47. Maskumambang

1. dhuh Susunan Kali

--- 2 : 200 ---

gurunadi mami | gambar wêwayangan | tatiga siki puniki | mugi paduka tumrapna ||

2. gigiring kang maesa danu artining | kuliting maesa | palikan dados sirèki | abalunge kang maesa ||

3. kaanggea kuliting gambar puniki | sunguning maesa | kaanggea ototnèki | kulite kanang maesa ||

4. kaanggea inggih bêbalungannèki | sarta ginancarna | ing salampah-lampahaning | supados dados tuladan ||

5. têmbe wingking sagunging kang pra narpati | satriya myang wadya | pra èstri pra maharêsi | sagung isining bawana ||

6. dyan warnanên Sri Yudhisthira Narpati | sawusing pratela | gancaring cariyos nguni | amit wus praptèng antaka ||

7. puput yuswa sampurna ing jaman sukci | layon binarsihan | sung sasmita maring dasih | paripurna wus pinêtak ||

8. wontên tapak tilas palênggahannèki | ngandhaping mandira | rampung pamêtaking jisim | lajêng sinungan têngêran ||

9. kijing sela rineka cirining nami | Kyai Yudhisthira | lastantun têkèng samangkin | nèng lon-ulon masjid Dêmak ||

10. Ki Rasika angling mring rowangirèki | criyos sampun tamat | kijing kang panjang nglangkungi | ciri Kyai Yudhisthira

11. kang sinung ling tanya paran lajêngnèki | dènnya babat wana | tuwin sasampuning tampi | wêwayangan myang pratelan ||

12. e makatên lajênging cariyos inggih | dènnya babat wana | wilujêng sampun barêsih | rata kadi ara-ara ||

13. Sunan Kali wus wangsul dhatêng ing Giri | pinuju pêpakan | sanggyaning

--- 2 : 201 ---

kang para wali | Sunan Kali tur pratela ||

14. lampahipun tinuding babat wanadri | purwa wasananya | miwiti malah mêkasi | pan sampun katur sadaya ||

15. para wali samya karênan ing galih | abipraya rêmbag | amujudakên ing warni | ingkang kasêbut pèngêtan ||

16. kang kinarya guru wêwayangan katri | gêr-ugêr polatan | mêndhêt saking netranèki | bèntêning pasêmonira ||

17. saha papolatan datan liya saking | pêpasanging netra | manawi akarya ringgit | netra wangun gêdhondhongan ||

18. mirit saking gambaring wayangannèki | Prabu Baladewa | narendra Madura nagri | manawi adamêl netra ||

19. wangun liyêp mirit saking wayanganing | Sri Narendra Krêsna | sinuhun ing Dyarawati | utawi bilih iyasa ||

20. netra wangun manthêlêng sêrêng rêspati | mirit wayangannya | satriya ing Jodhipati | Radyan Arya Wrêkodara ||

21. paripurna dènira amirit-mirit | nanging sarêng arsa | damêl wêwayang rasêksi | rasêksa inggih dênawa ||

22. para wali radi kawêkèn ing galih | amargi jêng sunan | kalimput nalika panggih | tan tanya mring Yudhisthira ||

23. wêwah-wêwah danawa cariyosnèki | doyan môngsa kewan | myang môngsa wangkening janmi | nanging sagêt tata janma ||

24. samya migu mêngê mêksa datan mingis | sajroning èmêngan | saking plêgahan tan têbih | wontên sagawon lumajar ||

25. gondhol balung untu siyung amaringis | Sunan Kalijaga | antuk wawênganing wingit | tinarbuka ing Hyang Suksma ||

26. dènnya damêl gambaran wayang rasêksi | sipat myang polatan | amirit sagawon mringis | badan wayangan manungsa ||

27. sinêbadan gêng luhur gêblêg ngajrihi | mèh tanpa bangkekan | ulat sirung [si...]

--- 2 : 202 ---

[...rung] netra andik | mrêngangah dhepah brêgagah ||

28. sampun rampung dènnya angadani ringgit | mirit tri wayangan | wali wolu tanah Jawi | dêdonga dadya widada ||

29. têrangipun ature Yudhisthiraji | kuliting maesa | dados balungipun ringgit | ingkang ginapit punika ||

30. sungunipun dados ototipun ringgit | lah inggih punika | ingkang dipun angge gapit | miwah sampun ringgit wayang ||

31. balungipun maesa kinarya kulit | artose mangkana | kadamêl dhasaring sungging | saking bubukaning tulang ||

32. dyan punika purwanipun wontên ringgit | wacucal maesa | ingkang gumêlar samangkin | mujukkên kangge lampahan ||

33. tan lyan saking kramating Jêng Sunan Kali | wali wolu samya | mangayubagya ngidèni | sampun cuthêl criyos wayang ||

34. lah suwawi babarpisan awêwarti | ingkang pangandika | dene mawi purwakanthi | wali wolu tanah Jawa ||

35. kang winastan wali wolu tanah Jawi | satunggal Jêng Sunan | Ngampèl Gadhing amurwani | nama alit Radèn Ramat ||

36. putranipun Sang Sèh Mulana Ibrahim | ibu saking Cêmpa | Siti Asmara wêwangi | putranipun Prabu Kisan ||

37. kalihipun Susuhunan Gunung Jati | Sayitjèn punika | saking nagari Arabi | mandhirèng Carêbon praja ||

38. tiga Sunan Ngudung alite Sèh Sabil | putranta Ni Iskak | ibu saking Madurèki | kadang mudha Wali Lanang ||

39. sakawane Sunan Giri Gajahpuri | inggih Dyan Satmaka | putra Wali Lanang nguni | kang ibu putra Blambangan ||

40. gangsal Sunan Benang Dyan Madum Ibrahim | putra Ngampèldênta [Ngampèldê...]

--- 2 : 203 ---

[...nta] | ibu Siti Maniladi | putra Arya Teja Tuban ||

41. nênêm Sunan Mukit Majagung mandhiri | Dyan Ngadil Buerah | Sri Cêmpa mudha sêsiwi | nak-sanake Radèn Rahmat ||

42. pitu Sunan Darajat timurnya nami | nama Sèh Mahmut kang | putra Sunan Ngampèlgadhing | mijil saking ing ampeyan ||

43. wolu Sunan Kalijaga Radèn Sait | putra Wilatikta | Bupati Jêpara nagri | sampun jangkêp petang kula ||

44. de sanèse wawolu dipun wastani | wêwali nujêba | têgêse nucêba inggih | punika wali susulan ||

45. amung Kajêng Sultan Agung ing Matawis | kalipahing Allah | kang jumênêng ing samangkin | pamungkas wali nurbuwat ||

46. Sunan Kali kok dados onjo pribadi | niku kang singgihan | wit maguru Nabi Kilir | anêrusi solah tingkah ||

47. Nabi Kilir tan seda awit lampahi | karêm marang ora | cêgah hawa nafsu melik | konang-onang kene kana ||

48. têrus suci ing nala dumilah wêning | mandar tuk nugraha | panjênêngan Nabi Kilir | kinarya hèb nabiyolah ||

49. anartani têkèng mangkya tan ngêmasi | gaib dalêmira | wus kawêngku lair batin | puniku ungêling kitap ||

50. Sunan Kali wartosing makatên ugi | mangkya dèrèng seda | sigêg Rasika kang dêling | kinanthi gantya critanya ||

48. Kinanthi

1. Kyai Arjana winuwus | putihan ing Jatisari | radi ali papetangan | anirahkên tiyang sakit | rencangipun jêjagongan | umatur nuwun kiyai ||

2. mugi dhangankên ing kalbu | mupung ing mangke pinanggih | supadi mêta barana | mring putra wayah kang sami | pinarak ngarsa sampeyan | bab lampah petangannèki ||

3. pênêt miwah awonipun | anirahkên [anirah...]

--- 2 : 204 ---

[...kên] tiyang sakit | Kyai Arjana lingira | ingkang ulun ago kaki | awêwaton saka dina | saking kaole Sèh Adi ||

4. dina Akat kang rumuhun | lamun nirahkên wong sakit | yèn mangetan tiba saras | yèn mangidul tiba êsri | yèn mangalèr tiba lara | yèn mangulon tiba pati ||

5. yèn dina Sênèn winuwus | lamun nirahkên wong sakit | yèn mangidul tiba saras | yèn mangetan tiba êsri | yèn mangulon tiba lara | yèn mangalor tiba pati ||

6. ing dina Salasa iku | lamun nirahkên wong sakit | yèn mangetan tiba saras | yèn mangalor tiba êsri | yèn mangulon tiba lara | yèn mangidul tiba pati ||

7. ing dina Rêbo cinatur | lamun nirahkên wong sakit | yèn mangetan tiba waras | yèn mangalèr tiba êsri | yèn mangulon tiba lara | yèn mangidul tiba pati ||

8. ing dina Kêmis winuwus | lamun nirahkên wong sakit | yèn mangetan tiba waras | yèn mangidul tiba êsri | yèn mangalor tiba lara | yèn mangulon tiba pati ||

9. ing dina Jumungah nuju | lamun nirahkên wong sakit | yèn mangulon tiba waras | yèn mangalor tiba êsri | mangidul tibaning lara | mangetan tibaning pati ||

10. ing dina Sabtu cinatur | lamun nirahkên wong sakit | yèn mangulon tiba waras | mangalor tibane êsri | yèn mangidul tiba lara | mangetan tibane pati ||

11. riningkês ing bêcikipun | Akat Slasa Rêbo Kêmis | tirah ngetan tiba waras | Sênèn ngidul waras ugi | Jumungah Saptu yèn tirah | kudu ngulon purugnèki ||

12. dene ta sêdhênganipun | Akat Kêmis ngidul [ngidu...]

