Wedhatama, Padmasusastra, 1898, #158

Judul
1. Wedhatama, Padmasusastra, 1898, #158. Kategori: Agama dan Kepercayaan > Wulang
»  Wedhatama, Padmasusastra, 1898, #158. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

1. Pangkur

1 mi=k/mi=ku/ri=a=kr, akrnkxnnM/fisiwi, sinwu=xsMini=kifu=, sinubsinuk/t, m]ihk}t/tpk/tini=[zlM|luau=, k=tum][pN=tnhjw, agmagemMi=aji.
1 mingkar-mingkuring angkara | akarana karênan mardi siwi | sinawung rêsmining kidung | sinuba sinukarta | mrih krêtarta pakartining ngèlmu luhung | kang tumrap nèng tanah Jawa | agama agêming aji ||
2 jineje/[n=[wdtm, m]ihtnKemBkkemB_zi=pmB|fi, [m=oknf-nÒ|wpikun\ [ynTnMiknirs, yekTisepiasepli/sephsmun\ sm=s[npkumPulLn\ [govkGvuk\zLili=semMi.
2 jinêjêr nèng Wedhatama | mrih tan kêmba kakêmbêng ing pambudi | mangka nadyan tuwa pikun | yèn tan mikani rasa | yêkti sêpi asêpa lir sêpah samun | samangsane pakumpulan | gonyak-ganyuk nglêlingsêmi ||
3 guguk/s[np]i[y=og, [norz=[gopprhlmunH=zLi=, lumuhaizrnBlilu, auge/gurua2mMn\ nzi=jnMai=k=wusWsP[f=semu, sinmunHi=smufn, ss[fonHizfumnis\,
3 gugu karsane priyangga | nora nganggo pêparah lamun angling | lumuh ingaran balilu | ugêr guru alêman | nanging janma ingkang wus waspadèng sêmu | sinamun ing samudana | sêsadon ingadu manis ||
4 sipezu=[norzLe[gw, s=sy/f[fnirccriwis\ znD/rnD/aznD|ku/, knD[n[norkp]h, sy[a[lokH[l=ok[l=okznNipun\ siwsisWsKiqzlh, zli=zimr=sipi=gi=.
4 si pêngung nora nglêgewa | sangsayarda dènira cêcariwis | ngandhar-andhar angandhukur | kandhane nora kaprah | saya elok alăngka longkanganipun | si wasis waskitha ngalah | ngalingi marang si pingging ||
5 m=[ko[no[zlM|k=vt, svt[nmu=[whxsepPi=ati, buzhaizrnnC|bÓ|k\ su[k=t-[sY[nFnHin, [norkysipu=gu=a=gu=gumu=gu=, augu=znSfinfin, ajm=[ko[no[w=oaurip\,
5 mangkono ngèlmu kang nyata | sanyatane mung wèh rêsêping ati | bungah ingaranan cubluk | sukèng tyas yèn dèn ina | nora kaya si punggung anggung gumunggung | ugungan sadina-dina | aja mangkono wong urip ||
6 auri[pPspisnR|sk\ [normulu/nl/[rti=sluwi/, kfitguwk=siru=, siner=ai=mrut, gumx=g_a=gex=a=gu=gum(=gu=, pinDpd[nsimud, p][nF[npkSkumki.
6 uripe sapisan rusak | nora mulur nalare ting saluwir | kadi ta guwa kang sirung | sinêrang ing maruta | gumarênggêng anggêrêng anggung gumrunggung | pindha padhane si mudha | prandene paksa kumaki ||
7 kikisS[nNmu=spl, plyu[nznFelKenYyhwibi, b=kitÒ|/b=sni=luau/, lhaiyai=k=rm, blikSirsrw=uznB[afuru=, m]i=ttni=ttk]m, [gonH=[gonHgmsukCi.
7 kikisane mung sapala | palayune ngandêlkên yayah wibi | bangkit tur bangsaning luhur | lah iya ingkang rama | balik sira sarawungan bae durung | mring tataning tata krama | gon-anggon agama sukci ||
8 [socni=jiw=gnir, je/ktrlmu[nPocpPnPsQi, lumuha[so/kufuau=gul\ sumuzh[so[soz/rn\ [ynM=knkenaizrnKtu=kul\ kxmMi=[rhkp]wirn\ [nor[ankHikukki.
