Cênthini, Sastrakartika (Jilid 2: Pupuh 21-30), 1932, #468


21. Pocung

1. gantya wau ki êmpu ingkang jêjuluk | Ki Anom Mataram | anèng bêsalèn nênggani | para wadu kang samya anambutkarya ||

2. miyat lamun ki modin ambêkta tamu | gupuh ingandikan | wus pinarak nèng pêndhapi | Kyai Anom langkung sukaning wardaya ||

3. wacana rum padha saka ngêndi kulup | ngênthêng-ênthêng prapta | kang liningan matur aris | saking pêkên angêtêrakên pun kakang ||

4. Mas Cêbolang kalawau tumbas dhuwung | lêrês taksih wêtah | tanya dhapur tangguhnèki | kula kirang têrang mila lajêng sowan ||

5. dhuwung sampun katur kyai ngunus gupuh | dangu tiningalan | iki tangguh Majapait | dhapur bêthok êmpune Ki Jaka Supa ||

6. seje catur bangêt gonku ngayun-ayun | modin tamunira | kampire ing wis mamiKurang satu suku kata: kampire ing wisma mami | bêbasane iki ta kapasang yogya ||

7. modin matur sadèrènge tumbas dhuwung | manut manah kula | adrêng badhe sowan kyai | kula wêdharakên pun kakang Cêbolang ||

8. têka dhaup inggih makatên ing kayun | mawi kawêwahan | tumbas curiga puniki | mila tandya angênêr sowan punika ||

9. Kyai Anom aparentah marang wadu | wedang myang nyamikan | pangududan lan tapsirih | ladèkêna kalawan sira tutura ||

10. marang nyai sadhiya amangun tamu | kang sinung ling sigra | mring gandhok [ga...]

--- 2 : 87 ---

[...ndhok] kapanggih nyai | wus samêkta sunggata lumadyèng ngarsa ||

11. kyai wisma nyarakên sunggatanipun | lah anak sumôngga | sawontênipun sinambi | kang sinung ling rahab rêsêping wardaya ||

12. kèndêl bêdhug panataning nadhah sampun | angaturi wikan | Ki Wisma wacana manis | bok andika dadak nyudhiya nênêdha ||

13. rèh wus wanci prayogine sami kêmbul | Ki Modin Cêbolang | tuwin rencang catur santri | sampun kerit maring gandhok ingkang wetan ||

14. wus têturuh dènira nadhah pikantuk | ambêng cinarikan | Cêbolang sajroning bukti | kang ginagas tan liyan mung bab curiga ||

15. anak bagus mangke sontên mawon mantuk | ki modin turira | kula kemawon rumiyin | kalilana mantuk awit wontên karya ||

16. Cêbolang ngling padha dhèrèkna sadarum | pan ingong priyôngga | kang kari ngadhêp kiyai | wus linilan kantun Cêbolang priyôngga ||

17. lon umatur wontêna barkah pukulun | paring sasêrêpan | wijang-wijangipun nami | bab curiga dhapur tuwin sêsikutan ||

18. Kyai Anom mèsêm angandika arum | hèh anak majua | diparêp kalawan mami | wusnya majêng Ki Anom amêdhar sabda ||

19. ngasta dhuwung rinucat saprabotipun | anak piyarsakna | sakawit kang aran pêsi | kang dumunung anèng bongkoting curiga ||

20. kurang luwih gêdhene sajênthik amung | dawane satêbah | utawane patang nyari | iku ingkang kaanjingan ing ukiran ||

21. yèn wus gênti utawa wus banjur putus | môngka sinambungan | apadene disusuli | klêbu cacat iku ingaran srumbungan ||

22. gônja iku uga nèng pungkasan [pungkasa]

--- 2 : 88 ---

[...n] dhuwung | manjing pêsi ika | mathis lan wilahing kêris | ana ingkang iras utawa susulan ||

23. dene wujud ana patang warna kulup | kang aran kinatah | katumrapan intên rukmi | pinêtha lung myang pinêtha gajah singa ||

24. gônja sêkar katon nglela pamoripun | dhuwur kering kanan | gônja maskumambang kaki | ingkang nganggo pamor mung dhuwur kewala ||

25. gônja wulung balêjêt waja sadarum | tan mawi tinatah | miwah pamor nora mawi | de dhapure gônja ana sangang warna ||

26. sêbit lontar sawiji kaolipunKurang satu suku kata: sêbit lontar sawiji kang kaolipun | iya sêbit rontal | kadi panjalin sinêbit | kaya roning êtal sinêbitkên uga ||

27. dwi wandaning cêcak wus ngarani iku | tri cêkèk wandanya | kacature ucêng mati | pônca cangkêm kodhok lan dhungkul namanya ||

28. nêm amtêlut sapta kêlap lintah iku | astha dhapur sêpang | tanpa sirah ngarêp buri | dawa padha têrkadhang dawa kang ngarsa ||

29. kang ingaran wilah awit ngisoripun | gônja têkan pucak | iya awaking kang kêris | mung satêbah kang bongkot aran sor-soran ||

30. wilah lamun nganggo mas sasamènipun | arane sarasah | lamun tanpa pamor kaki | iya iku kang aran pangawak waja ||

31. gandhik iku dumunung nèng ngisoripun | sirah ingkang gônja | kaya dêging ponang gandhik | lambe gajah anèng gandhik dunungira ||

32. warninipun lir lambe gajah mêthuthu | jalèn dunungira | anèng pungkasaning gandhik | lir angkuping jagung jali warnanira ||

33. kadhang ana dhuwur kadhang nèng jronipun | kang ran sêkar kacang | de kêmbang kacang puniki | dumunung ing ngandhaping gandhik warnanya ||

34. anyêkunthêng tumêka sangandhapipun | ing lambene gajah | kang ran jenggot dunungnèki | nèng bongkoting kêmbang kacang dhapur lirdha ||

--- 2 : 89 ---

35. kang ingaran pejetan dumunungipun | wuri gandhik ika | de kang aran tikêl alis | dunungipun anèng soring pêpejetan ||

36. kang ingaran sogokan dumunungipun | madyaning sosoran | ngalèn nganan ngering ngarsi | kang ing bongkot aran bungkul wastanira ||

37. lamun bundêr ingaran bawang sabungkul | kang aran sraweyan | nèng ngisoring gônja wuri | dhapur kadi gusèn nèng wuri sogokan ||

22. Pangkur

1. kang ingaran êri pandhan | pêthit gônja nèng ngandhap dunungnèki | lir sirah ima puniku | thingil ngandhap ri pandhan | grènèng uga ana ing ngandhap puniku | dhapur kadi aksara dha | tumurun rupane sami ||

2. kang ingaran ada-ada | kang dumunung nèng têngah bênêr kêris | ing sor-soran têkèng pucuk | dhapure kadi sada | gusèn iku pinggir wilah dunungipun | ing wuri miwah ing ngarsa | saking sor-soran witnèki ||

3. nganti mèh tumêkèng pucak | de kang aran krawingan dunungnèki | nèng ngarsa myang wingkingipun | kang aran ada-ada | jroning gusèn lêkok wrata wujudipun | wit sor-soran têkèng pucak | dene ingkang aran êlis ||

4. dumunung ana ing ngarsa | utawane dumunung anèng wuri | wujud lêkok wiyaripun | kurang luwih sasada | amung iku rêricikane kang dhuwung | Cêbolang ris aturira | pamor punika kang pundi ||

5. iki ingkang anèng gônja | lah nèng wilah wujude gilap putih | lamun kurang putihipun | pamor bugis ranira | pan pinindha-pindha utawa dhinapur | kang aran wêngkon punika | mung salêr urut ing pinggir ||

6. pamor adêg dalah têngah | miwah pinggir wêngkon ing patrapnèki | rambut paradhah puniku | lir adêg nanging inggak | simbar pucang kaya adêg esthanipun | nanging mangering manganan | rawe-rawe amantêsi ||

7. balarag mirit winarna | lir balarak misih bêbongkoknèki [bêbongko...]

--- 2 : 90 ---

[...knèki] | ron dhuru kadi ron dhuru | ran walang sinudukan | kayadene walang rinèntèng puniku | kêmbang lampês kêmbang pala | warnane iku pinirit ||

8. gêndhagan kadi bathikan | kang ingaran gêndhagan iku sami | de pamor tambal puniku | ing pinggir winêkonan | wis sor-soran tumêkanira ing pucuk | sadalêmok mawa sêkar | sadalêmok datan mawi ||

9. bênang sawukêl lir tambal | kacèke mung tan nganggo diwêngkoni | pamor tigang warna iku | adêg bêbakonira | nanging wuwuh pamor rong warna puniku | dadi ana têlung rupa | bêras wutah kang winarni ||

10. pamor tan nganggo diarah | kadi gane bêras kang kocar-kacir | ing sawêtu-wêtunipun | kang èdi winêngkunan | wêtuning kang kabèh pamor kang dumunung | nèng kêris tanapi gônja | puniku kudu tinitik ||

11. ana kang karya cilaka | ana ingkang nyêmbuh dadi mulyani | ana kang jalari luhur | nambahi kawantêran | mlêpêsing tyas ana amburêngkên kalbu | nanging arang uninga trang | pamoring waja lan wêsi ||

12. iku tan sawiyah janma | bisa nitik têngêran awonnèki | dumunung janma linuhung | kang putus waskithèng tyas | maring wêsi pamor lawan waja iku | tangguh toya dhapurira | awis-awis kang patitis ||

13. angarani bêcik ala | tangguh dhapur kang tan mindho gawèni | kulup sêlot-sêlotipun | winantu ing hidayat | Mas Cêbolang matur wontên pamor mrambut | gajih lawan pamor sanak | myang barondhol kadipundi ||

14. karan mrambut kawruhana | patrap miring lêmbut wêtunirèki | gajih jêpblok wujutipun | patrape amalumah | pamor sanak rêmbêt-rêmbêtan mandhukul | de barondhol pamor ingkang |

--- 2 : 91 ---

nyahak pucuk lawan pigirpinggir ||

15. ingkang winastan sikutan | tuwin tangguh punika ingkang pundi | kulup sikutan puniku | lêlaguning garapan | lawan wônda ulat-ulataning dhuwung | tangguh iku kira-kira | awit sikutan piningit ||

