Lambang Fonetis

Tipe font lambang fonetis yang digunakan di situs web ini adalah fonetis Regular. Font ini melambangkan sistem fonetis yang dibakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, serta berlaku pada Bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Jawa.

1.
Lambang
a
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): aNama huruf: Latin small letter aKode ANSI: 97 (0x61)Kode Unicode: 97 (U+0061)Kode HTML: aKeyboard (ANSI): ALT-097
 • Huruf Latin: aFonetis: Vokal belakang hampar rendah
Pelafalan
 • aku | aku (aku) : Sesuk esuk aku arêp lunga mênyang Sala.
 • [aor | ora (ora) : Adhiku ora wani turu dhewe yèn ora dak kancani.
 • kuwt\ | kuwat (kuwat) : Apa kowe kuwat ngangkat kursi iki?
Audio
2.
Lambang
O
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): ONama huruf: Latin capital letter OKode ANSI: 79 (0x4F)Kode Unicode: 79 (U+004F)Kode HTML: OKeyboard (ANSI): ALT-079
 • Huruf Latin: aFonetis: Vokal belakang bulat tengah kendur
Pelafalan
 • am | ama (OmO) : Tikus iku sakwijining ama pari kang njèngkèlake.
 • rf | rada (rOdO) : Aku mulih rada wêngi amarga kudu nglêmbur gaweyan.
 • sk | saka (sOkO) : Bapak kondur saka kantor mêngko jam sêtêngah loro.
Audio
3.
Lambang
i
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): iNama huruf: Latin small letter iKode ANSI: 105 (0x69)Kode Unicode: 105 (U+0069)Kode HTML: iKeyboard (ANSI): ALT-0105
 • Huruf Latin: iFonetis: Vokal depan hampar tinggi tegang
Pelafalan
 • aiki | iki (iki) : Dina Slasa iki ibu arêp tindak mênyang Sêmarang.
 • titi | titi (titi) : Titi tamating carita mêngko yèn wis tancêp kayon.
 • saiki | saiki (saiki) : Saiki lagi môngsa kêtiga mula hawane panas.
Audio
4.
Lambang
I
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): INama huruf: Latin capital letter IKode ANSI: 73 (0x49)Kode Unicode: 73 (U+0049)Kode HTML: IKeyboard (ANSI): ALT-073
 • Huruf Latin: iFonetis: Vokal depan hampar tinggi kendur
Pelafalan
 • pitik\ | pitik (pitI?) : Anak pitik iku jênênge kuthuk.
 • cilik\ | cilik (cilI?) : Nalika aku isih cilik, ibuku asring mulang aku babagan unggah-ungguh basa.
 • ai=k= | ingkang (IGkaG) : Tas panjênêngan punapa ingkang warninipun abrit punika.
Audio
5.
Lambang
u
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): uNama huruf: Latin small letter uKode ANSI: 117 (0x75)Kode Unicode: 117 (U+0075)Kode HTML: uKeyboard (ANSI): ALT-0117
 • Huruf Latin: uFonetis: Vokal belakang bulat tinggi tegang
Pelafalan
 • au2m\ | ulêm (ul|m) : Punapa panjênêngan ugi pikantuk sêrat ulêm saking Bapak Wôngsadipura?
 • gul | gula (gulO) : Aku didhawuhi ibu tuku gula jawa arêp kanggo gawe sambêl lotis.
 • mau | mau (mau) : Jam pitu mau Mas Wardi karo adhiku wis budhal mênyang Jakarta.
Audio
6.
Lambang
U
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): UNama huruf: Latin capital letter UKode ANSI: 85 (0x55)Kode Unicode: 85 (U+0055)Kode HTML: UKeyboard (ANSI): ALT-085
 • Huruf Latin: uFonetis: Vokal belakang bulat tinggi kendur
Pelafalan
 • rukMi | rukmi (rUkmi) : Sanadyan mundhuta rukmi kula badhe ngudanèni.
 • butuh | butuh (butUh) : Yèn kowe butuh dhuwit kanggo anakmu, nyiliha kangmasmu bae.
 • abuh | abuh (abUh) : Sikilku abuh amarga kêsleo nalika bal-balan ana ing stadion dhèk wingi sore.
Audio
7.
Lambang
e
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): eNama huruf: Latin small letter eKode ANSI: 101 (0x65)Kode Unicode: 101 (U+0065)Kode HTML: eKeyboard (ANSI): ALT-0101
 • Huruf Latin: eFonetis: Vokal depan hampar tengah tegang
Pelafalan
 • [abh | ebah (ebah) : Sampun kêkathahên ebah rumiyin, amargi panjênêngan nêmbe gêrah.