8 socaning jiwangganira | jêr katara lamun pocapan pasthi | lumuh asor kudu unggul | sumungah sêsongaran | yèn mangkana kêna ingaran katungkul | karêm ing rèh kaprawiran | nora enak iku kaki ||
9 keke/r[nN[zlM|kr=, kkr=znSki=b=sni=gIb\ aiku[bo[rhpminipun\ tnHumsukRi=jsf\ amu=a[n=sjbni=fgi=kulup\ [ynKp_[ko[kPovCby, auby[nb[lvJni.
9 kêkêrane ngèlmu karang | kêkarangan saking bangsaning gaib | iku borèh paminipun | tan umasuk ring jasad | amung anèng sajabaning daging kulup | yèn kapêngkok păncabaya | ubayane balenjani ||
10 m/mai=sbisbis, bebs[nNmurihat-sBsuki, puruaitak=ptut\ lnTpi=a=gnir, anauga=ge/auge/ri=kp]bun\ a[bonH[bonNi=pnemBh, k=k=[goai=siy=rt]i.
10 marma ing sabisa-bisa | bêbasane muriha tyas basuki | puruhitaa kang patut | lan taping angganira | ana uga anggêr ugêring kaprabun | abon-aboning panêmbah | kang kanggo ing siyang ratri ||
11 aikukkit[kokKen, mr=prs/jnk=m/tpi, m]i=tpkKi=teptulus\ kuwwnaenHw, w(hanirmu=guhsvtni=[zlM|, tnPsQi[n=jnMw}d, tuwi[nN=jnMtruni.
11 iku kaki takokêna | marang para sarjana kang martapi | mring tapaking têpa tulus | kuwawa nahên hawa | wruhanira mungguh sanyataning ngèlmu | tan pasthi nèng janma wrêdha | tuwin nèng janma taruni ||
12 spnÒ|kWhyuni=AlLh, g-fumilhm[zolh[zlM|b=kit\ b=kitMik[tRhmzukut\ kukutTni=jiw=g, [ynM=[ko[nokensinebu[tW=osepuh, li/ri=sepuhsepiaw, aw[sRo[roni=atu=gil\,
12 sapantuk wahyuning Allah | gya dumilah mangolah ngèlmu bangkit | bangkit mikat rèh mangukut | kukutaning jiwangga | yèn mangkono kêna sinêbut wong sêpuh | liring sêpuh sêpi hawa | awas roroning atunggil ||
13 tnSm/p[m/ori=sukSM, sinukSMywinhyai=zsepi, sinimPenTe2=zi=klB|, pmB|kni=wrn, t/[lnSki=liyepLypPi=zluyup\ pinDpestTi=supen, sumusupPi=rsjti.
13 tan samar pamoring suksma | sinuksmaya winahya ing asêpi | sinimpên têlênging kalbu | pambukaning warana | tarlèn saking liyêp layaping aluyup | pindha pêsating supêna | sumusup ing rasa jati ||
14 sjti[nk=m=kn, wusKkenNnNug]ani=a=-widi, blialmMi=asuwu=, tnKxmKr[myn\ ai=k=siptWi[sswini[sswus\ mulihmulmulnir, mul[n[w=oa[nomSmi.
14 sajatine kang mangkana | wus kakênan nugrahaning Hyang Widhi | bali alaming asuwung | tan karêm karamean | ingkang sipat wisesa-winisesa wus | mulih mula-mulanira | mulane wong anom sami ||

2. Sinom

1 nulfFlkuautm, tum][pP[w=otnhjwi, [w=oagu=ai=[zkSi[gonF, pnemBha[nSnpti, kptiam/sufi, sufni=awlnNepSu, pinesutpb]t, tnpiai=siy=rt]i, ammzunK/[ynkÒÃsSi=ssm.
1 nulada laku utama | tumrape wong tanah Jawi | wong agung ing Ngèksigănda | Panêmbahan Senapati | kapati amarsudi | sudaning hawa lan nêpsu | pinêsu tapa brata | tanapi ing siyang ratri | amêmangun karyenak tyasing sasama ||
2 sm=s[npsmuwn\ mmzunM/tm/tni, sinmBiai=sbe[nM=os, klklni=zsepi, 2ln[tki[tki, gyuh[g[y=oznNi=kyun\ kyu=yunHeni=zi=t-s\ snit-sSpin]ihatin\ pu=guhp=ghceghda/lw[nNnF`.
