Wali Sana, Tanaya, 1955, #124 (Pupuh 26-38)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

26. Sinom

1. kadhang anèng sudra papa | nora kêna dèn gagapi | tan kêna kinaya ngapa | pêpancènira pribadi | yèn rinilan ing Widhi | nadyan durung masanipun | angulah kalêpasan | rêrantame wus pratitis | angungkuli pangawikaning kukuma ||

2. kaya mau Nabi Musa | kalawan Jêng Nabi Kilir | kawruhe ing kasunyatan | linuhurkèn Nabi Kilir | marga wus anglakoni | akarêm mring ora iku | acêgah napsu hawa | ing nala dumilah wêning | konang-onang kaananing kene kana ||

3. mandar antuk kanugrahan | panjênêngan Nabi Kilir | kinarya hèb Nabiu'llah | nartani nora ngêmasi | wus angênggoni gaib | lair batine kawêngku | iku ujaring kitab | êmbuh nyatane samangkin | dene pan wus karoban ing pirang jaman ||

4. umatur Sang Sèkh Malaya | dhuh pukulun sang ayogi | bilih makatên kang sabda | ulun

--- 102 ---

kapencut ing kapti | kados Jêng Nabi Kilir | kêdah kêsdu anggêguru | amba nyuwun pitêdah | mangkya dumunung ing pundi | nadyan têbih jangji kenging ingulatan ||

5. saèstu kawula angkah | lari-lari angulati | numpal kèli ngulandara | ngrêranggèh nugraha jati | jêng sunan ngandika ris | ujaring pawarta iku | iya ing Baru'lakbah | dumununging Nabi Kilir | tanah Lulmat agaib panggonanira ||

6. kaya nora kalampahan | sira adrêng anglêlari | sasat ngupaya kumandhang | Sèkh Malaya matur aris | kêncêng tyas ulun mangkin | amung pangèstu pukulun | sagêda kasambadan | pinanggih Jêng Nabi Kilir | kalilana mangkat samangkin kewala ||

7. ngungun sakala miyarsa | Jêng Sunan ing Gunung Jati | mring antêpe Sèkh Malaya | winawas ing sambang liring | dadya damar sajati | wasana sèwu jumurung | lajêng ungkur-ungkuran | Jêng Suhunan Gunungjati | mangu mulat angkate Sang Sèkh Malaya ||

8. kondur padalêmanira | Sang Sèkh Malaya winarni | lampahe alêlancaran | tan ana baya kaèsthi | amung nugraha jati | angugêr grana jêjantung | mangalor paranira | praptèng pasisir Samawis | mangu mulat lirap-liraping samudra ||

9. tan ana palwa katingal | anuju kalaning ratri | pakèwêd raosing driya | dènirarsa numpal kèli | kalangan ing jaladri | nanging merang lamun wangsul | nadyan datan kantênan | têlêng ingkang dèn ulati | mangsah mudya angêningakên wardaya ||

10. mêpêg gêlaraning hawa | amung anyipta sawiji | tanjane ingkang sinêdya | wontên parmaning Hyang Widhi | sakala Nabi Kilir | prapta anèng ngarsanipun | apindha rare bajang | ganda ngambar marbuk wangi | duk mangeja apindha gêbyaring kilat ||

--- 103 ---

11. Sèkh Malaya tan kumêcap | dènnya umangsah samadi | Jêng Nabi Kilir ngandika | luwarên pardining budi | aja tan buh sun iki | jatine kang sira luru | Nabi Kilir ya ingwang | ana paran amarsudi | kudu têmu lan jênêng ingsun samangkya ||

12. Sèkh Malaya mudhar asta | gurawalan mangênjali | alon wau aturira | sumangga karsa Sang Yogi | saèstu tuwaning sih | tan kilap sasêdya ulun | Nabi Kilir ngandika | bênêr aturira iki | sadurunge sajarwa yêkti sun wikan ||

13. sira kêsdu puruhita | anênabêt kaya mami | dumadia gaibu'llah | apa bisa anglakoni | sumingkiring asinggih | Sèkh Malaya nêmbah matur | rèhning sampun sinêdya | abot ènthèng dèn lampahi | jangji antuk wêwêngan sih kawêlasan ||

14. dhumatêng jasad kawula | pindha sato saupami | angsala dêdalan mulya | jêng nabi ngandika aris | ingsun darma njalari | atas anèng kabêgjanmu | lah mêrêma kewala | sun tuduhkên nggon kang êning | supayane wêruha ing panarima ||

15. Sèkh Malaya tan lênggana | wau ta Jêng Nabi Kilir | sumêbut saking panggenan | pan kadya anampèl wêntis | Sèkh Malaya tan kari | tan adangu prapta sampun | ing nggèn langkung ajêmbar | lir ara- ara aradin | kinubêng ing samudra tanpa watêsan ||

16. wus kinèn mbuka paningal | Sèkh Malaya aningali | panggènan kalangkung jêmbar | myang samudra tanpa têpi | lênglêng rèh ing pangèksi | datan wrin êlor myang kidul | kulon kalawan wetan | surya candra tan kaèksi | panyanane dumunung jagad walikan ||

17. Sèkh Malaya matur nêmbah | pukulun Sang Maha Yogi | kawula nyuwun têtanya | punika alam ing pundi | dene ta sarwa mamring | lamat-lamat nyamut-nyamut | nglangut tanpa

--- 104 ---

wêkasan | ngandika Jêng Nabi Kilir | wruhanamu ya iki panggonaningwang ||

18. nora nana paran-paran | mung asunya lawan ruri | têka sira kapibrangta | kaya raganingsun iki | apa kang dèn ulati | ing kene sêpên asamun | umatur Sèkh Malaya | makatêna botên lirip | rèhning sampun dados kêkêncêngan kula ||

19. sanadyan prapta ing pêjah | botên rumêngkang pun patik | Jêng Nabi Kilir ngandika | sukur yèn mantêp ing kapti | payo padha lumaris | Sang Sèkh Malaya jumurung | lajêng midêr lumampah | tan adangu aningali | cahya padhang tri rupa andiwangkara ||

20. warna abang irêng jênar | Sèkh Malaya matur aris | punika cahya punapa | ngandika Jêng Nabi Kilir | pramana aranèki | upama anèng sirèku | êndi kang dèn piliha | Sèkh Malaya matur aris | langkung ajrih yèn botên wontên pitêdah ||

21. datan dangu katingalan | cahya pêthak anêlahi | parêk lan cahya katiga | Sèkh Malaya matur malih | cahya punapa kari | parêk lan cahya katêlu | jêng nabi lon ngandika | bok ana kang sira pilih | Sèkh Malaya ature dahat tan arsa ||

22. yèn tan kalawan pitêdah | ngandika Jêng Nabi Kilir | kabèh cahya iku tunggal | kacatur anèng sirèki | ya padha anênarik | mêmarah akarya dudu | kang rupa cahya abang | atuduh napsu tan bêcik | nganakakên penginan panas baranan ||

23. ambuntoni kaelingan | ing kawaspadaning budi | dene cahya kang akrêsna | karsane ngubêngi runtik | andêdawa andadi | padhanging panggawe ayu | dene kang cahya jênar | nanggulang cipta kang bêcik | sayêktine ngêgungkên panggawe rusak ||

24. ingkang putih iku nyata | mung suci tan ika iki | prawira ing karaharjan | iku kang

--- 105 ---

bisa nampani | sasmita kang kalingling | sajatining rupa iku | anampani nugraha | lêstari pamoring kapti | nanging iku kinrubut napsu têtiga ||

25. yèn kurang sabar santosa | kêna ginoling ing bêlis | kerut maring panasaran | yèn kuwat tan mindho kardi | kasor dening kang putih | kang têlu samya angratu | luamah lan amarah | supiyah ginêdhong batin | mutmainah jumênêng ratu utama ||

26. kalêgan raosing driya | Sèkh Malaya anganggêpi | tuduhing Sang Maha Yoga | marbudyèngrat Nabi Kilir | nulya ngandika malih | hèh Sèkh Malaya sirèku | paran pambudinira | êndi kang sira antêpi | wahanane kang cahya patang prakara ||

27. umatur Sang Sèkh Malaya | punapa sampun ngidaki | punika têlênging paran | têka kinèn amêmilih | ngandika Nabi Kilir | sayêkti puniku durung | lagi anèng trêsandha | Sèkh Malaya matur malih | sèwu sisip yèn anampik amiliha ||

28. mindhak anggêgadhang lêpat | pan kawula sèwu ajrih | yèn botên saking pitêdah | lajêng alêlampah malih | Sèkh Malaya ningali | urub siji angênguwung | wêwolu konyarira | ana lir pêputran gadhing | wênèh kadya ana pêputran mutyara ||

29. dumêling abra markata | Sèkh Malaya matur malih | punika urub punapa | maya-maya angêbati | urube mung sawiji | andarbèni cahya wolu | Nabi Kilir ngandika | pangarêp urubing budi | iya iku kang sajati wênang tunggal ||

30. têgêse saliring warna | iya anèng sira kaki | tuwin isining pratala | ginambar anèng ing dhiri | jagad agung myang cilik | tan ana prabedanipun | purwaning catur yogya | kang cahya kapat pan sami | iya dadi tandha uriping bawana ||

--- 106 ---

31. tinimbangkên anèng sira | jagad agung jagad alit | isèn-isène tan beda | kinarya wahana yêkti | salwir rupa wus anis | ngumpul mring rupa satuhu | kadya tawon gumana | sawang putran mutyara di | cahyanira kumilat tanpa wayangan ||

32. Sèkh Malaya matur nêmbah | dhuh sang maha yoga suci | punapa inggih punika | kang pinrih dipun ulati | rupa ingkang sajati | Nabi Kilir ngandika rum | dudu kang sira sêdya | kang mumpuni ambêk jati | nora kêna kalamun winaspadaa ||

33. tanpa rupa tanpa warna | nanging bisa amarnani | tan gatra datan satmata | tan dumunung nggon sawiji | dumununge kalingling | kang awas waskithèng sêmu | mêpêki isining rat | narambahi ing dumadi | kaanane yèn dinumuk datan kêna ||

34. umatur Sang Sèkh Malaya | dhuh pukulun Sang Maha Ning | ulun nyuwun tuduh nyata | dene dèrèng anggêpoki | nugraha kang sayêkti | Nabi Kilir ngandika rum | hèh kaki Sèkh Malaya | ingsun pêpajar samangkin | dèn arêncang pamucunge ing pangancam ||

27. Pocung[1]

1. Kangjêng Nabi Kilir angandika arum | dèn wori pralambang | upamane rasa iki | anèng lotèng kang adi-adi punika ||

2. pantêsipun kang lotèng upaminipun | kaya bumbu iwak | winor lan iwakirèki | rasa iku ati suci ingkang nyata ||

3. iya iku nurbuwah sajatinipun | ya iku duk ana | sipat jamal aranèki | yèn wus mêtu ingaranan johar awal ||

4. diwasèku johar akir aranipun | ingkang johar awal | ingaku rasa sajati | ingkang akir sawujud ati uripnya ||

5. johar iku duk sawujud rasa tuhu | urip tunggal rasa | tunggal johar awal singgih |

--- 107 ---

johar akir sawujud ing uripira ||

6. johar akir narima ing solahipun | batin kang sinêmbah | miwah ta ingkang pinuji | iya iku jatine Pangeranira ||

7. iya iku pan nora roro têtêlu | iya iku Nukat | lan Gaib ing nguni-uni | Nukat Gaib tan ana ing gantinira ||

8. têmênipun Nukat pan jênêngirèku | sawuse tumiba | iku ingaranan napti | ngèlmu iku sajatine panguripan ||

9. nêptu iku tinarik lan alipipun | alip ingaranan | jisim latip pan sayêkti | jênênge pan ingaranan ananira ||

10. nêptu iku johar awal aranipun | ing sajênêngira | urip ingaran sajati | sajatine ingaran gêtih kang gêsang ||

11. gêtih urip ingaran rasulu'llahu | alaihi'ssalam | patêmon rasa sajati | gêtih iku kang ingaranan sahadat ||

12. rasa jati rasaning dat sami wujud | Jabrail Mukhammad | lan Allah tunggal sajati | têlu iku kapatira lan angkara ||

13. iya iku gêtih urip aranipun | dene wong palastra | tan ana gêtihirèki | gêtih iku awor ilang lawan suksma ||

14. suksma iku ilang anane kang wujud | iya padha ana | alip aran roh ilapi | roh ilapi jisim latip jatinira ||

15. aranipun jisim iku duk ing dangu | alip ingaranan | tanpa ngucap tan ningali | tan miyarsa tanpa tingal tanpa karsa ||

