Wirawiyata, Pigeaud, 1953, #1389

Judul
1. Wirawiyata, Pigeaud, 1953, #1389. Kategori: Agama dan Kepercayaan > Wulang
»  Wirawiyata, Pigeaud, 1953, #1389. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

1. Sinom

1 s]int[frmki/t-, wirwiytnujWri, xsPtit=glSpisn\ ssisbnW|kuwuki/, E[as=k[l=w/si, mu/t-sQamul=sunu, asu=wsiytPut], j_gusTipz]nFipti, a/ym=@u!&raii=k=kpi=pt\,
1 sri nata dera makirtya | wirawiyata nujwari | Rêspati tanggal sapisan | sasi Saban wuku Wukir | Ehe sangkalèng warsi | murtyastha amulang sunu | asung wasiyat putra | Jêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara ingkang kaping pat ||
2 aikitwsitni=w=, mr=k=ffip]jurit\ ajkemBai=w/fy, [rh[nwusSirl[konNi, blikFipunNsTiti, mr=ai=kwjibBmu, [aowelLenSrirnT, xkSnenÓ|au/musmi, [ynÑ|ciwg[wpu=gelF`jtTir.
2 iki ta wasitaningwang | marang kang dadi prajurit | aja kêmba ing wardaya | rèhne wus sira lakoni | balik dipun nastiti | marang ing kawajibamu | owêlên sariranta | rêksanên luhurmu sami | yèn kuciwa gawe punggêl drajatira ||
3 awitSirwusP]set-, nlikjinuvJ|=li=gih, sguhnutH=ge/ri=p]j, m=-p[konNi==nrpti, sine[kS[nF[nH[sÒ`ni, m]i=prwirswegu=, aupmsircif], vi/nkKenHjini=diri, temhnisQ[whwir=zi=yyh[rn.
3 awit sira wus prasêtya | nalika jinunjung linggih | saguh nut anggêring praja | myang pakoning narapati | sinêksèn dèn èstrèni | mring para wira sawêgung | upama sira cidra | nyirnakkên ajining dhiri | têmah nistha wèh wirang ing yayah rena ||
4 yWsirfu[wpzir, lmu[nW=offip]jurit\ k/y[na[botP]i[y=og, w(hanTsgu=pk/ti, k[bhfunVpuniki, tnHnp][bfnipun\ k=fg=[n=lautTn\ miwhai=k=a[m=otni, sumwnk=suwitai=n[rnF`,
4 ywa sira duwe pangira | lamun wong dadi prajurit | karyane abot priyăngga | wruhanta sagung pakarti | kabèh dunya puniki | tan ana prabedanipun | kang dagang nèng lautan | miwah ingkang among tani | sumawana kang suwita ing narendra ||
5 m=-k=tp[j]oni=guw, k=mnusupHi=asepi, l[ko[nNpd[kwl, awitHikuffim/gi, m]ihkteknNi=kpTi, sp=k[tTpnF|mMipun\ nzi=srnnir, mnTepTemenLnTberi, smpT[naizrnNnLkSit/j.
5 myang kang tapa jroning guwa | kang manusup ing asêpi | lakone padha kewala | awit iku dadi margi | mrih katêkaning kapti | sapangkate pandumipun | nanging sarananira | mantêp têmên lan tabêri | samaptane ingaranan laksitarja ||
6 lwnSirsumurupP, k=k2bupzbekTi, [norsemBhy=[kwl, k=ffipx=zi=wifDi, k[bhp=g[wbecik\ k=mnTepSuciai=klB|, augffipnemBh, [ynKt]imaikusmi, sinu=rhmtSmu/w[tTbfnNir.
6 lawan sira sumurupa | kang kalêbu pangabêkti | nora sêmbahyang kewala | kang dadi parênging Widi | kabèh panggawe bêcik | kang mantêp suci ing kalbu | uga dadi panêmbah | yèn katrima iku sami | sinung rahmat samurwate badanira ||
7 lmunTnMwsrn, prnKteknNi=kpTi, li/bedgTnPsvJt, a=iztsSira=-wifDi, tnK/smiturutTi, mr=[w=ok=tnPlku, ni/zmlM=ÃpnemBh, kumufufipunÒ|rutTi, zenFiangusTiri[nhai=kwul.