--- 2 : 205 ---

[...l] êsri | Sênèn ngetan sri tibanya | ari Slasa Rêbo tuwin | Jumungah kalawan Tumpak | padha ngalor tiba êsri ||

13. mung puniku petangipun | sawuse pinetang bêcik | sumendhe karsaning Suksma | ala ayu mung nglakoni | sakèhing kang amiyarsa | samya nuwun aturnèki ||

14. puniku saèstunipun | pinaibên malarati | sangsaya daliling Kuran | pangandikaning Hyang Widhi | sigêg cinandhak kang cêlak | abdi dalêm ngulama di ||

15. apil Kuran sampun putus | ing makna lan muratnèki | anama Amat Sotama | ririh gonira nyambungi | mangke kula acarita | yakine kang kasbut dalil ||

16. wontên narendra pinunjul | binathara nyakrawati | ambêg wicaksanèng budya | jêjulukipun narpati | Sri Maha Amat Salekan | ngadhaton Sêtambul nagri ||

17. kongas kasudibyanipun | jêmbar jajahaning nagri | angrèh samaning pra raja | têtêp kêncêng kang agami | bakda salat darus Kuran | sabên dumugi ing dalil ||

18. wa tungiju mantarsau | wa tudilu mantar saking | punika ing maknanira | mungguh Hyang kang murbèng pasthi | sayêkti bisa akarya | bilai padha samangkin ||

19. tuwin bisa karya èstu | kamulyan padha saiki | pêndhak pêndhapan darusnya | dumugi kêkalih dalil | kèndêl ing pamaosira | ginagas rinosèng ati ||

20. e tuwan kang sipat agung | saupami kita iki | kraton tapis kabasmara | gusis tan kari samênir |

--- 2 : 206 ---

kirane durung saêkal | dadi kamlaratan mami ||

21. awit kasugihan ingsun | kalawan karaton mami | nora ing kene kewala | ingsun darbe liyan nagri | kangjêng sultan kabatinan | maibên ungêling dalil ||

22. darus sabakdaning subuh | sanalika sri bupati | munggèng satêngahing wana | bawahing Ngêsam nagari | lêlampahan kalih wulan | saking ing Sêtambul nagri ||

23. kawêlas arsa sru ngungun | kang môngka sri narapati | mung ngagêm jubah kuthungan | ragi masa udan ngriwis | anyamping sarung gêmbaya | ngagêm kêthu lugas abrit ||

24. angasta tasbèh umancur | barleyan ginosok adi | gêng nracak sak isi lêrak | andungkap sawêlas ari | tan nendra minum myang nadhah | miwah tan pinanggih janmi ||

25. lêsah ngalêntrih ngalêntuk | angga gêgês gagang aking | sumendhe witing mandira | sawang kunarpa narpati | anuju sawiji dina | ana nangkoda lumaris ||

26. mring Ngêsam unta tinuntun | nèng kono miyat ing janmi | sumendhe witing mandera | sinawang wus kadya mayit | pinurugan dupi cêlak | ki juragan têtanya ris ||

27. kisanak kang kawlasayun | dene nèng alas pribadi | pasêmone lir wong wirya | lah punapa sababnèki | sang nata dupi miyarsa | pakèwêt dènnya mangsuli ||

28. sêrêt kêdaling sabda rum | pêgat-pêgat amlasasih | ki dagang tuhu manira | ing Sêtambul asal mami | kesah ngaji mrih

--- 2 : 207 ---

lyan praja | yun mantuk datan yun margi ||

29. ki dagang wêlas kalangkung | nulya dèn ulungi roti | lawan malih ing lantingan | lah niki jampi kalêntih | sawusira tinampenan | roti dhinahar sacuwil ||

30. toya ing kêndhi dèn inum | tri cêgukan datan luwih | kraos nikmat ing sarira | sumringah nayane wêning | Sri Nata Sêtambul sigra | ngulungkên tasbèhirèki ||

31. maring sudagar kang asung | roti lawan toya kêndhi | winantu sabda mrak atya | dhuh kisanak kang tuhu sih | rèhning andika wus nambak | dhumatêng ing jiwa mami ||

32. sasat anambungi umur | wèwèh janma tanpa pamrih | èstu bilih karyotama | nandhakkên eklasing budi | liya anrusing wardaya | sangêt ing panuwun mami ||

33. saking kumêdahing kalbu | minôngka timbanganing sih | kang mugi tinampènana | winantu sukaning ati | cinandhak mring ki sudagar | gringgang-gringging garègèli ||

34. awit salaminya idhup | lagya anêmbe udani | barleyan agêng naracak | rinujit kinarya tasbih | sapandurat tan wacana | gumêtêr kêdaling lathi ||

35. paran ing karsanirèku | de asung ingkang kadyèki | sri narendra angandika | ulun rila lair batin | amung ta paminta amba | parênga nunut lumaris ||

36. rèhning kita ayun mantuk | marang ing Sêtambul nagri | yya nganti sangsayèng lampah | ki sudagar lingira ris | inggih ki bagus sumôngga | gampil yèn wus praptèng nagri ||

37. kantun lampahan dwi tèngsu | têmbe anumpala kèli | sri narendra wus binêta | ing ênu datan winarni | sapraptanira ing Ngêsam | sudagar dagang mawarni [mawar...]

--- 2 : 208 ---

[...ni] ||

38. laris dagangane gêrus | mênthêk kathah antuk bathi | tata-tata sêdya mentar | têtanya mring sri bupati | bagus paran karsanira | dènirarsa mangkat mulih ||

39. inggih kyai kajêng ulun | sarênga paduka malih | sêsimpangan wontên marga | ki sudagar wus nyondhongi | kaliling wagêling nala | tasbèhe barleyan adi ||

40. mangudasmaraning kalbu | ewuh têmên tasbèh iki | lamun awèt tak anggoa | mêsthi tan kobêr ngabêkti | katungkul pijêr umiyat | lawan tan pêgat kuwatir ||

49. Mêgatruh

1. lah bêcike dak dole pisan yèn payu | prayoga nyimpêni dhuwit | thithik mutawatiripun | tumrap sakwong kaya mami | darbe barang langkung elok ||

2. bubrahake ati ngêgungkên têkabur | sisip sêmbire apasthi | rêgadag anarik kupur | ki sudagar minta aglis | tasbèh tinawèkkên gupoh ||

3. maring para sugih jroning praja kêmput | kita tan ana kang awis | tan kuwawi artanipun | saking akèhing pangaji | anulya konjuk sang katong ||

4. Natèng Ngêsam kalangkung eram ing kalbu | wasana ngandika aris | saka ngêndi asalipun | tasbèhmu barleyan iki | ki sudagar awotsinom ||

5. asal saking tiyang nyukani pukulun | janma papa nèng wanadri | sang nata kagyat lingnya rum | sudagar aturmu iki | iku mokal sèwu elok ||

6. kawruhamu tasbèh iki ingkang patut | kang darbe nata linuwih | pinunjul samaning ratu | aturmu [atur...]

--- 2 : 209 ---

[...mu] iki mustail | pangirèngsun wus amêlok ||

7. pasthi iki olèhmu gone mêmandu[1] | hèh sudagar yèn sirèki | tan bisa ngaturkên mringsun | janma ingkang wèwèh têsbih | sira minôngka gêgêntos ||

8. ingsun ukum apa ing sapantêsipun | ki nangkoda duk miyarsi | pangandikane sang prabu | ulat biyas payus tistis | konjêm siti arawat loh ||

9. ki nangkoda manêmbah sarwi umatur | dhuh gusti sri narapati | kawula anuwun mundur | nimbali kang darbe tasbih | wus linilan mêdal gupoh ||

10. sampun panggih ki dagang lan Sri Sêtambul | kang sawêk nandhang kaswasih | rinucat dhirining prabu | bagus dika ditimbali | mring ngarsane sang akatong ||

11. sigra sowan ki dagang lan Sri Sêtambul | prapta ngabyantarèng aji | ki dagang saksana matur | punika ingkang nyukani | têsbèh kang konjuk sang katong ||

12. apan iya tasbèh iki gonmu asung | kang dinangu matur inggih | tan patitis priksan prabu | tandya animbali patih | wus sowan manêmbah alon ||

13. hèh ta patih wong iki têmên yèn pandung | banjur ukumên tumuli | junjangên nèng alun-alun | sandika rêkyana patih | gya binêkta mundur alon ||

14. saundure ki patih kalangkung ngungun | nyurasa karsaning aji | sakit tan dungkap ing kalbu | kang dadi parênging aji | tampa priksan ngukum uwong ||

15. yèn badala ajrih karsaning sang ulun | nulya pinidana aglis | pan jinonjang astanipun | kang kanan suku kang kering | sawuse konjuk sang katong ||

16. nata agnya ngunjara parêk kadhatun | prathistha mèpèt capuri | siji tanna rowangipun | nèng ngriku sri narapati | siyang dalu agung lamong ||

17. mung ngraoskên [ngra...]