16. nitik pamor wêsi waja | ingkang pêrlu tabêri nênitèni | èstu yèn widagdèng tangguh | sarèhning kira-kira | kadhang nyamlêng kadhang kirane aluput | iki waton kawujudan | kang wus ulun uningani ||

17. kang tinangguh PajarjaranPajajaran | sasikutan kau dhasare garing | pamor ing sawêtunipun | tancêp pandhês alêmbat | tangguh Majapait iku sêmunipun | parigêl lumêr kang dhasar | garing biru sawatawis ||

18. pamor tancêp pandhês ngawat | mangkya tangguh Blambangan kang winarni | dhèmês pasikutanipun | wêsi mlês sawatara | pamor gajih nanging pandhês tancêpipun | tangguh Sidayu gumantya | sikutan dhèmês sakêdhik ||

19. wêsi têlês kurang gwaya | pamor kurang kumambang tancêpnèki | tangguh ing Tuban winuwus | sêdhêng kang pasikutan | wêsi gangsir pamor pandhês mungal patut | tangguh ing Sêndhang sikutan | wagu têlês ponang wêsi ||

20. pamore iku kumambang | tangguh Dêmak sikutanira wingit | wêsine têlês puniku | pamorira kumambang | tangguh Pajang kêmba pasikutanipun | odhol gangsing wêsinira | pamor tan dèn upakardi ||

21. sawêdalira priyôngga | dene tangguh Koripan dèn arani | sikutan kêbat ing sêmu | mung gangsir wêtunira | pamor adêg kang akèh pamor puniku | kalamun tangguh Madura | sikutan dhèmês mantêsi ||

22. wêsi matêng kêngkêng ladak | pamor mungal akèh [a...]

--- 2 : 92 ---

[...kèh] ingkang agajih | kêras landhêp grayangipun | tan matak kurang sêpah | para tugêl lamun tinêmpuh pakewuh | yèn tangguhe Ngèksigônda | iya ing samangke iki ||

23. iku ana loro rupa | ing Mataram senapatèn winarni | sikutan prigêl abagus | wêsi biru sêmunya | garing alus pamor mandhês tancêpipun | angawat kêncêng tur kêras | tan ana kang nguciwani ||

24. krêsa dalêm sri narendra | yèn iyasa wangkingan kaya iki | dhuwung wus tinampèn gupuh | kalawan Mas Cêbolang | tiningalan sêsikutan dhèmês bagus | amung wêsi rada mêntah | pamor kathah mubyar putih ||

25. tamat dènira pariksa | katur wangsul Cêbolang matur aris | mênggah kang winastan dhapur | sintên ingkang iyasa | punapi gih kala kawit-kawitipun | ingkang iyasa curiga | dhapurnya wus dèn pêpaki ||

26. tuwin sintên ingkang garap | Kyai Anom mèsêm wacana angling | anak patakonmu iku | tak jujuk nalikanya | jumênênge Risang Dhastharata Prabu | binathara ing Ngastina | wus ana dhapuring kêris ||

27. nanging mung sangalas warna | iya iku ran dhapur pasopati | sêmpana krajan carubuk | lar ngatap cundrik sêpang | jalak dinding bango dholok yuyurumpung | tilam upih bakung santan | balo bang kalamisani ||

28. patrêm kêbo lajêr singa | sangalase simpêning kang mungkasi | Sang Adhêstharata Prabu | kang ayasa curiga | amêwahi dhapur bêthok aranipun | kang anggarap Êmpu Mayang | nalikane ôngka warsi ||

29. pitung atus slawe ika | barêng têkan ing taun ôngkanèki | pitung atus sangang puluh | wêwolu sirahira | tanah Jawa kacrita ana prang agung | ingaran prang

--- 2 : 93 ---

Bratayuda | jalaran rêbutan nagri ||

30. Kurawa lawan Pandhawa | cêkakane Kurawa akatitih | Pandhawa pêrange unggul | iku sakèh gêgaman | kathah sirna wuse lêt satus rong taun | saka aprang Bratayuda | sagung ingkang para aji ||

31. padha wit yasa gêgaman | warna nurut gaga mas kang wus ênir | namung dhapuring kang dhuwung | kang tansah wêwah-wêwah | sabên ratu têrtamtu iyasa dhuwung | aniru dhapur kang lawas | atanapi amuwuhi ||

32. wuwuhing dhapur winarna | awit kala panjênênganira ajiLebih satu suku kata: awit kala panjênênganiraji | Risang Gêndrayana Prabu | ngadhaton ing Pamênang | amuwuhi iyasa dhapuring dhuwung | sawiji dhapur Pandhawa | lorone Karna tinandhing ||

33. têlu dhapur Bimakurdha | kang anggarap Êmpu Purayamadi | ôngka taun wolung atus | pitu likur luwihnya | Sang Aprabu Citrasoma kang ngadhatun | ing Pêngging uga iyasa | dhapur amung kalih warni ||

34. siji ran rarasik duwa | kalih dhapur megatara kinardi | Êmpu Gadawisesèku | marêngi taun ôngka | sangang atus patang puluh siji iku | kala panjênêngan nata | Mahapunggung Sri Bupati ||

35. ngadhaton Purwacarita | yasa dhapur carita cengkrong tuwin | uruping damar kang dhapur | lawan paniwèn [...] | garap Êmpu Sarpadewa aranipun | marêngi angkaning warsa | sèwu sawidak kêkalih ||

36. kala panjênêngan nata | Prabu Lêmbu Miluhur kang mandhiri | ing Jênggala praja agung | yasa dhapur curiga | panji sêkar carang soka sinom amung | kang anggarap Êmpu Jangga | kalawan Êmpu Sapardi ||

37. marêngi angkaning warsa | sèwu satus sawêlas langkungnèki [langkungnè...]

--- 2 : 94 ---

[...ki] | Sang Prabu Surya Miluhur | iku Radèn Laleyan | pindhah nagri Pajajaran yasa dhuwung | dhapur barojol kang garap | Êmpu Windusarpa nênggih ||

38. nalika angkaning warsa | sèwu satus pitung puluh tan luwih | kala panjênênganipun | Prabu Banjaransêkar | angadhaton Pajajaran yasa dhuwung | parung sari tilam sêkar | tiga dhapur tilam upih ||

39. Êmpu Andaya Sêngkala | panggarape kala angkaning warsi | sèwu satus astha puluh | nênêm sêsirahira | panjênêngan naranata Sang Aprabu | Mundhingsari Pajajaran | yasa dhapur wora-wari ||

40. lan dhapur sinom kang garap | Êmpu Kajatsari duk ôngka warsi | nênggih sèwu kalih atus | wolulikur langkungnya | panjênêngan Sri Pamêkas Sang Aprabu | ing nagara Pajajaran | muwuhi dhapuring kêris ||

41. jalak ngore crita klenthang | kang anggarap aran Êmpu Anjani | pinuju angkaning taun | sèwu dwi tus sawidak | panjênêngan Siyungwanara Sang Aprabu | uga nagri Pajajaran | mêmanis iyasa kêris ||

23. Dhandhanggula

1. amuwuhi dhapuring kang kêris | jangkung myang Pandhawa cinarita | Ki Marcukundha Êmpune | lan Ki Macan Ki Nadhung | panggarape duk ôngka warsi | sèwu dwi tus kalawan | wolung dasa catur | kala panjênêngan Nata | Brawijaya kapisan ing Majapait | muwuhi dhapur kadga ||

2. Amangkurat Mangkunagarèki | jalak sangu tumpêng lawan jalak | sumêlang gandring êmpune | Ôngga ing tapan iku | panggawene duk ôngka warsi | sèwu tri atus tiga | panjênênganipun | Nata Prabu Brawijaya | kang mêkasi ing karaton Majapait | yasa dhapur ran kadga ||

3. naga sasra buta ijo tuwin | sabuk intên mêndarang jaruman |

--- 2 : 95 ---

sêpokal myang anomane | Panimbal êmpunipun | êmpu dhomas duk ôngka warsi | sèwu tri atus lawan | wolung puluh iku | kala panjênêngan nata | Sah Ngalam Akbar ing Dêmak amiwiti | jamaning kawalian ||

4. guruning kang Walisanga nami | Sunan Benang iyasa curiga | dhapur sangkêlat arane | Êmpu Sura kang gêbug | panggarape duk ôngka warsi | sèwu catur tus lawan | nênggih sanga likur | panutup wali Jêng Sunan | Kalijaga iyasa dhapuring kêris | kidang soka bale bang ||

5. Êmpu Jaka Sura kang akardi | panggarape kala ôngka warsa | sèwu tri atus punjule | pan astha dasa catur | tamat ingkang samya mêwahi | dhapuring kang curiga | têkèng mangke ulun | iyasa amung nênulat | kang wis-uwis tan iyasa dhapur malih | iku caritanira ||

6. Ki Cêbolang matur aminta sih | mênggah ingkang dados panêngêran | dhapur criga sadayane | lêrês utawi êluk | miwah ta waos ta kadipundiLebih satu suku kata: miwah waos ta kadipundi | Ki Anom angandika | panêngêranipun | sarta prabot kang wus kocap | tak wiwiti saka kêris bênêr kaki | lah iki piyarsakna ||

7. dhapur panji anom kang winarni | nganggo sogokan lawan sraweyan | grènèng myang tikêl alise | jaka tuwa kang dhapur | tikêl alis sogokan mawi | tilam upih kang lawan | bêthok kanang dhapur | awake cêndhak tur ômba | gandhik dawa warna na angrêspatèni | tikêl alise cêkak ||

8. dhapur karna tinandhing dwi gandhik | tikêl alis anganggo sogokan | pejetan kêmbang kacange | ing ngarsa miwah pungkur | grènèng êri pandhan mêpêki | dhapur sêmar bêbêthak | gandhik tinatah lung | soring gandhik binolongan [bino...]