7 lamun tan mawa sarana | paran katêkaning kapti | lir bêdhag tanpa sanjata | ingatasira Hyang Widi | tan karsa mituruti | marang wong kang tanpa laku | nir ngamal myang panêmbah | kumudu dipun turuti | ngêndi ana gusti rinèh ing kawula ||
8 k=m=[ko[noanF|pr, lmunJinuru=zi=kpTi, mlhnnD=fukcipT, [fos[na=[z]ha=-wifiD, mul[nsirsmi, ajk[khanP=gyuh, mnwfuru=z]s, fu[wzmlK=zLbetTi, becikSira[zonNwekÒ|ni=p]j.
8 kang mangkono andupara | lamun jinurung ing kapti | malah nandhang duka cipta | dosane angrèh Hyang Widi | mulane sira sami | aja kakèhan panggayuh | manawa durung ngrasa | duwe ngamal kang nglabêti | bêcik sira angona wêktuning praja ||
9 [f[nsirgelisBegJ, [ao[lhp=ktK=v/tnNi, aikutnl/kgw, ski=luluau/musmi, zuniwu[sPot=skit\ ff-ai=k[pnkKipun\ sum]mBhmr=sir, m/m[f[nSoku/ri=wifiD, trimnenBe/kh[a[w=otuwnir.
9 dene sira gêlis bêgja | olèh pangkat kang nyartani | iku ta nalar kagawa | saking lêluhurmu sami | nguni wus potang sakit | dadya ing kapenakipun | sumrambah marang sira | marma den sokur ing Widi | tarimanên bêrkahe wong tuwanira ||
10 je/jnMk=wusMinul-, li/wdhai=mivkWzi, autm[nwin[nTonN, gnF[nsymenuhai, nf-nZi[snNnWrih, lbetTi=[wmkSiharum\ k=[m=oksuf/sn, j_&usTi%z]nFipti, a/ym=@u!&rai=k=kpisn\,
10 jêr janma kang wus minulya | lir wadhahing minyak wangi | utamane winantona | gandane saya mênuhi | nadyan ngisenan warih | labêting we maksih arum | kang măngka sudarsana | Jêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara ingkang kapisan ||
11 fukBb[dmu/[w=yuf, [n=zlsLimlsW/si, [swulr[swupp, zupymul-ni=diri, anÒ|kPitulu=wifi, ktutugGnK/snipun\ mukTiswf-nir, tumerhflhsm=kin\ buyutC=ghks]mBhmiluwibw.
11 duk bêbadhe murwèng yuda | nèng alas limalas warsi | sèwu lara sèwu papa | ngupaya mulyaning dhiri | antuk pitulung Widi | katutugan karsanipun | mukti sawadyanira | tumêrah dalah samangkin | buyut canggah kasrambah milu wibawa ||
12 aikutky[kTnNir, p]lmB=zi=2zwzi, aupm[nfukSmn, tnHnÒ|kPitulu=wifDi, p]pTni=jmnHiki, tnHncritnipun\ m/m[f[nHzetSir, ajzkuaz_[kokKi, mu=z]salmunHnemPilWibw.
12 iku ta kayaktènira | pralambanging lênga wangi | upamane duk samana | tan antuk pitulung Widi | praptaning jaman iki | tan ana caritanipun | marma dèn èngêt sira | aja ngaku angêngkoki | mung ngrasaa lamun anêmpil wibawa ||
13 m=kng-win[nTonNn\ mr=k=jumen_mlih, j_&usTi%z]nFipt-, m=@u!&rpi=klih, pi[ntS]ym]i=I=g]is\ mukulNg]iai=mnTrum\ sbedh[ak=p]j, ginvJ/[swuk=bumi, ff-tetepL_ghlim=[zwuk/y.
13 mangkana gya winantonan | marang kang jumênêng malih | Jêng Gusti Pangran Dipatya | Mangkunagara ping kalih | pinèt sraya mring Inggris | mukul nagri ing Mantarum | sabêdhahe kang praja | ginanjar sèwu kang bumi | dadya têtêp lênggah limang èwu karya ||
14 rmBhmlihsinry, [fni=&upe/[mnWlnFi, mukulP]=fipngr, srmPu=[zai=zjurit\ ginvJ/bumimlih, [$okwtilim=ztus\ ln\[bLovJsbenW|ln\ [m=okai[zonNi=p]jurit\ pt=[zwupt=ztu[sWolu=fs.