2 samangsane pasamuwan | mêmangun marta martani | sinambi ing sabên măngsa | kala-kalaning asêpi | lêlana tèki-tèki | gayuh geyonganing kayun | kayungyun êninging tyas | sanityasa pinrihatin | pungguh-panggah cêgah dhahar lawan nendra ||
3 sbe[nMnF`ski=wisM, 2lnllfnSepi, zi=sepSepuhai=[sopn, m]ihpnpn][w=kpTi, titisSi=t-sM/sufi, m/fwni=buf-tulus\ mesu[rhksuf/mn\ [n=tepini=jlnidi, s(ni=b]tktmnWhyuf-tMik.
3 sabên mendra saking wisma | lêlana laladan sêpi | ngingsêp sêpuhing sopana | mrih pana pranawèng kapti | titising tyas marsudi | mardawaning budya tulus | mêsu rèh kasudarman | nèng têpining jalanidhi | sruning brata kataman wahyu dyatmika ||
4 wiknW_kuni=smuf], [kfe/rnW|[sFnHife/ri, kinemtK[motTi=f]iy, rinegemSgegemFfi, fumf-a=z][tonNi, n_gihk=j_rtukiful\ fefegGyuhggn, aumrmrkMripih, [so/p]bwl[nW=oagu=[zkSi[gonF.
4 wikan wêngkuning samudra | kèdêran wus dèn idêri | kinêmat kamoting driya | rinêgêm sagêgêm dadi | dumadya angratoni | nênggih Kangjêng Ratu Kidul | dêdêg gayuh gêgana | umara marak maripih | sor prabawa lan Wong Agung Ngèksigănda ||
5 fa[tFnNiraminT, sinupeketP=ktKnQi, [j]oni=zlmPlimunn\ ai=psbnSbenSepi, sum=gemHv=gemMi, ai=k/sk=wusTinmÒ|, pm]ih[amu=aminT, supz[tT[tki[tki, [nor[kt=tekenJ=gutSukujj.
5 dahat dènira aminta | sinupêkêt pangkat kanthi | jroning alam palimunan | ing pasaban sabên sêpi | sumanggêm anyanggêmi | ing karsa kang wus tinamtu | pamrihe mung aminta | supangate tèki-tèki | nora ketang têkên janggut suku jaja ||
6 p]jvJi[nabip]y, sturunÒ|runNi=wuri, m=[ko[not]hai=awi/y, [ynHmshmesubufi, fumf-gLisF|mugi, aiyai=sk/snipun\ [w=oagu=[zkSi[gonF, nug]a[np][pT=m=kin\ t]htumerhfrh[apdwibw.
6 prajanjine abipraya | saturun-turuning wuri | mangkono trahing awirya | yèn amasah mêsu budi | dumadya glis dumugi | iya ing sakarsanipun | Wong Agung Ngèksigănda | nugrahane praptèng mangkin | trah tumêrah darahe padha wibawa ||
7 amBwnitnhjw, k=pdjumen_aji, st]iyfib-sumBg, tnÓÃ nÒ`hai=[snpti, pnHikupnTesHugi, ti[nlfLbetTniNpun\ ai=skuwsnir, [an[kKlnJmnM=kin\ syekTi[ntnBiszepLekKikun.