16. iya iku kang alip tibaning nêptu | arane dadya na | jinabaran roh ilapi | roh ilapi datu'llah tuwin kawawas ||

17. roh ilapi gêgêntining dat satuhu | alip iku uga | anèng johar jabar jère | pujinipun ram kalam birahi nama ||

18. birahine ingaranan Allah iku | tan roro wujudnya | sapa wêruha yèn dadi | yèn wêruha tan ngarani namanira ||

--- 108 ---

19. sipatipun jamal kang ngarani iku | sipat jalal ingkang | akon ngarani puniki | dene ingkang akon Allah angandika ||

20. marang rasul yèn tan ana sira iku | ingsun nora nana | kang nêbut Allah sayêkti | iya sira ingkang ngarani maringwang ||

21. sira iku iya tunggal lawan ingsun | ingsun iya sira | sira iku iya mami | iya iku tarbukaning rasaningwang ||

22. sira iku ing dunya akirat uwus | amêngku sadaya | hèh Sèkh Malaya sirèki | dipun eling jabar jère alip ika ||

23. aja luput ing logat tanangsubipun | babaring kaanan | anèng ing wujud ilapi | ilapate dèn anggambuh ing wardaya ||

28. Gambuh

1. mungguh ta yêktinipun | sêmuning alip iku amêngku | budi jati nir wikara jroning budi | nglairkên birahinipun | amicara tunggal karo ||

2. karo tunggal sawujud | lawan karone puniku dudu | iya iku budi johar aranèki | iya budi iman iku | alip puniku sayêktos ||

3. tumiba maring naptu | sajatine ingkang alip iku | sarwa nora norane ingakên kadi | iya budi iman iku | alip puniku mangkono ||

4. kaanane satuhu | kang johar awal sayêktinipun | ingkang johar awal pan kaanan jati | istinja junup puniku | jabaning johar kinaot ||

5. sung ganda lan warnèku | kang johar awal ing nguninipun | iya iku tibaning naptu sajati | urip tunggal jatinipun | jroning johar awal kono ||

6. urip kalawan lampus | ya sajroning johar awal iku | lah pagene sêmbahyang anèng dunyèki | lire ing dunya puniku | mangka purbaning dumados ||

7. dèn kawangwang satuhu | yèn naptu gaib

--- 109 ---

anèng sirèku | lah pagene sira ngadêg nèng dunyèki | sidhakêp kalawan mangu | marmane sidhakêp kang wong ||

8. tunggal kaananipun | tunggal solah paribawanipun | wicarane tunggal pangucapirèki | wêdhar tangan nuli rukuk | kasaru duk tibèng kono ||

9. tumètèse kang banyu | banyu kang suci wêning umancur | êningipun madi uriping sakalir | yèn rukuk karasa iku | iman saderah kinaot ||

10. sasamine puniku | kaananing rasa mêngko iku | lah pagene asujud anèng ing bumi | marmane sujud puniku | panuksmane cahya kaot ||

11. ingkang cahya puniku | ana paran ing sasmitanipun | iya iku patêmoning rupa jati | rupa iku dat satuhu | dating Hyang Suksma kang elok ||

12. dene ingkang rumuhun | sadurunge bumi langitipun | ingkang ana dhingin pan ananirèki | ing dunya kerat sirèku | mêngkono lire sayêktos ||

13. nanging lamun wus wêruh | dèn awêri warananirèku | ati êning têlênge ingkang prêmati | yèn gêbrèh kuwur balawur | atiwas waskithaning don ||

14. awit basa puniku | nora kêna linair yèn durung | papan êmpan apan nèng pasêpan sêpi | supaya wênganing kayun | angganthêng manthêng gumathok ||

15. wus kaki mung puniku | tanggapana wahyuning Hyang Agung | Sèkh Malaya tyasira padhang nampani | kanugrahan kang dhumawuh | sanalika jlêg salin nggon ||

16. bale kancana luhung | amawa cahya adi ngênguwung | sèn-isène jagad wus tan ana kèksi | pêpadhange tumalawung | Sèkh Malaya matur alon ||

17. dhuh dhuh Sang Maha Wiku | bale punapa kang katon mancur | dene wau sêpa-sêpi suwung mamring | tan wontên bale kadulu | têka mangke

--- 110 ---

angêrobong ||

18. raosing badan ulun | nikmat manpangat ingkang tinêmu | botên arip lan lêsu botên angêlih | Nabi Kilir ngandika rum | ênggone batin ing kono ||

19. sajatine ya iku | karaton kang nugraha linuhung | lamun katarima rinilan ing Widhi | nora sarana linuru | iku sajatining kawroh ||

20. yèn janma kang wus putus | têtêp patitis têrus rumasuk | bisa ngrasuk angrasa kang dèn ranggoni | sangkanparan wus kawêngku | ngalih nggon mboyong kadhaton ||

21. kang binoyong puniku | yêkti kadhaton kang wus dumunung | anèng sira karana jatining pati | kang amati iku napsu | suksmane murba maring don ||

22. ing mula-mulanipun | beda lawan janma kang durung wruh | migêg-migêg bêgêgêg tan bisa budi | mêlulu kacambah watu | nging dadi hawa kemawon ||

23. amaning urip iku | yèn kalarab bok kaliru surup | surupane ginèrèt maring ibêlis | êmbuh-êmbuh kang binuru | kadi kapatèning sato ||

24. Sèkh Malaya umatur | yèn makatên ing sabda pukulun | ulun sampun tan nêdya awangsul malih | pedah punapa dunyèku | amung susah lan rêkaos ||

25. kathah rubedanipun | beda-beda têmah karya dudu | balik ngriki rêribêd tan anglabêti | nikmat manpangat tinêmu | karaos raos rumaos ||

26. jêng nabi ngandika rum | nora kêna mangkono karsamu | pan kasiku maring Hyang Kang Murbèng Pasthi | durung masa kalanipun | datan kêna anggege nggon ||

27. iku anyupêt tuwuh | awit kênane sarana lampus | marma sira kêna dumunung ing ngriki | pratandha nampani wahyu | besuk bisa kaya ingong ||

--- 111 ---

28. nanging tan kêna mbanjur | sarèhning iki sira wus wêruh | sarahsaning gaibing Hyang Maha Suci | wus amung samono iku | padha andum karahayon ||

29. ya ta sasampunipun | bale kancana datan kadulu | parêng musna kalawan Jêng Nabi Kilir | Sèkh Malaya apan sampun | wangsul alame kang manggon ||

30. katon babaranipun | keblat papat ing ngandhap myang luhur | lawan Sang Hyang Diwangkara amrabani | jagad sagara myang gunung | antaranira tan keron ||

31. anèng têpining laut | Sèkh Malaya angên-angên ngungun | dene ing pandulu lir sarahsèng ngimpi | kêplase pan wus kacakup | sangkêp sangkanparaning don ||

32. upama sêkar kuncup | mangkya sampun masane cumucup | ngambar-ambar gandanya kasturi jati | ing wasana lajêng kondur | tan wangsul maring Carêbon ||

33. mring padalêmanipun | Kalijaga pan lajêng misuwur | Sèkh Malaya anrus kadibyaning ngèlmi | lajêng dadya imam agung | pra alim marsudi kawroh ||

34. Sèkh Malaya kasêbut | apan saking padalêmanipun | nênggih Sunan ing Kalijaga wêwangi | ênêngna ganti winuwus | pêparênganing lêlakon ||

35. wontên ta kadangipun | Jêng Sunan Ngampèl ing Surèngkewuh | sanès ibu nama Sayid Ali Mukid | angajawi pan anjujug | ing Ngampèl mêsu paguron ||

36. ing pangajawinipun | duk Jêng Sunan Kali anggêguru | Sunan Benang mulane kinarya kari | wêdharing caritanipun | supados tan amêmêdhot ||

37. kata ingkang linuhung | Sayid Ali Mukidi tinuduh | dadya imam mring Jêng Sunan Ngampèlgadhing | kaprênah anèng Majagung | kèh janma kasmaran ing don ||

--- 112 ---

29. Asmaradana

1. ya ta Sayid Ali Mukid | dhukuhe karta raharja | kang samya awisma ngrodon | kathah samya manjing siswa | wasana lajêng karan | nama Pangeran Majagung | nanging tan tumut wilangan ||

2. wali wolu tanah Jawi | pan ugêr- ugêring imam | aliya punika akèh | pan datan milya golongan | wali wolu punika | wali nukba aranipun | têgêse wali tututan ||

3. waliu'llah tanah Jawi | mung wolu wilanganira | dene kang ambawa dhewe | angislamakên kabudan | ngradinakên agama | samya kasêbut sinuhun | têgêse pêpundhèn êkhak ||

4. Sunan Ngampèl kang rumiyin | Sunan Gunungjati nulya | Sunan Ngudung katigane | Sunan Giri Giri Gajah | Sunan Makdum ing Benang | Sunan Alim ing Majagung | Sunan Mahmud ing Darajat ||

5. anulya Jêng Sunan Kali | kasêbut wali pamungkas | sinung luhur darajate | lan wali-wali sadaya | antuk hidayat mulya | pama nabi kangjêng rasul | wolu karan Walisana ||

6. têgêse dununging wali | kang manggon wolu punika | liya punika pan akèh | tan kasêbut Walisana | ingaran wali nukba | nukba tututan liripun | liring tututan sambungan ||

7. sambunganing para wali | puniku wali anakan | anane pan wus amanggon | manggon dununganing bapa | bok kalêbu golongan | nênggih wali kutup sèwu | ewoning walining jagad ||

8. wali salumahing bumi | kang kasêbut ing wirayat | anênggih sèwu cacahe | yêkti samya kadunungan | aliya tanah-tanah | sambunganing wali wolu | sayêkti akèh kewala ||

9. aliya kang wus rininci | ricikaning Walisana | mangkya kapratelakake | sagunging wali anakan | supadya janah gênah | wijange dununganipun | para wali sowang-sowang ||

--- 113 ---

10. kang nututi ambêk wali | anênggih Sunan Têmbayat | lan Sunan Giri Parapèn | Jêng Sunan Kudus kalawan | Sultan Syah Alim Akbar | Pangran Wijil Kadilangu | kalawan Pangran Kêwangga ||

11. Ki Gêdhe Kênanga Pêngging | malihe Pangeran Konang | lawan Pangeran Cirêbon | lan Pangeran Karanggayam | myang Ki Agêng Sêsela | tuwin Sang Pangeran Panggung | Pangeran ing Surapringga ||

12. lan Kyai Juru Martani | ing Giring myang Pamanahan | Buyut Ngerang Sabrang Kulon | lan Ki Gêdhe Wanasaba | Panêmbahan Palembang | Ki Buyut ing Banyubiru | lawan Ki Agêng Majasta ||

13. malihe Ki Agêng Gribig | Ki Agêng ing Karotangan | Ki Agêng ing Toyajêne | lan Ki Agêng Toyareka[2] | pamungkas wali raja | nênggih Kangjêng Sultan Agung | kasêbut wali nurbuwat ||

14. tamat rêrincèning wali | yèn mungguh ing tanah Jawa | samya mulya darajate | mangkya mangsuli carita | turuting Walisana | mulya gêng karamatipun | Jêng Sunan ing Giri Gajah ||

15. agêng paguronirèki | sinuyudan pra ulama | pan wontên sabat sawiyos | saking tanah Sitijênar | nama San Ali Ansar | katêlah dununganipun | winastanan Sèkh Lêmahbang ||

16. ya Lêmahbang Lêmahkuning | tan ana prabedanira | Sèkh Lêmahbang salamine | anênuwun dêdunungan | rahsane ngèlmu rasa | ugêr-ugêring tumuwuh | Jêng Suhunan Giri Gajah ||[3]

17. dèrèng lêga ing panggalih | wrin sêmune Sèkh Lêmahbang | watêk wus akèh sikire | marmane datan sinungan | bok sak sok mbuwang sasak | ngilangkên ling-aling agung | tan anganggo masa kala ||

18. tyasira dahat rudatin | sira wau Sèkh Lêmahbang | anuwun-nuwun tanpolèh | rumasa tuna

--- 114 ---

ing gêsang | dadya nêdya nêmpuh byat | namur amèt momor sambu | atindak karti sampeka ||

19. duk samana Sunan Giri | nuju ing ari Jumungah | pan arsa mêjang muride | Sèkh Lêmahbang angrêrêpa | dhuh pukulun jêng sunan | bilih kaparêng saarju | ulun bela puruhita ||

20. ngandika Jêng Sunan Giri | Allah durung pasang yogya | amêjanga dina kiye | marang ing pamintanira | wau ta Sèkh Lêmahbang | angrasa yèn pinakewuh | butêng êru kabatinan ||