14 rambah malih sinaraya | dening Gupêrmèn Walandi | mukul prang Dipanagara | sarampunge ing ajurit | ginanjar bumi malih | Sokawati limang atus | lan blănja sabên wulan | măngka ingoning prajurit | patang èwu patang atus wolung dasa ||
15 p][pT=pvJen_zniNr, j_&usTi%z]nFipti, m=@u!&rpi=tig, ai=f]jtPin]ih2sTri, srnse[t=-glih, m]i=&upe/[mnÒÃsSumu=ku, ginvJ/k=b[nFr, lnMriyemKlihrkit\ aiku[m=oktnDni=sihpin/cy.
15 praptèng panjênênganira | Jêng Gusti Pangran Dipati | Mangkunagara ping tiga | ing drajat pinrih lêstari | sarana sêtyèng galih | mring gupêrmèn tyas sumungku | ginanjar kang bandera | lan mariyêm kalih rakit | iku măngka tandhaning sih pinarcaya ||
16 mnwsiraz]s, [gonNir[go[lkP]ibfi, ffimuki/jen_zir, anÒ|[kFoskpi=klih, ksikulai/btin\ lupu[tT[gonNirzku, zil=kenLbetTir, m]i=luluau/ai=k=auwis\ temhtunfu[wturunK=m=kn.
16 manawa sira angrasa | gonira golèk pribadi | dadi mukir jênêngira | antuk dosa kaping kalih | kasiku lair batin | lupute gonira ngaku | ngilangkên labêtira | mring lêluhur ingkang uwis | têmah tuna duwe turun kang mangkana ||
17 ykTi[n[ynSki=sir, p]ibfitnD[naenFi, apwusM|vJ|lLisir, m]i=ssmni=fumfi, ski=ai=k]mniti, lwnHpwusMisuwu/, ai=gunp]wirnT, k=k=[gomri=ngri, byfuru=li/l[ko[nNluau/rir.
17 yaktine yèn saking sira | pribadi tandhane êndi | apa wus munjuli sira | mring sêsamaning dumadi | saking ing kramaniti | lawan apa wus misuwur | ing guna prawiranta | kang kanggo maring nagari | baya durung lir lakone luhurira ||
18 pirbrsirbis, zurunNifrjtMlih, ffijzetKintign\ mj[fFs[nTo[s=wuri, tumurunMr=siwi, [soku/bisp][pT=putu, milu[tomPkmul-n\ [yog-[na=khaenKki, r[aor[najpu=gelSki=sir.
18 pira bara sira bisa | nguruni darajat malih | dadi jangêt kinatigan | majade santosèng wuri | tumurun marang siwi | sokur bisa praptèng putu | milu tămpa kamulyan | yogyane angkahên kaki | ra orane aja punggêl saking sira ||
19 lmunF`jtL[konNn, pu=ge[lLski=si[rki, ffisirzniay, mr=frhmup]ibfi, k[zlLnHi=k=wuri, temB|=keputu=znLku, slgite[mBbis, anÒ|kK=frjtMlih, ssmB|=znYekTibecikK=wiff.
19 lamun drajat lakonana | punggêle saking sirèki | dadi sira nganiaya | marang darahmu pribadi | kangelan ingkang wuri | têmbung kêputungan laku | salagi têmbe bisa | antuk kang darajat malih | sêsambungan yêkti becik kang widada ||
20 aupm[norpu=gelL, je/[norzupymlih, [ynW|sPu=gelNf-nSir, semfiai=sbenRt]i, anÒ|[kKfuru=psQi, tiwsH[z[z[c/lku, m/m[f[nHzetSir, s[j]o[nlum[kW=k/fi, pz}kSmum]i=f]jtHjsemB`n.
20 upama nora punggêla | jêr nora ngupaya malih | yèn wus punggêl nadyan sira | sêmadi ing sabên ratri | antuke durung pasthi | tiwas angêngècèr laku | marma dèn èngêt sira | sajrone lumakwèng kardi | pangrêksamu mring drajat aja sêmbrana ||
21 [f[njeje/[rwnFnT, ai=m_[koffip]jurit\ mjubrisLwnJg, ti[yori[lsLnSe[pkSi, aikufufupk/ti, aj/aj/jen_zipun\ wusFfiwjibBir, p]juritFipunGeldi, ppd[nsnÒ`iaizj/semBhy=.