 • [t[mBok\ | tembok (tembO?) : Tembok kuwi mèh ambruk jalaran pancèn wis tuwa bangêt umure.
 • s[t | sate (sate) : Pak Sunar kae pagaweyane sabên dina dodol sate ayam.
Audio
8.
Lambang
|
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): |Nama huruf: vertical lineKode ANSI: 124 (0x7C)Kode Unicode: 124 (U+007C)Kode HTML: |Keyboard (ANSI): ALT-0124
 • Huruf Latin: êFonetis: Vokal tengah tinggi
Pelafalan
 • ael/ | êlar (|lar) : Manuk êmprit bisa mabur amarga anduwèni êlar kiwa têngên.
 • gerh | gêrah (g|rah) : Pak Kardi dintên punika botên sagêd mucal kêlas kalih amargi sawêg gêrah.
 • pute/ | putêr (put|r) : Padha-padha têmbung putêr, manuk putêr iku beda têgês karo montore lagi putêr ing prapatan lho.
Audio
9.
Lambang
E
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): ENama huruf: Latin capital letter EKode ANSI: 69 (0x45)Kode Unicode: 69 (U+0045)Kode HTML: EKeyboard (ANSI): ALT-069
 • Huruf Latin: èFonetis: Vokal depan hampar tengah kendur
Pelafalan
 • [asem\ | èsêm (Es|m) : Dèwi Banowati iku kagungan èsêm kang bisa gawe kêpincute para priya.
 • [kxm\ | kèrêm (kEr|m) : Praune kèrêm ana ing bêngawan.
 • a[rn\ | arèn (arEn) : Woh arèn iku arane kolang-kaling.
Audio
10.
Lambang
o
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): oNama huruf: Latin small letter oKode ANSI: 111 (0x6F)Kode Unicode: 111 (U+006F)Kode HTML: oKeyboard (ANSI): ALT-0111
 • Huruf Latin: oFonetis: Vokal belakang bulat tengah tegang
Pelafalan
 • [aobh | obah (obah) : Yèn lagi nggoncèng aja obah wae, mêngko mundhak tiba.
 • [ko[no | kono (kono) : Aku dak ngadêg nèng kono, dene panjênêngan lungguha nèng kursi kene wae.
 • m_[ko | mêngko (m|Gko) : Mêngko bêngi aku arêp ndhèrèkake Bapak tindak mênyang Sriwêdari mirsani wayang wong.
Audio
11.
Lambang
b
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): bNama huruf: Latin small letter bKode ANSI: 98 (0x62)Kode Unicode: 98 (U+0062)Kode HTML: bKeyboard (ANSI): ALT-098
 • Huruf Latin: bFonetis: Konsonan bilabial hambat bersuara
Pelafalan
 • ab | aba (ObO) : Enggala aba karo bakule, dhaharan apa sing arêp panjênêngan kêrsakake!
 • bb\ | bab (bab) : Kangjêng Hadiwijaya lagi sêsorah ana ing Musium bab Sunan Kalijaga.
 • ab= | abang (abaG) : Mau awan nèng Grand Mall mbakyuku tuku klambi warnane abang.
Audio
12.
Lambang
c
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): cNama huruf: Latin small letter cKode ANSI: 99 (0x63)Kode Unicode: 99 (U+0063)Kode HTML: cKeyboard (ANSI): ALT-099
 • Huruf Latin: cFonetis: Konsonan alveolar afrikat tak bersuara
Pelafalan
 • cgk\ | cagak (caga?) : Ing ngarêp omahku lagi dipasang cagak listrik.
 • kecut\ | kêcut (k|cUt) : Aku tuku jêruk nèng Pasar Gêdhe, nanging barêng têkan ngomah lan dakpangan rasane kêcut kabèh.
 • pcul\ | pacul (pacUl) : Pacul iku piranti kang baku tumrap para bapak tani kanggo nggarap sawah.
Audio
13.
Lambang
d
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): dNama huruf: Latin small letter dKode ANSI: 100 (0x64)Kode Unicode: 100 (U+0064)Kode HTML: dKeyboard (ANSI): ALT-0100
 • Huruf Latin: dFonetis: Konsonan dental hambat bersuara
Pelafalan
 • ffi | dadi (dadi) : Kang dadi lurah ing desaku ora liya bulikku dhewe.