7 ambawani tanah Jawa | kang padha jumênêng aji | satriya dibya sumbaga | tan lyan trahing senapati | pan iku pantês ugi | tinelad labêtanipun | ing sakuwasanira | enake lan jaman mangkin | sayêktine tan bisa ngêplêki kuna ||
8 [lowu=klmunTinimB=, zauripTnPp]ihatin\ nzi=tai=jmnM=k-, p]mudk=[fnKxmMi, m[nl[fNlf\!bi, ny[k=rtG|sTirsul\ a=gu=gin[waumBg\ sbe[nSbmmPi/msJif\ zjpHjpM|hjijtTibni=f]jt\,
8 lowung kalamun tinimbang | ngaurip tanpa prihatin | nanging ta ing jaman mangkya | pra mudha kang dèn karêmi | manelad nelad Nabi | nayakèng rat Gusti Rasul | anggung ginawe umbag | sabên seba mampir masjid | ngajap-ajap muhjijat tibaning drajat ||
9 a=gu=a=gubelS[rzt\ sriz[nNt[nFnW)hai, flilFlnNi=aijemk\ kiy[sS[normiknNi, ktu=kul=Ò|kulSmi, [b=k]kKnM`i=msJifHgu=, klmunMckutBh, ll[go[nNdnD=genDis\ sWrarumZ|mnD=[c=[kokPlrn\,
9 anggung anggubêl sarengat | saringane tan dèn wruhi | dalil dalaning ijêmak | kiyase nora mikani | katungkul-tungkul sami | bengkrakan mring masjid agung | kalamun maca kutbah | lêlagone dhandhanggêndhis | swara arum ngumandhang cengkok palaran ||
10 lmunSirpkS[nlf\ tulfnNi=@=j_!bi, O;[g/k[fohanPnJ=kh, wte[kKtnBethkki, [rh[ntsirjwi, sqiqikB[awusC|kup\ ajgurua2mMn\ [nlfKsZebLegGipekih, lmunP_kuhpz=khyekTikrmt\,
10 lamun sira paksa nelad | tuladaning Kangjêng Nabi | o gèr kadohan panjangkah | watêke tan bêtah kaki | rèhne ta sira Jawi | sathithik bae wus cukup | aja guru alêman | nelad kas ngêblêgi pêkih | lamun pêngkuh pangangkah yêkti karamat ||
11 nzi=[ankZ|p[bog, [rh[nttinithlzip\ aptsuwi[t=nt, tnitnpiag]mi, m=[ko[nomu=guhmmi, pfu[n[w=ofatC|bÓ|k\ furu=w(hcrArb\ jw[nb[atnZenTi=, pr[nF[npripekSmul=put].
11 nanging enak ngupa boga | rèhne ta tinitah langip | apa ta suwitèng nata | tani tanapi agrami | mangkono mungguh mami | padune wong dahat cubluk | durung wruh cara Arab | Jawane bae tan ngênting | parandene paripêksa mulang putra ||
12 ski=fukMkSihtrun, s[dlwusHzL[konNi, a[brgMr=agm, mgurua=ge/ri=kji, swfi[nt-sMmi, bzetWefi[nai=[bsuk\ p]ntnZki/jmn\ tn|ÒtugKselnZbFi, [nor[kobe/semBha=-g-tinimBlLn\,
12 saking duk maksih taruna | sadhela wus anglakoni | aberag marang agama | maguru anggêring kaji | sawadine tyas mami | bangêt wêdine ing besuk | pranatan ngakir jaman | tan tutug kasêlan ngabdi | nora kobêr sêmbahyang gya tinimbalan ||
13 mr=ai=k=asu=pzn\ [ynKsu[w[nFnF|kni, abub]hbwu/t-sSi=w=, li/kiymtSbenHri, [bot\AlLhap&usTi, tmB|htmB|h[solhai=sun\ lwsLwsG`ait, [rh[nasutp]iyyi, [ynMm]ihaffikaumTemhnisQ.
13 marang ingkang asung pangan | yèn kasuwèn dèn dukani | abubrah bawur tyas ingwang | lir kiyamat sabên ari | bot Allah apa Gusti | tambuh-tambuh solah ingsun | lawas-lawas grahita | rèhne asuta priyayi | yèn mamriha dadi kaum têmah nistha ||
14 tuwinKetibSurgm, pnHi=su[nNorwinris\ azu/byznTepPn, p]ntnWjibBi=zurip\ lmPhanHzÓ|lu/ri, alu/rnNi=p]luluau/, kunkumunnir, [k=ositume[k=sm=kin\ kikisS[nNtnÓÃnHmu=zup[bog.
14 tuwin kêtib suragama | pan ingsun nora winaris | angur baya ngantêpana | pranatan wajibing urip | lampahan anglêluri | aluraning pra lêluhur | kuna-kumunanira | kongsi tumêkèng samangkin | kikisane tan lyan amung ngupaboga ||
15 [b=ognK=tnMe/[lokKen, mu=guhauge/ri=zaurip\ auri[pPlnÒ`ip]kr, wi/ya/tt]iwinsis\ klmu[nK=osisepi, skwil=znTetelu, telsTilsSi=jnM, aji[go[d=ojtiaki=, temhpppprimnZ|lnFr.