21 dene jêjêre wandanta | ing mêngko dadi prajurit | maju baris lawan jaga | tiyori lès lan sêpèksi | iku dudu pakarti | ajar-ajar jênêngipun | wus dadi wajibira | prajurit dipun gêladhi | pêpadhane santri ingajar sêmbahyang ||
22 sinu=aukumSwtr, [ynHzLi/wkKenM`i=wjib\ aikuwusLkuni=p]j, jeje[gGklwnZfil\ snf-nSirzuni, fu[kZ[z/yyh[rnmu, [ynÓ|putRin_[zonNn\ autw[fnJemlni, ffisirwineruhkenTtk]m.
22 sinung ukum sawatara | yèn anglirwakkên mring wajib | iku wus lakuning praja | jêjêge kalawan ngadil | sanadyan sira nguni | duk ngèngèr yayah renamu | yèn luput rinêngonan | utawa dèn jêmalani | dadi sira winêruhkên tata krama ||
23 m=[ko[noaug[ynBis, miturutS/tzL[konNi, tmÒ|[f[nHophaisir, witG[w2gni=zti, a[khtuwinSqiqik\ minu/wtTnK/ynipun\ t[nBfpt]pPir, p]juritJinuvJ|=li=gih, m=-aizunF|/aikuzfilJen_zir.
23 mangkono uga yèn bisa | miturut sarta nglakoni | tamtu dèn opahi sira | wit gawe lêganing ati | akèh tuwin sathithik | minurwatan karyanipun | tan beda patrapira | prajurit jinunjung linggih | myang ingundur iku ngadil jênêngira ||
24 [ynTnBissmpTv, [norjumen_p]jurit\ g[wtunmri=p]j, [whli=semMi=nrpti, amu=sirp]ibfi, k=duwu/kenPiy=kuhmu, mu=lgibisab, a=gepM|butuhkenNg]i, yWkbvJ|/fu[wcipTk=m=kn.
24 yèn tan bisa samaptanya | nora jumênêng prajurit | gawe tuna maring praja | wèh lingsêm ing narapati | amung sira pribadi | kang dhuwurkên piangkuhmu | mung lagi bisa aba | anggêpmu butuhkên nagri | ywa kabanjur duwe cipta kang mangkana ||
25 w(hanTll[konNir, sjti[nwusHzemPi=, m]i=p]jmiwhn[rnF`, [f[nfuru=[pot=k/fi, sirwu[sFnPri=zi, snD=pz[nHorknÒ|, sinubkinu/mtTn\ puvJ|lSsmni=abFi, mu=gh[mjlinilnÓ|=guhstt.
25 wruhanta lêlakonira | sajatine wus angêmping | mring praja miwah narendra | dene durung potang kardi | sira wus dèn paringi | sandhang pangan ora kantu | sinuba kinurmatan | punjul sêsamaning abdi | munggah meja linilan lungguh satata ||
26 apk=siraupy, kmul-nH[n=ngri, aiz[jnnM`i=ssm, vwbBim]i=ankRbi, nf-nPrma/si, ai=k=tp[n=asmun\ [m=otnilnN=[kof, ri[nw=znHnFe/pti, [norliynKmul-nK=[fnNupy.
26 apa kang sira upaya | kamulyan anèng nagari | ingajenan mring sêsama | nyawabi mring anak-rabi | nadyan para maharsi | ingkang tapa nèng asamun | mong tani lan nangkoda | rinewangan andêrpati | nora liyan kamulyan kang dèn upaya ||
27 aupm[nrgnir, [norffiyp]jurit\ aiymkSihmznSeg, ap[f[nzinumWrih, ski=wetuni=bumi, augkguznNi=rtu, lnSiraiz[yomMn\ rinkSklwnNfil\ lmunFtnR|[m=ossirfurk.
