Lambang Fonetis

Tipe font lambang fonetis yang digunakan di situs web ini adalah Fonetis Regular. Font ini melambangkan sistem fonetis yang dibakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, serta berlaku pada Bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Jawa.

1.
Lambang
a
Deskripsi
 • Unicode: U+0061 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter a Huruf: a UTF decimal: 97 HTML decimal: a HTML hex: a US keyboard (Windows): a (Alt 97)
 • Huruf Latin: aFonetis: Vokal belakang hampar rendah
Pelafalan
 • aku | aku (aku) : Sesuk esuk aku arêp lunga mênyang Sala.
 • [aor | ora (ora) : Adhiku ora wani turu dhewe yèn ora dak kancani.
 • kuwt\ | kuwat (kuwat) : Apa kowe kuwat ngangkat kursi iki?
2.
Lambang
O
Deskripsi
 • Unicode: U+004F Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter O Huruf: O UTF decimal: 79 HTML decimal: O HTML hex: O US keyboard (Windows): Shift o (Alt 79)
 • Huruf Latin: aFonetis: Vokal belakang bulat tengah kendur
Pelafalan
 • am | ama (OmO) : Tikus iku sakwijining ama pari kang njèngkèlake.
 • rf | rada (rOdO) : Aku mulih rada wêngi amarga kudu nglêmbur gaweyan.
 • sk | saka (sOkO) : Bapak kondur saka kantor mêngko jam sêtêngah loro.
3.
Lambang
i
Deskripsi
 • Unicode: U+0069 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter i Huruf: i UTF decimal: 105 HTML decimal: i HTML hex: i US keyboard (Windows): i (Alt 105)
 • Huruf Latin: iFonetis: Vokal depan hampar tinggi tegang
Pelafalan
 • aiki | iki (iki) : Dina Slasa iki ibu arêp tindak mênyang Sêmarang.
 • titi | titi (titi) : Titi tamating carita mêngko yèn wis tancêp kayon.
 • saiki | saiki (saiki) : Saiki lagi măngsa kêtiga mula hawane panas.
4.
Lambang
I
Deskripsi
 • Unicode: U+0049 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter I Huruf: I UTF decimal: 73 HTML decimal: I HTML hex: I US keyboard (Windows): Shift i (Alt 73)
 • Huruf Latin: iFonetis: Vokal depan hampar tinggi kendur
Pelafalan
 • pitik\ | pitik (pitI?) : Anak pitik iku jênênge kuthuk.
 • cilik\ | cilik (cilI?) : Nalika aku isih cilik, ibuku asring mulang aku babagan unggah-ungguh basa.
 • ai=k= | ingkang (IGkaG) : Tas panjênêngan punapa ingkang warninipun abrit punika.
5.
Lambang
u
Deskripsi
 • Unicode: U+0075 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter u Huruf: u UTF decimal: 117 HTML decimal: u HTML hex: u US keyboard (Windows): u (Alt 117)
 • Huruf Latin: uFonetis: Vokal belakang bulat tinggi tegang
Pelafalan
 • au2m\ | ulêm (ul|m) : Punapa panjênêngan ugi pikantuk sêrat ulêm saking Bapak Wăngsadipura?
 • gul | gula (gulO) : Aku didhawuhi ibu tuku gula jawa arêp kanggo gawe sambêl lotis.
 • mau | mau (mau) : Jam pitu mau Mas Wardi karo adhiku wis budhal mênyang Jakarta.
6.
Lambang
U
Deskripsi
 • Unicode: U+0055 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter U Huruf: U UTF decimal: 85 HTML decimal: U HTML hex: U US keyboard (Windows): Shift u (Alt 85)
 • Huruf Latin: uFonetis: Vokal belakang bulat tinggi kendur
Pelafalan
 • rukMi | rukmi (rUkmi) : Sanadyan mundhuta rukmi kula badhe ngudanèni.
 • butuh | butuh (butUh) : Yèn kowe butuh dhuwit kanggo anakmu, nyiliha kangmasmu bae.
 • abuh | abuh (abUh) : Sikilku abuh amarga kêsleo nalika bal-balan ana ing stadion dhèk wingi sore.
7.
Lambang
e
Deskripsi
 • Unicode: U+0065 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter e Huruf: e UTF decimal: 101 HTML decimal: e HTML hex: e US keyboard (Windows): e (Alt 101)
 • Huruf Latin: eFonetis: Vokal depan hampar tengah tegang
Pelafalan
 • [abh | ebah (ebah) : Sampun kêkathahên ebah rumiyin, amargi panjênêngan nêmbe gêrah.