--- 2 : 96 ---

[...longan] | dhapur regol dwi gandhik ing gigir thingil | sarta nganggo pejetan ||

9. gantya ingkang dhapur kêbo têki | wilah cêndhak ômba kêmbang kacang | tatêlu lambe gajahe | mawa grènèng ing pungkur | dhapur jalak nguwuh winarni | gêgusèn ada-ada | pejetan myang pungkur | mawa thingil mangkya gantya | ponang dhapur sêpang nir ingkang winarni | amawa kêmbang kacang ||

10. tikêl alis êri pandhan mawi | dhapur jamang murup kang gumantya | sogokan pinêkak rêke | lan nganggo êlis iku | mungguh dhapur tumênggung aming | lambe gajah sajuga | kêmbang kacang sinung | myang mawa grènèng sraweyan | dhapur tilam upih parabote nênggih | tikêl alis kewala ||

11. nahan ingkang dhapur pasopati | lambe gajah sajuga sogokan | apogok kêmbang kacange | gêgusèn ganêpipun | nanging ana gusèn tan mawi | ri pandhan nora tilar | dhapur condhong campur | lambe gajah kêmbang kacang | grènèng gusèn sogokaning ngarsa wuri | tumêkèng pucuk pisan ||

12. dhapur jalak dinding kang awarni | gusèn pejetan thêngil ing wuntat | gantya dhapur jalak ngore | sraweyan grènèng amung | jalak sangu tumpêng pan mawi | sogokan myang sraweyan | thêngile tan kantun | gantya kang dhapur mêndarang | kêmbang kacang lambe gajahe sawiji | sogokan saraweyan ||

13. lawan nganggo garènèng ing wuri | dhapur mèsêm mawa kêmbang kacang | sajuga lambe gajahe | dhapur sêmar tinandhu | kêmbang kacang sungsun kêkalih | lawan nganggo sogokan | ron têki kang dhapur | gandhik dawa kêmbang kacang | lambe gajah ngarêp sogokan sawiji | muhung ngarêp kewala ||

14. sujèn nampèl wulu wiyahnèki | rada kandêl mawa kêmbang kacang | sawiji lambe gajahe | rangkêp jêjenggotipun | êri pandhan arangkêp [a...]

--- 2 : 97 ---

[...rangkêp] ugi | de dhapur kêlap lintah | gônja datan sinung | dhungkul gônja kêlap lintah | gandhik panjang awak pindha tilam upih | sarta nganggo sogokan ||

15. yuyurumpung têngah angèmpêri | pêdhang suduk gônja kêlap lintah | brojol tan ana prabote | maligi ambaluju | lalêr mêngêng dawa kang gandhik | binolong tatêrusan | kêmbang kacang amung | pindha gêgatra kewala | dhapur puthut gandhik dawa têngah mawi | pinindha dwija wara ||

16. dhapur jalak sêmêlang agandring | sogokan sawiji anèng ngarsa | sraweyan thingil wurine | ingkang mangkurat dhapur | gusèn ramping sogokan mawi | ri pandhan wingking ngarsa | ing sor-soran cawuh | dhapur mayat miring awak | bêngkuk gusèn sogokan amung sawiji | ing wingking gigir kaga ||

17. kala munyêng sogokan sawiji | saraweyan ri pandhan ing wuntat | dhapur pinarak awake | pindha kang pêdhang suduk | gandhik panjang sogokan kalih | dhapur mêrak sogokan | sajuga ing ngayun | mawi garènèng ing wuntat | dhapur jalak tilamsari gusèn krawing | nganggo thingil ing wuntat ||

18. dhapur sari gêgusèn kinrawing | dhapur jaka lola ujung arga | dhapur wora-wari kuwe | mung grêban kabèh dhuwung | nora êluk gêgusèn mawi | wora-wari arannya | kêris mawa dhapur | langkêp abagus kang warna | kang sawiji dhapur asinom namèki | kalamisani dwinya ||

19. dhapur sinom lambe gajah siji | kêmbang kacang jenggot tikêl imba | sogokan saraweyane | êri pandhan ing pungkur | ingkang dhapur kalamisani | kêkalih lambe gajah | kêmbang kacang mungguh | tikêl alis myang sogokan | grènèng gusèn kinasruwing ngrêspatèni | dhuwung [dhu...]

--- 2 : 98 ---

[...wung] lêrês wus tamat ||

20. gantya dhapuring dhuwung luk katri | dhapur jangkung pacar kang winarna | kêkalih lambe gajahe | kêmbang kacang bris sinung | sogokannya dumugi pêthit | dhapur maesa soka | lambe gajah natu | kêmbang kacang jajenggotan | sasogokan uga tumêka ing pêthit | padha lan jangkung pacar ||

21. dhapur mesa nêmpuh amung mawi | grènèng wingking dhapur dhuwung wuntat | nglimpa tumêkèng pucuke | dhapur mayat puniku | kêmbang kacang sogokan wingking | sraweyan êri pandhan | garènèng ing pungkur | dhapur jangkung kêmbang kacang | gula milir sogokan tumêkèng pêthit | êri pandhan ing wuntat ||

22. dhapur têbu sauyun ginupit | saraweyan garènèng ing wuntat | ingkang dhapur bango colok | lambe gajah dwi iku | kêmbang kacang gigir kêkalih | apan papak kewala | gantya ingkang dhapur | manglar munga gandhik naga | tuwin gajah pêthit sawêr êlar pêksi | sungsun ingkang ri pandhan ||

23. dhapur campur bawur anganggo gris | bongkot pucuk abênêr kewala | amung nèng têngah êluke | sogokanira bagus | dhapur jladri winotan nênggih | kêmbang kacang jenggotan | sasogokanipun | kang dhapur êlêr sajuga | têkèng pucuk dhapur jangkung cinitrèngki | rangkêp lambene gajah ||

24. kêmbang kêcangkacang nganggo tikêl alis | sasogokan pejetan sraweyan | ri pandhan thingil grènènge | tamat dhapur tri êluk | mangkya gantya dhapuring kêris | luk lima kang kinôndha | sinarasah dhapur | têngah nganggo ada-ada | pinggir gusèn sarasah tumêkèng pêthit | kêmbang kacang ri pandhan ||

25. dhapur pudhak satêgal winarni | kêmbang kacang

--- 2 : 99 ---

sogokan sraweyan | pinêkak sor-êsorane | dhapur pulanggêniku | saraweyan grènèng ing wuri | gantya dhapur pandhawa | sêkar kacang sinung | sasogokan myang sraweyan | êri pandhan dhapur anoman winarni | lambe gajah sajuga ||

26. kêmbang kacang sogokan dumugi | maring pucuk jalirit rêspatya | dhapur kêbo dhêngên rêke | gônja klap lintah iku | lambe gajah amung sawiji | gandhike rada dawa | kêmbang kacang sinung | gantya dhapur kalanadhah | sasogokan ananging amung sasisih | saraweyan ri pandhan ||

27. dhapur pandhawa rare puniki | lambe gajah lômba kêmbang kacang | ri pandhan kêmba êluke | urap-urap kang dhapur | kêmbang kacang supêt mantêsi | rangkêp kang sasogokan | gusèn êluk sinung | dhapur anaga sarira | gandhik pindha asu ajag lidhah mijil | mangap lir asu môngsa ||

28. dhapur kêbo dhèndhèng dèn wastani | sogokan kabolong sadasaKurang satu suku kata: sogokannya kabolong sadasa | Pandhawa cinaritane | dwi lambe gajahipun | kêmbang kacang atikêl alis | sogokan pêpejetan | saraweyan sinung | grènèng gusèn myang kruwingan | kêris êluk lima dhapure wus titi | gantya kang winursita ||

29. dhapur kêris luk pitu ginupit | ingkang dhingin dhapur abale bang | sawiji lambe gajahe | kêmbang kacang myang sinung | sasogokan sraweyan wingking | dhapur murma malela | lambe gajah satu | miwah sinung kêmbang kacang | dhapur cubruk lambe gajahe sawiji | kêmbang kacang sraweyan ||

30. lawan sinung garènèng ing wuri | dhapur jaran goyang mung pejetan | banjur nganggo thathêngile | dhapur nagasasrèku | kêmbang kacang garènèng mawi | sinungsun [sinungsu...]

--- 2 : 100 ---

[...n] myang sor-soran | pinindha ron êlung | ana kang tinrapan êmas | gantya dhapur sêmpana panjul kang gandhik | manganggo srasraweyan ||

31. myang sraweyan ri pandhan ananging | tikêl alis apan tan sinungan | dhapur sêmpana rungkême | kêmbang kacang tan têrus | uga tanpa kang tikêl alis | dhapur crita kasapta | lambe gajah dwiku | kêmbang kacang myang sogokan | tikêl alis grènèng saraweyan tuwin | gusèn nganggo kruwingan ||

32. êluk pitu wus tamat gumanti | dhapur ingkang kêris êluk sanga | dhapur kidang mas prabote | garènèng wuri amung | dhapur panjang [...] winarni | pugut kang kêmbang kacang | sasogokan sinung | saraweyan myang ri pandhan | kang kadhapur sêmpana lambe gajah ji | bang kacang grènèng wuntat ||

33. dhapur jaruman sogokan mawi | saraweyan dhapur jrudèh apan | sawiji lambe gajahe | kêmbang kacang myang sinung | sasogokan gantya winarni | dhapur panipèn apan | kêmbang kacangipun | jugag sogokan sraweyan | gantya dhapur panimbal lambe gajah dwi | kêmbang kacang sogokan ||

34. myang sraweyan garènèng ing wuri | gantya dhapur ingkang kidang soka | lambe gajah kêkalihe | kêmbang kacang pan sinung | saraweyan ri pandhan wuri | kang dhapur carang soka | lambe gajahipun | siji nganggo kêmbang kacang | saraweyan mawa êri pandhan wuri | de dhapur sabuk tampar ||

35. ingkang lambe gajah mung sawiji | kêmbang kacang sogokan sraweyan | nganggo ri pandhan yêktine | buta ijo kang dhapur | kêmbang kacang sogokan mawi | ri pandhan saraweyan | gantya ingkang dhapur | sêmpati kalenthang ika | nganggo kêmbang kacang tikêl alis mawi | tanapi êri pandhan ||

36. dhapur crita kanawa winarni | kêkalih kang lambene dipôngga | bang kacang tikêl alise [a...]