27 upamane raganira | nora dadia prajurit | iya maksih mangan sêga | apa dene nginum warih | saking wêtuning bumi | uga kagunganing ratu | lan sira ingayoman | rinaksa kalawan adil | lamun datan rumăngsa sira duraka ||
28 m/m[fnSumurupSir, m]i=sihkmu[lni=gusTi, [bvJ=[ynTinufuhsir, lumwnZ[fonNijurit\ [ykuk/ynTyekTi, pzuf=zi[r=gusTimu, [ko[noaj[p[pk, [fnMdepMr=swiji, nzi=cipTsef-kNm2sM`i=p]j.
28 marma dèn sumurup sira | mring sih kamulèning gusti | benjang yèn tinuduh sira | lumawan ngadoni jurit | yèku karyanta yêkti | pangudangirèng gustimu | kono aja pêpeka | dèn madhêp marang sawiji | nanging cipta sêdyakna malês mring praja ||
29 p][pT=ppnC|md=z, ai=p[rnTh[snpti, ajabwp]i[y=og, fu[mhsir[bonDwni, lum=khm]ihzulbBi, k=m=[ko[nosstM|=suh, g[wgugupPi=[row=, [whgiduhai=[snpti, [ynK[s/orffisiranÒ|[kFos.
29 praptèng papan cumadhanga | ing parentah senapati | aja abawa priyăngga | dumèh sira băndha wani | lumangkah mrih ngulabi | kang mangkono sasat mungsuh | gawe guguping rowang | wèh gidhuhing senapati | yèn kasora dadi sira antuk dosa ||
30 lu=guhai=prp]wir, [ynHnmf-ni=jurit\ [norwen=fu[wk/s, rg[npmjemPri=, k=musQi[snpti, ai=sk/sk=pinnF|k\ lineps\yWs[ronT, a=shair[fnM`nni, mri=mu=suhaj[kguhai=bby.
30 lungguhing para prawira | yèn ana madyaning jurit | nora wênang duwe karsa | ragane pama jêmparing | kang musthi senapati | ing sakarsa kang pinanduk | linêpas ywa sarănta | angsahira dèn mranani | maring mungsuh aja keguh ing bêbaya ||
31 [fnKfi$=%/tsut, bimvukltinufi=, mz(rhk=gel/ck], [fni=$=yudisTirji, sukni=t-sTnSipi, fupiri[nobBnHi=mu=suh, [ksQit]hai=st]iy, wefiwir=wnipti, [yk[m=oktmPilLi=prp]wir.
31 dèn kadi Sang Partasuta | Bimanyu kala tinuding | mangrurah kang gêlar cakra | dening Sang Yudhisthira Ji | sukaning tyas tan sipi | dupi rinoban ing mungsuh | kèsthi trahing satriya | wêdi wirang wani pati | yeka măngka tampiling para prawira ||
32 [ko[nosed_[zmed/n, ai=ksurnG|nskTi, vi/nkNpnizlLir, ai=[tkt\yWwl=zti, w(hanT[snpti, wkilLi=gusTistuau, gusTiwkilLi=sukSM, k=ki[nonHzuf[nnNi, m]i=kwulk=sumef-m]ihautm.
32 kono sêdhênge mêdharna | ing kasuran guna sakti | nyirnakna paningalira | ing tekat ywa walangati | wruhanta senapati | wakiling gusti satuhu | gusti wakiling suksma | kang kinon angudanèni | mring kawula kang sumêdya mrih utama ||
33 pdaizrnHutm, ai=pk/ynMzunJ|rit\ aikuk=luau/p]i[y=og, wusKsebutLy=s(ti, [ynTpni=p]jurit\ z[s/okenTpni=wiku, witSumu=kuni=puj, [n=pucukKi=gunu=wesi, s=pnDita[n=pucukKi=alFk.
33 padha ingaran utama | ing pakaryan mangun jurit | iku kang luhur priyăngga | wus kasêbut layang sruti | yèn tapaning prajurit | ngasorkên tapaning wiku | wit sumungkuning puja | nèng pucuking gunung wêsi | sang pandhita anèng pucuking aldaka ||
34 ai=[tkfFipunS[nTos, ajaz]snNiptii, apnTnWinen=sir, gumnÒ|=k/sni=widi, [ynW|sTibni=psQi, [norpilihm/gnipun\ almti[n=wisM, becikMtik=autmi, tu/sumBgffizm[lLt]hair.