15 bonggan kang tan mêrlokêna | mungguh ugêring ngaurip | uripe lan tri prakara | wirya arta tri winasis | kalamun kongsi sêpi | saka wilangan têtêlu | têlas tilasing janma | aji godhong jati aking | têmah papa papariman ngulandara ||
16 k=wusWsPfai=pt]p\ mzyutHytWinsis\ wusn[wosSi=jiw=g, me[lokTnPali=ali=, k=zli=zikli=li=, wezni=rstumLwu=, [kkSisl/iri=jmn\ azlzutTnPtepi, [ykuarnTptpkKi=a=-$ukSM.
16 kang wus waspada ing patrap | mangayut ayat winasis | wusana wosing jiwangga | mêlok tanpa aling-aling | kang ngalingi kalingling | wênganing rasa tumlawung | kèksi saliring jaman | angalangut tanpa têpi | yèku aran tapa tapaking Hyang Suksma ||
17 m=[ko[nojnMautm, tumnÒ|mnemHi=sepi, ai=sbenRikl[mo=s, m=shammsuhbufi, lai/[ranetepPi, ai=[rhkst]iynNipun\ susila[no/rg, wigV[mtÒÃsSi=ssmi, [ykuar[n=Wob[r[kBrgHgm.
17 mangkono janma utama | tuman tumanêm ing sêpi | ing sabên ri kala măngsa | mangsah amêmasuh budi | laire anêtêpi | ing rèh kasatriyanipun | susila anor raga | wignya mèt tyasing sêsami | yèku aran wong barèk berag agama ||
18 ai=jmnM_[kop[nNor, arh[aprtruni, [ynHnÒ|kÒ|fuhk=vt, [norpis[nFnL[konNi, bnJ|/juju/kenKpTi, k[k[kNa/swinuruk\ zenFelKenG|runir, pnDitni=p]jsifik\ tu/wusM=[gonPmucu=[zm]i=mk]ipt\,
18 ing jaman mêngko pan nora | arahe para taruni | yèn antuk tuduh kang nyata | nora pisan dèn lakoni | banjur jujurkên kapti | kakèkne arsa winuruk | ngêndêlkên gurunira | pandhitaning praja sidik | tur wus manggon pamucunge mring makripat ||

3. Pocung

1 [zlM|aikukl[ko[nNknQilku, Xk[sSlwnKs\ tege[sSksV[nTosni, set-buf-pzeke[sSfu/a=kr.
1 ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||
2 a=krgu=[n=[a=oga=gu=gumulu=, [go[go[l=oznNir, t]i[lok2ke/[r[k=osi, [y[nFnHumB/amBb/ffiru[bf.
2 angkara gung nèng ăngga anggung gumulung | gêgolonganira | tri loka lêkêre kongsi | yèn dèn umbar ambabar dadi rubeda ||
3 [bflmunW|sS_se[mRhai=asmun\ semu[nzkSm, ssm[n[b=ossisip\ s/ws[rhski=m/fim/[totm.
3 beda lamun wus sêngsêm rèh ing asamun | sêmune ngaksama | sêsamane băngsa sisip | sarwa sarèh saking mardi martotama ||
4 tmnLimutF|/g[m=t-sK=[whlimPut\ [kxmRi=krmt\ krnk[robBnHi=sih, sihai=$ukSMz}fsa/fig_zir.
4 taman limut durgamèng tyas kang wèh limput | kèrêm ring karamat | karana karoban ing sih | sihing Suksma ngrêda saardi gêngira ||
5 [ykuptutTinulfÒ|lfTinurut\ spitufuhair, ajkyjmnM=kin\ [khp]mudmunDidirirplMkN.
5 yèku patut tinulad-tulad tinurut | sapituduhira | aja kaya jaman mangkin | kèh pra mudha mundhi dhiri rapal makna ||
6 furu=pecusKsusukselkBesus\ amkNnirpl\ kysyifWe[tonMesi/, penDkPenDkHzenDkG|nni=jnM.
6 durung pêcus kasusu kasêlak bêsus | amaknani rapal | kaya sayid wêton Mêsir | pêndhak-pêndhak angêndhak gunaning janma ||
7 k=k[f-kuk2bu[w=ozkuaku, ak[lLa[l=ok, [a[lokJw[n[f[nMohai, pkSz=khl=kh[mtKw(hai= mekh.