 • [t[mBok\ | tembok (tembO?) : Tembok kuwi mèh ambruk jalaran pancèn wis tuwa bangêt umure.
 • s[t | sate (sate) : Pak Sunar kae pagaweyane sabên dina dodol sate ayam.
8.
Lambang
|
Deskripsi
 • Unicode: U+007C Block: Basic Latin Nama: vertical line Huruf: | UTF decimal: 124 HTML decimal: | HTML hex: | US keyboard (Windows): Shift \ (Alt 124)
 • Huruf Latin: êFonetis: Vokal tengah tinggi
Pelafalan
 • ael/ | êlar (|lar) : Manuk êmprit bisa mabur amarga anduwèni êlar kiwa têngên.
 • gerh | gêrah (g|rah) : Pak Kardi dintên punika botên sagêd mucal kêlas kalih amargi sawêg gêrah.
 • pute/ | putêr (put|r) : Padha-padha têmbung putêr, manuk putêr iku beda têgês karo montore lagi putêr ing prapatan lho.
9.
Lambang
E
Deskripsi
 • Unicode: U+0045 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter E Huruf: E UTF decimal: 69 HTML decimal: E HTML hex: E US keyboard (Windows): Shift e (Alt 69)
 • Huruf Latin: èFonetis: Vokal depan hampar tengah kendur
Pelafalan
 • [asem\ | èsêm (Es|m) : Dèwi Banowati iku kagungan èsêm kang bisa gawe kêpincute para priya.
 • [kxm\ | kèrêm (kEr|m) : Praune kèrêm ana ing bêngawan.
 • a[rn\ | arèn (arEn) : Woh arèn iku arane kolang-kaling.
10.
Lambang
o
Deskripsi
 • Unicode: U+006F Block: Basic Latin Nama: Latin small letter o Huruf: o UTF decimal: 111 HTML decimal: o HTML hex: o US keyboard (Windows): o (Alt 111)
 • Huruf Latin: oFonetis: Vokal belakang bulat tengah tegang
Pelafalan
 • [aobh | obah (obah) : Yèn lagi nggoncèng aja obah wae, mêngko mundhak tiba.
 • [ko[no | kono (kono) : Aku dak ngadêg nèng kono, dene panjênêngan lungguha nèng kursi kene wae.
 • m_[ko | mêngko (m|Gko) : Mêngko bêngi aku arêp ndhèrèkake Bapak tindak mênyang Sriwêdari mirsani wayang wong.
11.
Lambang
b
Deskripsi
 • Unicode: U+0062 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter b Huruf: b UTF decimal: 98 HTML decimal: b HTML hex: b US keyboard (Windows): b (Alt 98)
 • Huruf Latin: bFonetis: Konsonan bilabial hambat bersuara
Pelafalan
 • ab | aba (ObO) : Enggala aba karo bakule, dhaharan apa sing arêp panjênêngan kêrsakake!
 • bb\ | bab (bab) : Kangjêng Hadiwijaya lagi sêsorah ana ing Musium bab Sunan Kalijaga.
 • ab= | abang (abaG) : Mau awan nèng Grand Mall mbakyuku tuku klambi warnane abang.
12.
Lambang
c
Deskripsi
 • Unicode: U+0063 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter c Huruf: c UTF decimal: 99 HTML decimal: c HTML hex: c US keyboard (Windows): c (Alt 99)
 • Huruf Latin: cFonetis: Konsonan alveolar afrikat tak bersuara
Pelafalan
 • cgk\ | cagak (caga?) : Ing ngarêp omahku lagi dipasang cagak listrik.
 • kecut\ | kêcut (k|cUt) : Aku tuku jêruk nèng Pasar Gêdhe, nanging barêng têkan ngomah lan dakpangan rasane kêcut kabèh.
 • pcul\ | pacul (pacUl) : Pacul iku piranti kang baku tumrap para bapak tani kanggo nggarap sawah.
13.
Lambang
d
Deskripsi
 • Unicode: U+0064 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter d Huruf: d UTF decimal: 100 HTML decimal: d HTML hex: d US keyboard (Windows): d (Alt 100)
 • Huruf Latin: dFonetis: Konsonan dental hambat bersuara
Pelafalan
 • ffi | dadi (dadi) : Kang dadi lurah ing desaku ora liya bulikku dhewe.
 • afus\ | adus (adUs) : Kanthi adus bisa nyêgêrake awak kang lagi lungkrah.