--- 2 : 210 ---

[...oskên] kuwasanira Hyang Agung | kodrat takdiring Hyang Widhi | kang tumamèng sang aprabu | kalangkung elok mustail | mila tansah ngruji batos ||

18. dhasar têmên luwih kuwasa Hyang Agung | pratandhane kita iki | dene tan ngrasa salugut | yèn nêmu kadi puniki | saking gung dosamba mawon ||

19. dene kita tan pracaya wa tungiju | mantasau sabdèng Widhi | priyoga sing luput ingsun | nanging ta gondhelan mami | tambuh ngong tobat mring Manon ||

20. dalil inalaha gapururrakimmu | yèn wong tobat dèn aksami | mangkono pamanggih prabu | dahat pantangsaning galih | siyang dalu gung prihatos ||

21. amung arsa ngarsa dalil wa tudilku | mantangsau kang pinuji | mugi Tuwan Kang Maha Gung | paringa uning tumuli | saking kawasèng Hyang Manon ||

22. sampun lami gyanya nèng kunjara prabu | ya ta ing Ngêsam Narpati | darbe putra wanodya yu | pambayun wus môngsa brai | cahyane langkung mancorong ||

23. tur ingugung sang rêtnayu mring ramèbu | tinurut barang sakapti | sagung pakarti rahayu | samana socaning puri | pan sawêk kasêngsêm ngaos ||

24. siyang dalu enjing sontên sami darus | swara mirêng saking jawi | yèn lêpat aksaranipun | asru tinêgor tumuli | lan kang nèng kunjara kono ||

25. yèn tinêgor kèndêl ing pamaosipun | gusti lêrêse kadyèki | panjang tuwin cêlakipun | sang nata wiwit angaji | trêtil pasekate kaot ||

26. pangajine datan ririh nora sêru | swara ulêm lakung pasih | piniyarsa nganyut-anyut | bisa karya nyês ing ati | pranyata alim kinaot ||

27. datan wiyah janma widagdèng kadyèku | nadyan gurune sang putri | tan mirit pangajinipun [pangaji...]

--- 2 : 211 ---

[...nipun] | lan sagêt ingkang kinunci | sang rêtna garjitèng batos ||

28. mokal têmên wong iki kalamun pandung | pasêmone ingkang warni | utawa rupane bagus | tuwin pangajine luwih | dudu sêbarangan uwong ||

29. kiraningsun pasthi iki trahing ratu | guwaya katorèng warni | manawa kêna babêndu | antuk sêsikuning Widhi | mokal lamun tindak awon ||

30. saya paham dènnya mirêngkên sang ayu | sangsaya wêwah ingkang sih | mring janma ingkang tinutup | sabakdane dènnya ngaji | sigra kondur mring kadhaton ||

31. prapta ngarsaning rama nulya umatur | rama amba sabên ari | bilih amba nuju darus | sring tinêgor saking jawi | lan janma ukuman kêthok ||

32. tiyang wau langkung sae wacanipun | amba inggih dèrèng uning | sagung didalêm sadarum | sanadyan kang pra ngulami | ingkang mèmpêr ing pangaos ||

33. yèn tinimbang lan janma kang tuwan ukum | rama ing panuwun mami | parêng tan parênging kalbu | amba inggih nyuwun laki | dene ta pamilih ingong ||

34. nyuwun antuk kang tuwan kunjara iku | sang nata èmêng ing galih | ginubêl ing putranipun | dènnya mothah nyuwun krami | kang pinilih luwih elok ||

35. sri narendra alon pangandikanipun | adhuh babo putra mami | paran kang dadi kajatmu | dene sira jatukrami | pamilihmu luwih asor ||

36. suwurira gawe surêm mring prajamu | dene atmaja narpati | pasakitan garwanipun | kaya ta kurang sujanmi | ajêmbar jajahan ingong ||

37. ingsun ngêrèh iya sagung para ratu | lan akèh punggawa mami | utawa santananingsun | kang anom bagus ing warni | lah padha pilihên kono ||

50. Sinom

1. tan kurang punggawaningwang | kang brêgas sarwa lim-alim | aja

--- 2 : 212 ---

milih wong kunjaran | rinungu liyan nagari | pasthi akarya nisthip | nyudakkên drajating ratu | sang rêtna aturira | rama amba datan laki | bilih botên antuk pamilihan amba ||

2. kawula mung nêdya ngêndhat | yèn rama datan dugèni | yèn dadya paminta amba | sang nata ngungun ing galih | samana langkung kingkin | ngraosakên putranipun | gantya aminta krama | pagubêle sabên ari | dangu-dangu rinasa-rasèng wardaya ||

3. prakarane jatukrama | têmên tan kêna binudi | têtêp kodrating Pangeran | jodho tan kêna kinardi | lêjar panggalih aji | luwar ing sungkawanipun | pinupus têkdirrolah | sang nata ngandika aris | mring ki patih kinèn ngêdalkên sakitan ||

4. prapta ngabyantarèng nata | pangulu nulya mangarsi | wus pragat paningkahira | sigra pinanggihkên aglis | sakitan lan sang putri | sasananira wus sinung | sang dyah matur mring garwa | dhuh kakang kadi ta pundi | punapanta kang dadya darunanira ||

5. dene nganti kinunjara | punapa nyata yèn maling | langkung ngungun manah kula | dene warna dika pêkik | kang sarta sampun alim | têka nganti tindak dudu | mugi paringa pajar | sampuna kawula uning | sri narendra aris wijil ing wacana ||

6. mangke kula turi wikan | bilih gusti wus sung uning | gih punapa ingka[2] sabab | paduka rêmên mring mami | kawula tiyang alit | sarta sawêg manggih ukum | paduka sutèng nata | pagene garwèng wong nisthip | sang kusuma alon [a...]

--- 2 : 213 ---

[...lon] wijil ing wacana ||

7. lah inggih mênggah punika | kawula pajar tan bangkit | awit tuduhing Hyang Suksma | dumunung wontên ing budi | irsating Hyang lir ngimpi | sasmita kang tumrap ulun | kinèn antuk paduka | mila sèstu sun lampahi | wasanane sumôngga kita tan wikan ||

8. tumuntur agnyaning swara | nanging nalaring pakolih | mokal yèn paduka ala | purun anindakkên sisip | kang garwa matur aris | awas têmên putri ayu | yêktine amba raja | gusti sampun bribin-bribin | nging kadukan sabab rangu dalil Kuran ||

9. sang kusuma dupi myarsa | garwanta dera sung uning | kèngêtan yèn ingkang rama | kagungan lisah pêrmati | pranti kinarya jampi | sagung wong kang nandhang bêndu | sampun binêkta mêdal | saksana tinrapkên aglis | mring têtatu tan tabêt pulih sakala ||

10. suku tuwin astanira | pulih kadya duk ing nguni | sanalika sri narendra | tuwuh guwayaning aji | sang nata ngandika ris | dhuh dhuh mirah ariningsun | mirêngna atur ingwang | sayêktine kita iki | kang ngrênggani Sêtambul karaton ingwang ||

11. lah matura sudarmanta | kabèh kandhaningsun iki | sang dyah sandika gya mentar | wus praptèng ngarsa rama ji | munjuk mulabukèng wit | madya lan wasananipun | dhêlêg ngungu Sri Ngêsam | sowanira langkung ajrih | mêlanging tyas gyanta tan titi pariksa ||

12. dugi ngarsèng sri narendra | Prabu Ngêsam sarêng uning | kalangkung eraming nala | tan mèmpêr warnaning nguni | manthêr jwala mrabani | nyata yèn Ratu

--- 2 : 214 ---

Sêtambul | bumi nata ing Ngêsam | saksana umatur aris | kadipundi gusti paduka purwanya ||

13. Sang Prabu Amat Salekan | ngandharkên lampahanèki | purwa madya wasananya | Sri Ngêsam sokur ing Widhi | dene ta putranèki | têtêp dados garwanipun | tasbèh wangsul sri nata | kundur mring Sêtambul nagri | ing juragan tan kokum malah ginanjar ||

14. kèndêl samantên kewala | gèn kula gêlar critaning | kang maibên dalil Kuran | sadaya ingkang miyarsi | langkung sukaning ati | sigêg sota malingipun | nahan kang cêcak lênggah | lan abdi dalêm Samuli | lurah jogèt anama Wirèng Suwignya ||

15. kakang nyuwun sasêrêpan | nguni sintên kang murwani | bêksa wirèng kêkancuhan | tuwin datan mawi kanthi | ngantos kagêm samangkin | lêlangên jroning kêdhatun | paran ta wijangira | tuwin sanès ingkang gêndhing | Lurah Wirèng Suwignya amêdhar sabda ||

16. nalika kraton Jênggala | ingkang jumênêng narpati | Sang Prabu Surya Wisesa | iku ingkang angadani | iya sabên sarangin | aran Wirèng Panji Sêpuh | ijèn tanpa gêgaman | muhung sampur kang winiwir | gêndhingira aran Boyong Badranaya ||

17. lawan Wirèng Panji Mudha | sarakit gaman tan mawi | mung sondhèr lir Panji Wrêda | gêndhing Sobrang barang ngrangin | nulya iyasa malih | Dhadhap Kanoman ranipun | rong pasang kang ambêgsa | dhadhap lan dhuwung cinangking | gêndhingira ingaranan Rangsang Tuban ||

18. jinangkêpan [jinangkê...]

--- 2 : 215 ---

[...pan] kawan warna | Wirèng Jêmparing Gêng nami | ingkang ambêgsa sapasang | nyangking gêndhewa jêmparing | gêndhing Lèngkèr mantêsi | nahan kadeyan sang prabu | kêkasih Radèn Kalang | byantoni karsa narpati | yasa Wirèng Lawung Agêng tinêngêran ||

19. kêkalih ingkang ambêgsa | mandhi waos ngrêspatèni | pinatut Rêmêng gêndhingnya | ing mangke dipun wastani | babêksan ing Matawis | wau ta Rahadèn Wirun | biyantu gya iyasa | Wirèng Dhadhap Kreta nami | kang ambêksa sakawan kinêmbar warna ||

20. ngasta dhadhap lan curiga | Sêgaran Polok kang gêndhing | jangkêp amung nênêm warna | linaluri ayya nganti | ilang talêring nguni | lêlangên dalêm sang prabu | iku pamyarsaningwang | buh têmên lan doranèki | mung nyatane de kagêm têkèng samangkya ||

21. kang tanya dhêku turira | saking ing pamanah mami | kados kathah lêrêsira | mênggah Bêdhaya lan Srimpi | punapa inggih mirit | bêksa wirèng nênêm wau | Wirèng Wignya lingira | dhingin Bêdhaya lan Srimpi | pêpiridan kala jaman kadewatan ||

22. kasêbut layang wiwaha | nalika Hyang Endrapati | arsa utusan ngrêncana | tapane Sang Padhusiwi | ingkang kinèn lumaris | pitu wranggana gêgêdhug | dene ingkang kinarya | wranggana pêpitu siki | sêsotyadi iku tinêmbungkên mulat ||

23. sinidikara dumadya | kêkasih kang ayu luwih | Sang Supraba musthikèngrat | lawan Wilotama Dèwi | mèh kêmbar ingkang warni | kaot baranyakan lurus | kêkalih wus tan beda | kalawan Sang Dèwi Ratih | garwa Sang Hyang Kamajaya Cakrakêmbang [Cakra...]