21. lajêng kesah maring jawi | locitanira ing driya | yèn mangkono tanpa gawe | ngawat-awati wus lawas | tiwas datanpa tuwas | mèt wasana pijêr kawus | rewa-rewa ingewanan ||

22. mêjang miji para kaji | sabên ing ari Jumungah | tan kêna manjing saraos | rumasa yèn tan kinarsan | bêcik sun cidranana | tan ana druhakanipun | mêmikan ing pangawikan ||

23. Sèkh Lêmahbang wus udani | panggonan pamêjangira | amatêk aji sikire | sanalika malih warna | arupa dhandang seta | manggon ing panggènanipun | pamêjangan jêng suhunan ||

24. ciptane wus tan udani | dènira tingkah mangkana | Jêng Sunan Giri Kadhaton | yêkti datan kêkilapan | solahe Sèkh Lêmahbang | angandika jêng sinuhun | mring sagung para sakabat ||

25. hèh ta kawruhana sami | ingsun tan sida amêjang | nora enak atiningong | besuk ing Jumungah ngarsa | sida pamêjangingwang | dadya bubar para kaum | praptaning ari Jumungah ||

26. kadhatêngan para wali | sêdya pagunêman rasa | angumpulalkên[4] kawruhe | sampun amanggih sulaya | dadining rêmbagira | Sunan Giri

--- 115 ---

aturipun | inggih sumangga ing karsa ||

27. nanging ulun nuwun alim | sêdya amêjang sakabat | sarèhning sampun masane | kang para wali sadaya | jumurung ngayubagya | Sunan Giri têdhak gupuh | maring pamêjanganira ||

28. angumpulakên ulami | wau ta Sang Sèkh Lêmahbang | datan kandhêg sasêdyane | dènnyarsa mêthêt sarahsa | nulya mancala warna | pan arupa cacing kalung | sênêdan soring pratala ||

29. tan ana janma udani | mung Jêng Sunan Giri Gajah | kang wrin sasolah tingkahe | nanging tan imunasika | rèhning wus jangjinira | maringkên nugraha agung | maring sakabat taruna ||

30. Sinom

1. hèh ta padha kawruhana | dununge kang nukat gaib | pan aputih warnanira | dene gêdhene rininci | mungguh ing jagad iki | tinandhinga pirang èwu | yuta alam tan timbang | têgêse kang nukat gaib | apan saking gaibing kang kanyataan ||

2. istingarah tan kajaba | istingarah tan umanjing | istingarah tan kawêdal | tan kajro istingarahing | sayêkti luwih gaib | tan owah gingsir puniku | langgêng tanpa karana | kang jumênêng ki rohani | apa rupanira duk nalikèng dunya ||

3. nora owah sêbutira | cahya mancorong nêlahi | lir êmas binabar anyar | dene ta ingkang rohani | pan Mukhammad sajati | aja êsak aja masgul | anane kawruhana | sah ing tekad kang prêmati | pan lêlima prakara rubedanira ||

4. ingkang dhingin katon pisah | katon tunggal kaping kalih | kaping tri katon tan pisah | ping pat mêtu katon yêkti | kaping limanirèki | katon mêtokake iku | lah padha dèn

--- 116 ---

budia | sakabèhe para murid | aja pêgat nggonira musawaratan ||

5. yèn darbe panêmu sira | sumantakêna mring mami | lan ta manèh kawruhana | asma pêpitu puniki | Allah ingkang rumiyin | ping ro wujud mokal iku | wujud ilapi trinya | kaping pate roh ilapi | kaping lima pan iya akyan sabitah ||

6. kaping nêm akyan karijah | kaping pitune winarni | pan Allah lawan Mukhammad | iku dèn budia sami | matur kang para murid | pukulun saèstunipun | kajarwanana pisan | kantênanipun nampèni | botên beda dadining pambudinira ||

7. Jêng Sunan Giri ngandika | mungguh atine[5] kang yêkti | Allah pan jatining aran | lire wujud mokal nênggih | Pangeran kang sajati | liring wujud ilapiku | jatining warna rupa | dene aran roh ilapi | apan iku sajatining urip kita ||

8. dene ta akyan sabitah | sajatining ana yêkti | mungguh kang akyan karijah | lire wayangan kang pasthi | Allah Mukhammad liring | ya Allah rasulu'llahu | ing bedane panunggal | Allah sarira sayêkti | ing têgêse sarira puniku rahsa ||

9. iya sajroning kang rahsa | iku mapan datu'llahi | datu'llah dat rasulu'llah | karo pan dadi sawiji | artine kang sajati | kang amurba langgêng ingsun | murba jati wisesa | sajatining nukat gaib | dèn pracaya tan liyan yêkti punika ||

10. pra sakabat duk miyarsa | sabdaning Jêng Sunan Giri | tanggap atampi nugraha | mathêm dènira mêmundhi | wasana matur malih | dhuh pukulun jêng sinuhun | balik ingkang punika | pan sampun tuwan logati | kang rumiyin rubeda gangsal prakara ||

11. kawijangna babar pisan | supados lajêng gumlinding | botên rêgêd angalêndhang | sagêd

--- 117 ---

bunar suci wêning | ngandika Sunan Giri | iku tan kêna winuwus | kudu kanthi nugraha | têmune sira pribadi | mêngko lagi durung kêna kabukaa ||

12. padha anggitên priyangga | kasaru sampun byar enjing | Jêng Sunan ing Giripura | kondur ing dalêmirèki | bubaran para murid | sowang-sowangan umantuk | warnanên Sèkh Lêmahbang | nênggih kang alaku sandi | lajêng mêdal saking sajroning pratala ||

13. wus awarna Sèkh Lêmahbang | tamsil sal-silahing ngèlmi | yèn Pangeran Ingkang Nyata | dènira boya antuk sih | gya kesah saking Giri | mantuk mring dununganipun | tanah ing Sitijênar | lajêng ngubalakên ngèlmi | kathah janma kacaryan apuruhita ||

14. maring sira Sèkh Lêmahbang | wêjange tanpa rêricik | lan wus atinggal sêmbahyang | rose kewala liniling | mêlêng tanpa ling-aling | wus dadya paguron agung | misuwur kadibyannya | dènira talabu'l'ilmi | wus tan beda lan sagung para oliya ||

15. sangsara[6] kasusrèng janma | akèh kang amanjing murid | ing praja-praja myang desa | malah sakèhing ulami | kayungyun ngayum sami | kasoran kang wali wolu | gunging paguronira | pan anyuwungakên masjid | karya suda kang amrih agama mulya ||

16. santri kathah kèh kabawah | mring Lêmahbang manjing murid | ya ta Sang Sèkh Sitijênar | sangsaya gung kang andasih | dadya imam pribadi | mêngku sarèh bawahipun | paguroning ngèlmu khak | kawêntar praptèng nagari | lajêng karan Sang Pangeran Sitijênar ||

17. satêdaking Majalêngka | kalawan darahing Pêngging | kèh prapta apuruhita | mangalap kawruh sajati | nênggih Ki Agêng Tingkir | kalawan Pangeran Panggung | Buyut Ngerang ing Bêtah | lawan Ki Agêng ing Pêngging |

--- 118 ---

samya tunggil paguron mring Sitijênar ||

18. ing lami-lami kawarta | maring Jêng Suhunan Giri | gya utusan tinimbalan | duta wus anandhang wêling | mangkat ulama kalih | datan kawarna ing ngênu | wus prapta ing Lêmahbang | duta umarêk mangarsi | wus apanggih lan Pangeran Sitijênar ||

19. nandukkên ing praptanira | dinutèng Jêng Sunan Giri | lamun mangkya tinimbalan | sarênga salampah mami | wit Jêng Sunan miyarsi | yèn paduka dados guru | ambawa imam mulya | marma tuwan dèn timbali | têrang sagung ing para wali sadaya ||

20. prêlu amusawaratan | cundhuking masalah ngèlmi | sagêda nunggil sêrêpan | sampun wontên kang sak sêrik | nadyan mawi rêricik | apralambang pasang sêmu | sagêda salingsingan | Pangran Sitijênar angling | ingsun tinimbalan Sunan Giri Gajah ||

21. apa têmbunge maringwang | ature duta kêkalih | inggih maksih Sèkh Lêmahbang | Pangran Sitijênar angling | matura Sunan Giri | Sèkh Lêmahbang yêktinipun | ing kene nora nana | amung Pangeran Sajati | langkung ngungun duta kalih duk miyarsa ||

22. andikane Sèkh Lêmahbang | wasana umatur aris | kados pundi karsa ndika | têka makatên kang galih | wangsulan kang sayêkti | pangeran ngandika arum | sira iku mung darma | aja nganggo mêmadoni | ingsun iki Jatining Pangeran Mulya ||

23. duta kalih lajêng mêsat | lungane datanpa pamit | sapraptaning Giri Gajah | marêk ing Jêng Sunan Giri | duta matur wotsari | dhuh pukulun Jêng Sinuhun | amba sampun dinuta | animbali Sèkh Sitibrit | aturipun sêngak datan kanthi nalar ||

--- 119 ---

31. Kinanthi

1. makatên wiraosipun | hèh sira duta kêkalih | ingsun mêngko tinimbalan | ing ngarsa Jêng Sunan Giri | matura yèn nora nana | kang ana Pangeran Jati ||

2. sakala kawula rêngu | paran kang dados pamanggih | dene angakên Pangeran | ulun nuntên dèn wangsuli | sira iku mung sadarma | ngaturake ala bêcik ||

3. wau sapamyarsanipun | lêgêg Jêng Suhunan Giri | jaja bang mawinga-winga | kadya age dèn têdhaki | rinapu pra auliya | dhuh sang ambêk wali mukmin ||

4. dèn sabar panggalihipun | inggih katandha rumiyin | kêkêncêngane ing tekad | gampil pinanggih ing wingking | yèn sampun kantênan dosa | kados botên makalahi ||

5. lèlèh ing panggalihipun | myarsa sabdaning pra wali | Jêng Sunan ing Giri Gajah | duta kinèn wangsul malih | animbali Sèkh Lêmahbang | ujare kinèn nuruti ||

6. jangji seba ngarsaningsun | ujanên ywa mindho kardi | duta lajêng nêmbah mêsat | sampun prapta ing Sitibrit | panggih lawan Sèkh Lêmahbang | nandukkên dènnya tinuding ||

7. mring Sunan Giri Kadhatun | Pangeran dipun timbali | sarênga salampah kula | Pangran Sitijênar angling | mêngko Pangeran tan ana | ingkang ana Sèkh Sitibrit ||

8. duta tan sawalèng wuwus | sarèhning sampun winêling | inggih mangkya Sèkh Lêmahbang | kang wontên dipun timbali | ngandika Sèkh Sitijênar | Pangeran tan amarêngi ||

9. awit Sèkh Lêmahbang iku | wayahing Pangeran Jati | nadyan sira ngaturana | ing Pangeran Kang Sajati | lamun Sèkh Lêmahbang ora | masa kalakona yêkti ||

10. duta ngungun lajêng matur | inggih kang dipun aturi | Pangeran lan Sêkh Lêmahbang | rawuha [ra...]