7 kang kadyèku kalêbu wong ngaku-aku | akale alăngka | elok Jawane dèn mohi | paksa ngangkah langkah mèt kawruh ing Mêkah ||
8 [norweruh[rosSi=rsk=rinuruh, lumeketTi=a=g, a=ge/[rpdm/sufi, kn[k[nkan[nN[aor[bf.
8 nora wêruh rosing rasa kang rinuruh | lumêkêting angga | anggêre padha marsudi | kana kene kahanane ora beda ||
9 auge/lugu[fnTm]ihp]2[bF=klB|, [ynKbulKbuk, ai=f]jtKjtTi=zurip\ kyk=wusWinh[y=sek/si]nt.
9 ugêr lugu dèn ta mrih pralêbdèng kalbu | yèn kabul kabuka | ing drajat kajating urip | kaya kang wus winahyèng sêkar sri nata ||
10 bs[zlM|mupk[tTlnPnemu, psh[alnTp, [ynSt]iytnhjwi, kunkunk=ginilutÒ`ip]kr.
10 basa ngèlmu mupakate lan panêmu | pasahe lan tapa | yèn satriya tanah Jawi | kuna-kuna kang ginilut tri prakara ||
11 lillmu[nKl=z[nNorgegetun\ t]im[ynKtmn\ skSerikS[m=fumfi, t]i2gwn[l=oss]hai=bqr.
11 lila lamun kelangan nora gêgêtun | trima yèn kataman | sak-sêrik samèng dumadi | tri lêgawa nalăngsa srahing bathara ||
12 bqrgu=aizuge/g]nNi=jjnÒ|=, jenekH-=wi[ss, snpsenetTnSukCi, [norkysimudmud/a=kr.
12 bathara gung ingugêr graning jêjantung | jênêk Hyang Wisesa | sana pasênêtan sukci | nora kaya si mudha mudhar angkara ||
13 [norauwusKx[mMazuwusSuwus\ au[wo[sStnHn, mu=j=ji[nmuri=muri=, kybutbut_bethzniay.
13 nora uwus karême anguwus-uwus | uwose tan ana | mung jangjine muring-muring | kaya buta butêng bêtah nganiaya ||
14 s[khluputHi=a=gtnShlinimPut\ linimPetTi=sbF, n/ktnHnaufni, lumuhala/f[ngin[wgf.
14 sakèh luput ing angga tansah linimput | linimpêting sabda | narka tan ana udani | lumuh ala ardane ginawe gada ||
15 furu=puvJ|lHi=kw(hkselkJ|jul\ kseselLnHw, cupetKpepetTnPm]ih, t[zhnef-a=gmB|hm]i=a-=wi[ss.
15 durung punjul ing kawruh kasêlak jujul | kasêsêlan hawa | cupêt kapêpêtan pamrih | tangèh nêdya anggambuh mring Hyang Wisesa ||

4. Gambuh

1 sm_[koai=sunÒ|tu/, semBhctu/supylumunÒ|/, dizinRgcipTjiwrskki, ai=[ko[nolmunKetemu, [tonDnug]hani=m[non\,
1 samêngko ingsun tutur | sêmbah catur supaya lumuntur | dhingin raga cipta jiwa rasa kaki | ing kono lamun kêtêmu | tăndha nugrahaning Manon ||
2 semBhrgpuniku, pk/ti[n[w=oamg=lku, susuci[nakrnski=wrih, k=wusÓ|m]hlim=wekÒ|, wnÒ|wtkKi=ww[ton\,
2 sêmbah raga puniku | pakartine wong amagang laku | sêsucine akarana saking warih | kang wus lumrah limang wêktu | wantu wataking wêwaton ||
3 ai=zuniaunifuru=, sinrwu=wul=k=sineru=, lgiaiki[b=osksMe[tokKenH=git\ mi[nTokKenKwigVnNipun\ s[rz[tT[a[lo[kH[lok\,
3 ing nguni-uni durung | sinarawung wulang kang sinêrung | lagi iki băngsa kas mêtokkên anggit | mintokkên kawignyanipun | sarengate elok-elok ||
4 qiqikKysnÒ`iful\ gjegKfisnÒ`ib]aikiful\ sauru[tT8citnPi=gi/psisi/, [a[wo[nW=ok=pdgugu, a=ge/[rpdv2[m=o.