--- 2 : 101 ---

[...lise] | mawa sogokan iku | saraweyan grènèng mantêsi | gusèn miwah kruwingan | tamat dhuwung êluk | sasanga ri dhapurira | mangkya gantya luk sawêlas dhapuring kris | gambuh ingkang curiga ||

24. Gambuh

1. carita bungkêm dhapur | kêmbang kacang bungkêm datan têrus | dhapur crita pasaja lambene èsthi | kêkalih puniku amung | datan nganggo liyan prabot ||

2. sabuk intên kang dhapur | lambe gajah pan sajuga namung | kêmbang kacang sraweyan sogokan mawi | êri pandhan gantya dhapur | cluring regol kawin rêko ||

3. kêrêp gilig ing pucuk | kêmbang kacang sasogokan sinung | dhapur crita gênêngan luk bongkot awis | ing pucuk kêkêr kang êluk | kêmbang kacang ajajenggot ||

4. sogokan ri pandhan wus | dhapur crita gandhu kang winuwus | êluk kêmba kêmbang kacang anganggo bris | sraweyan ri pandhan amung | dhapur sabuk kali rêko ||

5. lir regol ponang êluk | sogokan sawiji anèng ngayun | saraweyan dhapur jaka wuru nênggih | pejetan ri pandhan namung | luk tri wlas magke kacriyos ||

6. awit duluring dhapur | saraweyan myang ri pandhan amung | dhapur sangklat lambe gajah mung sawiji | kêmbang kacang jenggot mungguh | thikil alis myang sasogok ||

7. pejetan sraweyan nung | grènèng miwah êri pandhanipun | dhapur johan mapan kala gula milir | sogokan garènèng uwus | naga sasra winiraos ||

8. pêthite têkèng pucuk | grènèng sungsun gantya ingkang dhapur | parungsari lambene gajah satunggil | kêmbang kacang jenggot sinung | tikêl alis myang sinogok ||

9. pejetan sraweyanipunLebih satu suku kata: pejetan srawyanipun | grènèng êri pandhan gusèn sinung | karuwingan satuhu [satu...]

--- 2 : 102 ---

[...hu] lamun rêspati | tri wêlas êluke bêsus | kabagusan sêrêng mantok ||

10. dhapur kantar puniku | mung sawiji lambe gajahipun | kêmbang kacang sajuga kang anèng ngarsi | lawan sraweyaning pungkur | dhapur lung gadhung kacriyos ||

11. siji lambene blêdug | kêmbang kacang jenggote pinatut | saraweyan banjur ri pandhan lêsningKurang satu suku kata: saraweyan banjur êri pandhan lêsning | dhapur sêpokal puniku | muhung saraweyan êthok ||

12. karawêlang kang dhapur | kêmbang kacangira apan punggut | lambene gajah apan namung sawiji | êri pandhan apan sinung | tarancangan kang kinaot ||

13. naga seluman dhapur | gônja kêlap lintah gandhikipun | dhapur naga nanging tanpa mawi pêthit | dhapur bima kurda iku | sogokan sungsun kang jenggot ||

14. ri pandhan uga sungsun | saraweyan dhuwur ingkang êluk | tiga wêlas titi mangkya kang winarni | dhapuring kang dhuwung êluk | gangsal wêlas kacariyos ||

15. carang buntala dhapur | lambe gajah sawiji puniku | kêmbang kacang sraweyan ri pandhan aming | dhapur sèdhêt lambenipun | dipôngga dhapur sawiyos ||

16. kêmbang kacang pan sinung | sasogokan êri pandhanipun | dhapur raga wilah lambe gajah siji | kêmbang kacang grènèng sampun | dhapur raga pasung gantos ||

17. tikêl alis grènèng mung | dhapur mesa nabrang ilisipun | têkèng pucuk dhapur crita buntalèki | kêmbang kacang jenggot sinung | sraweyan ri pandhan pantok ||

18. dhapuring kang kêris luk | sapta wêlas mangkya kang winuwus | kang rumuhun dhapur ngampêr buta nami | mawa kêmbang kacang iku | lambene gajah sawiyos ||

19. dhapur lancingan amung | kêmbang kacang de sor-soranipun | pan pinikat luk sangalas kang gumanti | dhapur tri murda puniku | namung tikêl alis thothok ||

--- 2 : 103 ---

20. dhuwung êluk salikur | dhapur kala tinantang puniku | nganggo kêmbang kacang lambe gajah siji | sasogokan grènèng sinung | dhapur drajid winiraos ||

21. dwi lambe gajahipun | kêmbang kacang saraweyan amung | mangkya dhapur sirah lambening kang èsthi | lômba tikêl alis sinung | sogokan luk slikur pantok ||

22. luk salawe winuwus | dhapur bima kurdha lambenipun | gajah kalih kêmbang kacang sarta mawi | sogokan ri pandhan amung | luk salawe mung sawiyos ||

23. kêris luk pitu likur | dhapur taga wirun aranipun | lambenira dipangga apan kêkalih | bang kacang sogokan sinung | êri pandhan uwus notok ||

24. gantya dhapuring dhuwung | êluk sanga likur kang winuwus | dhapur kala bêndu lambe gajah kalih | bang kacang sogokan sinung | êri pandhan kulup pantok ||

25. mungguh dhapuring dhuwung | Mas Cêbolang alon aturipun | sakalangkung nuwun saha ulun pundhi | yya tanggêl paring pituduh | mênggah dhapuring kang waos ||

26. kang lêrês tuwin êluk | Kyai Anom mèsêm ngandi rumKurang satu suku kata: Kyai Anom mèsêm ngandika rum | kanang tumbak dhapure ya warni-warni | tumbak bênêr kang rumuhun | dhapure mangkya kacriyos ||

27. dhapur baru puniku | ômba bongkot gêthêk tanpa sinung | dhapur baru tropong bêmbêng para gilig | dhapur baru kuping pucuk | kêthêtan ajêbèr bongkot ||

28. baru pan atas dhapur | bongkot ada-ada gèpèng pucuk | dhapur baru tang tala gêthêkan kalih | awak gilik têkèng pucuk | dhapur cèkèl winiraos ||

29. awak bangkèk lungsèn wus | dhapur cèkèl ambaluluk iku | wak-awakan sawatara rada gilig | dene dhapur sigar jantung | kruwingan gèthèk tan manggon ||

--- 2 : 104 ---

30. biring wadon kang dhapur | bêmbêng gusèn ada-ada bagus | myang gêthêtan tan biring lanang winarni | bongkot pejetan gusèn wus | biring drajit winiraos ||

31. ri pandhanira sungsun | myang kruwingan saput tabon dhapur | agêthêtan sungsun gêgapitirèki | dhapur sapit tabon iku | gapit nusul bêmbêng bodhog ||

32. dhapur totog puniku | bêmbêng gilig de kang sadak dhapur | pêkakan tri ingkang dhapur kudhup mlathi | gilig tumêka ing pucuk | ananging lênggang kang bongkot ||

33. kuthut capaka dhapur | têngah gilig mirid badanipun | lênggang bongkot mangkya dhapur kudhup gambir | ada-ada ngadhal busung | têngah gilig lênggang bongkot ||

34. godhong andong kang dhapur | apan urip ada-adanipun | ngadhal mêtêng ngêbung ampèl kang winarni | gilig ri pandhane sungsun | karuwingan asring tinon ||

35. dhapur godhong pring iku | karuwingan bêmbêng awakipun | sujèn nampèl ri pandhan asungsun gilig | gantya tumpêr ingas dhapur | gusèn pinêkak pitados ||

36. ada-ada pinatut | pucuk gilig tamat ingkang dhapur | tumbak bênêr Mas Cêbolang matur malih | mênggah waos ingkang êluk | dhapurnya mugi kawiyos ||

25. Mijil

1. tumbak êluk têlu kang winarni | dhapur sapit abon | pan gêthêtan anusul gapite | dhapur pandhu ngisor naga kalih | awake mangigil | amêngkoni êluk ||

2. dhapur banyak angrêm kang gumanti | anjêbèr ing bongkot | dhapur sipat kelor pêkakane | dene bongkot papak ngrêspatèni | apan datan lincip | gantya ingkang dhapur ||

3. dhapur cacing kanil luknya awis | gilig jêbèr ngisor | dhapur nora manggala prabote | têngah ada-ada awak gilik [gili...]

--- 2 : 105 ---

[...k] | nging sor jêbèr nanging | papakan puniku ||

4. dene ingkang dhapur doradasih | gilik jêbèr ngisor | pan pinikak sarta nganggo grènèng | ada-ada ing têngah mantêsi | mangkya kang winarni | dhapur pagang wêlut ||

5. rèngkèl-rèngkèl gèpèng awaknèki | pagang lele rengkol | awak gèpèng nanging nganggo grènèng | sladha asta rengkol pucuknèki | têngah bênêr gilik | lungsèn grènèng satu ||

6. êluk pitu mangkya kang gumanti | dhapure kacriyos | megantara pan ada-adane | amung têngah satunggil watawis | grènènge sawiji | mangkya ponang dhapur ||

7. kracan iku cilik miwah mêrit | gantya winiraos | dhapuring kang luk sanga waose | nênggih dhapur bandhotan winarni | mawa naga kalih | lis ri pandhanipun ||

8. dhapur trisula mawa pang kalih | dadya katri waos | dhapur crita anom parabote | nganggo giri pandhan gusèn uwis | ing mangkya gumanti | sawêlas kang êluk ||

9. dhapur crita anoman tan mawi | dwi sogokan kaot | sarta nganggo êri pandhan gusèn | dhapur crita blandhongan puniki | parabotan mawi | mung wos jaba luju ||

10. dhapur crita êri pandhan gusi | tamat dhapur waos | liya iku nora nana manèh | mungguh dhapur lan tangguh kang uwis | dak gêlarkên iki | poma wêkas ulun ||

11. lamun ana ingkang nyulayani | êtutên kemawon | garêjêgan tan ana prêlune | bêcik ngalah ing basa sathithik | malah olèh bathi | tur ora kumruwuk ||

12. Mas Cêbolang matur mangênjali | dhuh Kiyai Anom | lumunture [lumu...]

--- 2 : 106 ---

[...nture] ing sabda dasihe | sakalangkung ulun pundhi-pundhi | bingahing tyas mami | botên sagêt matur ||

13. kacarita wus antara lami | dènira kakepon | nèng ngarsane Risang Kyai Anèm | sabên enjang mantuk sabên bukti | bakda ngisa bali | kadhang nganti muput ||