--- 120 ---

[...wuha] dhatêng ing Giri | sagêda musawaratan | lan sagunging para wali ||

11. Pangran Sitijênar nurut | lajêng kering duta kalih | praptane ing Giri Gajah | pêpêkan kang para wali | Pangeran ing Sitijênar | anjujug Jêng Sunan Giri ||

12. lajêng ingandikan arum | bageya Pangran kang prapti | rawuhe ing ngarsaningwang | Pangran Sitijênar angling | dhuh pukulun sama-sama | tumêka suka basuki ||

13. Jêng Sunan ngandika arum | marma sanak sun aturi | kasok karoban ing warta | yèn andika tèki-tèki | makiki nêngkar ngèlmu khak | dadi paguron sabumi ||

14. ngasorakên wali wolu | mandar bawa imam suci | datan asuci Jumungah | saèstu ngong anjurungi | pira-pira sira bisa | alim ngêlêm para wali ||

15. Pangran Sitijênar matur | nggèn amba purun mbawani | mêdhar gaibing Pangeran | awit Allah sipat asih | asih samining tumitah | sabên titah angranggoni ||

16. nganggowa ugêring ngèlmu | kang abuntas dèn atitis | sampun ngantos sêlang sêbat | mindhak ambêbingung pikir | amèt ansar dadi sasar | karana kirang barêsih ||

17. pedah punapa mbêbingung | ngangèlakên ulah ngèlmi | Jêng Sunan Giri ngandika | bênêr kang kaya sirèki | nanging luwih kaluputan | wong wadhèh ambuka wadi ||

18. têlênge bae pinulung | pulunge tanpa ling-aling | kurang waskitha ing cipta | lunturing ngèlmu sajati | sayêkti kanthi nugraha | tan sabên wong anampani ||

19. Pangran Sitijênar matur | paduka amindho kardi | ndadak amêrangi tatal | têtelane ing dumadi | dadine saking nugraha | punapa botên ngalami ||

20. Sunan Giri ngandika rum | yèn kaya wuwusirèki | tan kêna dèn nggo rêrasan | yèn gèbrèh [gè...]

--- 121 ---

[...brèh] amêdhar wadi | Pangeran nora kuwasa | anane tanpa ling-aling ||

21. êndi kang ingaran luhur | êndi kang ingaran gaib | êndi kang ingaran purba | êndi kang ingaran batin | êndi kang ingaran baka | êndi kang ingaran latip ||

22. êndi kang ingaran bêsus | êndi ingaran birai | yèn baka mbabar balaka | bakal bubur tanpa bibit | mangka Pangeran Kang Nyata | nora kêna dèn rasani ||

23. pan nora kêna dinumuk | anane wahana gaib | matur Pangran Sitijênar | sêdya purun amabêni | bantahan masalah rasa | sinapih kang para wali ||

24. dhuh sanak sakalihipun | ywa tansah abên prang sabil | prayogi kanyatakêna | wontên ing nggèn kang asêpi | sampun sêpên sêpi hawa | sarahsa sagêd anunggil ||

25. wontên kawêkasanipun | yèn mukit yêkti karadin | Jêng Sunan ing Giri Gajah | wrin kêdhaping sambang liring | sabdaning para oliya | lajêng angandika aris ||

26. he Sèkh Lêmahbang sirèku | aja pijêr amadoni | besuk ing ari Jumungah | padha musawarat batin | yêkti katandha kanyata | lèlère asmarèng ngèlmi ||

32. Asmaradana

1. Sèkh Lêmahbang nayogyani | prapta ing ari Jumungah | nuju Ramadlan wulane | marêngi tanggal ping lima | kumpulan pra oliya | anêdhêng kalaning dalu | ngrakit papan kang prayoga ||

2. sakathahing para wali | samya pagunêman rahsa | ing Giri Gajah ênggone | akarsa musawaratan | ing bab masalah tekad | dèn waspada ing Hyang Agung | wajib sami nyatakêna ||

3. kang samya angulah ngèlmi | lamun bijaksanèng driya | dadi wijang sayêktine | tan beda lan puruhita | mungguh rahsaning rasa |

--- 122 ---

pralambanging pasang sêmu | tan liya saking punika ||

4. nadyan akèh kang wêwisik | wosing wasana wus ana | mung kari mèt pratikêle | ing sawusira pêpêkan | Kangjêng Sinuhun Benang | ingkang miwiti karuhun | lan Sinuhun Kalijaga ||

5. Sunan Carbon lan kang rayi | padha nêrang Sèkh Lêmahbang | lan Suhunan Majagunge | Suhunan ing Bantên lawan | Suhunan Giri Gajah | samya agunêm ing ngèlmu | jênênge masalah tekad ||

6. Jêng Sinuhun Ratu Giri | amiwiti angandika | he sanak manira kabèh | pratingkahing wong makrifat | aja dadi parbutan | dipun sami ngèlmunipun | padha peling-pinelingan ||

7. wong wêwolu dadi siji | aja na wong kumalamar | dipun rujuk ing karêpe | dèn waspada ing Pangeran | nênggih Sinuhun Benang | ingkang miwiti karuhun | amêdhar ing pangawikan ||

8. ing karsa manira iki | iman tokid lan makrifat | wêruh ing kasampurnane | lamun maksiha makrifat | mapan durung sampurna | dadi batal kawruhipun | pan maksih rasa rumasa ||

9. Sinuhun Benang ngukuhi | sampurnane wong makrifat | suwung ilang paningale | tan ana kang katingalan | iya jênênging tingal | mantêp Pangeran Kang Agung | kang anêmbah kang sinêmbah ||

10. pan karsa manira iki | sampurnane ing Pangeran | kalimputan salawase | tan ana ing solahira | pan nora darbe sêdya | wuta tuli bisu suwung | solah tingkah saking Allah ||

11. Sinuhun Benang anuli | ngandikani wali samya | hèh sanak manira kabèh | puniku kêkasih alam | yèn mungguh ing manira | jênênge roh sêmunipun | ingkang roh Nabi Mukhammad ||

--- 123 ---

12. nora beda ing roh iki | yèn sêdya mutabangatan | tan beda ing panunggale | kadya paran karsandika | matur wali sadaya | botên sanès kang winuwus | sampun atut sabda tuwan ||

13. pundi kang ingaran nabi | jênênging roh ing sêmunya | mapan iku kêkasihe | sadurunge dadi jagad | mapan jinatèn tunggal | dèn dadèkakên karuhun | kang minangka kanyataan ||

14. Sinuhun Majagung nênggih | amêdhar ing pangawikan | ing karsa manira dene | iman tokid lan makrifat | tan kocap ing akhirat | mung padha samêngko wujud | ing akhirat nora nana ||

15. nyataning kawula Gusti | iya kang muji kang nêmbah | apan mangkono lakone | ing akhirat nora nana | yèn tan anaa iman | tan wêruh jatining ngèlmu | nora cukup dadi janma ||

16. Jêng Sunan ing Gunung Jati | amêdhar ing pangawikan | jênênging makrifat mêngko | awase marang Pangeran | tan ana ingkang liyan | tan ana roro têtêlu | Allah pan amung kang tunggal ||

17. Jêng Sunan Kalijaga ngling | amêdhar ing pangawikan | dèn waspada ing mangkono | sampun ngangge kumalamar | dèn awas ing Pangeran | kadya paran awasipun | Pangeran pan nora rupa ||

18. nora arah nora warni | tan ana ing wujudira | tanpa masa tanpa ênggon | sajatine nora nana | lamun nora anaa | dadi jagadipun suwung | nora nana wujudira ||

19. Sèkh Bêntong samya melingi | amêdhar ing tekadira | kang aran Allah jatine | tan ana liyan kawula | kang dadi kanyataan | nyata ing kawulanipun | kang minangka katunggalan ||

20. Kangjêng Molana Mahribi | amêdhar ing pangawikan |

--- 124 ---

kang aran Allah jatine | wajibu'lwujud kang ana | Sèkh Lêmahbang ngandika | aja na kakehan sêmu | iya Ingsun iki Allah ||

21. nyata ingsun kang sajati | jêjuluk Prabu Satmata | tan ana liyan jatine | ingkang aran bangsa Allah | Molana Mahrib mojar | iku jisim aranipun | Sèkh Lêmahbang angandika ||

22. kawula amêdhar ngèlmi | angraosi katunggalan | dene jisim sadangune | mapan jisim nora nana | dene kang kawicara | mapan sajatine ngèlmu | sami amiyak warana ||

23. lan malih sadaya ngèlmi | sampun wontên kumalamar | yêkti tan ana bedane | salingsingan punapaa | dèning sêdya kawula | ngukuhi jênênging ngèlmu | sakabèhe iku padha ||

24. Kangjêng Sèkh Molana Mahrib | sarwi mèsêm angandika | inggih lêrês ing sêmune | puniku dede wicara | lamun ta kapirsaa | dèning wong akathah saru | punika dede rarasan ||

25. tuwan ucapna pribadi | aja na wong amiyarsa | anuksma ing ati dhewe | puniku ujar kêkêran | yèn tan kênaa tuwan | amalangi jênêngipun | bok sampun kadi mangkana ||

26. nênggih Jêng Suhunan Giri | amêdhar ing pangandika | pasthine Allah Jatine | jêjuluk Prabu Satmata | sampun wancak wicara | tan ana pêpadhanipun | anging Allah Ingkang Tunggal ||

27. ya ta sakathahing wali | angèstokakên sadaya | mapan sami ing kawruhe | amung sira Sèkh Lêmahbang | tan kêna pinalangan | cinêgah wali sadarum | tan owah ing tekadira ||

28. angandika Sèkh Sitibrit | pan sampun ujar manira | dènnya nututi kapriye | dhasare ingkang amêdhar | pamêjange maringwang | puniku wuruking guru | datan kenging ingowahan ||

29. amêksa tan kêna gingsir | sinuwalan ing akathah |

--- 125 ---

tan kêna owah tekade | sampun ujar linakonan | pan wus jangjining Suksma | Sunan Carbon ngandika rum | sampun ta tuwan mangkana ||

30. punika ujaring jangji | yêkti binunuh ing kathah | nênggih sampun ing kukume | wong ingkang angaku Allah | ngandika Sèkh Lêmahbang | lah mara tuwan dèn gupuh | sampun ngangge kaloreyan ||

31. dhasar kawula labuhi | ngulati pati punapa | pan pati iku parênge | sarênge sih kawimbuhan | pan tansah kawisesa | kang têka jatining suwung | ana kadim ana anyar ||

32. ngulati punapa malih | nora nana liyan-liyan | apan apês salawase | anging Allah Ingkang Tunggal | ya jisim iya Allah | tokid têgêse puniku | apan tunggal kajatènnya ||

33. sakathahing para wali | pra samya mèsêm sadaya | miyarsa ing pamuwuse | kukuh tan kêna ingampah | saya banjur micara | amiyak warananipun | nora nganggo sita-sita ||

34. angaku jênêng pribadi | andadra dadi rubeda | ngrêribêdi wêkasane | nêrang anênêrak sarak | rêmbuge andaliga | mawali pra wali wolu | winalon kurang walaka ||

35. lajêng abubaran sami | kang para wali sadaya | kondur mring padalêmane | mung Jêng Sunan Giri Gajah | kang kawogan anglunas | kang murang sarak ing ngèlmi | mupung dèrèng ngantos lama ||

36. Jêng Sunan Giri nyagahi | ing sirnane Sèkh Lêmahbang | yèn sampun praptèng masane | adêge nata ing Dêmak | bêdhahing Majalêngka | sadaya samya jumurung | lajêng samya pakumpulan ||

37. sagunging kang para wali | mrih bêdhahing Majalêngka | dene kang jinago-jago | sira wau Radèn Patah | Lêmbupêtêng Madura | lan sakulawarganipun | kang wus samya tumut Islam ||

--- 126 ---

38. Jêng Sunan Ngampèl mambêngi | mring para wali sadaya | lawan putra sadayane | rèhning Prabu Brawijaya | among sasêdyanira | mring para wali sadarum | pinardikakkên kewala ||

39. Radèn Patah matur aris | inggih nadyan makatêna | jêr tan nunggil agamine | pangangkah kula ing mangkya | inggih sanusa Jawa | sampun ngantos wowor sambu | sagêda nunggil agama ||

Perangan II (Taksih lajêngipun sêkar Asmaradana)

40. nihan kang ngarêmbag sami | ngêpung prajèng Majalêngka | warnanên Jêng Sunan Ngampèl | ing mangkya anandhang gêrah | para wali kumpulan | saos ngarsaning sang prabu | Jêng Suhunan Ngampèldênta ||

41. gêrahe saya ngranuhi | ciptanira Jêng Suhunan | pan sampun praptèng jangjine | rinoyom ing putra wayah | mêdharakên pitungkas | praptaning kamulyanipun | panguburirèng astana ||

42. aywa binaturan inggil | pan sawatara kewala | aywa sinungan pêpayon | ingkang para putra wayah | ngèstokakên pitungkas | myang para wali sadarum | anaidi kaprasidan ||

43. ri sampunnya amêmêling | Jêng Suhunan Ngampèldhênta | mapan-mapankên têlatèn | nglêgèyèh tan dangu seda | tangis umyung gumêrah | putra wayah uyang-uyung | ngiyêng wuyung kawuyungan ||

44. samana samya sinapih | dening pra wali sadaya | kinèn mupus ing papasthèn | angèsthia paripurna | layoning wong atuwa | kang liningan parêng lipur | lêmpêr pêpêr ing sungkawa ||

45. enggaling carita nguni | layon nuli binarsihan |

--- 127 ---

anulya sinaosake | salèr masjid Ngampèldênta | ri sampuning mangkana | kumpulan pra wali agung | matah mêminta agama ||

46. Jêng Suhunan Ratu Giri | lawan Jêng Suhunan Benang | sedaning Jêng Sunan Ngampèl | têtêp dadya imam mulya | para wali sadaya | pêpancène tan kaliru | sabawahe sowang -sowang ||

47. pan sampun winêngku sami | tan ana sangsayanira | Jêng Sunan Giri Kadhaton | pan arsa jumênêng nata | têtungguling agama | jêjuluk suhunan ratu | têtunggul khalifatu'llah ||

48. wus kasambadaning kapti | dènira jumênêng nata | sinuyunan [7] ing wadya kèh | adêging tunggul agama | samana kaparêngan | putraning Dipati Têrung | kang anèng Tandhês kinarya ||