--- 2 : 216 ---

[...kêmbang] ||

24. wising dadya kinèn taya | têgêse ataya nênggih | pangigêling widadaryya | jawata kabèh yun uning | ya ta sami ningali | absari pangigêlipun | angidêri sagara | amung kaping tiga uwis | pra jawata kang tumingal kawismaya ||

25. têgêse sami wismaya | padha kasmaran ing galih | dewata dènnya tumingal | pangigêle widadari | Hyang Brama dadak nênggih | catur muka papat wau | Sang Hyang Endra andadak | tingal papat dènnya ngaksi | sakwèh dewa tingale ngayun têtiga ||

26. ana ta locananira | ing kering kanannya tunggil | mugi juluk kang satunggal | karanane mangkenèki | wiyare aningali | sarta ing kacaryanipun | sagung para dewata | wau ingkang aningali | iya maring pangigêling widadaryya ||

27. sabanjure Sang Hyang Endra | iyasa bangsal panangkil | sisihan lan made taya | kiwa têngên srimanganti | Hyang Endra yèn tinangkil | ngarsakkên lêlangênipun | tayaning waranggana | pinaès binusana di | manthuk-manthuk suka kang sami miyarsa ||

28. sinigêg Wirèng Suwignya | Kyai Dêmang Basman makin | abdi dalêm pamaosan | rolas jung ing Turisari | tinimbang rowangnèki | masalahing adêgipun | griya miwah alihan | cara-caraning wong tani | punapi gih mêndhêt wulan kang prayoga ||

29. Dêmang Basman ris lingira | manawi caraning tani | bilih angadêgkên griya | tuwin angalih ing panti | rèh etang kurang uning | mung môngsa ugêranipun | ananging kintên kula | puniku langkung utami | winêwahkên lan etang kagêm ing praja [pra...]

--- 2 : 217 ---

[...ja] ||

30. ing masa kasa raharja | môngsa kalih tan prayogi | kasêbut kalêbêt griya | botên wontên pênêtnèki | masa katiga ugi | apan kathah awonipun | kabêsmèn kapandungan | ing masa kapat prayogi | pan rahayu tumêrah mring putra wayah ||

31. dene ing masa kalima | apan awon kang pinanggih | masa kanêm tan prayoga | sinambêr gêlap sring-asring | masa kapitu yogi | linulutan ing dunya gung | rahayu salaminya | masa kawolu prêmati | suka singgih nanging sring awon pinanggya ||

32. kasanga datan prayoga | prihatinan watêknèki | mangkya masa kasadasa | kalangkung saking prayogi | masa dhastha anênggih | awon cêlak umuripun | salah satunggalira | masa kasadha mungkasi | apan sênêng awon saene piyambak ||

33. namung punika ugêrnya | petanganing tiyang tani | kang sinung sabda lingira | èstu kalangkung utami | winor lan petang nagri | sangsaya tambah pikantuk | Ki Basman ling sumôngga | wêwaton budining tani | muhung têmên lawan wêkêl giris dora ||

51. Girisa

1. gantya wau kang winarna | ingkang cakêt lênggahira | lawan Kiyai Sumbaga | lurah panyungging lungguhnya | alon dènira têtanya | adhi kalamun sêmbada | rakanta minta uninga | witing wontên wayang purwa ||

2. niku sintên kang iyasa | mugi adhi gancarêna | kang kanggo babo punapa | têka wau wayang purwa | jalu èstri tindhik samya | saha ing pamêndhêtira | gambaring kang wayang purwa | kadi pundi cariyosnya ||

3. kadamêl cagaking lênggah | supadi yya kraos sayah | dèn mirêngkên putra wayah | èstu badhe damêl bingah | miwah ras-arasên kesah | timbang nyantên para ah ah | tiwas tan angsal paedah | Ki Sumbaga latah-latah ||

4. kang mangkono dhasar nyata | mêngko

--- 2 : 218 ---

aku tak carita | saka kandhane wong tuwa | nalika jumênêngira | kyating rat Sri Jayabaya | ing Mamênang prajanira | anyorèk gambar warnanya | lêluhurira sri nata ||

5. roning êtal papanira | ingkang rumuhun priyoga | panyorèke sri narendra | gambaring Hyang Jagad Nata | sapiturute tumêka | Bambang Parikênan nama | ing sawuse paripurna | diarani wayang purwa ||

6. panjupuke aran wayang | de gambar wujud wus ilang | ginagas ing tyas trus têrang | mulane wau kang wayang | lanang wadon tinindhikan | kagawa saka babone | corèkannya sri pamase | Prabu Jayabaya kuwe ||

7. dadi mung mirit patrapnya | panganggone janma bôngsa | Indhu kêling kang nagara | rampunging pagambarira | amarêngi taun ôngka | wolung atus widak juga | sangkalanirèng kang warsa | gambaring winayang astha ||

8. kala êmpun Ajisaka | jumênêng sri narapati | nèng nagri Purwacarita | jêjuluk Sri Widayaka | nganggit pakêm lêlakonnya | para dewa saturutnya | marêngi angkaning warsa | sèwu tigang dasa juga ||

9. taun iku sinangkalan | ratu guna mlêtik tunggal | antarane nganti lawas | basa karaton Jênggala | marêngi angkaning warsa | sèwu satus kalih dasa | ingkang jumênêng pamasa | Lêmbu Amiluhur nama ||

10. olèh kawan likur warsa | muksa ginêntenan putra | Radèn Panji Rawisrêngga | nama Sri Suryamisesa | arsa nganggit wêwangunan | ri gambaring wayang purwa | ron tal uga papanira | winujud gêng lan dêdêgnya ||

--- 2 : 219 ---

11. pra kadang kadean samya | tumuntur garap mangrêngga | sabên sri nata sumewa | corekan katur sang nata | winadhahan ing kandhaga | sarta nganggit pakêmira | lêlakone wayang purwa | tinurutakên tinata ||

12. lah iku awite wayang | nganggo tinabuhan gôngsa | slendro nganggo sinulukan | têmbung kawi warna-warna | manut pathêtaning gôngsa | kagêm sabên pasamuwan | Sang Prabu Suryamisesa | karsa andhalang priyôngga ||

13. para kadang kadeannya | kang garap anabuh gôngsa | kasêsêm ingkang uninga | manganti bubare samya | anuju angkaning warsa | sèwu satus kawan dasa | sirah gangsal sinangkalan | tata karya titis dewa ||

14. muksane Suryawisesa | gya ginantyan ingkang putra | Rahadèn Kudalaleyan | jêjuluke mangkya gantya | Surya Amiluhur nama | lagya olèh tigang warsa | nulya ngalih nagrinira | Pajajaran Kartaharja ||

15. mangun gambar wayang purwa | babon corekan Jênggala | jinujut gêng luhurira | papane daluwang jawa | anuju angkaning warsa | sèwu satus suwidak rasa[3] | wayang gana rupa janma | [...][4] ||

16. nalika Rahadyan Jaka | Sêsuruh jumênêng nata | jêjuluk Prabu Bratana | angadhaton Majalêngka | karsa mangun wayang purwa | papane daluwang jawa | ginulung dadya sajuga | winuwuhan rêricikan ||

17. wayang bèbèr ingaranan | yèn kagêm anèng kadhatyan | lastari slendro gamêlan | liyane anèng kadhatyan | kang nglakokke dhêdhalangan | amung rêbab kang gamêlan | prêlu kangge purwakala | yèn wong kêna ngila-ila ||

18. pangupa drawa anandhang | mala cintraka mèk ilang | kaya ta cah wadon lanang | ontang-anting tanpa kadang | sapêpadhane iku kang | rinuwat kasêbut layang | Rêsi Kala gawang-gawang | ngruwat nganggo bèbèr wayang ||

19. murih ruwêt ingkang kala | nganggo sajèn warna-warna | sarta dupa gônda wida | katêlah

--- 2 : 220 ---

têkan samangkya | wong kang nanggap wayang purwa | kudu nganggo sajèn dupa | duk rampunging panganggitnya | Sri Maha Prabu Bratana ||

20. angkaning kang ponang warsa | sèwu rong atus punjulnya | wolu puluh lan tatiga | sangkalanira winarna | nênggih gunaning pujôngga | nêmbah ing Bathara Endra | bana ing jumênêngira | Sang Aprabu Brawijaya ||

21. pungkasan ing Majalêngka | kacarita darbe putra | wasis gambar namanira | Radèn Sungging Prabangkara | dhinawuhan rama nata | mangun busananing wayang | bèbèr kang tumrap daluwang | rinêngga pulas mawarna ||

22. pinantês lan wujutira | raja satriya punggawa | busana kinarya beda | anuju angkaning warsa | sèwu tri atus langkungnya | taun iku sinangkalan | anênggih datanpa sirna | pigunaning kang atmaja ||

23. sabêdhahing Majalêngka | anuju angkaning warsa | sèwu patang atus lawan | tigang dasa langkung tiga | sangkalanira rinipta | gêni murup sinram janma | ing nalika iku wayang | bèbèr sagamêlanira ||

24. marang ing Dêmak nagara | kacarita Kangjêng Sultan | Sèh Ngalam Akbar sapisan | sêngsêm marang karawitan | myang rêtna langên wayangan | sring-asring kaparêng dhalang | iya iku bèbèr wayang | môngka gamêlan lan wayang ||

25. kasêbut ing pêkih kitap | karone iku pan karam | dadi pra wali sadaya | biyantu karsaning nata | anganggit wayang supaya | ilang wujut gambar janma | kang kinarya lulang mesa | tinipiske sawatara ||

26. dhinasaran warna pêthak | ancur lan gêrêsan lulang | prabote pinêtha maswa | kinarya miring rainya | tangane kinarya dawa | ngirisan tulang maesa | ginapit sajuga-juga [saju...]