14. duk samana nèng pondhokan lagi | Ki Amat lingnya lon | mangke ratri kakang dipun sarèh | pinarak mring wismaning Kiyai | Bawaraga siji | pangrêbab puniku ||

15. nyatauni putunya pawèstri | sru winantos-wantos | lalênggahan ing sakaparênge | mirêngakên kalênengan tuwin | panglingking kang ringgit | binarung swara rum ||

16. inggih adhi saklangkung prayogi | bakda ngisa bodhol | Ki Têngara kalawan tamune | praptèng Bawaragan kyai panti | gupuh ngancarani | pinêrnah gènipun ||

17. sinambrama ing wicara manis | lumuntur kang sugoh | samya rahab sakèh têtamune | miyarsakkên gêndhing gambir sawit | jêng ngidung nyindhèni | wilêt swara arum ||

18. Mas Cêbolang matur mring Ki Panti | botên-botên ilok | lah punapi punapa gêndhinge | têka nyênyês praptèng sanubari | wèh trênyuh kang myarsi | mrinding wulu puhun ||

19. Bawaraga latah amangsuli | babo mitraningong | gambir sawit punika gêndhinge | Mas Cêbolang matur mring Ki Panti | paringa udani | gêndhing manggènipun ||

20. cagak lênggah tinimbang ngraosi | ingawon ing uwong | Bawaraga mèsêm lon dêlinge | èngêt kula margèning kang gêndhing | sêndhon pathêtnèki | samya ngênêm likur ||

21. sasêndhon nêm ambondhan kinanthi | budhêng-budhêng minggon | layu-layu sêbawa pangawe | sêmang rêmbêng londhang sambul gêndhing | rangu kadukmanis | mundhuk megamêndhung ||

22. kapang-kapang

--- 2 : 107 ---

ki tamènggitèki | nèng paseban kabor | sarayuda sambul talèdhèke | gonjanganom ladrang mangu tuwin | gandrung mangungkung gring | myang gong gobêt rambu ||

23. pathêt sanga lonthang kasmaraning | wôngsaguna rondhon | danaraja buntit gègèrsore | galagothang ganggong bawaragi | mandul amalarsih | bondhèt surung dhayung ||

24. onang-onang mawur gambir sawit | côndra gênjèng barong | garompol myang gêndre kêmasane | êla-êla gôndakusuma di | gêndhulung kèh tuwin | sumêdhang sêmèru ||

25. sêndhon gangsal mutap côndrasari | larajala gondrong | taliwôngsa jalaga rêbape | sêmanggita gêndrèh larasati | plajêngan pangrawit | babar layar tlutur

26. singa-singa goyanging panggalih | jalaga bonang don | kombangmara slebrak doradasih | kêmbangmara gul-agul rêbape | gindhêng kêndhung plêsih | brêmara majêmuk ||

27. pathêt nênêm lara nangis gêndhing | bêntar ring kadhaton | arawitan babat prihatine | marasônja kocak kaduk manis | ramyang galondhong pring | tunjung kroban guntur ||

28. Maskumambang godhêng titipati | glêndhèh lêlana jog | sêmukirang lonthang udan sore | pêksi bayan talwêdhar pujanggi | mênyang seta tuwin | jômba sêmar mantu ||

29. sêndhon barang wêdhikèngsêr siring | ludira dhol-endhol | cacating rat maraseba bondhèt | sêmbur adas cakêt pramugari | jênthar ladrang manis | bèlèk kuwung-kuwung ||

30. sangupati rimong gandrung manis | bêdhaya agondro | pan ludira madura gêndrèhe | êjong mèru babar layarnèki | pari gêntang tuwin | tukung lêmpung gunung ||

31. nahên pathêt manyura amilir | sèdhêt pujangga nom | talimurda ramyang kasmarane | mèncêp gonjang galewang sêmiring | randhat dadar [da...]

--- 2 : 108 ---

[...dar] kèli | lagu cucur bawuk ||

32. dhalang karahinan lambangsari | gandrung mangu boyong | pujangganom madura rênyêpe | jangga tawang capang mrak kasimpir | prenom gliyong rindhik | lobong pacar banyu ||

33. èngèt kula punika wus titi | Cêbolang lingnya lon | satus sèkêt papitu petange | awit pathêt manyura myambaki | alangkung satunggil | dados pitu likur ||

34. lingsir ratri para tamu pamit | wus linilan bodhol | Mat Têngara kalawan tamune | sampun mundur praptanirèng panti | lajêng samya guling | Ki Amat ngaruntuh ||

35. enjingira satangine guling | gagusinya aboh | Cêbolang ling paran darunane | wau dalu ngaruntuh pun adhi | kakang sakit gigi | gusi ulun abuh ||

36. kêmêng nguntar-untar langkung sakit | Mas Cêbolang gupoh | mung usada sêkar kanangane | lawan sarêm dawêg niki adhi | dika mamah aglis | bokmanawi tulung ||

37. wus dèn mamah ing sakala ênir | sakit kang karaos | gusi abuh cinoblos ri gêrèh | rah dalêdêg sanalika mari | abuh miwah sakit | lunthang-lunthang kantun ||

26. Lonthang

1. kakang sampun datan wontên raosira | lah sanyata usada prêmati tama | Mas Cêbolang alon wijiling wacana ||

2. inggih dawêg anyarêngi lawan môngsa | mêgahMênggah (dan di tempat lain) jampi wau jodhon saèstunya | datan kenging tinantokkên wèh waluya ||

3. adhi ulun nyuwun sasêrêpan para | mitraningwang kang anami Madiaswa | inggih pundi anggènipun agêgriya ||

4. Ki Amat ling Suratêgaran griyanya | kidul masjid nanging yèn siyang punika | tamtu wontên pêkên nêgari turôngga ||

5. bilih nuju Rêbo wêkasaning côndra | lawan taliwangke myang sêwala tanya | lah punika

--- 2 : 109 ---

taksih nêgari turôngga ||

6. yèn samangke suwawi nuntên kapanggya | cinêgata prapatan Gladhag kewala | Mas Cêbolang panujwèng tyas gya lumampah ||

7. tanpa rencang lampahipun sampun prapta | ing prapatan marêngi Ki Madiaswa | ngitêr kuda tupidupi myat mring putranira ||

8. gurawalan tumurun saking turôngga | wusnya tundhuk Madiaswa atêtanya | wau sami saking pundi kalihira ||

9. kang sinung ling amangsuli saking wisma | kakang tamu punika kang yun pêpanggya | lan andika têkaa kapasang yogya ||

10. Madiaswa sukèng tyas manis lingira | èstu sampun lami ulun ngarsa-arsa | kaparênga lajêng pinarak mring wisma ||

11. lumaksana Madiaswa nuntun kuda | Cêbolang ngling prayogi nitih kewala | ulun antuk bathi uning patrapira ||

12. angrèh kuda Madiaswa nitih sigra | tan winarna ing ênu wus praptèng wisma | gya tumurun kuda tinampèn rencangnya ||

13. kinosoran amrih ayêming turôngga | gya tinuntun linampah-lampahkên sigra | Madiaswa ngancarani tamunira ||

14. wus pinarak anèng madyaning pandhapa | Mat Têngara paliman maring ing wisma | awit nuju kalêrês anyanggi karya ||

15. Madiaswa nyandhêt mangke ta mangke ta | ngantosana sakêdhap sunggata kula | lah ta bocah wedangmu nuli ladèkna ||

16. sawusira angrahapi kang sunggata | Mat Têngara mantuk kantun tamunira | Ki Cêbolang pinarak lawan Ki Wisma ||

17. jênêk dènnya mêrtamu sadangunira | kang ginunêm tan lyan pangrèhing turôngga | Mas [Ma...]

--- 2 : 110 ---

[...s] Cêbolang umatur mring Madiaswa ||

18. bab pangrèhing kuda mugi kababarna | namaning kang tangsul miwah patrapira | kang liningan tan wangwang mêdharkên sigra ||

19. tangsul kalih mangkya ingkang winursita | asta kiwa nyêpêng apus asta kiwa | apus têngên asta têngên kang angasta ||

20. tangsul sanga apus kêkalih sinama | gya cinêpêng ing asta têngên sadaya | asta kiwa nyêpêng apus nèng ngajêngnya ||

21. asta têngên patrap driji manis saha | jêjênthiknya nyangkêrêm apus kêkiwa | de panuduh sarta dariji têngahnya ||

22. nyêpêng apus kang sisih têngên sarana | kang pidihi jêjêmpol ingkang warata | èstu angèl kalamun dèrèng widagda ||

23. mangkya gantya winastan tangsul manyura | asta kiwa nyêpêng apus patrapira | kadosdene tangsul sanga kasbut ngarsa ||

24. kagokipun kalihan tangsul sêsanga | dariji kang têngah gêsang têgêsira | kenging ngolah-ngalih asta de têngênnya ||

25. nyêpêng apus sawingkinging asta kiwa | patrapipun ngingsat-ingsêt utawinya | angolahkên kêndho kêncênging pusara ||

26. gih puniku apus kang têngên sisihnya | langkung angèl tinimbang lan tangsul sanga | yèn wus prigêl èstune gampil kewala ||

27. nanging tangsul satunggal mangkya winarna | ingkang nyêpêng apus amung asta kiwa | tumrap kapal ingkang wus gambuh lampahnya ||

28. tangsul pada panyêpênging kang pusara | mung kapidih dariji panuduh kiwa | lan darijwa jêjêmpol ugi kang kiwa ||

29. tangsul poncèn gampil tan kakehan reka | apus kalih sinami kêndho kêncêngnya | wusing sami kabundhêlakên kewala ||

30. tangsul pada apus kang têngên punika | kajêpit ing jêjêmpol su[...] [su...]