 • aufuf\ | udud (udUd) : Bocah-bocah sêkolah jaman saiki akèh-akèhe wis padha udud.
14.
Lambang
D
Deskripsi
 • Unicode: U+0044 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter D Huruf: D UTF decimal: 68 HTML decimal: D HTML hex: D US keyboard (Windows): Shift d (Alt 68)
 • Huruf Latin: dhFonetis: Konsonan alveolar hambat bersuara
Pelafalan
 • dd | dhadha (DODO) : Basa kramane dhadha yaiku jaja.
 • pd | padha (pODO) : Jan-jane, Hakim lan Hikam kuwi padha umur-umurane, nanging yèn disawang katon luwih tuwa Hikam tinimbang Hakim.
 • disik\ | dhisik (DisI?) : Aku dak mulih dhisik, mêngko mundhak kêwêngèn lan dadi pêngarêp-arêp sing ana ngomah.
15.
Lambang
f
Deskripsi
 • Unicode: U+0066 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter f Huruf: f UTF decimal: 102 HTML decimal: f HTML hex: f US keyboard (Windows): f (Alt 102)
 • Huruf Latin: fFonetis: Konsonan labio-dental frikatif tak bersuara
Pelafalan
 • p+ki/ | fakir (fakIr) : Zakat iku salah sijine katumrapake marang wong fakir.
 • kp+n\ | kafan (kafan) : Jisime wis dibuntêl nganggo kain kafan.
 • kilp+\ | kilaf (kilaf) : Sakwise matèni kancane dhewe, Bagong lagi ngaku kilaf.
16.
Lambang
g
Deskripsi
 • Unicode: U+0067 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter g Huruf: g UTF decimal: 103 HTML decimal: g HTML hex: g US keyboard (Windows): g (Alt 103)
 • Huruf Latin: gFonetis: Konsonan dorso velar hambat bersuara
Pelafalan
 • gdh | gadhah (gaDah) : Saksampunipun lulus SMA, kula gadhah niat nglajêngakên kuliah dhatêng Pêrguruan Tinggi.
 • k[gt\ | kaget (kagEt) : Kangmasku kagèt nalika krungu pawarta yèn anake nandhang kacilakan mau esuk.
 • [g]obg\ | grobag (grobag) : Gandhèng wis wêngi, kabèh barang dagangane diunggahake mênyang grobag.
17.
Lambang
h
Deskripsi
 • Unicode: U+0068 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter h Huruf: h UTF decimal: 104 HTML decimal: h HTML hex: h US keyboard (Windows): h (Alt 104)
 • Huruf Latin: hFonetis: Konsonan glotal frikatif bersuara
Pelafalan
 • aw | hawa (hOwO) : Hawa ing Tawangmangu sabên dinane adhêm bangêt.
 • tuau | tuhu (tuhu) : Dèwi Banowati tuhu dadya gêgununganing wanodya Ngastina.
 • sirh | sirah (sirah) : Basa krama inggile sirah yaiku mustaka.
18.
Lambang
j
Deskripsi
 • Unicode: U+006A Block: Basic Latin Nama: Latin small letter j Huruf: j UTF decimal: 106 HTML decimal: j HTML hex: j US keyboard (Windows): j (Alt 106)
 • Huruf Latin: jFonetis: Konsonan palatal afrikat bersuara
Pelafalan
 • jb | jaba (jObO) : Nalika padhang bulan, bocah-bocah padha dolanan ing jaba.
 • aj | aja (OjO) : Yèn durung rampung gaweyanmu, aja dolan dhisik.
 • [po[jok\ | pojok (pOjO?) : Sêpedhamu daksèndhèkake ana ing pojok ngomah.
19.
Lambang
k
Deskripsi
 • Unicode: U+006B Block: Basic Latin Nama: Latin small letter k Huruf: k UTF decimal: 107 HTML decimal: k HTML hex: k US keyboard (Windows): k (Alt 107)
 • Huruf Latin: kFonetis: Konsonan dorso velar hambat tak bersuara
Pelafalan
 • k[bh | kabèh (kabEh) : Kowe kabèh apa wis padha mangan?
 • pku | paku (paku) : Ban sêpedha onthèlku bocor amarga kêna paku.
 • kebk\ | kêbak (k|ba?) : Amarga bise kêbak dening pênumpang, aku mangkat sêkolah nunggang sêpedha onthèl.
20.
Lambang
?