--- 2 : 221 ---

[...ga-juga] | tinancêpakên ing wrêksa ||

27. binoyong jejeran wayang | sabên kanjêng sultan lênggah | wayang kajèjèr panggungan | kacaoske kangjêng sultan | banjur bali ingaranan | wayang purwa kaya lama | dene babon bèbèr wayang | dadi anggone pra dhalang ||

28. lêstari kang anggo dhalang | barang sajroning nagara | tanapi mring desa-desa | samana angkaning warsa | sèwu patang atus lawan | kawan dasa punjulira | nênggih sinangkalan mangkya | nir gusti caturing dewa ||

29. antaranya kangjêng sultan | jumênêng tuk tigang warsa | kangjêng sinuhun ing Arga | nganggit wuwuh ingkang wayang | nganggo danawa wanara | sarta gancaring lêlakyan | sinuhun ing Benang sigra | nganggit panyumpinging wayang ||

30. de panggungan kering nganan | Jêng Sultan Sah Ngalam Akbar | muwuhi ricikan wayang | rupa gajah lan prampogan | Jêng Sinuhun Kalijaga | nganggit kêlir kadêbognya | balencong kalawa[5] kothak | sarta muwuhi kêkayyan ||

31. iku minôngka sangkala | mêmêt aku kurang têrang | dene ta kang asring dhalang | Sunan Kudus tinabuhan | salendro ingkang gamêlan | iku wiwiting kang wayang | apan nganggo sinulukan | grêgêt saut ada-ada ||

32. nuju angkaning kang warsa | sèwu kawan atus ika | langkung kawan dasa tiga | dene ta sangkalanira | gêni dadi guci ningrat | antarane tan winarna | nalika jumênêngira | nênggih Rahadèn Trênggana ||

33. jêjulukira Jêng Sultan | Sah Ngalam Akbar ping tiga | arane Sultan Bintara | kang mungkasi Dêmak praja | wasis waskitha ing nala | anggalih kang wayang purwa | mindhake bagus sêmbada | karsa dalêm sri narendra ||

34. mangun wanguning ka wayang |

--- 2 : 222 ---

jinujut ing dêdêgira | sarta mripat cakêm karna | sarta binêdhah sadaya | samana angkaning warsa | sèwu patang atus lawan | pitung puluh punjul sapta | rêsi pitu karya tunggal ||

35. susunan ratu kang tunggal | ing giri nalikanira | makili karaton Dêmak | anganggit wanguning wayang | gêdhe dhuwure si duwa | ugêre mata liyêpan | karo mata panthêlêngan | wedokane nganggo rema ||

36. wayang wanara lan buta | dinokokak[6] roro mata | dewa sakêt kaya arca | sarta nganggit lakon wayang | wiwite wayang tinrapan | kakonang ingkang parada | sawuse dadi sakothak | ingaran kidang kêncanan ||

37. nalika iku sinungan | sangkala mêmêt ingaran | rupa Sang Hyang Girinata | nitih andini andaka | anuju angkaning warsa | sèwu patang atus lawan | pitung puluh wolu sirah | slira dwija dadi raja ||

52. Salisir

1. datan na lingsiring karsa | saking lêpasing pambudya | Sunan Ratu Tunggal Arga | anulya karsa iyasa ||

2. wayang gêdhog aranira | cakokaning praupannya | babon saking wayang purwa | tanpa kêthèk lawan buta ||

3. anganggo têkês kang priya | wayang wadon ngore rema | prabot rapèt kalung jamang | gêlang anting kilap buja ||

4. jêjêring lêlakon praja | sakawan padha sudara | ing Jênggala ing Pamênang | ing Ngurawan Singasêkar ||

5. sabrangane Prabu Klana | Pulo Bali kang nagara | balane buris sadaya | sarta nganggit pakêmira ||

--- 2 : 223 ---

6. gancaring kang lêlampahan | sarta garêgêt saupnya[7] | tanapi suluk bineda | lagune lan wayang purwa ||

7. pan pelog gamêlanira | kang dhalang ran Widayaka | Suhunan Kudus êmbannya | lastari langêning praja ||

8. sinungan mêmêt sangkala | rupa Sang Hyang Nilakôntha | ngasta cis ginubêl naga | anuju angkaning warsa ||

9. sèwu patang atus lawan | wolung dasa langkung gangsal | sinangkalan gaman naga | kinarya ing Udipatya ||

10. nahan ta Susunan Benang | yasa wayang Damarwulan | ingkang jinêjêr lêlakyan | ing Majapait têngahan ||

11. ratu ayu jumênêngnya | nuju taun angkanira | sèwu tri atus limalas | nunggal lan bèbèr wêktunya ||

12. ingkang linakonkên dhalang | dadi tanggapaning wadya | winuwuhan têtabuhan | kêprak angklung kêndhang trêbang ||

13. kalanturing pakêcapan | wayang bèbèr tabuhannya | lumrah ngarani kêthiprak | anuju angkaning warsa ||

14. sèwu patang atus lawan | wolung dasa langkung astha | sinangkalan duk iyasa | astha wali karya tunggal ||

15. Jêng Sultan Adiwijaya | jumênêng ing Pajang praja | anuju ing taun ôngka | sèwu limang atus tiga ||

16. karsa mangun wêwangunan | wayang purwa babonira | iyasan ing Dêmak praja | prabot pinastês[8] lan wônda ||

17. para ratu prabotira | ana kang nganggo makutha | ana tropongan kewala | ana kang kêling gêlungnya ||

18. satriya bêsus ing rema | ana kang nganggo paraba | sarta rineka dodotan | ana ingkang nganggo clana ||

19. pinapantês dhewe-dhewe | nganggo samparan wadone | karo bêsusing rambute | dodotan buta kêthèke ||

20. tan owah ngloro matane | dewa rêca parabote [pa...]

--- 2 : 224 ---

[...rabote] | padha irasan tangane | winuwuhan gêgamane ||

21. goda bindi alugora | iku wiwit wayang purwa | tuwin wayang gêdhog ika | padha tinatah gayaman ||

22. sarta nganggit wuwuh ingkang | pakêm purwa gêdhog wayang | anuju angkaning warsa | sèwu limang atus lima ||

23. Jêng Sunan Kudus iyasa | wayang golèk saka wrêksa | mirid lakon wayang purwa | salendro gamêlanira ||

24. amung kênong êgong kêndhang | kêthuk kêcèr lawan rêbab | nuju sangkalaning warsa | wayang nir gumuling kisma ||

25. Jêng Sinuhun Kalijaga | nganggit topèng kang kinarya | saka wrêksa mung sak suryan | sarta methok wêwangunan ||

26. kaya raining manungsa | jêjêring lêlakon padha | karo wayang gêdhog iya | nganggo buta warna-warna ||

27. wônda mripat mayang purwa | prabot têkês rampèk clana | sumping sondhèr uncal wastra | kang mêtu jinêjêr samya ||

28. lanang wadon nganggo bêksa | dhewe-dhewe pacakira | kaya putra lan cindhaga | panji tuwa panji mudha ||

29. Gunungsari Prabu Klana | daga blancèr pênthul buta | kudu beda bêksanira | ukêl lan têtambangannya ||

30. salendro gamêlanira | topèng sawiji-wijinya | nganggo dipatut gêndhingnya | dhewe-dhewe nora padha ||

31. angkaning warsa samana | sèwu limang atus astha | môngka ta sangkolèng warsa | kaèsthi nir yêksaning rat ||

32. basa ing kraton Mataram | jumênêngnya Panêmbahan | Senapati ing Alaga | karsa mangun wayang purwa ||

33. rambut tinatah gêmpuran | wayang gêdhog kinêrisan | muwuhi wayang ricikan | manuk lawan buron wana ||

--- 2 : 225 ---

34. anuju angkaning warsa | sèwu lima atus lawan | patpuluh siji sangkala | rupa pat gatining janma ||

35. ing sajumênêngnya nata | Sri Surya Anyakrawatya | rama dalêm sri narendra | ingkang jumênêng samangkya ||

36. amêmangun wayang purwa | babone kidang kêncana | jinujud mung sawatara | sasigaring palêmahan ||

37. Arjunane pinaringan | panêngran Kiyai Jimat | iku awite kang wayang | purwa lan gêdhog sinungan ||

38. bau lan tangan pinisah | tangane cinampuritan | lan winuwuhan dhagêlan | myang winuwuhan gêgaman ||

39. panah kêris sapadhanya | bisane landhêp sadaya | paripurna karsa nata | banjur ana uwong mônca ||

40. saka Kêdhu asalira | bisa dhalang gêdhog purwa | banjur kaabdèkke dadya | dhalang sajroning nagara ||

41. kaparênging sri narendra | wayang bèbèr pangruwatan | sinalinan wayang purwa | katêlah têkèng samangkya ||

42. rampunge dènnya iyasa | maringi mêmêt sangkala | iku rupa buta guban | padhalangan ingaranan ||

43. panyèrèng araning buta | banjur karan ing akathah | buta cakil wus kalumrah | mathênthêng solahe kathah ||

44. wujud buta mata siji | tangan loro dikêrisi | siyung mêtu saka lathi | amandhuwur mung sawiji ||

45. anuju angkaning warsa | sèwu limang atus lawan | sèkêt loro sinangkalan | nêmbah lawan buta tunggal ||

46. ing samêngko karsa nata | kang Sinuhun Kangjêng Sultan | Agung Kratingrat parapnya | Prabu Anyakrakusuma ||

47. karsa mangun wayang purwa | prabote jalu lan priya | samya tinatah sadaya | jinait lanyapanira ||

48. sarta sangkut dêdêgira | kang pancèn mêlèk matanya | kajait sinungan tôndha | gêndhongndhongan matanira ||

49. rangkêp-rangkêp ingkang wônda | ing sawusing paripurna [pa...]