4 thithik kaya santri Dul | gajêg kadi santri brai kidul | saurute Pacitan pinggir pasisir | ewon wong kang padha gugu | anggêre padha nyalêmong ||
5 ksusua/sweruh, chyni=a=-kinir[ynKruh, zxpPxpÑ|rubH/s[fnÑ|xbBi, tnWeruh[ynHuripHiku, ak[lLklirua_[gon\,
5 kasusu arsa wêruh | cahyaning Hyang kinira yèn karuh | ngarêp-arêp kurub arsa dèn kurêbi | tan wêruh yèn urip iku | akale kaliru ênggon ||
6 [ynTjmnKruaun\ tttitilum]htumrunÒ|n\ [b=os[s]ztTnWi[n/olnLkubtin\ ffi[norfu[wbizu=, k=pdnemBha=-m[non\,
6 yèn ta jaman karuhun | tata titi lumrah tumaruntun | băngsa srengat tan winor lan laku batin | dadi nora duwe bingung | kang padha nêmbah Hyang Manon ||
7 li/[rs[rztHiku, kenaugaizrnNnLku, dizinHjegKpi[nDo[natberi, p[kolih[aput]ni=sun\ vevege/bfnM`ihk[aot\,
7 lire sarengat iku | kêna uga ingaranan laku | dhingin ajêg kapindhone atabêri | pakolihe putraningsun | nyênyêgêr badan mrih kaot ||
8 [w=osege/bfnNipun\ [ao[totFgi=kulitBlu=su=sum\ tum]hai=rhmmrhanT_zi=zti, anT_zi=ztinunu=ku, a=z(wtR|wetTi=b[tos\,
8 wong sêgêr badanipun | otot daging kulit balung sungsum | tumrahing rah mêmarah antênging ati | antênging ati nênungku | angruwat ruwêting batos ||
9 m=[ko[nomu=guhai=sun\ anzi=ts[rh[nasNpun\ [bf[bfpnF|kPnF|mMi=fumfi, syekTi[n[norjumB|h, [tkfK=pdlin[kon\,
9 mangkono mungguh ingsun | ananging ta sarèhne asnapun | beda-beda panduk panduming dumadi | sayêktine nora jumbuh | tekad kang padha linakon ||
10 nzi=tpkStutu/, [rhni=tuwtuw[sSmu=ctu/, [bokÓ|munÒ|/lnT/r[nNri=autmi, si=sptemenTinemu, nug]agemMi=kp][bon\,
10 nanging ta paksa tutur | rèhning tuwa tuwase mung catur | bok lumuntur lantarane ring utami | sing sapa têmên tinêmu | nugraha gêming kaprabon ||
11 sm_[kosemBhklB|, [ynÓ|minÒ|augffilku, lkuagu=k=kguznNrpti, ptitisTetepPi=kw(h, meruhaimr=k=[mo[m=o.
11 samêngko sêmbah kalbu | yèn lumintu uga dadi laku | laku agung kang kagungan narapati | patitis têtêping kawruh | mêruhi marang kang momong ||
12 sukCi[ntnPbvu, amu=vuvufa/fni=klB|, pmB|kni=tttitiztiati, atetepTl[tnHtul\ tulfFnMr=wsP[aos\,
12 sukcine tanpa banyu | amung nyênyuda ardaning kalbu | pambukaning tata titi ngati-ati | atêtêp talatèn atul | tuladan marang waspaos ||
13 m]i=jtini=pnF|lu, pnF|kKi=[fonFflnStuau, lmunÓ|gu2gutniN=[rhmligi, l[gha[ntumlwu=, wezni=almKin[aot\,
13 mring jatining pandulu | panduking don dêdalan satuhu | lamun lugu lêgutaning rèh maligi | lagehane tumalawung | wênganing alam kinaot ||
14 [ynW|sKmBhk[f-ku, srtS[rhsnisK[r=lku, kl[ko[nNskaen_aeni=[ali=, ail=zi=rstumLwu=, [ko[noafilLi=a=-m[non\,
14 yèn wus kambah kadyèku | sarat sarèh saniskarèng laku | kalakone saka ênêng êning eling | ilanging rasa tumlawung | kono adiling Hyang Manon ||
15 gg/[rzu=g/kyun\ tnKyu=yunM`i=ayuni=kyun\ [b=osa=gi[tYnGinigi[tNorffi, m/m[fnHw[sF[nHmut\ m]i=pmuru=zi=ll[kon\,
15 gagare ngunggar kayun | tan kayungyun mring ayuning kayun | băngsa anggit yèn ginigit nora dadi | marma dèn awas dèn emut | mring pamurunging lêlakon ||
16 sm_[kok=tinutu/, semBhkt]ik=syekTiktu/, m]i=a=-$ukSMsukSMnenSariari, arhaenFipunKckup\ semBhai=jiwsu[t=[z=o.