Deskripsi
 • Unicode: U+003F Block: Basic Latin Nama: question mark Huruf: ? UTF decimal: 63 HTML decimal: ? HTML hex: ? US keyboard (Windows): Shift / (Alt 63)
 • Huruf Latin: kFonetis: Konsonan glotal hambat tak bersuara
Pelafalan
 • wtuk\ | watuk (watU?) : Wis têlung dina iki laraku watuk durung mari-mari.
 • fkW | dakwa (da?wO) : Dhèwèke kêna dakwa amarga nyolong.
 • fukSin | duksina (dU?sinO) : Sumrêpêt panone nganti datan emut purwa duksina.
21.
Lambang
l
Deskripsi
 • Unicode: U+006C Block: Basic Latin Nama: Latin small letter l Huruf: l UTF decimal: 108 HTML decimal: l HTML hex: l US keyboard (Windows): l (Alt 108)
 • Huruf Latin: lFonetis: Konsonan dental lateral bersuara
Pelafalan
 • lfi= | lading (ladIG) : Aku ngrajang brambang nganggo lading.
 • alit\ | alit (alIt) : Lare alit punika putranipun sinten?
 • sikil\ | sikil (sikIl) : Sikil kiwa lan sikil têngên iku beda kêkuwatane.
22.
Lambang
m
Deskripsi
 • Unicode: U+006D Block: Basic Latin Nama: Latin small letter m Huruf: m UTF decimal: 109 HTML decimal: m HTML hex: m US keyboard (Windows): m (Alt 109)
 • Huruf Latin: mFonetis: Konsonan bilabial nasal
Pelafalan
 • mbu/ | mabur (mabUr) : Sakwise entuk mangsan, manuk wulung kae mabur dhuwur.
 • sumu/ | sumur (sumUr) : Yèn măngsa kêtiga kaya saiki, banyune sumur padha asat.
 • alm\ | alam (alam) : Alam lan saisine iki dititahake dening Gusti Kang Maha Kuwasa.
23.
Lambang
n
Deskripsi
 • Unicode: U+006E Block: Basic Latin Nama: Latin small letter n Huruf: n UTF decimal: 110 HTML decimal: n HTML hex: n US keyboard (Windows): n (Alt 110)
 • Huruf Latin: nFonetis: Konsonan dental nasal
Pelafalan
 • n[t | nate (nate) : Bapak nate tindak Jakarta nitih sêpedha motor piyambak.
 • wni | wani (wani) : Dadi pambiwara, kowe kudu wani ngomong ana sangarêpe wong akèh.
 • awn\ | awan (awan) : Awan iki hawane panas bangêt.
24.
Lambang
G
Deskripsi
 • Unicode: U+0047 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter G Huruf: G UTF decimal: 71 HTML decimal: G HTML hex: G US keyboard (Windows): Shift g (Alt 71)
 • Huruf Latin: ngFonetis: Konsonan dorso velar nasal
Pelafalan
 • zbFi | ngabdi (Gabdi) : Yèn arêp ngabdi marang pênggêdhe iku kudu kanthi tumêmên.
 • tzi | tangi (taGi) : Tangi turu adhiku nangis cêngar-cêngèr.
 • gunu= | gunung (gunUG) : Gunung Mêrapi iku klêbu ing wêwêngkon Jawa Têngah.
25.
Lambang
¥
Deskripsi
 • Unicode: U+00A5 Block: Latin-1 Supplement Nama: yen sign Huruf: ¥ UTF decimal: 165 HTML decimal: ¥ HTML hex: ¥ HTML name: ¥ US keyboard (Windows): 0 (Alt 0165)
 • Huruf Latin: nyFonetis: Konsonan palatal nasal
Pelafalan
 • v[f | nyade (¥ade) : Jalaran bêtah arta, kula kapêksa badhe nyade motor gadhahan kula.
 • av/ | anyar (a¥ar) : Adhiku dipundhutake Bapak klambi anyar wingi sore.
 • vt | nyata (¥OtO) : Miturut panêmuku, pawarta iku nyata anane, ora ngayawara.
26.
Lambang
p
Deskripsi
 • Unicode: U+0070 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter p Huruf: p UTF decimal: 112 HTML decimal: p HTML hex: p US keyboard (Windows): p (Alt 112)
 • Huruf Latin: pFonetis: Konsonan bilabial hambat tak bersuara
Pelafalan
 • p[fsn\ | padesan (padesan) : Urip ing padesan iku hawane sêgêr.
 • ap | apa (OpO) : Kowe arêp tuku apa?