--- 2 : 226 ---

[...ripurna] | Arjuna [...] kaparingan | aran Kyai Mangu ika ||

50. sinungan mêmêt sangkala | rupa buta rambut rêta | ingore sumugèng ngarsa | nganggo jalu suku dyinya ||

51. padha lawan ingaranan | iku buta parapatan | wong akèh ngarani ika | buta rambut gêni samya ||

52. rampung nuju ôngka warsa | sèwu limang atus lawan | sèkêt têlu sinangkalan | jalu buta tinata sang ||

53. lah mung iku kawruh ingwang | crita witing ana wayang | kang miyarsa samya girang | matur pundi turun dhalang ||

54. Ki Sumbaga astanira | anudingi lah kae ta | kang sèndhèn ing saka rawa | Ki Panjangna wastanira ||

53. Mijil

1. pan sinigêg Sumbaga dènnya ngling | gantya kacariyos | ingkang cakêt kalawan linggihe | lan Ki Marboti taha wêwangi | Ki Marbot jinawil | sarwi têtanya rum ||

2. yayi para èstu dèrèng uning | lu-èlu kemawon | awit alit tumêkèng samangke | dèrèng wontên ingkang nyariyosi | cariyos ing nguni | waton kitapipun ||

3. sabên wulan Sapar amarêngi | ri Rêbo dhumawoh | kapungkasan sapraja arame | jalu èstri miwah rare alit | samya siram mawi | jajimat dèn êkum ||

4. wontên malih jimat dèn kum warih | wusing siram gupoh | gya inginum myang pinupukake | bun-êbunan miwah slawat katri | sartane manèki | pinapal ing pucuk ||

5. Ki Titahar aris amangsuli | ing pamyarsaningong | kasbut Kitab Mujarabah rane | caritane Aliaya Adi | kang wus sinung uning | gaibing Maha Gung ||

6. tinartamtu [tinarta...]

--- 2 : 227 ---

[...mtu] sabên-sabên warsi | karsaning Hyang Manon | anurunkên sakèh kabilaèn | awit Rêbo pungkasaning sasi | Sapar kèhing blai | tri atus nêm puluh ||

7. sabanjure nèng tanggal myang ari | nahas kang wus maton | tumrap Jawa abanjur nganake | sangar nahas jatingarang tuwin | patine kang ari | naga dina tèngsu ||

8. tali wangke miwah sampar mayit | sasamine rêngko | pramila yèn para ngulamane | wusing adus barêsih ing dhiri | myang nginum we mawi | jêjimating êkum ||

9. gya sêmbahyang panulak bilai | iku kawruh ingong | inggih kakang wus dhamang rayine | kala adus punapi gih mawi | rapal niyatnèki | anggènipun adus ||

10. bilih mawi rapal kadipundi | manawi tan wados | rak prayogi winêdhar samangke | Ki Titahar gumuyu mangsuli | ora woda-wadi | uruting kang adus ||

11. ingkang dhingin asêsuci wajib | mênèk agantung gong | de rapale elingku mêkene | bismillahir rahêmanirrakim | nawetu huslali | dapingil balau ||

12. sunatan lilahitangalèi | niyat adus ingong | ari Rêbo wêkasan sasine | pananulak sakèhing bilai | wêkasan basuki | Allahu akbar wus ||

13. sabanjure maca ur ulbirid | dalika arda mor | tasalun baridun wa sarabe | titi tamat rapale sasuci | sunat Rêbo sasi | Sapar pungkasipun ||

14. tanya malih rencangira linggih | babo kakang Marbot | siyam sunat bok winêdharake [wi...]

--- 2 : 228 ---

[...nêdharake] | bilih sagêt ulun yun nglampahi | sok sampuna uning | dadya tyas tuwajuh ||

15. iya adhi kang wis tak lakoni | pasa sunat manggon | ana dina Sênèn lan Kêmise | lawan pasa sud myang siwat nami | siwat têgêsnèki | tanggal pêtêng nuju ||

16. etung têlung dina boya luwih | ing wite linakon | kaping wolu likur utamane | sanga likur tri dasa yèn bèji | pungkasan marêngi | tanggal pisan iku ||

17. suda iyaiku nalikaning | rêmbulan mancorong | iya amung tri ari pasane | ping têlulas ping patbêlas kaping | limalas mungkasi | kabèh mau manut ||

18. iya lampahe jêngandika Nabi[9] | Muhkhamad kinaot | de yèn dintên Kêmis ing tanggale | sasamine kang makono yayi | ing niyatirèki | sinarêngna iku ||

19. lawan sabên Sura amarêngi | ping sanga mancorong | angasura punika arane | ping sapuluh ngasura namèki | yèn tanggal pisan wit | utama satuhu ||

20. wulan Rêjêp ing sakuwasanèki[10] | watone linakon | lamun kawit tanggal sapisane | têkan kaping têlung puluh yayi | kalangkung utami | gêng gancaranipun ||

21. wulan Ruwah awit tanggal kaping | sapisan linakon | têkan kaping limalas tanggale | nismu saban iku dèn arani | patpuluh lima ri | gunggunging rong tèngsu ||

22. sasi sawal puwasa sunating | awit tanggal pindho | têka kaping pitu ing tanggale | bakda sawal ping wolu marêngi | riyaya kupat twin | sangkêp ulamipun ||

--- 2 : 229 ---

23. Bêsar kaping wolu tarwiyahi | ping sanga ngarsa Pon | ping sapuluh nahar ing bakdane | dadi amung pasa kalih ari | utamanirèki | sapisan witipun ||

24. amung iku pasa sunat yayi | kang uwus kalakon | nora susah nganggo rapal-rèpèl | mung niyatna ing sajroning ati | tan susah kawijil | dene awitipun ||

25. pasa niyat nalika malêming | pasa yun linakon | nganggo saur pan winênangake | supayane kuwat ingkang dhiri | badan kudu suci | kaya pasa agung ||

26. lamun sira yayi anglakoni | nêmbahyang binatos | pinarêngna têbir lan ekrame | utawane sarêng nalikaning | wuluki mahribi | masuh rainipun ||

27. pama ayun pasa ari Kêmis | ing sajroning batos | niyat ingsun pasa ri Kêmise | sunat anut lampahi jêng nabi | karana Allahi | dene lamun tumbuk ||

28. Rêjêp kaping sapisan ri Kêmis | niyat pasa ingong | ari Kêmis sing wat lan Rêjêbe | sunat anut lampahe jêng nabi | karana Allahi | sapiturutipun ||

29. lamun sira sami anglampahi | gêganjaran Manon | sinung èngêt slamêt salawase | kang miyarsa sêdya yun nglampahi | agambuh tyasnèki | sigêg kang winuwus ||

54. Gambuh

1. Ki Supana winuwus | abdi dalêm jajar carik macung | rencangira jêjagongan têtanya ris | uwa manawi panuju | kaparênga paring tudoh ||

2. têmbung myang sastranipun | kang rumiyin pribadi puniku | atumitah wontên ing madyapadèki | kang tinanya kagyat muwus | gonmu takon [tako...]

--- 2 : 230 ---

[...n] karya gawok ||

3. lagi iki sajêgku | ana bocah takon kang kadyèku | grathul-grathul iya aku asung uning | bênêr lan lupute êmbuh | kakèkmu suwargi omong ||

4. ana pandhita putus | saka Ngatasangin asalipun | acarita mungguh têmbung lan sastrèki | kang tuwa dhewe ranipun | têmbung Ibrani sayêktos ||

5. yèku bêbasanipun | bôngsa Israil nagara agung | pamacane sastra mau saka kèri | manêngên sabanjuripun | dhapur sastra winiraos ||

6. sairib sastra Indhu | lan sairip lan sastra Arabu | kaanggone duk jamane Kangjêng Nabi | Ibrahim kalillohu[11] | mupakat sakèhe nguwong ||

7. banjur kinarya iku | anulisi kitap-kitapipun | para nabi kalipahira Hyang Widhi | jaman ing sadurungipun | Jêng Nabi Muhkamad miyos ||

8. ananging samonèku | kacarita kala jamanipun | Kangjêng Nabi Ibrahim kalillolahi | ana ratu gêng pinunjul | binathara para katong ||

9. kyat ing rat Raja Namrut | iya Prabu Jabar ajêjuluk | ajumênêng ana nagara ing Babil | isine jagad kacakup | dumadya ngaku Hyang Manon ||

10. Ki Ajar patih Namrut | ingkang rama Kalillurahmanu | kyana patih datan maèlu mring siwi | angugêmi ratunipun | kèlu kumprung pêngung bakoh ||