--- 2 : 111 ---

[...[...]] | [...] kang kiwa ugi mangkana ||

31. [...] jêmpol suku ingkang kiwa | tangsul [...] punika tumrap manawa | wontên kuda kang tansah [...] kewala ||

32. tangsul madu sadasa kang ginupita | gih punika tanduk ingkang tumrap marang | mantukira kapal mêntas tinêgaran ||

33. bilih sampun cêlak kalawan pidunung | kêdah karêm marêm datan katandukan | ing pangêrèh supadi sarèh ing driya ||

34. mênggah tangsul camêthi kang ginupita | pananduking galibage ngijangira | gih punika sadasa warni kathahnya ||

35. ingkang iring bokong têngên tun topèngnya | pupu wingking pajêng pundhak pupu ngarsa | ingkang iring kiwa uga pan mangkana ||

36. kajawine punika kasadanira | ngajêng buntut myang maripat têngên kiwa | utawine gônda kasilir namanya ||

37. gih punika patrapana ing pratingkah | angajrih-ajrih ing kapal kang sarana | lan camêthi anging yya nganti tumiba ||

38. tangsul raga punika osiking driya | kang kawêdal saking solahing badannya | ingkang numpak kados ta andhêdhêk kiwa ||

39. dhêdhêg têngên gêbrag utawi sukunya | kalih pisan sarang dhêdhêg ayya kêmba | ingsêt obah ngiwa nêngên kang sarira ||

40. oyog miwah cêpag obah majêng sigra | miwah ngunjalakên punika kalayan | sangêt-sangêt pangungsêt panudukira ||

27. Mêgatruh

1. mangkya gantya katrangan bab lênggahipun | anumpaki ingkang wajik | winastan kaprabon luhung | apan jêjêk lênggahnèki | ulur-ulur madya tinon ||

2. jêngku mipit talapakan jijit bêsus | pasêmon anjatmikani | dene [de...]

--- 2 : 112 ---

[...ne] kaping kalihipun | ka [...] | [...] ntar kinaot ||

3. pan kapara [...] | [...] pagêl ngrêspatèni | panjang ingkang ulur-ulur | pu [...] ku jinjit | mathènthèng ladak pasêmon ||

4. kang [...] kamantrèn lênggahnya ngungkruk | cêkak ulur-ulurnèki | suku ngonggrong asta mringkus | apasêmonipu [...] | tamat patrape alunggoh ||

5. bab namaning pêkakan mangkyang winuwus | ugi wontên tigang warni | kang rumuhun ganggêng kabut | punika pêkakan wajik | kaandhêgnya nging karaos ||

6. lir kajlungup dados pêkakan puniku | anandhakkên kang turanggi | mèdêm kasagêdanipun | sawêg anyak sagêt nyirig | kalihipun kang kawiyos ||

7. ginggong singa darpa pan anamanipun | ingkang andhêgipun wajik | jêgèg mangiwa puniku | sukunipun ingkang wingking | mêndhak arêspati tinon ||

8. gih punika kapal kang sampun satuhu | andados sêsiriknèki | katrinya ingkang winuwus | ginggong samaguna nami | punikangpunika ingkang wus golong ||

9. andhêgipun suku wingking kalih wau | nyarêngi pyoking kêndhali | kapal makatên dhêgipun | punika apan sayêkti | sasiriknya sampun gamboh ||

10. bab pangangkah tuwin nêgari winuwus | badhe ngangkah lampahnèki | kêdah juwèh kang têtangsul | kaosikkên wali-wali | punika ingkang supados ||

11. sagêt tampi punang kuda manahipun | saha badaning turanggi | kêrêp kaoyog ing pungkur | kawantonan sawatawis | wingking kawantonan alon ||

12. bilih badhe amangangkah jojogipun | kêdah srana dèn têgari | ing ngajênge têngahipun | kaêncota [kaê...]

--- 2 : 113 ---

[...ncota] sawatawis | wingking kawantonan alon ||

13. lamun badhe mangangkah congklangipunKurang satu suku kata: lamun badhe amangangkah congklangipun | kajojogakên miyin | sadangunya jojog gupuh | kasêrêga saking wingking | saèstu kêdah winantos ||

14. tangsulipun kaamêr-amêra amung | myang ing ngajêng dèn lênggani | yèn puniku wus tumanduk | môngka dèrèng pasang kati | kêdah kadhêdhêga gupoh ||

15. myang ginêbrag utawi ginêbak asru | bilih wus nyoklang kang wajik | waspadakna sukunipun | lamun kang kiwa rumiyin | apus kang kiwa sinorong ||

16. lawan dipun kêncêng ayya sampun-sampun | yèn wus manêngên tindaking | suku têngên kang rumuhun | apus cinêpêng kang sami | kang amêr-amêr kemawon

17. supayane sagêt sarèh coklangipun | yèn kalantur tan prayogi | pinriha ing bantêripun | ngajêng kalêganan nênggih | têngah kinathahan gupoh ||

18. saha kêdah dipun mantoni ing pungkur | bilih botên mituruti | nyandêr margi manahipun | ponang kuda baya tampi | môngka pangrèh mrih kalakon ||

19. kêdah srana kagêbrag ginêbrag asru | yèn wus nyandêr saantawis | satus tindak têbihipun | lajêng cinandhêta aglis | muntaping tyas sampun ngantos ||

20. bilih badhe amangangkah sirigipun | kapatuhna lampahnèki | malang mênêngên rumuhun | ing pangangkah kang supadi | lampah marang winiraos ||

21. panyêpênging apus manêngên kaimpu | saha tungkak ingkang kering | pandhêdhêgira yya kantu | ngantos sagêdnya lumaris | amalang manêngên matoh ||

22. bilih angèl katindakkên lampahipun | sarana trekah puniki | apus sisih kiwa [ki...]

--- 2 : 114 ---

[...wa] gupuh | kaseronga myang ing wingking | winanton ingkang babokong ||

23. ingkang têngên môngka kirang tampinipun | kagêbaga ingkang kering | ananging pagêbagipun | kêdah saking têngên ugi | yèku kang winantan segog ||

24. yèn wus purun lumampah nêngên puniku | suku kêdah dèn priksani | yèn wus ajêg tan tumpang suh | myang tan imbal lampahnèki | lajêng katindakna jojog ||

25. ugi malang manêngên sarananipun | ing ngajêng dipun lêgani | wingking kawantonan namung | ngantos-ngantos ngirih-irih | tyase kuda dimèn bombong ||

26. sadangune ingangkah lampahnya megung | tuwin jojog malangnèki | lambe iring têngênipun | kaangkaha sagêtnèki | nyerong nêngên kang wigatos ||

27. pangangkahe nyerong lambe sagêtipun | nolih nêngên pus kang sisih | têngên kakêncêngan namung | yya kagèt saking sakêdhik | yèn tan tampi ing pangradon ||

28. kêdah dipun kêrêpi pangècrèkipun | dene kecrekan puniki | gadhah daya kalih luhung | sapisan nglêrêmkên ati | ping kalihe winiraos ||

29. yèn wus purun mangap ènthèng lambenipun | yèn katandukan kang pamrih | ingkang amakatên wau | lajêng nètèr nganan ngering | apus sisih kiwa gupoh ||

30. katarika supados sagêde wangsul | malang nêngên lampahnèki | saha kêdah kaisêt mung | manêngên mangingsêpnèki | tikahtingkah makatên supados ||

31. atampia manahe kuda puniku | yèn pangre kang wus kawijil | puniku supados amung | nyerong lambe têngên sisih | dados botên ngangkah seos ||

32. nètèripun mangiwa datan kinayun | môngka mêksa botên tampi |

--- 2 : 115 ---

kagêbaga ingkang sêru | ing panggêbag dèn sarêngi | lawan pangingsêting bokong ||

33. pan makatên punika salajêngipun | ngantos sagêdnya lumaris | jojog malang nêngên matuh | Mas Cêbolang duk miyarsi | gêdhe gèdhèg amalongong ||

34. lon umatur saèstu angèl kalangkung | môngka dèrèng amrih nyirig | sawêg ngangkah malangipun | tingkahing sakranjang gambir | paran lajênging pitudoh ||

35. Mardiaswa anglajêngakên pitutur | jojog malang wus lastari | ajêg boya atumpang suh | tuwin grijak lampahnèki | sadangunipun anjojog ||

36. tumuntêna lajêng kasêrêga gupuh | supados tumindak nyirig | wus tumindak sirigipun | watawis gangsal utawi | sadasa colotan gupoh ||

37. kaêndhêga pamêkakira kang tangsul | kinagètna dimèn rêsik | andhêg kang rêsik puniku | mandhêg ingkang grêg tan rêsik | gya lumampah alon-alon ||

38. yèn wus antuk sawatara lampahipun | katindakna nyirig malih | cacongahên prayanipun | saking sakêdhik-sakêdhik | sirig yya kêmba supados ||

39. saha malih kang makatên lajêngipun | kalaju saking sakêdhik | bilih sirigipun wau | tan jujur angancas margi | tangsul dèn impua gupoh ||

40. amanêngên manawi ngungkrêt kang ngayun | kalêganana lan malih | tangsul mangiwa kaimpu | bilih kêmba sirignèki | tuwin rindhik kang wigatos ||

41. kacêngèrna dimèn rikat sirigipun | srana

--- 2 : 116 ---

wingking dèn watoni | saha kasêrêga amung | sawatawis tangsul padi | sagêt sêrêng sirig alon ||

42. kang manawi karikatên sirigipun | utawi mrêdêng nglangkungi | kaêndhaka amrihipun | supados sagêde rindhik | ngangkah rindhik asmarandon ||

28. Asmaradana

1. ngajêng kêdah dèn kêmbani | saha kêdah kinêrêpan | kecrekanipun dialon | têngah dipun kothongana | wingking kang katempelan | ing cêmithicêmêthi yya ginêbug | yèn misih mandêng kewala ||

2. lakung kinêmbanan malih | wuri ayya tinempelan | môngka mêksa pamandênge | malah ginêbaga ingkang | asru karosèng nala | nanging puniki ing ngayun | mung têngah kakêmbanana ||

3. supados sagêd dèn tampi | pangrèh makatên punika | mung murih sarèha tyase | yèn wus ajêg sirigira | myang bagus pinariksan | lajêng karêntêk puniku | utawi karindhikêna ||

4. kalawan makatên malih | kaangkaha sagêtira | supaya yya kêmba tinon | yèn wus ajêg rêntêtannya | pan lajêng kaangkaha | sagêt nênun sirigipun | yèn wus ajêg kajujuda ||

5. supados mêdharirèki | tuwin alusing kang cungklang | yèn wus ajêg pamêdhare | lajêng katênuna kadya | panêdhan sasirigan | Mas Cêbolang têtanya rum | punapi sampun palastha ||