 • surup\ | surup (surUp) : Yèn ngancik wanci surup, adate bocah cilik kuwi ora kêna dijak mêtu saka ngomah.
27.
Lambang
r
Deskripsi
 • Unicode: U+0072 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter r Huruf: r UTF decimal: 114 HTML decimal: r HTML hex: r US keyboard (Windows): r (Alt 114)
 • Huruf Latin: rFonetis: Konsonan alveolar getar
Pelafalan
 • rf | rada (rOdO) : Wong wadon kae atèn-atènane rada angèl.
 • pri | pari (pari) : Pari rajalele kêjaba pulên, enak rasane.
 • nl/ | nalar (nalar) : Yèn dakpikir-pikir, kêdadeyan mau esuk kae ora klêbu nalar.
28.
Lambang
s
Deskripsi
 • Unicode: U+0073 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter s Huruf: s UTF decimal: 115 HTML decimal: s HTML hex: s US keyboard (Windows): s (Alt 115)
 • Huruf Latin: sFonetis: Konsonan alveolar frikatif tak bersuara
Pelafalan
 • sb/ | sabar (sabar) : Kowe kudu sabar ngadhêpi kêdadeyan kang kaya mangkene iki.
 • sush | susah (susah) : Bu Mitra lagi susah pênggalihe amarga ngrasakake tumindake anake lanang sing mbarêp.
 • alus\ | alus (alUs) : Solahbawane pancèn alus lan nêngsêmake.
29.
Lambang
t
Deskripsi
 • Unicode: U+0074 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter t Huruf: t UTF decimal: 116 HTML decimal: t HTML hex: t US keyboard (Windows): t (Alt 116)
 • Huruf Latin: tFonetis: Konsonan dental hambat tak bersuara
Pelafalan
 • tuwuh | tuwuh (tuwUh) : Sawise ditunggu nganti rong taun, wusanane uga tuwuh rasa trêsnane marang calone.
 • wtu | watu (watu) : Nalika banjir bandhang, akèh watu gêdhe kang padha gumlundhung ing kali.
 • wit\ | wit (wIt) : Aku nandur wit jambu ing mburi ngomah.
30.
Lambang
T
Deskripsi
 • Unicode: U+0054 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter T Huruf: T UTF decimal: 84 HTML decimal: T HTML hex: T US keyboard (Windows): Shift t (Alt 84)
 • Huruf Latin: thFonetis: Konsonan alveolar hambat tak bersuara
Pelafalan
 • qukul\ | thukul (TukUl) : Ênggonku ulur jagung wis padha katon thukul.
 • kuq | kutha (kuTO) : Sala mujudake kutha budaya.
31.
Lambang
w
Deskripsi
 • Unicode: U+0077 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter w Huruf: w UTF decimal: 119 HTML decimal: w HTML hex: w US keyboard (Windows): w (Alt 119)
 • Huruf Latin: wFonetis: Konsonan bilabial luncuran
Pelafalan
 • wf | wada (wOdO) : Têmbung wada iku têgêse sênêng nacad marang samubarang.
 • wni | wani (wani) : Aku wani turu ijèn sanadyan papan panggonane rada angkêr.
 • awu | awu (awu) : Gunung Mrapi mblêdhos ngêtokake awu kandêl.
32.
Lambang
y
Deskripsi
 • Unicode: U+0079 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter y Huruf: y UTF decimal: 121 HTML decimal: y HTML hex: y US keyboard (Windows): y (Alt 121)
 • Huruf Latin: yFonetis: Konsonan palatal luncuran
Pelafalan
 • yyi | yayi (yayi) : Prabu Krêsna yèn ngundang Prabu Puntadewa migunakake têmbung yayi.
 • auyh | uyah (uyah) : Yèn kurang asin tambahana uyah sêthithik.
 • ayu | ayu (ayu) : Bocah wadon kuwi pancèn ayu.
33.
Lambang
z
Deskripsi
 • Unicode: U+007A Block: Basic Latin Nama: Latin small letter z Huruf: z UTF decimal: 122 HTML decimal: z HTML hex: z US keyboard (Windows): z (Alt 122)
 • Huruf Latin: zFonetis: Konsonan alveolar frikatif bersuara
Pelafalan
 • j+kt\ | zakat (zakat) : Zakat minăngka salah sijine rukun Islam.
 • j+bu/ | Zabur (zabUr) : Kitab Zabur iku kitabe Nabi Dawud.
 • j+m\j+m\ | zamzam (zamzam) : Pakdhe kondur saka munggah kaji ngasta olèh-olèh banyu zamzam.