11. inggale caritèku | timbalane Allah Kang Maha Gung | maring kangjêng nabi pinaringan kanthi | putra kapenakanipun | ran Nabi Lut samya tinon ||

--- 2 : 231 ---

12. ngislamakên Sang Namrut | yya kabanjur-banjur dènnya lacut | ngaku Allah nanging datan pinarduli | saya dadra andêlarung | dilalah èngête adoh ||

13. Jêng Nabi sakalangkung | dènnya matur maring ramanipun | kinèn Islam manut ing agama suci | Jêng Nabi malah tinundhung | saka ing Kaoniya bodhol[12] ||

14. Nabi Lut datan kantun | lawan wadya pra mukmin sadarum | ibu Nabi Siti Naonan duk myarsi | gya nusul lampahing sunu | nèng wana basangi andhok ||

15. jajahan Ngêsam iku | bakda salat dutaning Hyang Agung | Jabarail ngêmban dhawuhe Hyang Widhi | Jêng Nabi kinèn dhêdhukuh | ing têmbe kalamun dados ||

16. kaaranana iku | dhukuh Betal Mukadas satuhu | bumi ingkang sinucèkakên Hyang Widhi | sawuse atampi dhawuh | linampahan nulya dados ||

17. dhukuh arja kalangkung | wadya Eslam sabên ari wuwuh | rawuh malih dutaning Hyang Maha Suci | kinèn maringakên iku | musakap kèhe kang pulo ||

18. kalawan kinèn gupuh | nutugakên nyilamakên Sri Babul[13] | saukure dutaning Hyang kang paring sih | pinratakên pra wargèku | sukèng tyas sokur ing Manon ||

19. musakap sapuluh wus | winulangkên mring umat sadarum | myang sahadat pungkasannya nêbut Nabi | Ibrahim kalilolahu | sadaya mituhèng dhawoh ||

20. tan lami budhal sampun | maring Babil akanthi Nabi Lut | bêkta wadya mukmin namung sawatawis | wus prapta têpi praja gung |

--- 2 : 232 ---

nulya akarya pakuwon ||

21. Jêng Nabi tandya laju | maring praja kapanggih Sri Namrut | winartanan sadhawuhing Maha Suksci | Namrut kinèn amiturut | nanging mêksa pungguh wangkot ||

22. malah Sang Raja Namrut | yun ngayoni maring ing Hyang Agung | Kangjêng Nabi asangêt dènnya maripih | Namrut mampang mêksa mungsuh | Nabi kinèn amakuwon ||

23. Jêng Nabi wusnya mundur | sri narendra andhawuhi gupuh | mring Kya Patih Arja kinèn ngupaya glis | catur pêksi garudha gung | wusnyantuk katur sang katong ||

24. piniara mrih tutut | gya akardi bale gêdhong agung | rakitira kadya pêthi wus adadi | kanan kering amung sinung | candhela rinuji bakoh ||

25. pintunya ngandhap luhur | myang sinungan bêsat inggilipun | wêwalêsan ngungkuli sirahe pêksi | yèn winalik nèng sor suku | paripurna kang pirantos ||

26. kinèn abêkta gupuh | mring maligi anyar kang dumunung | jaban praja agêng luhure nglangkungi | winatara pitung gunung | myang catur narendra katong ||

27. sapraptanirèng pucuk | pêksi catur suku samya sinung | kolong wêsi bakal êgonira tali | bale rinut suku wolu | kadi tandhu geyang-geyong ||

28. Sri Jabar sukèng kalbu | nguwuh-uwuh sêsumbar kumruwuk | lah ing ngêndi pangerane Si Ibrahim | têka nora nana munggut | lah ngatona payo pupoh ||

29. lan êndi wadyanipun | ingkang aran malekat-malekut | têka nora katingal sawiji-wiji | baya padha wêdi mring

--- 2 : 233 ---

sun | Namrut tan kêndhat ngacêmong ||

30. sarwi bojana nginum | Kangjêng Nabi kalilurahmanu | lan Nabi Lut tanapi wadya pra mukmin | minggah mring malige luhur | wus panggih lawan sang katong ||

31. latah-latah ngling Namrut | sida bebas kratone gustimu | nora wurung ingsun langgar sun lurugi | dimèn mijil banjur campuh | aprang tandhing lawan ingong ||

32. Jêng Nabi sakalangkung | dènnya asung pemut maring Namrut | malah bêndu gya prentah mring wadyanèki | kinèn samêkta apupuh | sangu myang gêgaman pupoh ||

33. walêsan catur uwus | pucuk sinung daging unta ngunbruk | Namrut angling hèh êntènana Ibrahim | gonku nglunas pangeranmu | Sri Namrut lan para katong ||

34. pêpilihan kang uwus | mambêg wantêr kasudiranipun | lawan rêsi sewa sogata pinilih | kang wus limpat agal alus | kya patih manggolèng pupoh ||

35. sadaya wus umangsuk | pangruktinya sadaya wus rampung | gya ginêtak kagyat mamprung catur paksi | myang daging nèng luhuripun | nanging datan bangkit nothol ||

36. kagendra drêng yun nucuk | saya dêdêl lan akêmbanipun | duk lampahan sasiyang lawan saratri | parentah mring juru pintu | kinèn mêngakakên gupoh ||

37. lawang bale kang luhur | wusing mênga jru pandomanipun | dhinawuhan aningalana kang langit | matur taksih nyamut-nyamut | tan ewah duk anèng ngisor ||

38. lawang bale ngandhap wus | binuka myat bantala katlisut | prentah malih surak nabuh gubar bèri | kagyat kang kagendra catur | sumêka dêdêl tan kegoh ||

39. parentah malih Namrut | anon langit tanna owahipun | anon bumi

--- 2 : 234 ---

wus tan ana antarèki | sinêngkakkên malih mamprung | ponang langit maksih katon ||

40. kadi nèng ngandhap wau | bumi katon pêtêng kadi dalu | ana swara wau ingkang kapiyarsi | saking wiyat juru dêmung | kang darbe swara tan katon ||

55. Jurudêmung

1. hèh ratuning racut sira | marang ing ngêndi karêpmu | dupara kalangkung-langkung | sira arsa mring ngakasa | kaliwat lacutirèku | ya ta Sri Namrut miyarsa | miwah para wadyanipun ||

2. samya gugup agaligap | anyandhak gêgamanipun | dèn ngati-ati sadarum | baya iki ingkang prapta | ripu dibyaning aluhur | ya ta ana malih swara | hèh hèh Namrut kapir lacut ||

3. Namrut ngatak prawiranya | ngêplaskên panah mandhuwur | angawut pamanahipun | ana ngêmpakkên istijrat | wêktuning jêmparing brubul | wangsuling saking gêgana | lir girimis tibanipun ||

4. Sri Jabar pribadi sigra | nglêpaskên jêmparingipun | sarwi sêsumbar têkabur | hèh êndi pangeranira | lah ngatona payo gupuh | lan êndi rupane uga | prajurit wêtokna gupuh ||

5. Jabrail tampi parentah | angambil mina ing laut | ingunjalakên mandhuwur | luhuring panah Sri Jabar | wangsuling mina mring laut | cumalorot kawistara | jêmparing nata cumundhuk ||

6. têrus badaning kang mina | ludiranira sumêmbur | jêmparing gagubras marus | Jabrail anyandhak mina | winangsulakên mring laut | panah dhinawahkên marang | ngarsane Sang Raja Namrut ||

7. jêmparing tiba cinandhak [cina...]

--- 2 : 235 ---

[...ndhak] | ngêtrok wêntis suka guguk | latah-latah asru muwus | pangerane Si Ibrahim | kacundhuk jêmparing ingsun | hèh ta bocah aja kêndhat | gonmu jêmparing mandhuwur ||

8. mangkya karsèngsun kalakyan | angobrak-abrik agêmpur | prajèng karaton ngaluhur | sira Jabarail sigra | ngambil pêksi sobèng luhur | kinênakakên ing panah | wangsule katutan marus ||

9. kalawan daginging kaga | lir grimis tibaning marus | dhawah palataranipun | bale gandhaga marayan | Namrut cikrak-cikrak muwus | lah bocah padha wisana | gonmu nglêpaskên mring luhur ||

10. iki wus têtêp patinya | Ibrahim pangeranipun | kataman ing panah ingsun | iki ta dêlêngên padha | olèh daging panah ingsun | sarta gêgubras ludira | lir garimis rah sumêmbur ||

11. pasthi karatone rusak | wadyane wus lêbur luluh | Namrut lan sawadyanipun | sukèng tyas marwata suta | angalêmbana macucu | tan wruh mangkene gumêlar | budi kalap pêngung bingung ||

12. Sri Jabar parentah sigra | wêwalêsan dhuwur manuk | winalik babêsatipun | anèng ngandhaping kang kaga | kagendra sakawan wulu | daging mangsan anèng ngandhap | môngka sru kaluwèn catur ||

13. tumungkul myating mêmasan | sinarêngan surak umyung | gong bèri kêndhang tinabuh | kagyat kagendra lumarat | kadya bêbandhêm tumurun | saking kagyat yun mamôngsa | katarik luwe kalangkung

14. mèh praptèng ngandhap gya prentah | bêsat isi daging mau | kinèn jêngakkên mandhuwur | kang papak kang sirah kaga |

--- 2 : 236 ---

dadya ngampar ibêripun | supadi yèn prapta ngandhap | ayya kantêp tibanipun ||

15. winantu ing gara-gara | arga-arga manggut-manggut | kalamun bisa amuwus | bayèku yun gêmpur ingwang | malekat catur tumurun | karsa ngawut-awut arga | pinupus-pupus lir napuk ||

16. kaga wus anjog pratala | gumêbrug giyar ajugrug | têbih saking maligya gung | bêsat walêsan saksana | pinarêkakên kang cucuk | daging wus samya dèn môngsa | winuwuhan ngantya tuwuk ||

17. pemute kang alul kojah | pitung dina pitung dalu | Namrut dènnya anèng luhur | kaga wus rinante samya | pra wadya sanagri mêthuk | sri naranata tumêdhak | saking bale pêthi agung ||

18. jujug malige ing pucak | Jêng Nabi Brahim Nabi Lut | misih ngantya sampun tundhuk | Namrut suka angandika | ing samêngko pangeranmu | wus jindêng dening hruningwang | jaja butul rah sumêmbur ||

19. tandhane baline panah | kuthah rah daginge katut | lah ta iki warnanipun | cihnaning daging lawan rah | apadene kalanipun | prawira nglêpasi panah | garimis rah drês kalangkung ||

20. pangeranmu apês nistha | dalah malaekatipun | Kangjêng Nabi lingira rum | hèh Namrut ngajap naraka | têka mangkono anggêpmu | lumuh marang rèh raharja | ngorakkên dhawuh Maha Gung ||

21. nasak kudu nasar blasar | mor gandarwo ilu-ilu | lumuh têmên kinarya yu | ingka[14] jamak nuli tobat | darbe pangrasa sihing hu | Jêng Nabi akathah-kathah | dènnya sung pemut mring Namrut ||

22. tinandhang dadining aprang | Jabar nglênggêr tan amuwus | èsmu ajrih jroning [jro...]