16 samêngko kang tinutur | sêmbah katri kang sayêkti katur | mring Hyang Suksma suksmanên saari-ari | arahên dipun kacakup | sêmbahing jiwa sutèngong ||
17 syekTiluwihpe/lu, aizrnNnPupu[nToni=lku, klkuwnK=tum]pB=sni=btin\ sukCi[nlnHw[sHmut\ m]i=almMi=lma[mot\,
17 sayêkti luwih pêrlu | ingaranan pêpuntoning laku | kalakuwan kang tumrap bangsaning batin | sukcine lan awas emut | mring alaming lama amot ||
18 rukTi[nz=khzukut\ ziketZ)ketÒ`i[lokkkukut\ jgfHgu=ginulu=lnJgfCilik\ [fnKnFelÑ|mnFelÑ|lup\ lnKilpPi=zl[mKo[no.
18 ruktine ngangkah ngukut | ngikêt ngrukêt tri loka kakukut | jagad agung ginulung lan jagad cilik | dèn kandêl-kumandêl kulup | lan kilaping ngalam kono ||
19 ke2[mMmwlimut\ klmtT[nJ`oni=zlmKvut\ svt[naikukvtanKki, sjti[n[ynT[nHmut\ syekTitnBisa[m/o.
19 kêlême mawa limut | kalamatan jroning ngalam kanyut | sanyatane iku kanyataan kaki | sajatine yèn tan emut | sayêkti tan bisa amor ||
20 p[m[tTskluyut\ s/ws[rhsli/ri=pzvut\ lmunYitNkyitNnK=miytni, t/[lnM|=p]ibfinipun\ k=k[tonTi[no[nTo[nKo[no.
20 pamète saka luyut | sarwa sarèh saliring panganyut | lamun yitna kayitnan kang miyatani | tarlèn mung pribadinipun | kang katon tinonton kono ||
21 zi=ayWslhsurup\ [ko[noansjtini=zurup\ [ykuaurupPzxpHuripPi=bufi, sumirtSertNrwu=, kf-k/tikk[t=o[ton\,
21 nging aywa salah surup | kono ana sajatining urup | yèku urup pangarêp uriping budi | sumirat sêrat narawung | kadya kartika katongton ||
22 [ykuweznNi=klB|, kbuktk=w_kuwin_ku, wew_[ko[nNwusKw_ku[n=si[rki, zi=siraugwin_ku, m]i=k=pinDk/tik[b-/o.
22 yèku wênganing kalbu | kabuka ta kang wêngku-winêngku | wêwêngkone wus kawêngku nèng sirèki | nging sira uga winêngku | mring kang pindha kartika byor ||
23 sm_[koai=sunÒ|tu/, gnÒÃsemBhai=k=kpi=ctu/, semBhrskrs[rosSi=fumfi, ffi[nwusTnPtufuh, mu=klwnKsSi=b[tos\,
23 samêngko ingsun tutur | gantya sêmbah ingkang kaping catur | sêmbah rasa karasa rosing dumadi | dadine wus tanpa tuduh | mung kalawan kasing batos ||
24 klmunF|ru=lugu, ajpisnWnizkuaku, anÒ|kSikuk=m=[ko[noaikukki, kenaugwen=muluk\ klmunW|sPdme[lok\,
24 kalamun durung lugu | aja pisan wani ngaku-aku | antuk siku kang mangkono iku kaki | kêna uga wênang muluk | kalamun wus padha mêlok ||
25 me[lo[kKauj/aiku, [ynW|sHil=sumel=zi=klB|, amu=knFelÑ|mnFelZnFelHi=tkFi/, aiku[fnHw[sF[nHmut\ [fnMeme[tYnH/s[mo[mot\,
25 mêloke ujar iku | yèn wus ilang sumêlanging kalbu | amung kandêl-kumandêl ngandêl ing takdir | iku dèn awas dèn emut | dèn mêmêt yèn arsa momot ||