34 ing tekad dipun santosa | aja angrasani pati | apan tan winênang sira | gumantung karsaning Widhi | yèn wus tibaning pasthi | nora pilih marganipun | ala mati nèng wisma | becik mati kang utami | tur sumbaga dadi ngamale trahira ||
35 wusHnky[kTnir, s=%/t$utai=zuni, plsÒ`a[n=plgn\ lwnLegwni=zti, wi[tFnVazLbuhai, pnDwm=gihaau=gul\ puwrnÒ|kNug]a, sirwau%/t$iwi, turunNipunH=z][tonNitnhjw.
35 wus ana kayaktènira | Sang Partasuta ing nguni | palastra anèng palagan | lawan lêgawaning ati | wit dènnya anglabuhi | Pandhawa manggiha unggul | puwarantuk nugraha | sira wau Partasiwi | turunipun angratoni tanah Jawa ||
36 lmunF|ru=tkFi/rir, nf-nHna(skeqi, [ynTnWsWsHi=w/fy, syekTi[norze[nnNi, amu=s[j]oni=jurit\ ajsirf/[bkyun\ ai=lai/amnutT, ai=sk/s[snpti, btinNirkummB=zai=wi[ss.
36 lamun durung takdirira | nadyan ana hru sakêthi | yèn tan was-was ing wardaya | sayêkti nora ngênèni | amung sajroning jurit | aja sira darbe kayun | ing lair amanuta | ing sakarsa senapati | batinira kumambanga ing Wisesa ||
37 rised_[n=bynTk, klmunHnk=[wri, nu=kulW|sB|w=wrsÒ`, [norwen=[fnP[tniN, binnD=aikuwjib\ [ynKnTiynemulmPus\ tetepHzniay, g[wnisQni=p]jurit\ nemu[fostemhapesSi=ayuf.
37 ri sêdhêng nèng bayantaka | kalamun ana kang wèri | nungkul wus buwang warastra | nora wênang dèn patèni | binandhang iku wajib | yèn kantia nêmu lampus | têtêp anganiaya | gawe nisthaning prajurit | nêmu dosa têmah apês ing ayuda ||
38 m=[ko[nop]iy=gnir, [ynKselutHi=ajurit\ ajgugu[pFnP]yitN, ai=[tkfFipunPtitis\ awi[tW=omu/[w=jurit\ anpp=ktTnNipun\ nisQmf-autm, [y[nKobe/fipun[HzetTi, knisQ[n[w=okselu[tN=rn=g.
38 mangkono priyangganira | yèn kasêlut ing ajurit | aja gugup dèn prayitna | ing tekad dipun patitis | awit wong murwèng jurit | ana pêpangkatanipun | nistha madya utama | yèn kobêr dipun èngêti | kanisthane wong kasêlut nèng ranangga ||
39 ai=pp[nNrkuciw, ggmnSmpTsmi, atnDi=pd[khair, tnPkiwulHi=ajurit\ t[zhanppti, m-=tnHnnnD=ttu, munF|/tnPlrsSn\ mu=lbetKekesSi=zti, k=m=knanÒ|[kFost]ip]kr.
39 ing papan ora kuciwa | gêgaman samapta sami | atandhing padha kèhira | tanpa kiwul ing ajurit | tangèh ana pêpati | myang tan ana nandhang tatu | mundur tanpa larasan | mung labêt kêkêsing ati | kang mangkana antuk dosa tri prakara ||
40 dizinMr=ai=n[rnF`, [fnNircif]ai=j=ji, kpi[nDoz[s/okenP]j, k=mul-kKenMr=diri, kt]imr=a-=widi, zukuhaigduhanNipun\ [kokumPnTesLinuns\ pd[ns[townf]i, [ynJnMaykTian[tkfFir.
40 dhingin marang ing narendra | dènira cidra ing jangji | kapindho ngasorkên praja | kang mulyakkên marang dhiri | katri marang Hyang Widhi | ngukuhi gadhuhanipun | kokum pantês linunas | padhane sato wanadri | yèn janmaa yakti ana tekadira ||
41 mf-[nprp]wir, [ynKsese/ai=ajurit\ nf-[nKhkedi[kKpd, k[s/opp[nNksupit\ munF|/am]ihp[kolih, ai=p[zolh[norgugup\ srnwini[wk, ka=kh[fnVmzu=kih, [ynSiner=riktRinuketM/ws.