--- 2 : 237 ---

[...ning] kalbu | èngêt ing kasêtènira | Kangjêng Nabi duk ing dangu | angas laire kewala | sinasap sinamun samu ||

23. mengo ngiwa tan kaduga | baya ta wus têkdiripun | ya ta Jêng Nabi gya kundur | ingiring sawadyanira | kang kantun agunêm rêmbug | sirnane Kalillurahman | ana pandhita kang matur ||

24. rèhning nguni wus kawuryan | Jêng Nabi kadibyanipun | luhung sampun pinaèlu | ujêr wus ambawa rasa | sarkara lan manisipun | tan kenging kinaya ngapa | tuhu dening kanang punjul ||

25. atur titi tètès tatas | sang nata kalangkung bêndu | mijilkên istijrat luhung | tutug lawan kalih asta | mêdal dahana awangsul | kantar-kantar mring awiyat | tan dangu dahana wangsul ||

26. kang miyat kalangkung ebat | tobat sujud nata kêbut | saking malige ngadhatun | mêsu kalangkung pêpudya | antuk sasmitaning kalbu | enjing miyos siniwaka | Patih Ajar myang wadya gung ||

27. pêpak andhèr ngarsèng nata | mring Patih Ajar gya dhawuh | dènnya yun numpês kang sunu | myang wayah sawadyanira | sinaranan têmbung alus | kinarsakkên abujana | nèng pucaking maligya gung ||

28. pra wadya mangayubagya | yun linakyan sesuk esuk | samêkta prayitnèng kewuh | nahan Jêng Nabi praptanya | ing pawon parentah gupuh | ngalih anyakêti praja | cakêt dalêmnya rumuhun ||

29. ngara-ara Kaosiya | wus tata pakuwonipun | utusanira Hyang Agung | Jabarail asung salam | mring Nabi Brahim Nabi Lut | kang sarta aparing wikan | gunême Sri Namrut kapur ||

30. wus tinutur sadayanya | lan malih karsèng Hyang Agung | malige karsa ginêmpur | Jabarail sampun musna | Jêng Nabi sawadyanipun | dêdonga ing karaharjan [karah...]

--- 2 : 238 ---

[...arjan] | tur iku wus sinung wêruh ||

31. malêming têmpuking karya | karsaning Hyang dènnyarsa sung | bilai mring kapir kupur | sanggyaning kang pra malekat | ingkang wus angêmban dhawuh | kinèn awit nglêkasana | makana saksana rawuh ||

32. lindhu prakêmpa goraya | mung dumunung maligya gung | sangêt gonjing mayug-mayug | rênggat adon-adonira | lir kiyamat isthanipun | bayu mulêg mawalikan | sinarêngan angin lesus ||

33. ponang angin saking ngandhap | tan antara jêbolipun | malige pêplês mandhuwur | tan ana kari samêndhang | swara gora tri jumêgur | lir giri sasra nèng wiyat | sirahe malige gupuh ||

34. pinunggul angin prakêmpa | saking nguntara mangidul | sirah gêmpal tibèng laut | jumêgur wening samodra | mina sing ning laut kidul | akèh pêjah kabarasat | katiban murdaning panggung ||

35. pungkuring Namrut kacrita | sirahe malige mau | mêmulo ombak kadulu | dene awake maligya | andêdêl binêkta lesus | nulya sigar amarapat | ngetan ngulon ngalor ngidul ||

36. katulak wangsul sadaya | têmpuk wor nèng têngah rêmuk | lir binêbêg mabur sumyur | agênge ponang rêmukan | saêndhog ayam tan langkung | anèng saluhuring praja | brêbêl kawratan sadarum ||

37. mêksa dêdêl mring ngakasa | marmanya tan bisa runtuh | awit sinôngga ing bayu | lir pêtêng dhêdhêt limêngan | karsaning Hyang dènira sung | bilai mring lacut kopar | punika kinarya pemut ||

38. supaya padha elinga | wruha kodrating Hyang Agung |

--- 2 : 239 ---

tan antara sirêpipun | bayubajra saking ngandhap | dyan gantya kang bayu lesus | saking luhuring ngakasa | kadi jêmparing tumurun ||

39. tumêmpuhirèng mangandhap | gumurubug sru sumiyut | rêmukan malige wangsul | lir sanjata narawantah | sut kadi mimis sumawur | lingsir dalu wayahira | wong kapir prasamya turu ||

40. dhêdhêt kadi sinirêpan | tibane rêmukan iku | tan srênti sarêng tumanduk | nibani wismane kopar | kêpyak swaranya gumuntur | wismane kapir kawratan | myang jro pura kinarutuk ||

41. pan namung pakuwonira | Jêng Nabi saumatipun | rinêksa dera Hyang Agung | siji tan ana katiban | samya eca-eca turu | wau wismane si kopar | payon rêmak rêmpu rêmuk ||

42. kang anèng sajroning wisma | asru kagyat jumbul kagum | tan ana kuwasa muwus | kapilêngên ing suwara | wong kupur klêngêr sadarum | datan ana kaliwatan | agêng alit èstri jalu ||

43. miwah Sri Bathara Jabar | tan pae lan wadyanipun | kagyat kantunya kalakung | tan wruh sangkaning bêbaya | samya galigap agugup | galuyuran niba-niba | lir wong wungu dènnya kantu ||

44. wênèh ingkang kapalêsat | saking gonira aturu | miwah rêsi juru tênung | ing nagri myang môncapraja | prasamya kapilêng kantu | dangu-dangu duk samana | wong kapir sinungan emut ||

45. kajêngkang karangkang-rangkang | gêrêng-gêrêng ngrintih ngruntuh | tan ana cêtha calathu | pinêksa-pêksa tan bisa | mung bêkuh-bêkuh ting brêkuh | pinêksa apadidêngan | sêrêt galêrêg ngêduwul ||

46. tambuh-tambuh solahira | ing praptaning siyangipun | mulat wisma payon [payo...]

--- 2 : 240 ---

[...n] gêmpur | lêngêr-lêngêr ngungun mlêngak | takon-tinakon tan pêcus | ting palinguk paringisan | amacucu muncu-muncu ||

47. kadya mina kênèng saya | tan dinawa solahipun | danguning susah Sang Namrut | sawawêngkonnya sadaya | tigang siyang tigang dalu | dènnya tan kuwawa ngucap | sadaya kadi wong bisu ||

48. wusing tri latri tri siyang | sadaya bisa calathu | nanging karsaning Hyang Agung | nyalini lagu bêbasan | Sri Namrut sawadyanipun | pangucape panthan-panthan | dhewe-dhewe basanipun ||

49. ing sagolong-golongannya | ratu pitung puluh têlu | sowang-sowang tanahipun | sabên narendra sajuga | sapraja wawêngkonipun | sinungan basa piyambak | atanapi sastranipun ||

50. dadya basa miwah sastra | warna pitung puluh têlu | amung ingkang tan winêngku | iya ing Babil nagara | lastantun kadi rumuhun | lah ta iku caritanya | walahuakam[15] ing pungkur ||

Catatan kaki:

1. mêmandung (kembali)
mêmandung
2. ingkang (kembali)
ingkang
3. Lebih satu suku kata: sèwu satus swidak rasa (kembali)
Lebih satu suku kata: sèwu satus swidak rasa
4. Kurang satu baris (kembali)
Kurang satu baris
5. kalawan (kembali)
kalawan
6. dinokokan (kembali)
dinokokan
7. sautnya (kembali)
sautnya
8. pinantês (kembali)
pinantês
9. Lebih satu suku kata: ya lampahe jêngandika Nabi (kembali)
Lebih satu suku kata: ya lampahe jêngandika Nabi
10. Lebih satu suku kata: wulan Rêjêp sakuwasanèki (kembali)
Lebih satu suku kata: wulan Rêjêp sakuwasanèki
11. Kurang satu suku kata: Ibrahim kalillolahu (kembali)
Kurang satu suku kata: Ibrahim kalillolahu
12. Lebih satu suku kata: saka kaoniya bodhol (kembali)
Lebih satu suku kata: saka kaoniya bodhol
13. Lebih satu suku kata: nutugakên nyilamkên Sri Babul (kembali)
Lebih satu suku kata: nutugakên nyilamkên Sri Babul
14. ingkang (kembali)
ingkang
15. walahualam (kembali)
walahualam