Huruf Jawa

Tipe font huruf Jawa yang digunakan di situs web ini adalah Hanacaraka JG Normal. Informasi tentang font ini, dan huruf Jawa pada umumnya, dapat dibaca di Wikipedia dengan judul Hanacaraka. Pedoman mengenai penulisan huruf Jawa dapat dibaca di Sastra Sriwedari.

Keypad

0 ¨0
1 ¨1
2 ¨2
3 ¨3
4 ¨4
5 ¨5
6 ¨6
7 ¨7
8 ¨8
9 ¨9
A ¨a
I ¨i
E ¨é
O ¨o
U ¨u
x ¨
X ¨
! ¨Na
@ ¨Ka
# ¨Ta
$ ¨Sa
% ¨Pa
^ ¨Nya
& ¨Ga
* ¨Ba
a ¨ha
n ¨na
c ¨ca
r ¨ra
k ¨ka
f ¨da
t ¨ta
s ¨sa
w ¨wa
l ¨la
p ¨pa
d ¨dha
j ¨ja
y ¨ya
v ¨nya
m ¨ma
g ¨ga
b ¨ba
q ¨tha
z ¨nga
> ¨
< ¨
® ¨Na
¯ ¨Ka
± ¨Ta
° ¨Sa
² ¨Pa
¨Pa
³ ¨Nya
´ ¨Ga
µ ¨Ba
H ¨ha
· ¨ha
N ¨na
C ¨ca
R ¨ra
K ¨ka
Ñ ¨ka
F ¨da
T ¨ta
Ò ¨ta
S ¨sa
¸ ¨sa
W ¨wa
L ¨la
Ó ¨la
P ¨pa
¹ ¨pa
D ¨dha
Õ ¨dha
J ¨ja
Y ¨ya
V ¨nya
M ¨ma
G ¨ga
B ¨ba
Q ¨tha
Ô ¨tha
Z ¨nga
i ¨i
u ¨u
| ¨u
[ ¨e
{ ¨e
o ¨ô
Ë ¨-ông
Ì ¨-ôr
e ¨ê
¼ ¨ê
_ ¨-êng
Í ¨-êr
/ ¨-r
½ ¨-r
h ¨-h
= ¨-ng
\ ¨ 
+ ¨-ha
Æ ¨-hi
Ç ¨-har
È ¨-hing
É ¨-hir
Ê ¨-hang
] ¨-ra
` ¨-ra
( ¨-ru
) ¨-ru
} ¨-rê
~ ¨-rê
- ¨-ya
 ¨-ya
à ¨-ya
? ¨ 
, ¨,
. ¨.
; ¨:
À ¨(
Á ¨)
¥ ¨ 
¦ ¨ 
§ ¨ 
¡ ¨ 
¢ ¨ 
£ ¨ 
Latin
Jawa