41 madyane para prawira | yèn kasêsêr ing ajurit | nadyan kèh kêdhike padha | kasor papane kasupit | mundur amrih pakolih | ing pangolah nora gugup | sarana winiweka | kaangkah dènnya mangungkih | yèn sinêrang rikat rinukêt marwasa ||
42 autmni[r=p]wir, snf-nK[robnTnDi=, ttgÒ|/simPenWi[wk, w_[konNi=ppnLini=zLi=, linzL=znK=[wri, aenFik=sufai=purun\ pinrkPin/ws, wini[ssam]ihtitih, [asÒ|jysaysm-ra/j.
42 utamanirèng prawira | sanadyan karoban tandhing | tatag tur simpên wiweka | wêngkoning papan liningling | linanglangan kang wèri | êndi kang suda ing purun | pinarak pinarwasa | winisesa amrih titih | èstu jaya saha ya samya raharja ||

2. Pangkur

1 kpu=ku/pt]pPi=bl, ginnÒÃkKenÓ|=guhai=[snpti, ai=k=sin]hanWf-gu=, [fni=j_n[rsWr, ki[nnMthsp][yogni[r=wfu, kin/yrume[kS=p]j, [fnNirzupyjnMi.
1 kapungkur patraping bala | ginantyakkên lungguhing senapati | ingkang sinrahan wadya gung | dening jêng narèswara | kinèn matah saprayoganirèng wadu | kinarya rumêksèng praja | dènira ngupaya janmi ||
2 yWti=glPitu=p]kr, m]ihautmafegGi[r=p]jurit\ k=dizinNlurinipun\ tnKent]hai=suf], kpi[nDo[nbumiklai/rnNipun\ k=mkSihtu=glSp]j, kt]itnPccfDiri.
2 ywa tinggal pitung prakara | mrih utama adêgirèng prajurit | kang dhingin nalurinipun | tan kêna trahing sudra | kapindhone bumi kalairanipun | kang maksih tunggal sapraja | katri tanpa cacad dhiri ||
3 kp[tHo[totBlu=zir, ai=k=tigsLimtnPpvkit\ nenemSw=swu=zipun\ pituk=ftnF/w, pkxmMnK=mLrtTirgnipun\ m/mmilihk=m=kn, wte[kKwnT[l=k/fi.
3 kapat otot balungira | ingkang tigas lima tanpa panyakit | nênêm sawang-sawungipun | pitu kang datan darwa | pakarêman kang mlarati raganipun | marma milih kang mangkana | watêke wantalèng kardi ||
4 swu[sSpmilihair, pminT[nm]i=[w=oswijiwiji, pinnTesCekelLnNipun\ ruju[kKlnSrir, pzulh[awrsÒ`yW[k=osirikuh, rik[tT[fnVm/ws, m-=pn=kisHm]ihtitih.
4 sawuse pamilihira | pamintane mring wong sawiji-wiji | pinantês cêkêlanipun | rujuke lan sarira | pangulahe warastra ywa kongsi rikuh | rikate dènnya marwasa | myang panangkis amrih titih ||
5 [w=ok=sed_fefegGir, aprigelÒ|winK=anDpHlit\ aksC|ktTnF=zipun\ aikusinu=svJt, wt[kNor[kw]nSbr=p[kwuh, mudunJ|r=mu=gha/g, aluwesÒ|/mityni.
5 wong kang sêdhêng dêdêgira | aparigêl tuwin kang andhap alit | akas cukat tandangipun | iku sinung sanjata | watak nora kewran sabarang pakewuh | mudhun jurang munggah arga | aluwês tur miyatani ||
6 [w=ok=2vCi/fefegGir, kur=tnF=a[ro[pkHi=k=diri, aikucinekelLnLwu=, j=khdep[nfw, wt[kCo[rokLlnT/rnSilihpnF|k\ mÓ|mPtJg=ps=[aonD, azu=ghaib[low/ti.
6 wong kang lêncir dêdêgira | kurang tandang aropèk ingkang dhiri | iku cinêkêlan lawung | jangkah dhêpane dawa | watak corok lêlantaran silih panduk | mlumpat jagang pasang ăndha | angunggahi balowarti ||
7 [w=os[dphfefegGir, k=pwkK[nHo[totBlu=kwijil\ mriyemCekelLnNipun\ a[molhake[nRos, nf-nKemBelKebLde/kuwwjuvJ|=, mnw[bo[b]okK=kuf, wte[kKkel/ge[nTniN.