6. Madiaswa mèsêm angling | punika sawêg satêngah | taksih panjang pratingkahe | wawi sinambi nyamikan | angoyag-oyag uwang | wus nyambi sawontênipun | Ki Wisma lajêngkên sabda ||

7. yèn tênunanipun sirig | myang mêdhar ajêg tan kêmba | lajêng kalajo kemawon | nèng margi kêncêng watara | kang têbih

--- 2 : 117 ---

saantara | sadangunipun kalaju | mung kaangkaha sirignya ||

8. saha wêdharnya utami | sandêring kanang turôngga | makatên katêrangane | sadangunya sasirigan | wus têbih sawêtara | lajêng kasandêrna gupuh | yya langkah dwi dasa tindak ||

9. saandhêge nyandêr nênggih | lajêng kalampah-lampahna | kaarêm-arêm supados | sarèh têntrêm ingkang praya | wus têbih sawatara | lajêng kawêdhara gupuh | sadangunipun kawêdhar ||

10. yèn wus sawatawis têbih | kaêndhakna wêdharira | supados nyiriga manèh | sadangunira sirigan | antawis wus atêbah | lajêng kasandêrna gupuh | kang kadi kasêbut ngarsa ||

11. makatên salajêngnèki | ngantos samantuknya pisan | mênggah panggrèhing kang dados | kasêbut ngajêng sadaya | dene paedahira | amurih sagêde gambuh | pamêdhar saha sirignya ||

12. nandukkên pangrèh turanggi | ingkang makatên punika | katindakna ping katrine | tuwin ping catur rambahan | titi pangrèhing kuda | mêdhar sirig gambuhipun | tangkêping sirig têtiga ||

13. babar lêpiyan sawarni | gih punika kapal ingkang | sukunya ngajêng wingkinge | sami saene kang trajang | suku ngajêng sumêblak | suku ing wingking anyaruk | utawi akicat-kicat ||

14. bintulu kang kaping kalih | punika ingkang trajangnya | mung suku wingking kemawon | ing ngajêng lampahnya dhandhang | kaprabon kaping tiga | suku ngajêng trajangipun | ugêl parigêl rêspatya ||

15. dene suku ingkang wingking | lampahnya punika dhandhang | wus jangkêp katri warnane | Mas Cêbolang lon lingira | bilih ngamungkên kêdah | tan kacakêp èstunipun | kêdah kanthi linampahan ||

--- 2 : 118 ---

16. tuwin dipun kulinani | nênggih watêkane kuda | punapa sami kumawonkemawon | Madiaswa mèsêm lingnya | punika kasinggihan | kêdah mangrêtos rumuhun | sarta lajêng linampahan ||

17. kapal punika pinasthi | gadhah watêk pyambak-pyambak | wontên ingkang pangangkahe | kêdah wiwit saking lampah | jojog nyongklanyongklang adhehan | salah satunggal puniku | kêdah tinurut sakêdhap ||

18. nanging yèn wis mituruti | pikajênganipun kapal | mung sawatawis dangune | inggih lajêng katandukna | pangrèh kang wus kawêdhar | amung mênggah tumrapipun | mangangkah manah kang kathah ||

19. tuwin wantêr kang turanggi | punika kêdah kaangkah | saking pangarêm-arême | margi yèn tan katandukan | pangrèh ingkang mangkana | manawi ngantos kalantur | muyap manahe turôngga ||

20. saèstu angèl nglangkungi | ngrêkaoskên ingkang numpak | bilih bantêr myang muntabe | saking kèhe pagraitapanggraita | punapa dene ingkang | kapal kirang manahipun | èstu kenging katindakna ||

21. pangrèh pamêngkuning dhiri | utawi ing pamisesa | pramila kêdah waspaos | satiti panitikira | dhatêng watêking kapal | ing satunggal-tunggalipun | ayya ginêbyuh kewala ||

22. manawi badhe mangukih | ngangkah sagêde adhehan | kêdah gêsang têtangsule | kanênêtakên kalawan | kapêpêk ayya kêmba | tansah winanton ing pungkur | ing têngah kêdah lumampah ||

23. kaisat-isêt yya srênti | makatên salajêngira | ngantos sagêd adhehane | dene lampah kang winastan | pandhapan gih punika | rêntêt ing adhehanipun | mênggah pangrèh saha ngangkah ||

24. sagêde pandhapan sami | kados angangkah adhehan | ananging wontên kaote | yèn adhehan kinathahan | pandhapan kinirangan | kathah kirang pêrdinipun | nênggih manahing turôngga ||

25. manawi manah sagêding | lumampah winastan dhandhang | kêdah srana linampah

--- 2 : 119 ---

ge | malang ing ngajêng kasôngga | ing têngah kinêrêpan | kaisat-isêt lumintu | dene wingking kawantonan ||

26. makatên salajêngnèki | ngantos sagêt mlampah dhandhang | nanging punika kapale | kapinrih lumampah dhandhang | kêdah ingkang wus limpat | jangkêp kasagêdanipun | myang wus kagambuh ing tingkah ||

27. wontên malih kang ngèmpêri | kadi lumampah andhandhang | ran lampah angun-angune | manawi badhe angangkah | sagêdipun lumampah | kang winastan angun-angun | punika ing ngajêng kêdah ||

28. kêrêp karaoskên tuwin | kaisat-isêt ing têngah | wingking tinèmpèl têmbunge | tarajanging katurôngga | inggih sairip kadya | lumampah dhandhang puniku | sanèsipun ingkang lampah ||

29. angun-angun tamban ririh | lampah dhandhang wau cukat | kalihe pinêrlokake | apan anunggil sarasa | alus kalawan wadhag | mênggah ta ing watêkipun | lampah ngun-angun punika ||

30. minôngka sarananèki | amintirkên kaèngêtan | ning kapal kasagêdane | pramilane kapal ingkang | sampun gambuh ing lampah | kêkalih kasêbut wau | nadyan mlampaha kewala ||

31. manawi ingkang numpaki | sumêdya anyirigêna | tan susah kaosikake | tamtu gya nyirig piyambak | mung kenging binasakna | sagêd nampèni puniku | sakarsane ingkang numpak ||

29. Durma

1. sêkar durma bab pangangkahing turôngga | kalangkung angèlnèki | wit saking bandholnya | myang wangkoting kang praya | kalawan anjondhil-jondhil | dipun prayitna [pra...]

--- 2 : 120 ---

[...yitna] | makatên pangrèhnèki ||

2. ngangkah kapal kang kadi kasêbut ngarsa | punika ingkang pasthi | kêdah kawêngkua | utawi kawisesa | ing tyas yya kataman ajrih | angrodapaksa | myang gêbag kang sru titis ||

3. kuda ingkang anggawa meda mangkana | punika pangrèhnèki | pan kêdah sarana | arêbahakên kuda | makatên patrapirèki | sadangunira | tindak duk pangrèhnèki ||

4. kapal lajêng asangêt panjondhilira | gya katêtaha aglis | pagêbag sarosa | tyasira ayya wawang | supados anjondhil malih | salêbêtira | anjundhil ingkang nitih ||

5. nyarêngana malumpat kalayan nyêndhal | apus ingkang turanggi | yèn nganan lupatnyalumpatnya | apus kiwa sinêndhal | manawi malumpat ngering | apus kang kanan | apan sinêndhal aglis ||

6. de patrape malumpat saking ing kapal | yèn nganan lumpatnèki | asta ingkang kanan | nyêpêng tlongoping lapak | kapadala kang prêmati | kangge lantaran | malumpatipun nênggih ||

7. tangan kering nyêpêng apusira ingkang | sisih kiwa tumuli | apus cinenengan | utawi sinêndhala | mênêngên panyêndhalnèki | bilih malumpat | mangiwa patrapnèki ||

8. asta kiwa kang nyêpêng tlongoping lapak | asta têngên nyêpêngi | apus sisih kanan | sinêndhala mangiwa | pangrèh kang makatên pasthi | antuk kapal kang | sangêt jundhilirèki ||

9. utawi kang tansah kathah medanira | sukur ingkang numpaki | kadugi ngrêbahna | salêbêtipun bandhang | yèn pangangkah kang kadyèki | kapal ginêbag | kang môngka purun jundhil ||

10. gya kasarêngana malumpat kalawan |

--- 2 : 121 ---

anyêndhal tangsulnèki | patraping ngrêbahna | kadi kasêbut ngarsa | mila rêbahing turanggi | srana kaangkah | ing panjundhilirèki ||

11. gih punika agampil kalampahannya | Cêbolang turira ris | sawêg cariyosan | tyas ulun nar-ênaran | was-uwas sangêt kuwatir | wawi lajêngna | bab pangrèhing turanggi ||

12. Mardiaswa anglajêngakên carita | bilih wontên turanggi | kaêrèh mung nêdya | muhung mundur kewala | lajêng kaundurna aglis | kang ngantos sayah | sabên badhe nêgari ||

13. katindakna rumuhun mundur kewala | sak sayahe turagituranggi | yèn wus kaêtrapan | tarekah kang kadyèngka | kenging tinantokkên pasthi | dènnya agadhah | laleda amantuni ||

14. lamun wontên kapal sabên tinêgaran | ngonclangkên kang kêndhali | ing panyêpêngira | apus pan kasanggia | kang ngigilnya lakung saking | sakilan lawan | jêjalaking turanggi ||

15. saha kêdah kucrêkipun kinêrêpan | patrap kucrêk kêndhali | kaucrêkkên lawan | lambening kang turôngga | isarat ingkang kadyèki | paedahira | ngiraskên lageyaning ||

16. angunclangkên kêndhali lawan paedah | ngènthèngkên lambenèki | bab kapal ajrihan | manawi wontên kapal | ajrih dhatêng awêwarnin | tuwin suwara | isaratipun murih ||

17. sagêt mantun yèn ajrih kalawan grobag | myang sasaminirèki | sabên tinêgaran | bilih kapapag grobag | lajêng kasêkakna aglis | ayya kapêksa | saking sakêdhik-kêdhik ||

18. bilih ajrih dhatêng swara pamirêngan |

--- 2 : 122 ---

inggih dipun kêrêpi | kapyarsakkên swara | pundi kang kinajrihan | yèn wus kêrêp sarta lantih | ingkang kadyèka | pasthi gya mantun ajrih ||