 • afus\ | adus (adUs) : Kanthi adus bisa nyêgêrake awak kang lagi lungkrah.
 • aufuf\ | udud (udUd) : Bocah-bocah sêkolah jaman saiki akèh-akèhe wis padha udud.
Audio
14.
Lambang
D
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): DNama huruf: Latin capital letter DKode ANSI: 68 (0x44)Kode Unicode: 68 (U+0044)Kode HTML: DKeyboard (ANSI): ALT-068
 • Huruf Latin: dhFonetis: Konsonan alveolar hambat bersuara
Pelafalan
 • dd | dhadha (DODO) : Basa kramane dhadha yaiku jaja.
 • pd | padha (pODO) : Jan-jane, Hakim lan Hikam kuwi padha umur-umurane, nanging yèn disawang katon luwih tuwa Hikam tinimbang Hakim.
 • disik\ | dhisik (DisI?) : Aku dak mulih dhisik, mêngko mundhak kêwêngèn lan dadi pêngarêp-arêp sing ana ngomah.
Audio
15.
Lambang
f
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): fNama huruf: Latin small letter fKode ANSI: 102 (0x66)Kode Unicode: 102 (U+0066)Kode HTML: fKeyboard (ANSI): ALT-0102
 • Huruf Latin: fFonetis: Konsonan labio-dental frikatif tak bersuara
Pelafalan
 • p+ki/ | fakir (fakIr) : Zakat iku salah sijine katumrapake marang wong fakir.
 • kp+n\ | kafan (kafan) : Jisime wis dibuntêl nganggo kain kafan.
 • kilp+\ | kilaf (kilaf) : Sakwise matèni kancane dhewe, Bagong lagi ngaku kilaf.
Audio
16.
Lambang
g
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): gNama huruf: Latin small letter gKode ANSI: 103 (0x67)Kode Unicode: 103 (U+0067)Kode HTML: gKeyboard (ANSI): ALT-0103
 • Huruf Latin: gFonetis: Konsonan dorso velar hambat bersuara
Pelafalan
 • gdh | gadhah (gaDah) : Saksampunipun lulus SMA, kula gadhah niat nglajêngakên kuliah dhatêng Pêrguruan Tinggi.
 • k[gt\ | kaget (kagEt) : Kangmasku kagèt nalika krungu pawarta yèn anake nandhang kacilakan mau esuk.
 • [g]obg\ | grobag (grobag) : Gandhèng wis wêngi, kabèh barang dagangane diunggahake mênyang grobag.
Audio
17.
Lambang
h
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): hNama huruf: Latin small letter hKode ANSI: 104 (0x68)Kode Unicode: 104 (U+0068)Kode HTML: hKeyboard (ANSI): ALT-0104
 • Huruf Latin: hFonetis: Konsonan glotal frikatif bersuara
Pelafalan
 • aw | hawa (hOwO) : Hawa ing Tawangmangu sabên dinane adhêm bangêt.
 • tuau | tuhu (tuhu) : Dèwi Banowati tuhu dadya gêgununganing wanodya Ngastina.
 • sirh | sirah (sirah) : Basa krama inggile sirah yaiku mustaka.
Audio
18.
Lambang
j
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): jNama huruf: Latin small letter jKode ANSI: 106 (0x6A)Kode Unicode: 106 (U+006A)Kode HTML: jKeyboard (ANSI): ALT-0106
 • Huruf Latin: jFonetis: Konsonan palatal afrikat bersuara
Pelafalan
 • jb | jaba (jObO) : Nalika padhang bulan, bocah-bocah padha dolanan ing jaba.
 • aj | aja (OjO) : Yèn durung rampung gaweyanmu, aja dolan dhisik.
 • [po[jok\ | pojok (pOjO?) : Sêpedhamu daksèndhèkake ana ing pojok ngomah.
Audio
19.
Lambang
k
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): kNama huruf: Latin small letter kKode ANSI: 107 (0x6B)Kode Unicode: 107 (U+006B)Kode HTML: kKeyboard (ANSI): ALT-0107
 • Huruf Latin: kFonetis: Konsonan dorso velar hambat tak bersuara
Pelafalan
 • k[bh | kabèh (kabEh) : Kowe kabèh apa wis padha mangan?
 • pku | paku (paku) : Ban sêpedha onthèlku bocor amarga kêna paku.
 • kebk\ | kêbak (k|ba?) : Amarga bise kêbak dening pênumpang, aku mangkat sêkolah nunggang sêpedha onthèl.
Audio
20.
Lambang
?
