Pabrik Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1383

Judul
1. Pabrik Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1383. Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad
»  Pabrik Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1383. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Dhandhanggula

1 pu/wni=[rhmki/t-ni=rwi, fi[tmni[sRoliku/k=t=gl\ rbizulwlTau[nB, tnSepi[zsQiwfu, k=j_gusTipz]nFiptii, a/ym=@u!&r, ai=k=kpi=ctu/, myspb]ikS/kr, k/snirff-pzu=[snNi=fsih, k=sef-zupjiw.
1 purwaning rèh makirtyaning rawi | Dite Manis rolikur kang tanggal | Rabingulawal taun Be | tan sêpi ngèsthi wadu | Kangjêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara | ingkang kaping catur | mayasa pabrik sarkara | karsanira dadya pangungsèning dasih | kang sêdya ngupajiwa||
2 finunu=ke[nN=[wtnBnwi, llfnNi=[fs@r=mj, skiful\zL[nop]enh[a, aizrnTsikMfu, [wolu=aeplSki=ngri, sitikife/r[nToy, nlsihmrusuh, p[fsnG_bbvJ/rn\ saub_[zkr=kit]ik[tonWilis\ [khwisMkwisTr.
2 dinunungkên nèng wetan banawi | laladaning desa Karangmaja | sakidul Nglano prênahe | ingaran Tasikmadu | wolung êpal saking nagari | siti kidêran toya | nalasih marusuh | padesan gêng bêbanjaran | saubênge karangkitri katon wilis | kèh wisma kawistara||
3 [ko[noai=k=a/s[fnPu/wni, pt]pB[nonTXsSi=suys,rinkitHupx=g[n, auju=cpurinipun\amjuptSinu=znHvJi/, bulHumB|lK=kin/y,gedhxkTpizul\ jumB|hlnB[nFr[wLonF, saub_[zpinl=pX=ku=alit\ rin_g[ronPusPit.
3 kono ingkang arsa dèn purwani | patrap banon talêsing suyasa | rinakit uparênggane | ujung capurinipun | amaju pat sinungan anjir | bul-umbul kang kinarya | gêdhah rêkta pingul | jumbuh lan bandera Wlănda | saubênge pinalang palêngkung alit | rinêngga ron puspita||
4 pupuXtTnLi/bunTlMlilit\ XtVdep[c=o[kogCgkKir, mu=klihasTai=gi[lL, tnDesP][pT=p2=ku=, age+ai=k=pu=ksCpuri, mz[l/aj_zir, skifulLi=luru=, ai=k=a[vJogKr=mj, jinj/r[nRo[ro[nTkHurutTi=m/gi, tu[movJnutTi=sk.
4 pêpulêtan lir buntal malilit | lêt nyadhêpa congkog cagakira | mung kalih asta inggile | tandhês praptèng palêngkung | agêng ingkang pungkas capuri | mangalèr ajêngira | sakiduling lurung | ingkang anjog Karangmaja | jinajaran rêrontèk uruting margi | tumănja nuting saka||
5 [po[jokM/gk=mzifulMvJi=, m]i=cpuri[wtnSinu=wisM, alitMzu[lonHj_[z, tinrtgHi=trub\ [gonNi=[g=osai=k=zu/mtTi, sl/iiri=pmiwa, ai=ski[lniNpun\ m/gg_sinu=znWisM, kmPu=pvJ=muju/mzi[lnKin/fi, ssnnmB|tK/y.
5 pojok marga kang mangidul manjing | mring capuri wetan sinung wisma | alit mangulon ajênge | tinaratag ing tarub | goning găngsa ingkang ngurmati | saliring pamiwaha | ing sakilènipun | marga gêng sinungan wisma | kampung panjang mujur mangilèn kinardi | sasana nambut karya||
6 mf-sinu=m/gzifulMri=, p=[gonnNi=t2sSi=suys, kn[nKri=sm[f[n, pinge/rnP2=ku=, alitKfik=wusJin/wi, tezhs[wtnM/g, finegGnHi=trub\ [ko[nop=[gonnNi=[g=os, [ko[do[kZo[rkK=kin/yazu/mtiT, t]pPi=b[nonPu/wk.
6 madya sinung marga ngidul maring | panggonaning talêsing suyasa | kanan kering sama dene | pinagêran palêngkung | alit kadi kang wus jinarwi | têngah sawetan marga | dinêgan ing tarub | kono panggonaning găngsa | Kodhok Ngorèk kang kinarya angurmati | traping banon purwaka||
7 cketT2sRinukTiai=pnTi, ppnP[vCnPmcni=qik, ai=k=tinnemB[d[n, rin_gai=pmzun\ ginebe/rnWsÒ`w/nt]i, gedh[stm=-xkT, tnP[aai=k=wus\ kifulMznDpSinu=zn\ ppt/r[nFr/st]pÒ~pPi=[kori, sindiynPnFy.