49. papatihing Ratu Giri | nama Pangeran Palembang | ulama kêtib modine | kathah kinarya punggawa | Jêng Sunan Giri Gajah | jinurung sakarsanipun | madêg Nata Waliu'llah ||

50. jamanira Ngadiyati | nênggih panjanging pawarta | kapyarsa saking ing Ngampèl | wau ta Jêng Sunan Benang | kabaranang ing driya | nuli abidhalan gupuh | akanthi sabat sakawan ||

51. marang Tandhês sêdya panggih | lan pangran patih kang paman | nênggih enggaling cariyos | wau Jêng Suhunan Benang | wus panggih lan kang paman | pangran patih gupuh-gupuh | ngurmati praptaning putra ||

52. pan lajêng satata linggih | anèng sanggar pamêlêngan | sang prapta sinung pambage | sarju kaharjaning sêdya | agati gita-gita | baya ana karya prêlu | Sunan Benang rum aturnya ||

53. dhuh pangran paman pinatih | marmamba agêpah prapta | wontên ingkang dados raos | inggih miyarsa pawarta | lamun ing Giri Gajah | ki raka rekane ngaku | ambawa dadya sri nata ||

--- 128 ---

33. Sinom

1. lamun saèstu mangkana | kula pan sèwu ngamini | jangji mantêp rèhing karsa | nanging kang ulun calangi | wontên darêdah wingking | pocapane langkung saru | wus aran Waliu'llah | ulama bangsaning alim | têmah lali kalingan ing solah salah ||

2. melik mbalela ing nata | dêstun têmên dèn arani | wiku wikuning antigan | putih jaba ing jro kuning | yèn sisip-sisip têmbir | damêl pamurunging laku | lêlakon kacugêtan | marang kang adarbe bumi | dadya-dadya ngèmbèti daging awaras ||

3. paduka kaparèng têtah | têka botên mêmelingi | tingkah kang botên prayoga | karsa tuwan kados pundi | ya ta pangran pinatih | duk miyarsa turing sunu | lêgêg ing sanalika | dangu nganam-anam budi | duk kabuka arum pangandikanira ||

4. he putraningsun ing Benang | aja sira andêdalih | ngira ingkang ora-ora | maring raganingsun iki | ingsun kaliwat saking | garunêkan kudu-kudu | pêpeling sarta sulang | nanging ingsun sambang liring | kakangira karyane angêmu rasa ||

5. marma sun rarah kewala | ping pindhone wêktu iki | lagya dinuluran ing Hyang | kakangira Ratu Giri | mangunahe andadi | sinuyudan wadya kaum | kêtib modin ulama | andina-dina ndalidir | praptanira ya dahan kapasang yogya ||

6. bêcik katêmu priyangga | mring kakangira ing Giri | apa sarasaning driya | aja nganggo sanggarunggi | dadi padha patitis | tan nganggo lidhah sinambung | mèsêm Jêng Sunan Benang | pan sarya umatur aris | yèn makatên kawula anyuwun lilah ||

7. mangkat ing mangke punika | pangran pinatih njurungi | Jêng Sunan Benang gya budhal | santri kacatur tan kari | sapraptanirèng

- -- 129 ---

Giri | sumêngka sêngkaning gunung | sarawuhing talaga | angin agêng andhatêngi | tanpantara prahara karya ruhara ||

8. angrangsang-rangsang kasêrang | pancawora saya tarik | ya ta Jêng Suhunan Benang | agêm kuluk mèh kagingsir | santri ingkang angiring | muriring tansah kasurung | panêranging maruta | rêrangkangan sru murinding | Jêng Suhunan Benang akèndêl sakala ||

9. pan angêningakên cipta | mamrih pambèngkasing angin | tan kèndêl sangsaya ndadra | ardaning bajra mawrêdi | dadya osiking galih | maring kang raka jumurung | nyata lamun narendra | sirêp ponang angin-angin | têmah ngungun mangangên-angên kalintang ||

10. mring kasudibyaning raka | wasana laju lumaris | sapraptaning Giripura | kadhaton njujug ing masjid | rêrêm ing sawatawis | kang raka nulya inguwuh | saking masjid kewala | lawan ing sasmita lair | Jêng Suhunan ing Giri sampun uninga ||

11. yèn kang rayi Ngampèldênta | kang anguwuh saking masjid | nanging datan arsa mêdal | rumaos tan dèn kramèni | têka tan praptèng panti | sarêng ndungkap wanci luhur | Jêng Sunan Giri Gajah | arsa salat maring masjid | nanging nilib mêdal margi kang wadonan ||

12. salat luhur Jêng Suhunan | ing Giri Gajah sawusing | sabakdanira asalat | Jêng Sunan Benang turnya ris | mring raka Sunan Giri | paran ing kalamunipun | inggih masjid punika | punapa botên ginalih | dene dhoyong keblating kang pangimanan ||

13. Jêng Sunan Giri ngandika | ing wau katub ing angin | akarya obahing keblat | Sunan Benang matur malih | prayoginipun mangkin | jinêjêgkên keblatipun | mèsêm Jêng Sunan Arga | kalamun mangkono yayi | sira ndêdongaa ing Allah Ta'ala ||

--- 130 ---

14. supayane kasêmbadan | anuwun jêjêging masjid | ingkang rayi Sunan Benang | tanggap datan lêngganèng ngling | amêsu cipta êning | pan amatêk donga luhung | Jêng Sunan Giripura | pan jumurung angamini | katarima sarèh mangunah karamat ||

15. pan amin kaping sapisan | obah sêsakaning masjid | pating jarêthot swaranya | sarêng amin kaping kalih | amingêr ponang masjid | mangkana kalih Sang Wiku | anggung diya-diniya | mung lawan ampeyan kalih | sarêng bawa donga amin kaping tiga ||

16. masjid têtêp ingkang keblat | wus lêrês datan pradondi | sakalihan langkung suka | wau ta Jêng Sunan Giri | kalawan ingkang rayi | Jêng Sunan Benang agupuh | mudhar pandonganira | samya lênggah ing surambi | ri sampuning antuk rêrêm sawatara ||

17. nênggih Jêng Suhunan Benang | matur mring Jêng Sunan Giri | dhuh ki raka paran marma | paduka ngakên narpati | kang raka anauri | nggoningsun angaku ratu | yêkti pakoning Allah | Sunan Benang matur malih | yèn makatên nyuwun tandha kanyataan ||

18. sêksine madêg narendra | kawula arsa udani | nauri Jêng Sunan Arga | iya yayi luwih bêcik | payo mangkat tumuli | marang ing Mêkah mring dunung | nêrangkên saksinira | mring Allah Kang Maha Suci | ngêningakên ênêng anèng ing Bètu'llah ||

19. kang rayi datan lênggana | sawusing samêkta sami | sakalihan nulya mangkat | tan ana amawa dasih | lajêng anitih kèci | palwa kêras lampahipun | praptèng sabrang Malaka | palwa kandhêging lumaris | karsanira Jêng Suhunan Giripura ||

20. akampir wismaning eyang | tur gurunira sajati | ri Sang Sèkh Molana Iskak | dyan tumurun saking kèci | njujug wismaning kaki | Pase padhêkahanipun | pan sampun pinanggihan |

--- 131 ---

kalih suka rêna sami | nulya sinung panêmbrama karaharjan ||

21. rahayuning sakalihan | tinannya paraning kapti | apa baya ana karya | kadhêmpalan praptèng ngriki | kang wayah matur aris | sajarwa ing karsanipun | sêdya maring Bètu'llah | ngupados saksi prêmati | pinaido dènira jumênêng nata ||

22. marang kang rayi ing Benang | mangkyarsa ngatas ing Widhi | paran sidaning sahidan | Molana Iskak duk myarsi | sarèntèsing pawarti | dadya suka gujêngipun | arum dènnya ngandika | têka kaya bocah cilik | padha kadang dadi udur dêg-adêgan ||

23. tiwas andon tanpa pedah | kadêrêng kangsèn marsudi | prayogane kalihira | wangsula mring tanah Jawi | tan susah amèt sêksi | mring Betu'llah angêlangut | iya ingsun kaduga | dadi sêksining Hyang Widhi | dèn pracaya yèn sira tambuh sanyata ||

34. Gambuh

1. aywa kaliru surup | mêngko ingsun jatèni satuhu | ing lêlakonira iku angèmpêri | kadi anggane rumuhun | Jêng Nabi Yusup sang katong ||

2. duk gumantyèng kaprabun | iya dudu dadi warisipun | anyêlani karaton ratu ing Mêsir | myang lir Nabi Musa dangu | duk gumantyèng Raja Fir'on ||

3. yêkti mung amrih ayu | iya bakal kang nampani besuk | aja katon anggantyani ratu kapir | marma karo dèn aemut | aja pisan angalap dho ||

4. kang dudu wajibipun | pangêcame cupêt tan kacakut | cinakêpa ing pangancam kang abêcik | pirabara têmbe besuk | bisa mbaboni kaprabon ||

5. lêstari sapandhuwur | yêkti tan ana sangsayanipun | Sunan Giri Sunan Benang duk miyarsi |

--- 132 ---

ing sabdaning eyangipun | andhêku dahat ngalap sor ||

6. langkung dènnya mituhu | Jêng Suhunan Benang lon umatur | yèn makatên dhawuh paduka sang yogi | kawula inggih nênuhun | idi timbanging karaton ||

7. ingkang wayah pukulun | kakang Suhunan Giri Kadhatun | Sèkh Molana Iskak jumurung ngidèni | pangandikanira arum | kulup sun milu rumojong ||

8. mungguh peranganipun | kakangira ing Giri puniku | angratoni sakabèhe para mukmin | dene panjênênganipun | ngratoni agama kaot ||

9. iya utawa ngèlmu | Sunan Benang sakalangkung nuhun | wahyaning kang pangèstu dahat kapundhi | mangkana sasampunipun | lêganing tyas sakarongron ||

10. anulya amit wangsul | mring kang eyang jinurungan kayun | sigra lèngsèr anumpal palwa lumaris | gancang lampahing parau | praptaning Tandhês sakaron ||

11. sewang-sewangan laku | dènira wus samyantuk sabda yu | Sunan Giri lajêng mantuk maring Giri | Sunan Benang laju kondur | mring Ngampèldênta kang dhukoh ||

12. praptane Surèngkewuh | Jêng Suhunan lajêng nama ratu | ajêjuluk Prabu Nyakrakusuma di | Ratu Wahdad parabipun | Panatagama kinaot ||

13. para ulama sagung | mangkya kataman sêngkêling kalbu | awit saking ing praja desa pacêklik | larang kang sarwa tinuku | têmahan karya rêrusoh ||

14. colong cêlêr calimut | saking kalirên tan kêlar tuku | samubarang larang dènnya anglêlari | jalwèstri pating bilulung | katêndagan kang binadhog ||

15. kang sabar kamilurus | lara kasangsaya têmahipun | tan antara narendra ing Maospait |

--- 133 ---

animbali Patihipun | Gajahmada wus sumaos ||

16. anèng ing ngarsa Prabu | Brawijaya angandika arum | hèh ta paran patih ing rêmbugirèki | mungguh ing pailan agung | akarya sangsayaning wong ||

17. mandar dadya dahuru | akèh ingkang dursila ing laku | yèn awèta mangkene ngrusakkên nagri | kya patih nêmbah umatur | dhuh pukulun sang akatong ||

18. inggih prayoginipun | mêmundhuta tumbal kang pakantuk | amrih tata têntrêming praja narpati | dhatêng ing Giri Kadhatun | kang sarwa waspadèng wados ||

19. kabul pandonganipun | bokmanawi ambengkas dahuru | sri narendra duk myarsa suka kang galih | saksana lajêng anuduh | mantri madharan sang katong ||

20. Ki Bubak wastanipun | wusnya winêling alèngsèr gupuh | wêdalira sarêng lan rêkyana patih | duta lêpas lampahipun | ing marga tan winiraos ||

21. praptaning Surèngkewuh | njujug Pêcattandha wismanipun | apanêngran Kiyai Jenal Ngabidin | wus panggih satata lungguh | anèng bale sakarongron ||

22. sinungsung ing bagya yu | Kyai Bubak amangsuli nuwun | dhuh wong mitra sayêkti sami basuki | Kyai Jenal malih muwus | he sanak kang nêmbe rawoh ||

23. kados amawa prêlu | tingalipun lampah situ-situ | Kyai Bubak alon dènira mangsuli | inggih sakalangkung prêlu | dinuta ing sang akatong ||

24. pan kinèn amêmundhut | têtumbal kêmandên mrih rahayu | awit mangke praja di ing Maospahit | sangêt apailan agung | lamun sambada ing mangko ||