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): ?Nama huruf: question markKode ANSI: 63 (0x3F)Kode Unicode: 63 (U+003F)Kode HTML: ?Keyboard (ANSI): ALT-063
 • Huruf Latin: kFonetis: Konsonan glotal hambat tak bersuara
Pelafalan
 • wtuk\ | watuk (watU?) : Wis têlung dina iki laraku watuk durung mari-mari.
 • fkW | dakwa (da?wO) : Dhèwèke kêna dakwa amarga nyolong.
 • fukSin | duksina (dU?sinO) : Sumrêpêt panone nganti datan emut purwa duksina.
Audio
21.
Lambang
l
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): lNama huruf: Latin small letter lKode ANSI: 108 (0x6C)Kode Unicode: 108 (U+006C)Kode HTML: lKeyboard (ANSI): ALT-0108
 • Huruf Latin: lFonetis: Konsonan dental lateral bersuara
Pelafalan
 • lfi= | lading (ladIG) : Aku ngrajang brambang nganggo lading.
 • alit\ | alit (alIt) : Lare alit punika putranipun sinten?
 • sikil\ | sikil (sikIl) : Sikil kiwa lan sikil têngên iku beda kêkuwatane.
Audio
22.
Lambang
m
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): mNama huruf: Latin small letter mKode ANSI: 109 (0x6D)Kode Unicode: 109 (U+006D)Kode HTML: mKeyboard (ANSI): ALT-0109
 • Huruf Latin: mFonetis: Konsonan bilabial nasal
Pelafalan
 • mbu/ | mabur (mabUr) : Sakwise entuk mangsan, manuk wulung kae mabur dhuwur.
 • sumu/ | sumur (sumUr) : Yèn môngsa kêtiga kaya saiki, banyune sumur padha asat.
 • alm\ | alam (alam) : Alam lan saisine iki dititahake dening Gusti Kang Maha Kuwasa.
Audio
23.
Lambang
n
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): nNama huruf: Latin small letter nKode ANSI: 110 (0x6E)Kode Unicode: 110 (U+006E)Kode HTML: nKeyboard (ANSI): ALT-0110
 • Huruf Latin: nFonetis: Konsonan dental nasal
Pelafalan
 • n[t | nate (nate) : Bapak nate tindak Jakarta nitih sêpedha motor piyambak.
 • wni | wani (wani) : Dadi pambiwara, kowe kudu wani ngomong ana sangarêpe wong akèh.
 • awn\ | awan (awan) : Awan iki hawane panas bangêt.
Audio
24.
Lambang
G
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): GNama huruf: Latin capital letter GKode ANSI: 71 (0x47)Kode Unicode: 71 (U+0047)Kode HTML: GKeyboard (ANSI): ALT-071
 • Huruf Latin: ngFonetis: Konsonan dorso velar nasal
Pelafalan
 • zbFi | ngabdi (Gabdi) : Yèn arêp ngabdi marang pênggêdhe iku kudu kanthi tumêmên.
 • tzi | tangi (taGi) : Tangi turu adhiku nangis cêngar-cêngèr.
 • gunu= | gunung (gunUG) : Gunung Mêrapi iku klêbu ing wêwêngkon Jawa Têngah.
Audio
25.
Lambang
¥
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): ¥Nama huruf: yen signKode ANSI: 165 (0xA5)Kode Unicode: 165 (U+00A5)Kode HTML: &#165Keyboard (ANSI): ALT-0165
 • Huruf Latin: nyFonetis: Konsonan palatal nasal
Pelafalan
 • v[f | nyade (¥ade) : Jalaran bêtah arta, kula kapêksa badhe nyade motor gadhahan kula.
 • av/ | anyar (a¥ar) : Adhiku dipundhutake Bapak klambi anyar wingi sore.
 • vt | nyata (¥OtO) : Miturut panêmuku, pawarta iku nyata anane, ora ngayawara.
Audio
26.
Lambang
p
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): pNama huruf: Latin small letter pKode ANSI: 112 (0x70)Kode Unicode: 112 (U+0070)Kode HTML: pKeyboard (ANSI): ALT-0112
 • Huruf Latin: pFonetis: Konsonan bilabial hambat tak bersuara
Pelafalan
 • p[fsn\ | padesan (padesan) : Urip ing padesan iku hawane sêgêr.
 • ap | apa (OpO) : Kowe arêp tuku apa?
 • surup\ | surup (surUp) : Yèn ngancik wanci surup, adate bocah cilik kuwi ora kêna dijak mêtu saka ngomah.
Audio
27.