7 wong sadhepah dêdêgira | kang pawakan otot balung kawijil | mariyêm cêkêlanipun | amolahakên rosa | nadyan kêmbêl kêbladhêr kuwawa junjung | manawa bobrok kang kuda | watêke kêlar gêntèni ||
8 [w=ogu=luau/k=smBf, aikupnTesK/ywf-tur=gi, agmP=pnitihaipun\ kL/nemBfnikuf, n=ki[sRosmed=m]i=p]tlgfug\ [ynTemPukPdtu[r=og, silih[rokHmigunni.
8 wong gung luhur kang sambada | iku pantês karya wadya turanggi | agampang panitihipun | klar nêmbadani kuda | nangkis rosa mêdhang mring pratala gadug | yèn têmpuk padha turăngga | silih rok amigunani ||
9 [f[n[w=ok=[monF`gun, kin/yam][g=osjurum/gi, m-=z]rkitÑ|wukuwu, klmunH[n=teb, lw[nB[t=kxtegSsminipun\ k=t[nKw]nHi=p[z]k, [m[m[nkLnBiszLzi.
9 dene wong kang măndraguna | kinaryaa mragăngsa juru margi | myang ngrêrakit kuwu-kuwu | kalamun anèng têba | lawan bètèng karêtêg sêsaminipun | kang tan kewran ing pangreka | mêmènèk lan bisa nglangi ||
10 [yog-[nmlihzumPulN, prtuk=k=k=[gom]i=p]jurit\ g}jilwnÒ|k=punÒ|, k/ybusnwsÒ`, tuk=vmkMevJaitPk/ynNipun\ pr[botK=[b=osc/m, tuk=tpelLwnVizi.
10 yogyane malih ngumpulna | para tukang kang kanggo mring prajurit | grêji lawan tukang puntu | karya busana wastra | tukang nyamak mênjait pakaryanipun | parabot kang băngsa carma | tukang tapêl lawan nyingi ||
11 sy=lnÒ|k=mrks\ mir[nTnibekksSi=p]jurit\ p[nDmiwhtuk=kyu, m]=gilwnKemsSn\ ai=k=k/yggmnNi[r=p]=pupuh, sfyfipunSmpT, [rhni=rum[kS=p]jurit\,
11 sayang lan tukang marakas | mirantèni bêkakasing prajurit | pandhe miwah tukang kayu | mranggi lawan kêmasan | ingkang karya gêgamanirèng prang pupuh | sadaya dipun samapta | rêhning rumaksèng prajurit ||
12 liyk=wusK=[gW=wf-, ajsepian=D|znTikelKlih, ggmnSp]nTinipun\ tuwinB|snwsÒ`, [aobtMimisK=cuku[pFnH=[gozÓ|rug\ awitR|mkSai=p]j, tnW)hs=kni=bilai.
12 liya kang wus kanggwèng wadya | aja sêpi andhungan tikêl kalih | gêgaman saprantinipun | tuwin busana wastra | obat mimis kang cukup dèn anggo nglurug | awit rumaksa ing praja | tan wruh sangkaning bilai ||
13 riwusSi=pminTnir, lnPirnTik=k=[go[n=p]jurit\ m=knpz}kSnipun\ fipunTitim]i=bl, snD=pznHi=sariajknÒ|, suke/skitKinw(han\ [fnBis[znkKikpTi.
13 ri wusing pamintanira | lan piranti kang kanggo nèng prajurit | mangkana pangrêksanipun | dipun titi mring bala | sandhang pangan ing saari aja kantu | sukêr sakit kinawruhan | dèn bisa ngenaki kapti ||
14 yWpegtPmul=zir, snisKrwjibBi[r=p]jurit\ weruhnsfuru=zipun\ nisQmf-autm, m-=ppckPcuhanK=wusTinmÒ|, k=[go[n=prp]wir, funu=[zswijiwiji.
14 ywa pêgat pamulangira | saniskara wajibirèng prajurit | wêruhna sadurungipun | nistha madya utama | myang pêpacak pacuhan kang wus tinamtu | kanggo nèng para prawira | dununge sawiji-wiji ||