Babad ăngka 2.

--- [93] ---

Pratelaning Kalêpatan

[Ralat sudah dimasukkan langsung ke dalam teks.]

--- [0] ---

 


ngèstrèni (kembali)
ngèstrèni
Kurang satu suku kata: dongani apan gumuruh (kembali)
Kurang satu suku kata: dongani apan gumuruh
wus (kembali)
wus
tangisira (kembali)
tangisira
satunggil (kembali)
satunggil
rare (kembali)
rare
ajrih (kembali)
ajrih
wontên (kembali)
wontên
Lebih satu suku kata: edan têmên bocah iki padha ngomyang (kembali)
Lebih satu suku kata: edan têmên bocah iki padha ngomyang
10 sri (kembali)
sri
11 Kurang satu suku kata: wus katur marang sri nata (kembali)
Kurang satu suku kata: wus katur marang sri nata
12 bêbotoh (kembali)
bêbotoh
13 Kurang satu suku kata: tan wontên kang ingowahan (kembali)
Kurang satu suku kata: tan wontên kang ingowahan
14 sinêsêpan (kembali)
sinêsêpan
15 kêmbên (kembali)
kêmbên
16 panunggul (kembali)
panunggul
17 Ni (kembali)
Ni
18 sabin (kembali)
sabin
19 ngadêgkên (kembali)
ngadêgkên
20 sabakdane (kembali)
sabakdane
21 Lebih satu suku kata: anèng Grêsik dhêdhukuh (kembali)
Lebih satu suku kata: anèng Grêsik dhêdhukuh
22 Lebih satu suku kata: Ngabdul Kadir Kobra bêrkati (kembali)
Lebih satu suku kata: Ngabdul Kadir Kobra bêrkati
23 Kurang satu suku kata: kang bayi gya tinabêla (kembali)
Kurang satu suku kata: kang bayi gya tinabêla
24 Giri (kembali)
Giri
25 ing (kembali)
ing
26 tumingal (kembali)
tumingal
27 ênggènnya (kembali)
ênggènnya
28 ngandika (kembali)
ngandika
29 ingkang (kembali)
ingkang
30 ngarsaningwang (kembali)
ngarsaningwang
31 Sangubrăngta (kembali)
Sangubrăngta
32 pungkur (kembali)
pungkur
33 sang (kembali)
sang