Lambang
r
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): rNama huruf: Latin small letter rKode ANSI: 114 (0x72)Kode Unicode: 114 (U+0072)Kode HTML: rKeyboard (ANSI): ALT-0114
 • Huruf Latin: rFonetis: Konsonan alveolar getar
Pelafalan
 • rf | rada (rOdO) : Wong wadon kae atèn-atènane rada angèl.
 • pri | pari (pari) : Pari rajalele kêjaba pulên, enak rasane.
 • nl/ | nalar (nalar) : Yèn dakpikir-pikir, kêdadeyan mau esuk kae ora klêbu nalar.
Audio
28.
Lambang
s
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): sNama huruf: Latin small letter sKode ANSI: 115 (0x73)Kode Unicode: 115 (U+0073)Kode HTML: sKeyboard (ANSI): ALT-0115
 • Huruf Latin: sFonetis: Konsonan alveolar frikatif tak bersuara
Pelafalan
 • sb/ | sabar (sabar) : Kowe kudu sabar ngadhêpi kêdadeyan kang kaya mangkene iki.
 • sush | susah (susah) : Bu Mitra lagi susah pênggalihe amarga ngrasakake tumindake anake lanang sing mbarêp.
 • alus\ | alus (alUs) : Solahbawane pancèn alus lan nêngsêmake.
Audio
29.
Lambang
t
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): tNama huruf: Latin small letter tKode ANSI: 116 (0x74)Kode Unicode: 116 (U+0074)Kode HTML: tKeyboard (ANSI): ALT-0116
 • Huruf Latin: tFonetis: Konsonan dental hambat tak bersuara
Pelafalan
 • tuwuh | tuwuh (tuwUh) : Sawise ditunggu nganti rong taun, wusanane uga tuwuh rasa trêsnane marang calone.
 • wtu | watu (watu) : Nalika banjir bandhang, akèh watu gêdhe kang padha gumlundhung ing kali.
 • wit\ | wit (wIt) : Aku nandur wit jambu ing mburi ngomah.
Audio
30.
Lambang
T
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): TNama huruf: Latin capital letter TKode ANSI: 84 (0x54)Kode Unicode: 84 (U+0054)Kode HTML: TKeyboard (ANSI): ALT-084
 • Huruf Latin: thFonetis: Konsonan alveolar hambat tak bersuara
Pelafalan
 • qukul\ | thukul (TukUl) : Ênggonku ulur jagung wis padha katon thukul.
 • kuq | kutha (kuTO) : Sala mujudake kutha budaya.
Audio
31.
Lambang
w
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): wNama huruf: Latin small letter wKode ANSI: 119 (0x77)Kode Unicode: 119 (U+0077)Kode HTML: wKeyboard (ANSI): ALT-0119
 • Huruf Latin: wFonetis: Konsonan bilabial luncuran
Pelafalan
 • wf | wada (wOdO) : Têmbung wada iku têgêse sênêng nacad marang samubarang.
 • wni | wani (wani) : Aku wani turu ijèn sanadyan papan panggonane rada angkêr.
 • awu | awu (awu) : Gunung Mrapi mblêdhos ngêtokake awu kandêl.
Audio
32.
Lambang
y
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): yNama huruf: Latin small letter yKode ANSI: 121 (0x79)Kode Unicode: 121 (U+0079)Kode HTML: yKeyboard (ANSI): ALT-0121
 • Huruf Latin: yFonetis: Konsonan palatal luncuran
Pelafalan
 • yyi | yayi (yayi) : Prabu Krêsna yèn ngundang Prabu Puntadewa migunakake têmbung yayi.
 • auyh | uyah (uyah) : Yèn kurang asin tambahana uyah sêthithik.
 • ayu | ayu (ayu) : Bocah wadon kuwi pancèn ayu.
Audio
33.
Lambang
z
Deskripsi
 • Huruf (ANSI): zNama huruf: Latin small letter zKode ANSI: 122 (0x7A)Kode Unicode: 122 (U+007A)Kode HTML: zKeyboard (ANSI): ALT-0122
 • Huruf Latin: zFonetis: Konsonan alveolar frikatif bersuara
Pelafalan
 • j+kt\ | zakat (zakat) : Zakat minôngka salah sijine rukun Islam.
 • j+bu/ | Zabur (zabUr) : Kitab Zabur iku kitabe Nabi Dawud.
 • j+m\j+m\ | zamzam (zamzam) : Pakdhe kondur saka munggah kaji ngasta olèh-olèh banyu zamzam.
Audio