7 cakêt talês rinukti ing panti | papan pancèn pamacaning thika | ingkang tinanêm badhene | rinêngga ing pamangun | ginêbêran wastra warna tri | gêdhah seta myang rêkta | tan pae ingkang wus | kidul mangandhap sinungan | pêpataran derarsa trap-trêping kori | sinadhiyan pandaya||
8 ppnHi=k=skifulCpuri, sinu=m/gzifulPrnNir, t]ifskkiwiy/[r, a[vJogM`i=m/gagu=, k=m[ztnSki=ngri, mr=ai=@r=pnDn\ fukP=grpPipun\ tinutu/mu=pitu=fin, tebihairstezhplWintwis\ ski=m/gm]i=p]j.
8 papan ingkang sakidul capuri | sinung marga ngidul paranira | tri dasa kaki wiyare | anjog mring marga agung | kang mangetan saking nagari | marang ing Karangpandhan | duk panggarapipun | tinutur mung pitung dina | têbihira satêngah pal winatawis | saking marga mring praja||
9 naenHi=k=smpTni=pnTi, finTenSpÒ|jmSkwnSiy=, nu=gilW|lnM=Ãtau[nN, t=glKpi=sliku/, @=j_&usTi8z]nFipti, a/ym=@u!&r, m=ktTedkKipun\ si=p]jm]i=kr=mj, nitihrtcintu/ai=k=aumiri=, k=nu=gilSpusPk.
9 nahên ingkang samaptaning panti | dintên Saptu jam sakawan siyang | nunggil wulan myang taune | tanggal kaping salikur | Kangjêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara | mangkat têdhakipun | sing praja mring Karangmaja | nitih rata cinatur ingkang umiring | kang nunggil sapuspaka||
10 prput]k=[d[rkKklih, j_p[zrnP]bup]=wfn, [gonFsuput]klih[a, ktigput]nipun\ k=j_gusTik=kpi=klih, nr/yb]jnt, ai=sa=ktTipun\ tum_gu=jys[ros, lwnSgu=pu=gwm=-prmnT`i, [d[rkWankuf.
10 para putra kang dhèrèk kêkalih | Jêng Pangeran Prabu Prangwadana | Găndasuputra kalihe | katiga putranipun | kangjêng gusti kang kaping kalih | Nararya Brajanata | ing saangkatipun | Tumênggung Jayasarosa | lawan sagung punggawa myang para mantri | dhèrèk wahana kuda||
11 a=gxbe-gM|=gWi=kn[nKri=, ctu/f]gunFe/k=a[n=z/s, fupiwausp]pT[n, ki[lnBnwijurug\ [knFelTedkWauj_gusTi, nul-nitihbait, p][pT=sb]=smPun\ pinequkP]mnÒ`i[fs, ai=k=a/sn[mPni[d[rkJ_gusTi, g}b-egWankuf.
11 anggarêbyêg munggwing kanan kering | catur dragundêr kang anèng ngarsa | dupi wau sapraptane | kilèn banawi Jurug | kèndêl têdhak wau jêng gusti | nulya nitih baita | praptèng sabrang sampun | pinêthuk pra mantri desa | ingkang arsa nampèni dhèrèk jêng gusti | grêbyêg wahana kuda||
12 p]pTnirs[wtnBnwi, [knFelM|=[gW=ps=g]hanL_gh, sini[w=pu=gwa[nD/, sirr[fnÒ|m_gu=, js[roscke[tN=z/si, j_gusTiaznFik,m]i=rf-nÒ|m_gu=, lhp[yoau=ku/au=ku/rn\ ai=sunM=ktSirbliyaumulih, [fnBecikÒ|=gupur.
12 praptanira sawetan banawi | kèndêl munggwèng pasanggrahan lênggah | siniwèng punggawa andhèr | sira Radèn Tumênggung | Jasarosa cakêt nèng ngarsi | jêng gusti angandika | mring radyan tumênggung | lah payo ungkur-ungkuran | ingsun mangkat sira balia umulih | dèn bêcik tunggu pura||
13 atu/semBhk=sinu=znH==zLi=, k=j_gusTiwusNitihk[rt, g-m=ktDi[n[rkK[k, wf-mnÒ`iai=dusun\ avJj/rinumPkÒ|r=gi, tnWin/nai=m/g, pnSmPunKfulu, p}nh[ak=ps=g]han\ kr=mjb[nFrnirk[akSi, kumelpLi/nmB`m.
13 atur sêmbah kang sinungan angling | kangjêng gusti wus nitih kareta | gya mangkat dhinèrèkake | wadya mantri ing dhusun | anjajari numpak turanggi | tan winarna ing marga | pan sampun kadulu | prênahe kang pasanggrahan | Karangmaja banderanira kaèksi | kumêlap lir nambrama||
14 dt_ai=k=waub[dp]pTi, aisQnirkfianefhn, ss[n=p]tls[a, wusCelkLmPhaipun\ kinu/mtTnP][fo=gmuni, [ko[do[kZo[rkBru=zn\ l[nG=osai=dusun\ k=cumunD|kMz/cn, [fnMsPvJiwirasMrksiki, wfnk/tp]j.
14 dhatêng ingkang wau badhe prapti | isthanira kadi anêdahna | sasanèng pratala sae | wus cêlak lampahipun | kinurmatan pradăngga muni | Kodhok Ngorèk barungan | lan găngsa ing dhusun | kang cumundhuk mangarcana | Dèn Mas Panji Wiraasmara kasiki | Wadana Kartapraja ||