25. atêrêna tumundhuk | maring Giri sowan sang awiku | Kyai Jenal agupuh dandan tumuli | lajêng budhalan lêlaku | praptane Gajah

--- 134 ---

Kadhaton ||

26. umarêk jêng sinuhun | lagya pinarêk para nakêdum | kêtib modin ulama suhada mupti | tarap andhèr anèng ngayun | praptane duta dumrojog ||

27. ing ngarsa jêng sinuhun | Kyai Bubak Ki Jenal umatur | lampahira dinuta ing sri bupati | dihin paring salamipun | ping kalih dinutèng Katong ||

28. mundhut têtumbalipun | saranane kapailan agung | ing sabawah nagari ing Majapait | amrih sirêping dahuru | sagêd karta karahayon ||

29. kèndêl ing aturipun | jêng suhunan duk miyarsa atur | dutèng nata dahat kabaranang runtik | sugal pangandikanipun | hèh duta lamun mangkono ||

30. ingsun ya gêlêm angsung | anumbali kang pailan agung | lamun ratunira aprapta pribadi | sarta pasrah prajanira |[8] awit karsaning Hyang Manon ||

31. nagara Majalangu | sinèrèkke mring Giri Kadhatun | ping pindhone Bubak lan Jenal Ngabidin | nora sun lilani ngaku | lungguh ing paringing Katong ||

32. anggêpên paringingsun | krana bumi kabèh darbèkingsun | pan wus atas saka karsane Hyang Widhi | lah kapriye panganggêpmu | apa manut apa mogok ||

33. Ki Jenal amituhu | anut punapa sadhawuhipun | amung Kyai Bubak kang lêngganèng kapti | duk samana lajêng mundur | tan tolih wuri ambêrsot ||

35. Pangkur

1. datan kawarna ing marga | Kyai Bubak praptane Majapait | lajêng marêk sang aprabu | matur rèh ing dinuta | maring Giri mundhut sarana mrih ayu | têtumbaling pêpailan | wasana tan antuk kardi ||

--- 135 ---

2. wangsulaning Sunan Arga | wus ingaturakên sadaya sami | ya ta wau sang aprabu | myarsa aturing duta | sanalika sakalangkung dukanipun | asru dènira ngandika | hèh hèh si pidir wong santri ||

3. nora dhèngêr kabêcikan | satêkane nèng pulo Jawa iki | yêkti lumaku angaub | anèng wêwêngkoningwang | sakarêpe pan nora sun arubiru | mêngko têkarsa mbalela | datan amalang sêpati ||

4. wani ambadal parentah | ing têgêse sêdya wani ngakoni[9] | lawan panjênêngan ingsun | iya lamun mangkana | Gajahmada iya timbalana gupuh | Kyai Bubak nêmbah mêsat | tan antara sampun prapti ||

5. angiring rêkyana patih | praptanira ing byantara narpati | pinajaran sa-rèhipun | purwa madya wasana | langkung ngungun patih ngatas karsa prabu | wontên tiyang murang krama | angandika sri bupati ||

6. iya enggal lurugana | amijiya kang pantês mukul jurit | kyana patih nêmbah matur | yèn panudyèng karsendra | Arya Leka kang mangka têtindhihipun | wus widagdèng gêlaring prang | kados tan mindho gawèni ||

7. sri narendra langkung suka | iya bêcik kinèn mangkat samangkin | kanthènana wadyaningsun | wong prawira salêksa | tur sandika patih lèngsèr saking ngayun | sawijile saking pura | undhang ing wadya prajurit ||

8. Arya Leka kang pinatah | lajêng tata samêktaning ajurit | kêndhang gong samya gumuruh | gubar bèri wurahan | abusêkan asikêp gêgaman agung | pêdhang towok duduk larap | wus samya kuswa miranti ||

9. budhal gêgamaning yuda | tri gumuruh gora rèh nggêgêtêri | lampahira situ-situ | tan winarna ing marga | praptèng Giri suhada lêbe myang kaum | wus samya samêkteng[10] yuda | abaris sêngkaning wukir ||

--- 136 ---

10. sarêng asurak gumêrah | wong ing Giri lan wong ing Majapait | lajêng acampuh prang pupuh | caruk aliru papan | dêr-idêran anèng sêsikuning gunung | prajurit ing Majalêngka | ambêk paksa bandha wani ||

11. sumbare kadi gêrantang | wong ing Giri aja anêdya gingsir | jajalên jêjênggulipun | gul-agule ing praja | wong ngumbara pêksa angêmbari ratu | rêraton tan nganggo tata | wantune wêwatêk santri ||

12. tan dhèngêr ing kabêcikan | nganggo anggêp amirunggul wong bumi | tan lana dènnya kêkuwu | nèng wawêngkoning arga | pangakune pangawikan kaya wiku | wikana kaananira | mung nênungkul mikênani ||

13. sêmbahyange sabên dina | jungkar-jungkir tan jêjêr anjêjêrih | anjarah pangarahipun | mitênah angarenah | yèn prajurit kang nyata tan anênungkul | maju dhadha mundur dhadha | pêpukule ing ajurit ||

14. wong Giri duk amiyarsa | sêsumbare prawirèng Majapait | tumaranggal garap gangsul | aja kakèhan ucap | tandhingana wantêre wong santri gundhul | bêbundhêl agama mulya | kang wruh kamulyaning pati ||

15. tangèh yèn anêdya ginggang | adu unggul gêgalaning nagari | pantês wong gunung mbêkunung | nanging kaananira | yèn wong Islam angrusak wong kapir kupur | tan antuk papa pataka | mandar manggih swarga suci ||

16. iki rupane wong sura | nora irib dèn robana ing tandhing | tumplakên wong Majalangu | ingsun masa mirisa | wong ing praja duk myarsa rêngat tyasipun | saya mangsah mawulinga | tan etang bêbaya pati ||

17. tinadhahan wong ing Arga | langkung rame dènira aprang kalih | gêlar dumuk angun-angun | pêpati tan petungan | dangu-dangu wong Giri karoban mungsuh | atêmahan karepotan | dhadhal lan kandhah kalindhih ||

--- 137 ---

18. kêkiwul tan antuk lawan | wadyèng praja ngrampit sumêngkèng wukir | wong gunung pating bilulung | jalwèstri lêng-ulêngan | asasaran ana ngungsi gunung samun | rêrangkangan tibèng jurang | saking dènnya giris miris ||

19. êlêbing mêngsah nagara | tan antara nêdya ngrabasèng puri | para garwa nangis umyung | pawongan mawuyungan | kathah-kathah sêsambate mêlasayun[11] | karya ngrêsing kang miyarsa | mangkana Suhunan Giri ||

20. eca dènira alênggah | duk samana nênggih lagya marêngi | anyêrat Kur'an anjungkung | nglêrêsi surat Ikhlas | ponang kalam anulya binuwang mamprung | cinipta dadya curiga | kalam lajêng dadya kêris ||

21. Ki Kalam-munyêng wastanya | dyan sinabdan kinèn anganut nuli | ponang dhuwung ngamuk liwung | mangsah mêngsah kaangsah | kang katrajang pasah pêjah raganipun | pêpati tanpa petungan | kamuk dening kalam kêris ||

22. sakarine kang apêjah | dhadhal larut tan ana mangga pulih | Arya Leka kapalayu | ngintar tan tolih rowang | ya ta sapraptaning praja Majalangu | katur ing Sri Brawijaya | langkung ngungun tan kêna ngling ||

23. sinigêg datan winarna | kawuwusa wau Suhunan Giri | uninga mungsuh wus mundur | dhadhal larut sasaran | dhuwung Kalam-munyêng wangsul ngarsanipun | kopah-kopah akuthah rah | duk mirsa Suhunan Giri ||

24. kang dhuwung nulya sinabda | kinèn wangsul asale kalam malih | sanalika nulya wangsul | dadya kalam panurat | jêng suhunan langkung tobat ing Hyang Agung | sari ratri asêmbahhyang | lan sagung para ulami ||

25. dahat kasusra ing jagad | nênggih karamate Jêng Sunan Giri | sagung ingkang para kaum | kêtib modin suhada | agamane ingugêr graning jêjantung | madhêp kèdhêp tan kumêdhap |

--- 138 ---

andhadhapakên ing dhiri ||

26. anggêpe mring Gustinipun | sungku sungkêmira trus lair batin | rèh ing sapakon tan mingkuh | ngukuhi pangawikan | pinangkane karakêt lan sang awiku | ingurus êrosing rasa | rumasuk rasikaning sih ||

27. marma kasêngsêm datan sah | labuh labêt ing sapati saurip | tan was-was wosing pakewuh | pan wus acipta tunggal | ênêngêna nihan ta malih winuwus | sarênganing lêlampahan | rubeda kang narawungi ||

28. Prabu Anom ing Palembang | sutanira Pêcattandha Dipati | kang wus kinarya rumuhun | Pêpatih Sunan Arga | praptèng Jawi ing Tandhês ingkang jinujug | kanthi wadya sawatara | Sunan Giri wus miyarsi ||

29. yèn kang putra ing Palembang | praptèng Tandhês utusan animbali | ingkang dinuta kapangguh | Ki Garigis sakabat | ndhawuhakên laju umarêka gupuh | ngarsèng rama jêng suhunan | dahat dènnya nganti-anti ||

30. Prabu Anom ing Palembang | duk miyarsa ture Kyai Garigis | pangandikanira arum | ya bangêt bungah ingwang | nanging mêngko matura rama sinuhun | ingsun gêlêm tinimbalan | anuwun satata linggih ||

31. Ki Garigis nulya mentar | prapta ngarsanira Suhunan Giri | saaturira wus katur | Prabu Anom ing Palembang | Sunan Giri duk myarsa kalangkung bêndu | jaja bang mawinga-winga | pangraosira ing galih ||

32. dene karsane priyangga | Ki Garigis kinèn awangsul malih | jêng sunan ngandikanipun | tutura wus kalêgan | pamintane anjaluk satata lungguh | Ki Garigis nêmbah mêsat | tan adangu sampun prapti ||

33. ngarsaning Prabu Taruna | dyan umatur yèn panuwunirèki | kêdah asatata lungguh | èstu sampun kalilan | Prabu Anom Palembang budhalan gupuh | lawan wadya sawatara | kering

--- 139 - --

mring Kyai Garigis ||

34. lajêng sumêngka ing arga | Ki Garigis kinèn angrumiyini | samana nulya kapêthuk | dutanira suhunan | maringakên pisalin busana luhung | dhumatêng putra kang prapta | Palembang Prabu Taruni ||

36. Sinom

1. Ki Garigis wangsul nulya | ngirid kang mbêkta pisalin | tundhuk lan Prabu Taruna | angaturakên pisalin | saking rama Sang Yogi | labêt sih trêsna ing sunu | pan sampun tinanggapan | munggèng talam salaka di | linuruban ing usap-tangan sinulam ||

2. saksana nulya binuka | gandanira amrik wangi | warnanira kang busana | kampuh paring ujung wilis | myang kuluk tunggul putih | rasukan ajobah landhung | calana akêkêncan | lugas tanpa mawa têpi | Prabu Anom ing Palembang langkung suka ||

3. sadaya rinasuk samya | asarwa sangkêp rêspati | alaju ing tindakira | sapraptanira ing Giri | anjujug ing surambi | duk samana jêng sinuhun | sampun kapanggih lênggah | ingayap para ulami | praptanira kang putra dyan ingacaran ||

4. laju alênggah satata | kang putra sampun nuruti | sami mungging kursi dhênta | jêng suhunan aningali | tyas kabaranan runtik | netyandik jaja malatu | kang asta suraweyan | pangandikanira wêngis | anakingsun wong bêning ladak kumêthak ||

5. wani nyanggrang anyêngkirang | ngêdhangkrang satata kursi | kèngsêr kasêsêr tan arsa | yèn mangkono analisir | mêjanani mring mami | nggoningsun anama ratu | marma nguni sun karya | pêpatih nulya ngoncati | dadi maksih ana garunêking manah ||

6. payo aja katanggungan | lamun sirarsa ngayoni | padha tandhing kaprawiran | mbabar kadibyan [ka...]