19. kapal ingkang gadhah kandhuta tan yogya | nyangkolakên kêndhali | makêm tuwin dhangar | panyêpênging pusara | kang prayitna ngati-ati | sarta dèn kêdah | katangsulan kêkalih ||

20. paedahnya bilih kapal ingkang gadhah | kandhutan tan prayogi | utawi amada | sagêt nandukkên srana | pami abangkol kêndhali | kang sisih kiwa | apus kang sisih kering ||

21. kaêculna apus kang têngên sinôngga | yèn nyangkol kang kêndhali | ingkang sisih kanan | apus kang sisih kanan | inggih kaêculna ugi | apus kang kiwa | kasanggia lir ngarsi ||

22. lamun dhangar kanang tangsul kagêpyokna | manawi datan apti | nglêpèh tumungkula | kêndhali kacêpênga | katarik mangandhap sarwi | ucêk-ucêkna | lambening kang turanggi ||

23. bilih makêm kêndhali kalèrèkêna | manganan tuwin ngering | yèn mêksa tan arsa | nglêpèh myang uculêna | yèn ngiwa pambandhangnèki | têgêse bandhang | mangiwa sukunèki ||

24. kiwa ingkang rumuhun tumindakira | apusira kang sisih | kiwa kaseronga | sarta kakêncêngana | yèn nêngên pambandhangnèki | apus kang kanan | kakêncêngana ugi ||

25. bilih kapal katandukan kang tarekah | kadi kasêbut ngarsi | môngka nglantur bandhang | pambandhanging tan mêndha | karungkêp ingkang turanggi | nging saèstunya | pilaur mandhêg aglis ||

26. yèn wus kèndêl lajêng malih kabandhangna | saking karsèng kang nitih | sadangunya bandhang | mawi dipun rangkèta | supados manahe tampi | yya nganti darbya | meda

--- 2 : 123 ---

ingkang tan yogi ||

27. myang kandhutan damêl watiring kang numpak | mênggah pambandhangnèki | yya nganti kapêkak | kang môngka kèndêl dhawak | lajêng karangkèta malih | ingkang mirasa | sêmu pamuring-muring ||

28. nanging ngajêng punika kakêmbanana | wardine dèn kêmbani | kalowong apusnya | utawi kinêndhonan | ing têngah dipun kothongi | yèku kang numpak | tyas kêdah dèn kêmbani ||

29. nadyan wau sru sangêt pangrakètira | sayêkti datan apti | nêmpuh malih bandhang | ambêgogok kewala | sarta gêrêng-gêrêng muni | lamun turôngga | wus dharêdhêg tan osik ||

30. pangrangkète punika kakèndêlana | ing nalikanirèki | yya kawaspadakna | kang sampun kalampahan | sung sasmita kang turanggi | maring kang numpak | yèn ta sagêda angling ||

31. pamintamba dhuh mugi katurutana | nyukani pangrèhnèki | ri wusnya mangmangkanaLebih satu suku kata: ri wusnya mangkana | wau ingkang turôngga | nulya tumindak pribadi | mawarna-warna | ana ingkang lumaris ||

32. ingkang jojog [...] wan pandhapan | wêdharing sasmita di | mênggah tumanduknya | ing pangêrèh sadaya | punika cihnanirèki | èstu tan ana | kapal kang botên kenging ||

33. pinardi rèh kaajar dening manungsa | wontên panêgar angling | nyariyoskên kapal | datan dados dandanan | margi karèh botên kenging | punika tôndha | panêgar dèrèng wasis ||

34. saha dèrèng paham kawruh pangrèh kapal | ingkang salugunèki | mênggah raringkêsan | minôngka pêpathokan | badhe sagêd anêgari | kêdah pawitan | ingkang kawan prakawis ||

35. kang rumiyin kêdaha mawi pawitan | sura aguna nênggih [nêng...]

--- 2 : 124 ---

[...gih] | rêkasa ping tiga | lara kaping sakawan | manawi kawan prakawis | anggalih wêgah | mucung kewala uwis ||

30. Pocung

1. Mas Cêbolang kalangkung sukaning kalbu | gumujêng alatah | wasana umatur aris | dhuh mitrèng sun mugi kaparêng nglajêngna ||

2. ayya tanggung paran babaring pangrawuh | bab pangrèhing kuda | Madiaswa lingira ris | gih prayogi ah sampun kèndêl kewala ||

3. wedangipun kadangon akêmplung-kêmplung | dhêdharan ngalêndhar | punika têmbung mubadir | mêsakakên wawi sami rinakêtan ||

4. dimèn enggar tyase ayya magung suntrut | kang sinungan sabda | galêgês angasta cakir | minum wedang myang dhaharan sasukanya ||

5. Madiaswa anglajêngakên ing tutur | bilih wontên kapal | sasampune dèn tumpaki | môngka lajêng linampahkên datan arsa ||

6. ambagêgêg ingkang makatên puniku | ing pangangkahira | wusing nèng gêgêr turanggi | yya ge-age linampahkên kang turôngga

7. nanging kêdah kaubêngêna rumuhun | nêngên tuwin ngiwa | yèn wus kalakyan kadyèki | apan lajêng kalampahakên kewala ||

8. bilih [...] ambagêgêg tan lumaku | lajêng kaundurna | saranane kang kêndhali | katarika gêntos manêngên mangiwa ||

9. wusing mundur nuntên kaubêngna gupuh | kang sangêt kalayan | kang gêbag asru patitis | sasampuning sawatawis ubêngira ||

10. gya pinupuh myang ginêbag ingkang asru | lajêng linampahna | tamtu datan nyuwalani | amiturut sakarsanipun kang numpak ||

11. wus tartamtu bêncananing mogok mantun | ing sanèse wêdal | manawi dipun tumpaki | anggadhahi laleda ingkang mangkana ||

--- 2 : 125 ---

12. gya tindaking pangrèh kadya ingkang uwus | ing tyas ayya wêgah | dènira mangungkih pamrih | gantya kapal imah-imahên winarna ||

13. saupami tinêgaran kapal wau | angambah ing ratan | kang wus nate dèn purugi | gak inggokan tuwin wis nate ingambah ||

14. lajêng kêdah menggak-menggok tan lumaku | kangpalkapal kang mangkana | amurih mantunirèki | sabên numpak môngka ngajêngkên dumugya ||

15. ing panggenan kang kêdah mandhêg kudèku | gya katandukana | ing pangrèh sasênêngnèki | lawan kapal uli-ulihên kados ta ||

16. tinumpakan mantuke notol kalakung | gya tinandukana | patrap kang dika rumiyin | pramilanya kaangkah ingkang mangkana ||

17. awit kapal kang sampun klampahan èstu | sring kaslamur dera | nanggapi pangêrèhnèki | ing sadèrèngipun medanira kapal ||

18. sabên dipun têgari bilih wus ayun | cêlak ing panggenan | kang dadoskên sababnèki | utawine tinumpakan mantukira ||

19. gih katandukana pangangkah lir kang wus | kacriyos ing ngarsa | makatên salajêngnèki | sampun kêmba ngantos mantun babarpisan ||

20. dene kapal kang dèrèng rampas saèstu | ayya tinandukan | pangrèh ingkang ngrêkaosi | margi ing sadèrènge rampas punika ||

21. yèn kaangkah pancèn dede dhasaripun | sadêgdasagêda piyambak | dumugining mêmpêng pasthi | lajêng bobrok utawi botên kaalap ||

22. gantya wau bab nagarancak winuwus | bilih wontên kapal | ingkang mêntas dèn têgari | myang kinêtêr yogi

--- 2 : 126 ---

lajêng cinarakan ||

23. ingkang rêsik mênggah patrap kang kadyèku | ing sadangunira | tinitir myang dèn têgari | kacarakan kang ngantya ambal-ambalan ||

24. awit kapal kang dèn rèh sasirikipun | tuwin sasaminya | kang pancèn sanès aslining | lampahipun piyambak yèn tan klêrêsan ||

25. têmahipun asring-asring damêl korut | myang kukusing badan | ingkang makatên puniki | korut konus punika warni sakawan ||

26. kang rumuhun korut badan wastanipun | lah igihinggih punika | kêra nglangkèt kang turanggi | wus dilalah botên sagêd lêma-lêma ||

27. kaping kalih akorut karosanipun | nuwunakên beda | asring ambandhang pribadi | sabab sampun sayah taksih sinêngkakna ||

28. ing wasana umijil ing dhosonipun | meda warna-warna | nyulayani lan kang nitih | tan darana satêmah lajêng ambandhang ||

29. ingkang kaping tiga korut manahipun | punika turôngga | tansah muyap prayanèki | jalarannya ngajêng sabên tinumpakan ||

30. tansah dipun ugar-ugar manahipun | ing wasananira | dados muntap manahnèki | mila kêdah waskitha anuju karsa ||

31. ping sakawan korut panggraitanipun | têmahan dumadah | bibrahing lampahirèki | myang bibrahing sakèh kasagêdanira ||

32. milanipun nêgari kapal puniku | adhuh sapintêna | gènnya nyêkakkên wêdaling | panggraita supados tumuntên gadhah ||

33. kasagêdan ingkang sarana tinanduk | pangrèh kawaskithan | ewadene prêlu ugi | tansah mawi karêm-karêm manahira ||

--- 2 : 127 ---

34. supadose graitanya ayya korut | carakan punika | dumadi sarananèki | èstu sagêd mantunakên kapal ingkang ||

35. anêmahi kados ingkang wus kasêbut | ing ngarsa sadaya | pramila ingkang wigati | amêrlokkên cinarakan kang turôngga ||

36. mangkya gantya bab rajanari winuwus | punika titihan | wêdaling manahirèki | saha malih wêdaling kang panggraita ||

37. yèn wêdaling manah myang graitanipun | saking pangosiknya | inggih punika pinasthi | rajanarinira wontên ing ngajêngan ||

38. lamun saking panyêrêg pandhêdhêg suku | punika pinanggya | nèng têngah kang rajanapirajanari | bilih wêdalipun saking winantonan ||

39. gih punika mênggah rajanarinipun | wontên ing pungkuran | wus tamat kang rajanari | kanthi êbab ngabah-abah ing turôngga ||