--- 140 ---

[...dibyan] kasêktin | aja asanggarunggi | ngarah apa tiru tanduk | anak kalawan bapa | padha angèsthi ing Widhi | labêt saking sabab kalêbdan ing loba ||

7. dukane sangsaya kathah | nênggih Jêng Suhunan Giri | wantune wali minulya | prabawane mrêtandhani | orêg kang bumi gonjing | prapta kang prahara lesus | gêtêr patêr putêran | kang umiyat giris miris | maras-maras kang myarsa êru ruhara ||

8. ya ta Sang Prabu Taruna | kèndêl tan bisa mangsuli | gumêtêr sariranira | ketang saking dahat ajrih | mawinga-winga wêngis | dukane rama sinuhun | ponang riwe dlèwèran | kongsi kêbês anêlêsi | maratani kampuh rasukan clana ||[12]

9. kêkês tan adarbe karkat | cahya biyas kadya mayit | tumungkul arawat waspa | ture nuwun pangaksami | sakarsaning sudarmi | amung amundhi mituhu | lêjar ing sanalika | dukane Sinuhun Giri | parêng sirêp orêge arga prahara ||

10. arum dènira ngandika | kulup yèn wus pasangyogi | apa kang dadya pratandha | saksana Prabu Taruni | lèngsèr saking ing kursi | sadhepok lênggah tumungkul | kadi pasrah jiwangga | jêng sunan lumuntur ing sih | dyan rinangkul ingaras ingkang lungayan ||

11. dhuh babo ta putraningwang | pun rama ing mêngko gênti | njaluk sèwu pangaksama | wêngkunên ing lair batin | ndadak dadya raryyalit | kawêngku ngubungi nêpsu | matur Prabu Taruna | sampun lêrêsipun wajib | rare beka kapêkak saking dêduka ||

12. wontên ingkang kinèringan | tur dadya sarana yêkti | têdah dêdalan widada | widagda sandining wèsthi | duk myarsa Sunan Giri | turing putra sakalangkung | rêsêp rumasuk ing tyas | ngandika sarwi têtaring | yèn mangkono pra ulama sahidana ||

--- 141 ---

13. si kulup Prabu Taruna | samêngko sun ambil siwi | ing donya rawuh akhirat | pan dadya putra pangarsi | aywa sah ing salami | lan kadang wargane besuk | tulusa saduluran | pan iya ingsun parabi | Prabu Anom Acipta Suradiraja ||

14. kêtib modin pra ulama | samya jumurung ngamini | wahyane karya mangkana | wau ta Prabu Taruni | umangsah manganjali | padaning rama sinuhun | tan pêgat ingarasan | wusing antara nulya mit | palarasan angrêrêmakên sarira ||

15. linilan mring jêng suhunan | pakuwon dèn sêsênêngi | aywa rungak arêringa | pangaring- aringing galih | yêkti ing Giri iki | tan beda lawan ing Têrung | prajane sudarmanta | Prabu Anom lèngsèr aglis | wus makuwon lèngsèr masjid saha bala ||

16. lamining dina samana | sangsaya rumakêt ing sih | nênggih Sang Prabu Taruna | matur ing Jêng Sunan Giri | dhuh pukulun Sang Yogi | yèn wontên karsa pukulun | praja kang maksih kopar | jajahan nagari Jawi | ulun suka kinarya pêpukul yuda ||

17. Jêng Sunan Giri tan arsa | dèrèng usume samangkin | lan dede bubuhanira | amisesèng ratu kapir | yêkti ing Dêmak benjing | wênang karya abang biru | murisèng tanah Jawa | awit wajib darbe waris | ingsun iki mèlu mbakali kewala ||

18. nanging tan wênang bêbuka | ambaku bukaning kardi | kadar wong makum nênêka | bangkite mung angakoni | tan bangkit angêngkoki | makikine mêngku kukum | ngrangkul dudu khakira | antuk dêduka ing akhir | mung rumêngkuh mèt barukuting sarengat ||

19. kadi lêlakon ing kuna | kang kinonang rada mukti | panjênêngan Nabi Musa | lan Nabi Yusuf ing Mêsir | nggantyani ratu kapir | kapracaya amrih ayu | karahayoning jagad |

--- 142 ---

dening Hyang Kang Maha Suci | mrih sumungkêm agême agama mulya ||

20. ing wuri tan ana bakal | tumular gilir gumanti | sumulam sumuyun Islam | tan kasêlan ing salami | saline alam salim | kalulun dulur-dumulur | kapir kupur kapapas | iku pedahing pawarti | tan rubeda widada salaminira ||

21. Prabu Anom ing Palembang | miyarsa sunduking [13] kapti | sabdaning Suhunan Arga | dahat kagêlan ing galih | dadya aminta amit | mantuk maring prajanipun | nênggih tanah Palembang | Sunan Giri anglilani | sanalika lèngsèr budhal saha bala ||

22. kinanthenan pêcattandha | têtuwane Surèngwèsthi | ing marga datan winarna | praptèng Palembang nagari | ri Sang Prabu Taruni | makuwon sawadyanipun | dene ta Pêcattandha | pan datan linilan mulih | nèng Palembang nênggih ginanjar nagara ||

23. anèng tanah Dhahonpura | lan ing Balitung nagari | dahat dènnya suka rêna | katrêm kapiluta ing sih | kang rama wus miyarsi | Sang Adipati ing Têrung | kondure ingkang putra | kalangkung suka ing galih | wus sambawa wadyabala ing Palembang ||

24. ênêngna mangkya winarni | karajan ing Giri malih | samana Kyai Panangsang | dinuta Jêng Sunan Giri | ambêdhah prajèng Pathi | dene kawarti misuwur | nênggih malih agama | ngugêmi kabudan malih | laju kinèn atata tatane pisan ||

25. Kyai Panangsang gya budhal | anggawa prajurit mukmin | myang ulama kèhe sa-mas | ing marga datan winarni | prapta jajahan Pathi | wus pinêthuk baris agung | nggênggêng sayagèng laga | wong Giri anêrak wani | tinadhahan rame prang samya prawira ||

26. tandange lir saradula | adu sura ambêk pati | mangsah suk ungsir-ungsiran | tan ketang ambêbêntusi |

--- 143 ---

wong Giri wong ing Pathi | parêng ambyuk ambarubuh | pêpati tan petungan | mêngsah rowang kèh kalindhih | têmah dadya bêngawan rah sarah bathang ||

27. sarêng surak mawurahan | katawur sambating kanin | suka katrapan sungkawa | karapu rarasing gêndhing | têngaraning ajurit | kêndhang gong bèri ambarung | sangsaya sru kang aprang | ngantêp pêpukuling jurit | dangu-dangu wadyèng Giri karepotan ||

28. labête karoban lawan | mèt tindhih malah kalindhih | dadi kèngsêr asasaran | ngungsi marang senapati | Ki Panangsang ningali | kasêsêring wadyanipun | ambêk sura marata | ngêngimpu wadya kang kering | nêdya mangsah soroh pati ngungsir mêngsah ||

29. warnanên Jêng Sunan Arga | tan kasamaran ing kapti | yèn dutanya Ki Panangsang | karepotan ing ajurit | wadyabala kalindhih | labêt karoban ing mungsuh | nanging Kyai Panangsang | pêpulih amundur isin | jêng suhunan prapta anèng palurugan ||

30. pan datan akanthi wadya | sarawuhira ing Pathi | pinêthuk Kyai Panangsang | prapatane pakuwonèki | [14] jêng sunan andhawuhi | Ki Panangsang kinèn mundur | dèrèng usume mangkya | yèn linabuhana pati | bêbasane sulung kalêbu tumangan ||

31. kêkiwul tan antuk lawan | bubuhanira ing benjing | Sang Adipati Bintara | kang wênang misesèng jurit | karana iku wajib | Ki Panangsang nêmbah matur | apan sêdya anglawan | pêjah gêsang dèn andhêmi | suka lila dadosa bêbantêning prang ||

32. kêdah mêksa ngangsah mêngsah | jêng suhunan duk miyarsi | angandika èsmu duka | hèh Panangsang sun punagi | yèn bisa mbêdhah Pathi | ingong paras jenggot ingsun | Ki Panangsang gya mangsah | sisane wadya umiring | praptèng rana campuh lawan wong Santênan ||

--- 144 ---

33. gumuruh tangkêping yuda | wadya Pathi ambyuk wani | wau ta Kyai Panangsang | pangamuke ambêk pati | lir banthèng tawan kanin | kang tinêrak mawut-mawut | pêpati tan petungan | kang prapta saya ngêrobi | datan petung anumbuk bêntus ing aprang ||

34. anangkêpi mungsuhira | matambah-tambah mimbuhi | caruk corok arukêtan | wong Giri barise miris | Ki Panangsang dèn byuki | katêmahan kapêlayu | kapêthuk Jêng Suhunan | ing Giri konjêm ing siti | matur tobat tan kuwasa nguwatana ||

35. jêng sunan mesêm[15] ngandika | lah payo lolos rumiyin | nêntrêmkên anata bala | sêdhêng amarêngi jangji | soring wong Pathi iki | Kyai Panangsang jumurung | lajêng ngimpuni wadya | jêng sunan kondur mring ardi | praptèng Giri maniti anata wadya ||

36. kang samya pêjah ing aprang | warise kinèn gumanti | anapak tilasing bapa | wus raharja kadya nguni | sarêng ing lami-lami | Kyai Panangsang ingutus | anglurugi ing Tuban | dene kawêntar ing warti | Dipatine Tuban mangkya pawong mitra ||

37. lawan dipati ing Daha | Ki Panangsang budhal aglis | kêbut wong sa-Giripura | sapraptanira ing Tuban | lajêng ngêpung nagari | nênggih wong Tuban sadarum | kêkês tan ana lawan | rumasa karoban tandhing | Dipatine ing Tuban angguladrawa ||

37. Dhandhanggula

1. nulya utusan marang ing Giri | pan anungkul ngaturakên tobat | amasrahakên prajane | sarta sawadyanipun | myang darbèke baita sami | Jêng Sunan Giripura | asuka kalangkung | tinarimèng parimarma | dyan utusan wadya kinèn animbali | Ki Panangsang sawadya ||

2. winartan yèn Dipati ing Tuban | wus bêbana

--- 145 ---

ngaturakên tobat | Ki Panangsang undhang age | sawadya kang winêngku | budhal mantuk marang ing Giri | nênggih sapraptanira | njujug jêng sinuhun | katanggapan boja-krama | suka rêna rumasuk ing lair batin | sumungku sungkêmira ||

3. Ki Panangsang pan jinunjung nami | sinungan nama Arya Panangsang | datan lami antarane | Jêng Sunan Giri wau | gêrah sangêt prapta ing jangji | para wali anglayat | layone sinuhun | samana wus binarsihan | nênggih lajêng ingastana anèng Giri | karsane Sunan Benang ||

4. lawan Jêng Sunan ing Gunungjati | mangkya kang pinatah dadya imam | ing Giri satêlatahe | putranira kang sêpuh | pangran dalêm ingkang gumanti | anunggak sêmi nama | ing Giri Sinuhun | pasêbutanirèng kathah | Jêng Suhunan Giri ingkang kaping kalih | sawusing sinahidan ||

5. jumênêngira Jêng Sunan Giri | alastari ngiyumi ulama | kêtib modin sabangsane | para wiku sadarum | kondur maring dalême sami | tan ana sangsayanya | ing mangkya winuwus | nagari ing Majalêngka | Prabu Brawijaya sampun angsal warti | yèn Sunan Giri seda ||

6. sutanira pan sampun gumanti | tan lilane Prabu Brawijaya | têtêp mampang kêramane | dene tan saos atur | pamêngkune ing tanah Giri | karsa pinukul ing prang | samana anuduh | putra kang mangka manggala | anindhihi wadya kang nggêmpur ing Giri | Arya Gajahpramada ||

7. lajêng bidhal saking Majapait | kinanthènan prajurit rong lêksa | samêkta sagêgamane | gumuruh lampahipun | mabarungan kêndhang gong bèri | surak samarga-marga | mangkana winuwus | mèh prapta ing Giripura | wong ing Giri miyarsa siyagèng jurit | amêthukakên mêngsah ||

8. caruk rukêt samya silih ungkih | ukêl okol

--- 146 ---

akakah-kakahan | kang ayuda langkung rame | bêrêg buru-binuru | dangu-dangu wadya ing Giri | kasêsêr karepotan | miris kapalayu | karoban ing mungsuhira | samya ngungsi ngarsane Suhunan Giri | rinampit wadyèng praja ||

9. langkung duka Jêng Suhunan Giri | lajêng nggirèkakên wadyabala | mêthukkên mêngsah unggahe | saajang-ajangipun | pra ulama datan kadugi | linawana ing yuda | tiwas tanpa unggul | margi karoban ing lawan | wong ing Majapait upama jaladri | wong Giri pama wangan ||

10. Sunan Giri madêg surèng galih | mangsah lawan Ki Arya Panangsang | akanthi wadya salawe | sabate ramanipun | pêpilihan trahing winani | campuh lan wong ing praja | ambêk sura nêmpuh | dadya rame kang ayuda | kang katrajang wadyabala Majapait | bubar mawut sasaran ||[16]

11. samya ngungsi marang senapati | wau Ki Arya Gajahpramada | miwah prawira kanthine | miyat kang baris agung | samya bibar agiris miris | amiyarsa pawarta | yèn kang mangsah kiwul | Suhunan ing Giripura | kanthi Arya Panangsang prajurit sêkti | myang wadya pêpilihan ||

12. ngamuk rampak ngrampak golong pipit | têmah akarya rusaking wadya | undhang sakalèrèhane | kinèn tumandhing pupuh | sarêng mangsah lan wadyèng Giri | campuh prang liru papan | rok rukêt acaruk | tumundhung ngêrobi lawan | wong ing Giri mêksa kasor gundhili |[17] Suhunan Giripura ||

13. kèngsêr tan anêdya mangga pulih | lolos ngungsi gisiking samodra | lawan sakulawargane | wontên sabat kaplayu | Kyai Wanapala kêkasih | mangilèn pangungsinya | lajêng adhêdhukuh | nèng wana Krêndhawahana | kawarnaa prawira ing Majapait | wus atas ing pawarta ||

--- 147 ---

14. yèn ing Giri têtêp sampun sêpi | lajêng ngrusak sakathahing wisma | samya ingobongan kabèh | myat ing astananipun | Sunan Giri wong Majapait | langkung panasing manah | sumêdya linêbur | dyan samya minggah ngastana | arsa ndhudhuk jarate Jêng Sunan Giri | sadhatênge ngastana ||

15. wong ing Majapait aningali | wong kêkalih samya calaina | sawiji pincang sikile | dingkol satunggilipun | samya têngga astana Giri | ing mulabukanira | anênggani kubur | duk bêdhahing Giripura | tan abisa ngungsi awor rewangnèki | labêt anandhang cacad ||

16. dadya sami nêmpuh byat angungsi | anèng jroning astana kewala | jêjarah marang gustine | ya ta wong Majalangu | takèn marang janma kêkalih | kang nandhang cacat hina | prênah kuburipun | Suhunan ing Giripura | wong kêkalih nêdyan[18] tan sajarwa ajrih | kalamun pinêjahan ||

17. satêmahan tinuduhkên nuli | astanane Sunan Giripura | suka sapamiyarsane | sanalika ing ngriku | gêdêr mangsah wong Majapait | dupi arsa tumandang | ndhudhuk jaratipun | ngangkat pacul linggis samya | kênèng alat sumaput pêt kang pangaksi | aniba gulasahan ||

18. sarta sami angutahkên gêtih | lajêng ginanti ing rowangira | tan pae kalawan kabèh | kang akèh jrih andulu | katur marang Sang Senapati | Arya Gajahpramada | langkung dukanipun | sanalika lajêng têdhak | lajêng ngatag wong calahina kêkalih | yèn mopo pinêjahan ||

19. wong kêkalih sakalangkung ajrih | dyan tumandang andhudhuk astana | tan antuk walat kalihe | ya ta pandhudhukipun | sasampuning têlas kang siti | nggêpok tutup balabag | kinèn mbuka gupuh | mêngane ponang balabag | swara umyung bumi gêtêr gonjang-ganjing | wong mundur minggah ||[19]

--- 148 ---

38. Durma

1. tan antara mijil tawon wêndran yutan | ndalêdêg wanti-wanti | saking ing astana | lajêng angamuk mêngsah | ngêntupi wong Majapait | gègèr puyêngan | kang miyat giris miris ||

2. ponang tawon mijile sangsaya kathah | ngungsir wong Majapait | pabarisan bubar | mawut samya sarsaran | tan kêna dèn pirantèni | kagila-gila | pangamuke mbêk wani ||

3. kang cinandhak aniba saênggonira | rinobon dèn êntupi | anjrit asêsambat | anggêrêng lir raksasa | awak abuh netra bintil | amanang-manang | abang dhapur mêmêdi ||

4. anêmahi pêjah saking kasakitan | tan bisa lawan tandhing | kang tan manggih pêjah | lumayu bêrangkangan | tan etang bêbaya wèsthi | nênunjang palang | dènira ngungsi urip ||

5. lajêng samya umanjing sajroning praja | wadya ing Majapait | tawon nglud saparan | katingal saya ngrêda | liwêran ngêbêki langit | swara wurahan | yayah anggêmpur bumi ||

6. pêtêng ndhêdhêt lir mêndhung ngêndanu andhap | gêtêr patêr nggêtêri | otêr aputêran | jalwèstri apuyêngan | saparan akontrang-kantring | wayang wuyungan | tambuh-tambuh dèn ungsi ||

7. asasaran lumayu saparan-paran | gêdêr sajroning puri | tangising wanudya | karya ngrês kang miyarsa | sagung para rajasiwi | aparêng tandang | sinêngguh mêngsah prapti ||

8. praptèng jawi miyat tawon wêndran yutan | wangsul lumayu nggêndring | tan atolih rowang | Sang Prabu Brawijaya | sagarwa putra miranti | gugup busêkan | dyan jêngkar saking puri ||

9. lolos ngetan anjog tanah Wirasaba | têmah ing Majapait | suwung prajanira | tawon ingkang ambêdhah | sarêng praja sampun gusis | tan ana janma | kang tawon sirna sami ||

10. kawarnaa wau wong kang nandhang cacad | calahina [ca...]

--- 149 ---

[...lahina] kêkalih | kang têngga astana | kubure Sunan Arga | undure wong Majapait | calahinanya | waluya kadi nguni ||

11. psarean dyan tinata ingurugan |[20] pinaripurna pulih | kacarita nulya | rêmbag nusul gustinya | nênggih Jêng Suhunan Giri | ngalèr parannya | praptèng têpining tasik ||

12. wus apanggih lawan Sunan Giripura | matur yèn sampun gusis | baris Majalêngka | kenging alating rama | kang sampun sumare Giri | bêbukanira | praptèng wasana titi ||

13. wus rinèntès katur sapawartanira | Sunan Giri duk myarsi | suka anarima | sanalika gya budhal | nêdya kondur maring Giri | sagarwa putra | myang para wadya sami ||

14. praptèng Giri jêng sunan langkung sungkawa | myat padalêmanèki | risak ingobongan | katuju myarsa warta | yèn nagari Majapait | mangkya suwungan | karsa rumusak[21] gênti ||

15. gya utusan wadya maring Majalêngka | samya kinèn ngusungi | sagunging paseban | myang wisma kang prayoga | tuwin bangsal alit-alit | wus kalaksanan | ingusungan mring Giri ||

16. pan rinakit padalêmanira samya | miwah ing gèning dasih | wus pinaripurna | wismane sowang-sowang | raharja kadya ing nguni | para ulama | têtêp ngulah agami ||

17. kawarnaa Sang Aprabu Brawijaya | sampun miyarsa warti | yèn tawon wus sirna | kondur sagarwa putra | lajêng lumêbèng jro puri | kang wadyabala | samya prapta anggili ||

18. angulihi banjar pakaranganira | wismane sirna sami | lajêng tata-tata | ênggène sowang-sowang | dene bangsal alit-alit | miwah paseban | pan wus winangun malih ||

19. tata têntrêm nagari ing Majalêngka | nihan warnanên mangkin | pra wali kumpulan | sagung

--- 150 ---

para dipatya | bupati satriya mantri | kang wus samyeslam | Prabu Jaranpanolih ||

20. kang wus manut anunggil agama Islam | Prabu Jaranpanolih | ing Sumênêp praja | lawan Natèng Madura | Sri Lêmbupêtêng wêwangi | myang kadangira | Dewa Kêtut ing Bali ||

21. tuwin Sri Bathara Katong Pranaraga | pan apêpakan sami | nèng prajèng Bintara | êngênthêlakên rêmbag | angrabasèng Majapait | pinukul ing prang | sampun usume mangkin ||

22. apêpucuk purun karya karusakan | maring astanèng Giri | sêdhêng pinaranggal | wus matêng rêmbagira | pinatah-patah ing kardi | Jêng Sunan Benang | senapatining jurit ||

23. Adipati Bintara mangka narendra | angadoni ing jurit | ngrurah prajèng kopar | ana dadya sandeya | nênggih ing Têrung Dipati | sawêg karoban | suka katrêsnaning sih ||

24. maring panjênêngan Prabu Brawijaya | sandeyanirèng galih | bok mêngsah kawratan | kalêban kawibawan | arêmbag amrih prayogi | Jêng Sunan Benang | dhawuh Sang Adipati ||

25. ing Bintara kinèn akintun pustaka | maring Sang Adipati | ing Têrung samangkya | têmbung suka uninga | lamun arsa angayati | ngrabasèng kitha | karajan Majapait ||

26. ngèstokakên Sang Adipati Bintara | sampun akarya tulis | mantri kalih mangkat | ênêngna kang lumampah | nênggih ing Bintara mangkin | samya rêmbagan | sagunging para wali ||

27. karya masjid abahan sadaya mêpak | ingkang badhe kinardi | abubuh-bubuhan | para wali sadaya | pan wus samya amiranti | saka balungnya | amung Jêng Sunan Kali ||

28. bubuhane saka ingkang durung ana | tansah dènnya ngadhêpi | wong amadung wrêksa | dinangu Sunan Benang | kaya paran jêbèng êndi | bubuhanira | saka guru sawiji ||

29. dene mêngko datan ana katingalan | kabèh wus amiranti | mung ngêntèni sira | jêbèng aja

--- 151 ---

sêmbrana | dèn adêgkên benjing enjing | alon turira | wau Jêng Sunan Kali ||

30. panêmbahan gampil kiranganing saka | mangke amba ngupadi | nabda Sunan Benang | sukur lamun wus ana | lajêng kesahan lumaris | ya ta kawarna | Jêng Sinuhun ing Kali ||

31. ngumpulakên tatale wong madung wrêksa | angadhêpi undhagi | pêthèlan pasahan | tatale kang tinata | tinumpuk-tumpuk wus inggil | nuli sinabdan | mulih asale siji ||

32. sanalika tatal dadya witing wrêksa | wutuh galondhong siji | gya malih sinabdan | hèh kayu bangsanira | pan dadya sasaka masjid | bêcike mangkya | dadia saka nuli ||

33. tan antara kang galondhong dadya saka | warnanira rêspati | sarêng enjingira | andhèr samya pêpêkan | sagunging kang para wali | Sinuhun Benang | pangandikanya aris ||

34. lah ta payo lêkasana nambut karya | sagung para undhagi | gumrah awurahan | sabdaning wali mulya | tan ana rêkasa sami | akuwat langkas | kang samya ngupakarti ||

35. saka tatal pinarnah anèng lèr wetan | pangimamaning masjid | lan liyane saka | saking pra auliya | sadaya sampun rinakit | sadandannannya | tan ana kang kawuri ||

 


Teks asli: Pucung. (kembali)
Teks asli: Pucung.
Toyarêkta. (kembali)
Toyarêkta.
Bait ini sampai dengan pupuh 32 bait 39 sama dengan Seh Siitijenar Pupuh I bait 13 sampai dengan Pupuh IV, tetapi Seh Sitijenar belum habis. (kembali)
Bait ini sampai dengan pupuh 32 bait 39 sama dengan Seh Siitijenar Pupuh I bait 13 sampai dengan Pupuh IV, tetapi Seh Sitijenar belum habis.
angumpulakên. (kembali)
angumpulakên.
artine. (kembali)
artine.
sangsaya. (kembali)
sangsaya.
sinuyudan. (kembali)
sinuyudan.
Guru lagu seharusnya: 8u, sarta pasrah prajanipun. (kembali)
Guru lagu seharusnya: 8u, sarta pasrah prajanipun.
ngayoni. (kembali)
ngayoni.
10 samêktèng. (kembali)
samêktèng.
11 mêlas ayun. (kembali)
mêlas ayun.
12 Kurang satu suku kata: maratani kampuh rasukan calana. (kembali)
Kurang satu suku kata: maratani kampuh rasukan calana.
13 cundhuking. (kembali)
cundhuking.
14 Lebih satu suku kata: praptane pakuwonnèki. (kembali)
Lebih satu suku kata: praptane pakuwonnèki.
15 mèsêm. (kembali)
mèsêm.
16 sarsaran (dan di tempat lain). (kembali)
sarsaran (dan di tempat lain).
17 Kurang satu suku kata: wong ing Giri mêksa kasoran gundhili. (kembali)
Kurang satu suku kata: wong ing Giri mêksa kasoran gundhili.
18 nêdya. (kembali)
nêdya.
19 Kurang dua suku kata: wong loro mundur minggah. (kembali)
Kurang dua suku kata: wong loro mundur minggah.
20 Kurang satu suku kata: pasarean dyan tinata ingurugan. (kembali)
Kurang satu suku kata: pasarean dyan tinata ingurugan.
21 rinusak. (kembali)
rinusak.